Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici"— Transkript prezentace:

1 Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici

2 Kinematika je obor mechaniky, který popisuje pohyb těles, ale nezabývá se příčinami pohybu.
Dynamika je obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles.

3 Těleso je vůči jinému tělesu v klidu, když vzhledem k němu nemění svou polohu.
Těleso je vůči jinému tělesu v pohybu, když vzhledem k němu mění svou polohu. Pohyb rovnoměrný po kružnici můžeme sledovat buď jako pohyb v IVS (jestliže stojíme na točící se gramofonové desce) nebo pohyb v NVS (jestliže nestojíme na desce, ale jsme vnější pozorovatelé).

4 Rozdělení pohybu podle různých hledisek

5 Rovnoměrný pohyb po kružnici
Rovnoměrný pohyb nazýváme takový pohyb, při němž HB urazí v libovolných ale stejných časových intervalech stejné dráhy. V ostatních případech je pohyb nerovnoměrný. Je rovnoměrný pohyb, jehož trajektorií je kružnice. Trajektorie je geometrická čára (přímka nebo křivka), kterou HB při pohybu opisuje. Pro určení polohy HB na kružnici se také používá úhel.

6 Velikost úhlu je určena poměrem délky
oblouku kružnice Δs od daného nulového bodu a poloměru kružnice r. Jednotkou této úhlové míry je radián. Jeden radián je přibližně 57 stupňů. dráha kruhového pohybu

7 Velikost úhlu, který opíše HB při oběhnutí celé kružnice je:

8 K popisu pohybu HB po kružnici se také používá perioda T a označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Perioda tedy znamená dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu. ω … úhlová rychlost nebo…

9 r … poloměr kružnice v … obvodová rychlost s … dráha t … čas
Okamžitá obv. rych. Průměrná obv. rych. s … dráha t … čas

10 Z obecného vztahu pro rychlost HB ,
dosazením za Δs získáváme , kde veličina se nazývá úhlová rychlost a je to úhel opsaný průvodičem za jednotku času. Úhlovou rychlost udáváme v jednotkách rad.s-1 , nebo v s-1.

11 Kromě periody T zavádíme také frekvenci pohybu f
Kromě periody T zavádíme také frekvenci pohybu f. Vyjadřuje počet oběhů HB za jednotku času.

12 Křivočarý pohyb Při křivočarém pohybu se v podstatě vždy vyskytuje zrychlení. Velikost rychlosti se však nemusí měnit, pokud se mění směr rychlosti. Příkladem takového pohybu může být kruhový pohyb. Zrychlení je výhodné rozložit do směru pohybu, tzn. do směru tečny k trajektorii a do směru kolmého k pohybu, tzn. do směru normály k trajektorii. Hovoříme pak o zrychlení tečném at a normálovém an.

13 Směr rychlosti je tečna ke kružnici
v daném bodě. Při rovnoměrném pohybu po kružnici se nemění velikost rychlosti, ale mění se směr. Proto je tečné zrychlení at rovno nule a pohyb je charakterizován normálovým neboli dostředivým zrychlením an (ad). Toto zrychlení je vždy kolmé ke směru okamžité rychlosti, v případě kružnice pak směřuje do středu kružnice.

14 Jeho velikost: Na obrázku jsou vyznačeny okamžité rychlosti a okamžitá zrychlení v daných bodech.

15 Pokus na určení směru okamžité rychlosti
Pomůcky: vlákno cca 50 cm dlouhé, zatížené na jednom konci např. dřevěnou kuličkou Provedení: Čelem k pozorovateli roztočíme zátěž na vlákně ve svislé rovině tak, aby při pohledu zepředu byla dobře patrná kruhová dráha. Ve vhodném okamžiku (zatížený konec prochází horní polovinou své dráhy) vlákno uvolníme (pozor na zranění přihlížejících nebo poškození zařízení!). Pozorujeme směr dráhy odletujícího vlákna.

