Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném."— Transkript prezentace:

1 LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném stavu = astenosféra

2 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země zemská kůra zemský plášť zemské jádro

3 LITOSFÉRA Vnitřní stavba Země

4 LITOSFÉRA ? Zopakujte si, jaké existují základní typy zemské kůry a v čem se liší: Zemská kůra

5 LITOSFÉRA pevninská Ø mocnost 35 km (20 – 80 km) 3 vrstvy (sedimentární, žulová a čedičová) podstatně starší větší objem (64%) oceánská Ø mocnost 10 km (6 - 15 km) 2 vrstvy (sedimentární a čedičová) podstatně mladší menší objem (21%) ( přechodná - zabírá asi 15% objemu kůry )

6 LITOSFÉRA Zemská kůra

7 LITOSFÉRA Složení litosféry  litosféra je složena z pevných hornin TYPY HORNIN  vyvřelé (magmatické)  usazené (sedimentární)  přeměněné (metamorfované)

8 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny  vznikají tuhnutím magmatu  podle místa vzniku se dělí na vyvřeliny hlubinné a výlevné ? V čem se liší hlubinné a výlevné vyvřeliny?

9 LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič

10 LITOSFÉRA Přeměněné horniny  vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlaků  mají většinou charakteristické páskování  př. rula

11 LITOSFÉRA Usazené horniny  vznikají zvětráváním (erozí) staršíchzvětráváním hornin a následným usazením (sedimentací)  pokrývají značnou část povrchu Země  př. pískovec nebo vápenec

12 LITOSFÉRA  litosféra není jednolitá, ale je rozlámaná na litosférické desky  litosférické desky se vůči sobě navzájem pohybují Litosférické desky

13 LITOSFÉRA ? Jak se projevuje na povrchu Země pohyb litosférických desek? Nejčastěji zemětřesením, vulkanickou činností a horotvornými pochody.

14 LITOSFÉRA Rozhraní litosférických desek  DIVERGENTNÍ  KONVERGENTNÍ  NEUTRÁLNÍ

15 LITOSFÉRA Rozhraní litosférických desek

16 LITOSFÉRA Divergentní rozhraní litosférických desek  na tomto rozhraní vzniká nová zemská kůra  typickým příkladem divergentního rozhraní jsou středooceánské hřbety ? Najděte na mapě světa příklady divergentního rozhraní:

17 LITOSFÉRA Středoatlantský hřbet

18 LITOSFÉRA Island  Ostrov je vynořenou částí Středoatlantského hřbetu  díky divergenci se Island neustále zvětšuje Hekla

19 LITOSFÉRA Východoafrický rift ? Která tektonická jezera leží ve Východoafrickém riftu?

20 LITOSFÉRA Konvergentní rozhraní litosférických desek  na tomto rozhraní zaniká zemská kůra  typickým příkladem divergentního rozhraní jsou subdukční zóny ? Najděte na mapě světa příklady konvergentního rozhraní:

21 LITOSFÉRA Kordillery a Andy  Pásemná pohoří, která vznikla díky konvergenci litosférických desek ? Najděte na mapě daných pohoří činné sopky:

22 LITOSFÉRA Kordillery a Andy Sv. Helena ChimborazoNevado del Ruiz Popocatépetl

23 LITOSFÉRA Neutrální rozhraní litosférických desek  Na tomto rozhraní se pohybují dvě desky podél sebe  Ukázkovým příkladem neutrálního rozhraní je zlom San Andreas v Kalifornii ? Která města leží podél zlomu San Andreas a jak je tento zlom ovlivňuje?

