Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici."— Transkript prezentace:

1 Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici

2 Kinematika je obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Kinematika je obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu. Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles. Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles.

3 Těleso je vůči jinému tělesu v klidu, když vzhledem k němu nemění svou polohu. Těleso je vůči jinému tělesu v klidu, když vzhledem k němu nemění svou polohu. Těleso je vůči jinému tělesu v pohybu, když vzhledem k němu mění svou polohu. Pohyb rovnoměrný po kružnici můžeme sledovat buď jako pohyb v IVS (jestliže stojíme na točící se gramofonové desce) nebo pohyb v NVS (jestliže nestojíme na desce, ale jsme vnější pozorovatelé).

4 Rozdělení pohybu podle různých hledisek POHYB PODLE TRAJEKTORIE PŘÍMOČARÝ KŘIVOČARÝ PODLE RYCHLOSTI ROVNOMĚRNÝ NEROVNOMĚRNÝ

5 Rovnoměrný pohyb po kružnici Rovnoměrný pohyb nazýváme takový Rovnoměrný pohyb nazýváme takový pohyb, při němž HB urazí v libovolných ale pohyb, při němž HB urazí v libovolných ale stejných časových intervalech stejné dráhy. stejných časových intervalech stejné dráhy. V ostatních případech je pohyb V ostatních případech je pohyb nerovnoměrný. nerovnoměrný. Je rovnoměrný pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Je rovnoměrný pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Trajektorie je geometrická čára (přímka Trajektorie je geometrická čára (přímka nebo křivka), kterou HB při pohybu opisuje. nebo křivka), kterou HB při pohybu opisuje. Pro určení polohy HB na kružnici se také Pro určení polohy HB na kružnici se také používá úhel. používá úhel.

6 Velikost úhlu je určena poměrem délky oblouku kružnice Δs od daného nulového bodu a poloměru kružnice r. Jednotkou této úhlové míry je radián. Jeden radián je přibližně 57 stupňů. dráha kruhového pohybu

7 Velikost úhlu, který opíše HB při Velikost úhlu, který opíše HB při oběhnutí celé kružnice je: oběhnutí celé kružnice je:

8 K popisu pohybu HB po kružnici se také používá perioda T a označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Perioda tedy znamená dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu. ω … úhlová rychlost nebo…

9 r … poloměr kružnice v … obvodová rychlost v … obvodová rychlost s … dráha t … čas t … čas Okamžitá obv. rych.Průměrná obv. rych.

10 Z obecného vztahu pro rychlost HB, dosazením za Δs získáváme, kde veličina se nazývá úhlová rychlost a je to úhel opsaný průvodičem za jednotku času. Úhlovou rychlost udáváme v jednotkách rad.s -1, nebo v s -1.

11 Kromě periody T zavádíme také frekvenci pohybu f. Vyjadřuje počet oběhů HB za jednotku času. Kromě periody T zavádíme také frekvenci pohybu f. Vyjadřuje počet oběhů HB za jednotku času.

12 Křivočarý pohyb Při křivočarém pohybu se v podstatě vždy vyskytuje zrychlení. Velikost rychlosti se však nemusí měnit, pokud se mění směr rychlosti. Příkladem takového pohybu může být kruhový pohyb. Při křivočarém pohybu se v podstatě vždy vyskytuje zrychlení. Velikost rychlosti se však nemusí měnit, pokud se mění směr rychlosti. Příkladem takového pohybu může být kruhový pohyb.kruhový pohybkruhový pohyb Zrychlení je výhodné rozložit do směru Zrychlení je výhodné rozložit do směru pohybu, tzn. do směru tečny pohybu, tzn. do směru tečny k trajektorii a do směru kolmého k trajektorii a do směru kolmého k pohybu, tzn. do směru normály k pohybu, tzn. do směru normály k trajektorii. Hovoříme pak o zrychlení k trajektorii. Hovoříme pak o zrychlení tečném a t a normálovém a n. tečném a t a normálovém a n.tečnémnormálovémtečnémnormálovém

13 Směr rychlosti je tečna ke kružnici v daném bodě. Při rovnoměrném pohybu po kružnici se nemění velikost rychlosti, ale mění se směr. Proto je tečné zrychlení a t rovno nule a pohyb je charakterizován normálovým neboli dostředivým zrychlením a n (a d ). Toto zrychlení je vždy kolmé ke směru okamžité rychlosti, v případě kružnice pak směřuje do středu kružnice.

14 Jeho velikost: Na obrázku jsou vyznačeny okamžité rychlosti a okamžitá zrychlení v daných bodech.

15 Pokus na určení směru okamžité rychlosti Pomůcky: vlákno cca 50 cm dlouhé, zatížené Pomůcky: vlákno cca 50 cm dlouhé, zatížené na jednom konci např. dřevěnou kuličkou na jednom konci např. dřevěnou kuličkou Provedení: Čelem k pozorovateli roztočíme Provedení: Čelem k pozorovateli roztočíme zátěž na vlákně ve svislé rovině tak, aby při zátěž na vlákně ve svislé rovině tak, aby při pohledu zepředu byla dobře patrná kruhová pohledu zepředu byla dobře patrná kruhová dráha. Ve vhodném okamžiku (zatížený konec dráha. Ve vhodném okamžiku (zatížený konec prochází horní polovinou své dráhy) vlákno prochází horní polovinou své dráhy) vlákno uvolníme (pozor na zranění přihlížejících nebo uvolníme (pozor na zranění přihlížejících nebo poškození zařízení!). Pozorujeme směr dráhy poškození zařízení!). Pozorujeme směr dráhy odletujícího vlákna. odletujícího vlákna.