16 Podstata jevu: Okamžitá rychlost při kruhovém pohybu má vždy
směr tečny. Při uvolnění vlákna přestává působit dostředivá síla a uvolněné těleso pokračuje ve směru okamžité rychlosti – po tečně. Směr letu odletujícího tělesa

17 Rovnoměrný pohyb po kružnici má v praxi velké využití:
- kolo automobilu - ventilátory - hodinové ručičky - měření rychlosti proudění vzduchu - rotační generátory 

18 Dostředivá síla Dostředivá síla (často označovaná Fd) je síla,
která má směr do středu křivosti trajektorie tělesa při křivočarém pohybu (při pohybu po kružnici do středu kružnice). Má směr normály k trajektorii v daném místě, je tedy kolmá na vektor rychlosti. Dostředivá síla způsobuje změnu směru vektoru rychlosti (dostředivé zrychlení), a tím zakřivení trajektorie, velikost vektoru rychlosti však nemění!

19 Vztah velikosti dostředivé síly, hmotnosti
tělesa m, velikosti rychlosti tělesa v (popř. úhlové rychlosti ω) a poloměru křivosti r je: nebo

20 Dostředivou silou může být i výsledná síla vznikající působením několika sil:
Řetízkový kolotoč: Sedačka S a závěsný bod A na sebe vzájemně působí silami , prostřednictvím napjatého řetězu. Svislá složka síly je souhlasná s tíhovou silou Vodorovná složka je stejně velká jako síla dostředivá , ale opačného směru. Je to odstředivá síla, kterou působí sedačka na závěsný bod. Síly a jsou silami akce a reakce, kterými na sebe působí sedačka a závěsný bod.

21 Odstředivá síla Odstředivá síla (často značená Fo) je
jedna ze setrvačných sil (zdánlivá síla), které působí na těleso v otáčející se vztažné soustavě. Závisí na volbě vztažné soustavy. V inerciálních vztažných soustavách žádné odstředivé síly nepůsobí. Důsledkem odstředivé síly je odstředivé zrychlení.

22 Pozn.: Někdy se však odstředivou silou nazývá
reakce (reakční síla podle Třetího Newtonova zákona) vznikající při působení dostředivé síly v inerciální vztažné soustavě. V tomto případě je velikost odstředivé síly stejná jako velikost dostředivé síly. Směr odstředivé síly je od středu křivosti trajektorie tělesa (od středu kružnice). Tato síla ovšem nepůsobí na těleso, na které působí dostředivá síla, jak se často chybně uvádí. Kdyby tomu tak bylo, součet odstředivé a dostředivé síly by byl nulový a těleso by se pohybovalo podle Prvního Newtonova zákona rovnoměrně přímočaře, což je však spor s předpokladem, že se těleso pohybuje křivočaře.

23 Náklon v zatáčce Na těleso pohybující se v gravitačním poli v NVS působí kromě odstředivé (na obrázku Fs) také tíhová síla (FG). Při vhodném úhlu náklonu α se vyrovná odstředivá síla částí tíhové síly (F2). Těleso tak při pohybu zůstává nakloněné, ale nespadne. Příkladem takového pohybu je bruslař, cyklista, moto- cyklista, který zatáčí.

24 Vlastnosti dostředivé a odstředivé síly
Dostředivá a odstředivá síla jsou silami akce a reakce a nemohou se tedy skládat (resp. kompenzovat), neboť každá působí na jiné těleso. Obě síly současně vznikají i zanikají. Zanikne-li v určitém bodě síla dostředivá (např. přetržením provázku), zaniká zároveň i síla odstředivá a kulička se pak pohybuje ve směru tečny ke kruhové trajektorii. Dostředivá síla může mít svůj původ v jakémkoliv vzájemném silovém působení těles. Např. při oběhu Země kolem Slunce je dostředivou silou gravitační síla, kterou působí Slunce na Zemi.

25 Test

26 Výsledky testu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Stáhnout ppt "Kinematika a dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici"

Podobné prezentace


Reklamy Google