24 LITOSFÉRA San Andreas  Na zlomu San Andreas nebo v jeho blízkosti leží například San Francisco nebo Los Angeles

25 LITOSFÉRA San Francisco 1906

26 LITOSFÉRA Los Angeles 1989

27 LITOSFÉRA Vznik pevnin a oceánů  Rozmístěním, tvarem a velikostí pevnin a oceánů v geologické minulosti se zabývá PALEOGEOGRAFIE (= zeměpis zaniklého světa)  V průběhu historie Země došlo k obrovským změnám na mapě světa

28 LITOSFÉRA Svět na počátku prvohor

29 V průběhu prvohor došlo díky pohybům litosférických desek ke spojení všech kontinentů v jeden celek superkontinent PANGEA LITOSFÉRA

30 ? ? Jaké důkazy mohou dokládat existenci Pangey? některé kontinenty svými tvary do sebe zapadají jako části skládačky výskyt stejných hornin na různých kontinentech v částech, které kdysi přiléhaly k sobě přítomnost stejných zkamenělin LITOSFÉRA

31 Na počátku druhohor došlo díky pohybům litosférických desek k rozpadu Pangey Laurasie + Gondwana LITOSFÉRA

32 ? Sledujte pozorně rozpad Pangey na následujících mapách. následujících mapách. Které dnešní kontinenty tvořily Laurasii a Které dnešní kontinenty tvořily Laurasii a které Gondwanu? které Gondwanu? Který oceán vznikl v druhohorách? LITOSFÉRA

33 Svět na počátku druhohor LITOSFÉRA

34 Svět uprostřed druhohor LITOSFÉRA

35 Svět na konci druhohor LITOSFÉRA

36 Svět ve starších třetihorách LITOSFÉRA

37 Svět v mladších třetihorách LITOSFÉRA

38 Současný svět LITOSFÉRA

39 LITOSFÉRA Pevniny  nejstaršími jádry pevnin jsou tzv. štíty  ke štítům se přimykají platformy, které vznikly na okrajích štítů  ostatní části pevnin vznikly nejčastěji vyvrásněním

40 LITOSFÉRA Evropa  nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít  K nim se přimyká evropská platforma, tvořící podloží Východoevropské roviny  ostatní části Evropy se na jádro „připojily“ vrásněním při kolizích kontinentů

41 LITOSFÉRA ? Pokuste se vysvětlit vznik Skandinávského pohoří Uralu Alp: Evropa

42 LITOSFÉRA Georeliéf  nejvýraznější rozhraní mezi geosférami v krajinné sféře  GEOMORFOLOGIE = věda zkoumající tvary georeliéfu ? Se kterou vědou spolupracuje geomorfologie?

43 LITOSFÉRA  tvary konvexní, konkávní, přímkové Georeliéf

44 LITOSFÉRA Členění georeliéfu absolutní výšky (= nadmořské výšky) relativní výšky (= převýšení) na základě

45 LITOSFÉRA Absolutní členění georeliéfu VYSOČINY NÍŽINY 200 m n.m.

46 LITOSFÉRA Relativní členění georeliéfu  ROVINY( 0 – 30 m )  VRCHOVINY( 30 – 150 m )  PAHORKATINY( 150 – 300 m )  HORNATINY( 300 – 600 m )  VELEHORNATINY( > 600 m )

47 LITOSFÉRA Členění georeliéfu ? Jaké typy georeliéfu se vyskytují v okolí vašeho bydliště?

48 LITOSFÉRA Georeliéf mořského dna  pevninský šelf (hloubka do 200 m)  pevninský svah  pevninské úpatí  oceánské lože (hloubka 3000 – 6000 m) (oceánská pánev, podmořská hora, středooceánský hřbet, oceánský příkop,…) ? Najděte v atlasu světa konkrétní příklady uvedených tvarů podmořského georeliéfu:

49 LITOSFÉRA  tvary georeliéfu jsou výsledkem protichůdného působení endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) činitelů Georeliéf ? Uveďte příklady endogenních a exogenních činitelů:

50 LITOSFÉRA Endogenní pochody  jejich příčinou je vnitřní energie Země  příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

51 LITOSFÉRA Endogenní pochody  jejich příčinou je vnitřní energie Země  příkladem endogenních pochodů jsou: vulkanismus zemětřesení horotvorná činnost

52 LITOSFÉRA Vulkanismus ? Pojmenujte části sopky: kráter (jícen) parazitický kráter sopouch (komín) láva popel magma magmatický krb

53 LITOSFÉRA ? Uveďte příklady sopečných pohoří v České republice: Vulkanismus České středohoří, Doupovské hory, Lužické hory atd.

