Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu"— Transkript prezentace:

1 LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu
sahá do hloubky 100 – 300 km pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra

2 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země zemská kůra zemský plášť zemské jádro

3 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země

4 LITOSFÉRA Zemská kůra ? Zopakujte si, jaké existují základní
typy zemské kůry a v čem se liší:

5 LITOSFÉRA Zemská kůra pevninská Ø mocnost 35 km (20 – 80 km) oceánská
3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová) podstatně starší větší objem (64%) oceánská Ø mocnost 10 km ( km) 2 vrstvy (sedimentární a čedičová) podstatně mladší menší objem (21%) ( přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry)

6 LITOSFÉRA Zemská kůra

7 LITOSFÉRA Složení litosféry litosféra je složena z pevných hornin
TYPY HORNIN vyvřelé (magmatické) usazené (sedimentární) přeměněné (metamorfované)

8 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu
podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné ? V čem se liší hlubinné a výlevné vyvřeliny?

9 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny výlevné vyvřeliny
tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič

10 LITOSFÉRA Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných
hornin za vyšších teplot a tlaků mají většinou charakteristické páskování př. rula

11 LITOSFÉRA Usazené horniny vznikají zvětráváním (erozí) starších
hornin a následným usazením (sedimentací) pokrývají značnou část povrchu Země př. pískovec nebo vápenec

12 LITOSFÉRA Litosférické desky
litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují

13 LITOSFÉRA ? Jak se projevuje na povrchu Země
pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody.

14 LITOSFÉRA KONVERGENTNÍ NEUTRÁLNÍ Rozhraní litosférických desek
DIVERGENTNÍ KONVERGENTNÍ NEUTRÁLNÍ

15 LITOSFÉRA Rozhraní litosférických desek

16 LITOSFÉRA Divergentní rozhraní litosférických desek
na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety ? Najděte na mapě světa příklady divergentního rozhraní:

17 LITOSFÉRA Středoatlantský hřbet

18 LITOSFÉRA Island Ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu
díky divergenci se Island neustále zvětšuje Hekla

19 LITOSFÉRA Východoafrický rift
? Která tektonická jezera leží ve Východoafrickém riftu?

20 LITOSFÉRA Konvergentní rozhraní litosférických desek
na tomto rozhraní zaniká zemská kůra typickým příkladem divergentního rozhraní jsou subdukční zóny ? Najděte na mapě světa příklady konvergentního rozhraní:

21 LITOSFÉRA Kordillery a Andy
Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek ? Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:

22 LITOSFÉRA Kordillery a Andy Sv. Helena Popocatépetl Chimborazo
Nevado del Ruiz

23 LITOSFÉRA Neutrální rozhraní litosférických desek
Na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe Ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii ? Která města leží podél zlomu San Andreas a jak je tento zlom ovlivňuje?

24 LITOSFÉRA San Andreas Na zlomu San Andreas nebo v jeho blízkosti leží například San Francisco nebo Los Angeles

25 LITOSFÉRA San Francisco 1906

26 LITOSFÉRA Los Angeles 1989

27 (= zeměpis zaniklého světa)
LITOSFÉRA Vznik pevnin a oceánů Rozmístěním, tvarem a velikostí pevnin a oceánů v geologické minulosti se zabývá PALEOGEOGRAFIE (= zeměpis zaniklého světa) V průběhu historie Země došlo k obrovským změnám na mapě světa

28 LITOSFÉRA Svět na počátku prvohor

29 LITOSFÉRA V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek superkontinent PANGEA

30 LITOSFÉRA ? Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey?
některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě přítomnost stejných zkamenělin

31 LITOSFÉRA Laurasie + Gondwana
Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey Laurasie + Gondwana

32 LITOSFÉRA ? Sledujte pozorně rozpad Pangey na následujících mapách.
Které dnešní kontinenty tvořily Laurasii a které Gondwanu? Který oceán vznikl v druhohorách?

33 LITOSFÉRA Svět na počátku druhohor

34 LITOSFÉRA Svět uprostřed druhohor

35 LITOSFÉRA Svět na konci druhohor

36 LITOSFÉRA Svět ve starších třetihorách

37 LITOSFÉRA Svět v mladších třetihorách

38 LITOSFÉRA Současný svět

39 LITOSFÉRA Pevniny nejstaršími jádry pevnin jsou tzv. štíty
ke štítům se přimykají platformy, které vznikly na okrajích štítů ostatní části pevnin vznikly nejčastěji vyvrásněním

40 LITOSFÉRA Evropa nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít K nim se přimyká evropská platforma, tvořící podloží Východoevropské roviny ostatní části Evropy se na jádro „připojily“ vrásněním při kolizích kontinentů

41 LITOSFÉRA Evropa ? Pokuste se vysvětlit vznik Skandinávského pohoří
Uralu Alp:

42 LITOSFÉRA Georeliéf nejvýraznější rozhraní mezi geosférami
v krajinné sféře GEOMORFOLOGIE = věda zkoumající tvary georeliéfu ? Se kterou vědou spolupracuje geomorfologie?