16 Podstata jevu: Podstata jevu: Okamžitá rychlost Okamžitá rychlost při kruhovém při kruhovém pohybu má vždy pohybu má vždy směr tečny. Při směr tečny. Při uvolnění vlákna uvolnění vlákna přestává působit přestává působit dostředivá síla a dostředivá síla a uvolněné těleso uvolněné těleso pokračuje ve směru pokračuje ve směru okamžité rychlosti – okamžité rychlosti – po tečně. po tečně. Směr letu odletujícího tělesa

17 Rovnoměrný pohyb po kružnici má v praxi velké využití: - kolo automobilu - kolo automobilu - ventilátory - ventilátory - hodinové ručičky - hodinové ručičky - měření rychlosti proudění vzduchu - měření rychlosti proudění vzduchu - rotační generátory - rotační generátory

18 Dostředivá síla Dostředivá síla (často označovaná F d ) je síla, která má směr do středu křivosti trajektorie tělesa při křivočarém pohybu (při pohybu po kružnici do středu kružnice). Má směr normály k trajektorii v daném místě, je tedy kolmá na vektor rychlosti. Dostředivá síla způsobuje změnu směru vektoru rychlosti (dostředivé zrychlení), a tím zakřivení trajektorie, velikost vektoru rychlosti však nemění!

19 Vztah velikosti dostředivé síly, hmotnosti tělesa m, velikosti rychlosti tělesa v (popř. úhlové rychlosti ω) a poloměru křivosti r je: nebo

20 Dostředivou silou může být i výsledná síla vznikající působením několika sil: Řetízkový kolotoč: Sedačka S a závěsný bod A na sebe vzájemně působí silami, prostřednictvím napjatého řetězu. Svislá složka síly je souhlasná s tíhovou silou Vodorovná složka je stejně velká jako síla dostředivá, ale opačného směru. Je to odstředivá síla, kterou působí sedačka na závěsný bod. Síly a jsou silami akce a reakce, kterými na sebe působí sedačka a závěsný bod.

21 Odstředivá síla Odstředivá síla (často značená F o ) je jedna ze setrvačných sil (zdánlivá síla), které působí na těleso v otáčející se vztažné soustavě. Závisí na volbě vztažné soustavy. V inerciálních vztažných soustavách žádné odstředivé síly nepůsobí. Důsledkem odstředivé síly je odstředivé zrychlení.

22 Pozn.: Někdy se však odstředivou silou nazývá reakce (reakční síla podle Třetího Newtonova zákona) vznikající při působení dostředivé síly v inerciální vztažné soustavě. V tomto případě je velikost odstředivé síly stejná jako velikost dostředivé síly. Směr odstředivé síly je od středu křivosti trajektorie tělesa (od středu kružnice). Tato síla ovšem nepůsobí na těleso, na které působí dostředivá síla, jak se často chybně uvádí. Kdyby tomu tak bylo, součet odstředivé a dostředivé síly by byl nulový a těleso by se pohybovalo podle Prvního Newtonova zákona rovnoměrně přímočaře, což je však spor s předpokladem, že se těleso pohybuje křivočaře.

23 Náklon v zatáčce Na těleso pohybující se v gravitačním poli v NVS působí kromě odstředivé (na obrázku F s ) také tíhová síla (F G ). Při vhodném úhlu náklonu α se vyrovná odstředivá síla částí tíhové síly (F 2 ). Těleso tak při pohybu Těleso tak při pohybu zůstává nakloněné, ale zůstává nakloněné, ale nespadne. Příkladem nespadne. Příkladem takového pohybu je takového pohybu je, cyklista, moto- bruslař, cyklista, moto-bruslař cyklista, který zatáčí. cyklista, který zatáčí.

24 Vlastnosti dostředivé a odstředivé síly Dostředivá a odstředivá síla jsou silami akce aDostředivá a odstředivá síla jsou silami akce a reakce a nemohou se tedy skládat (resp. reakce a nemohou se tedy skládat (resp. kompenzovat), neboť každá působí na jiné kompenzovat), neboť každá působí na jiné těleso. těleso. Obě síly současně vznikají i zanikají.Obě síly současně vznikají i zanikají. Zanikne-li v určitém bodě síla dostřediváZanikne-li v určitém bodě síla dostředivá (např. přetržením provázku), zaniká zároveň i (např. přetržením provázku), zaniká zároveň i síla odstředivá a kulička se pak pohybuje ve síla odstředivá a kulička se pak pohybuje ve směru tečny ke kruhové trajektorii. směru tečny ke kruhové trajektorii. Dostředivá síla může mít svůj původ vDostředivá síla může mít svůj původ v jakémkoliv vzájemném silovém působení těles. jakémkoliv vzájemném silovém působení těles. Např. při oběhu Země kolem Slunce jeNapř. při oběhu Země kolem Slunce je dostředivou silou gravitační síla, kterou působí dostředivou silou gravitační síla, kterou působí Slunce na Zemi. Slunce na Zemi.

25 Test

26 Výsledky testu 123456789101112


Stáhnout ppt "Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici."

Podobné prezentace


Reklamy Google