54 LITOSFÉRA Zemětřesení ? Jaký je rozdíl mezi hypocentrem a epicentrem?

55 LITOSFÉRA Zemětřesení 6,7 stupně Richterovy stupnice ? Pokuste se vysvětlit vznik zemětřesení v Turecku:

56 LITOSFÉRA Horotvorná činnost ? Popište podle následujících snímků vznik Himálaje:

57 LITOSFÉRA Himálaj

58 LITOSFÉRA

59 LITOSFÉRA

60 LITOSFÉRA

61 LITOSFÉRA

62 LITOSFÉRA Horotvorná činnost Pohybem litosférických desek vznikají:  vrásová pohoří  kerná pohoří  vráso – zlomová pohoří

63 LITOSFÉRA Vrásová pohoří ANTIKLINÁLA SYNKLINÁLA Vrása = deformace (prohnutí) horniny

64 LITOSFÉRA Vrásová pohoří Satelitní snímek vrásového pohoří (Zagros v Íránu)

65 LITOSFÉRA Vrásová pohoří

66 LITOSFÉRA Kerná pohoří Vznikají vyzdvižením ker podél zlomů HRÁST PROLOM

67 LITOSFÉRA Kerná pohoří Kerným pohořím jsou například Vysoké Tatry na Slovensku. Stejným způsobem vznikla i většina pohoří v České vysočině.

68 LITOSFÉRA Vráso - zlomová pohoří Vráso-zlomová pohoří mají komplikovanou stavbu, která vznikla kombinací vrásnění hornin a současně jejich pohybem podél tektonických poruch.

69 LITOSFÉRA Exogenní pochody  jejich hlavními příčinami jsou sluneční záření, rotace a gravitace Země.  příkladem exogenních pochodů jsou: svahové pochody říční (fluviální) pochody mořské (marinní) pochody ledovcové (glaciální) pochody větrné (eolické) pochody biogenní pochody antropogenní pochody

70 LITOSFÉRA Svahové pochody Jsou hojně rozšířené, protože svahy tvoří > 90% souše  skalní řícení  sesuvy  laviny  bahenní proudyapod. ? Uveďte konkrétní příklady svahových pochodů:

71 LITOSFÉRA Fluviální pochody  jevy způsobené tekoucí vodou povrchový ron → strže → koryto vodního toku (údolí tvaru V)  horní tok – převládá eroze  střední tok – eroze a akumulace jsou vyrovnané  dolní tok – převládá akumulace

72 LITOSFÉRA Marinní pochody  jevy způsobené dmutím a příbojem  působením vln se vytvářejí např. pobřežní sruby nebo písečné kosy

73 LITOSFÉRA Glaciální pochody  jevy způsobené ledovci  ledovce vytvářejí erozní i akumulační tvary (kar, trog, fjord, moréna, …)

74 LITOSFÉRA Eolické pochody  jevy způsobené větrem ? V jakém prostředí se nejčastěji vyskytují? V aridním prostředí bez rostlinného pokryvu.  vznik např. písečných dun nebo návějí spraší.

75 LITOSFÉRA Biogenní pochody  jevy způsobené živými organismy  výraznými tvary jsou např. korálové útesy nebo termitiště.

76 LITOSFÉRA Antropogenní pochody  jevy způsobené člověkem, který je v současnosti jedním z nejvýznamnějších exogenních činitelů. ? Uveďte konkrétní příklady tvarů georeliéfu, které vznikly činností člověka:

77 LITOSFÉRA Zvětrávání fyzikálníchemické  nedochází ke změně chemického složení  vznik úlomkovitých sedimentů, například štěrku.  dochází ke změně chemického složení  vznik chemických sedimentů, například vápence krasovými jevy: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O


Stáhnout ppt "LITOSFÉRA  kamenný obal Země  sféra tvořená horninami v pevném stavu  sahá do hloubky 100 – 300 km  pod litosférou se nacházejí horniny v roztaveném."

Podobné prezentace


Reklamy Google