43 LITOSFÉRA Georeliéf tvary konvexní, konkávní, přímkové

44 LITOSFÉRA Členění georeliéfu absolutní výšky relativní výšky
na základě absolutní výšky (= nadmořské výšky) relativní výšky (= převýšení)

45 LITOSFÉRA Absolutní členění georeliéfu VYSOČINY NÍŽINY 200 m n.m.

46 LITOSFÉRA ROVINY ( 0 – 30 m ) VRCHOVINY ( 30 – 150 m )
Relativní členění georeliéfu ROVINY ( 0 – 30 m ) VRCHOVINY ( 30 – 150 m ) PAHORKATINY ( 150 – 300 m ) HORNATINY ( 300 – 600 m ) VELEHORNATINY ( > 600 m )

47 LITOSFÉRA Členění georeliéfu ? Jaké typy georeliéfu se vyskytují
v okolí vašeho bydliště?

48 LITOSFÉRA Georeliéf mořského dna pevninský šelf (hloubka do 200 m)
pevninský svah pevninské úpatí oceánské lože (hloubka 3000 – 6000 m) (oceánská pánev, podmořská hora, středooceánský hřbet, oceánský příkop,…) ? Najděte v atlasu světa konkrétní příklady uvedených tvarů podmořského georeliéfu:

49 LITOSFÉRA Georeliéf tvary georeliéfu jsou výsledkem
protichůdného působení endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) činitelů ? Uveďte příklady endogenních a exogenních činitelů:

50 LITOSFÉRA Endogenní pochody jejich příčinou je vnitřní energie Země
příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

51 LITOSFÉRA Endogenní pochody jejich příčinou je vnitřní energie Země
příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

52 LITOSFÉRA Vulkanismus ? Pojmenujte části sopky: kráter (jícen)
parazitický kráter sopouch (komín) láva popel magma magmatický krb ? Pojmenujte části sopky:

53 LITOSFÉRA Vulkanismus ? Uveďte příklady sopečných
pohoří v České republice: České středohoří, Doupovské hory, Lužické hory atd.

54 LITOSFÉRA Zemětřesení ? Jaký je rozdíl mezi hypocentrem a epicentrem?

55 LITOSFÉRA Zemětřesení ? Pokuste se vysvětlit vznik
zemětřesení v Turecku: 6,7 stupně Richterovy stupnice

56 LITOSFÉRA Horotvorná činnost ? Popište podle následujících
snímků vznik Himálaje:

57 LITOSFÉRA Himálaj

58 LITOSFÉRA Himálaj

59 LITOSFÉRA Himálaj

60 LITOSFÉRA Himálaj

61 LITOSFÉRA Himálaj

62 Pohybem litosférických desek vznikají:
LITOSFÉRA Horotvorná činnost Pohybem litosférických desek vznikají: vrásová pohoří kerná pohoří vráso – zlomová pohoří

63 LITOSFÉRA Vrásová pohoří Vrása = deformace (prohnutí) horniny
ANTIKLINÁLA SYNKLINÁLA

64 LITOSFÉRA Vrásová pohoří
Satelitní snímek vrásového pohoří (Zagros v Íránu)

65 LITOSFÉRA Vrásová pohoří

66 LITOSFÉRA Kerná pohoří Vznikají vyzdvižením ker podél zlomů HRÁST
PROLOM

67 LITOSFÉRA Kerná pohoří
Kerným pohořím jsou například Vysoké Tatry na Slovensku. Stejným způsobem vznikla i většina pohoří v České vysočině.

68 LITOSFÉRA Vráso - zlomová pohoří
Vráso-zlomová pohoří mají komplikovanou stavbu, která vznikla kombinací vrásnění hornin a současně jejich pohybem podél tektonických poruch.

69 LITOSFÉRA Exogenní pochody jejich hlavními příčinami jsou sluneční
záření, rotace a gravitace Země. příkladem exogenních pochodů jsou: svahové pochody říční (fluviální) pochody mořské (marinní) pochody ledovcové (glaciální) pochody větrné (eolické) pochody biogenní pochody antropogenní pochody

70 LITOSFÉRA Svahové pochody Jsou hojně rozšířené, protože
svahy tvoří > 90% souše skalní řícení sesuvy laviny bahenní proudy apod. ? Uveďte konkrétní příklady svahových pochodů:

71 LITOSFÉRA Fluviální pochody jevy způsobené tekoucí vodou
povrchový ron → strže → koryto vodního toku (údolí tvaru V) horní tok – převládá eroze střední tok – eroze a akumulace jsou vyrovnané dolní tok – převládá akumulace

72 LITOSFÉRA Marinní pochody jevy způsobené dmutím a příbojem
působením vln se vytvářejí např. pobřežní sruby nebo písečné kosy

73 LITOSFÉRA Glaciální pochody jevy způsobené ledovci
ledovce vytvářejí erozní i akumulační tvary (kar, trog, fjord, moréna, …)

74 LITOSFÉRA Eolické pochody jevy způsobené větrem
? V jakém prostředí se nejčastěji vyskytují? V aridním prostředí bez rostlinného pokryvu. vznik např. písečných dun nebo návějí spraší.

75 LITOSFÉRA Biogenní pochody jevy způsobené živými organismy
výraznými tvary jsou např. korálové útesy nebo termitiště.

76 LITOSFÉRA Antropogenní pochody
jevy způsobené člověkem, který je v současnosti jedním z nejvýznamnějších exogenních činitelů. ? Uveďte konkrétní příklady tvarů georeliéfu, které vznikly činností člověka:

77 LITOSFÉRA Zvětrávání fyzikální chemické
nedochází ke změně chemického složení vznik úlomkovitých sedimentů, například štěrku. dochází ke změně chemického složení vznik chemických sedimentů, například vápence krasovými jevy: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O


Stáhnout ppt "LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu"

Podobné prezentace


Reklamy Google