Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava tel: 595 138 111, fax: 595 138 109

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava tel: 595 138 111, fax: 595 138 109"— Transkript prezentace:

1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava tel: 595 138 111, fax: 595 138 109 www.khsova.cz, podatelna@khsova.cz KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Expozice PAU - zdravotní rizika (Konference o ovzduší, Hotel Clarion Ostrava, 2.4.2012) MUDr. Helena Šebáková a kolektiv pracovníků KHS MSK a SZÚ Praha helena.sebakova@khsova.cz 595 138 200

2 2Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Obsah Co jsou PAU ? Zdroje PAU Expozice Zdravotní účinky Benzo(a)pyren (sumární vzorec C 20 H 12 ) Závěr

3 3Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Co jsou PAU ? Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAHs) je skupina organických látek, které jsou tvořeny uhlíkem a vodíkem a které jsou uspořádány do dvou a více benzenových jader Uvolňují se při nedokonalém spalovacím procesu Jsou stabilní, mají schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí Významnou vlastností PAU je schopnost tvořit další sloučeniny, které mohou být dokonce mnohem více zdraví škodlivé

4 4Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Co jsou PAU ? Mají výraznou schopnost vázat se na pevných sorbentech nebo částicích (prach) i v živých organismech (schopnost bioakumulace) Ve vodním prostředí se PAU vážou na částice kalu a ukládají se v sedimentech Základní vlastností, která určuje biologickou aktivitu PAU, je rozpustnost v tucích - jsou vysoce lipofilní

5 5Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Nejčastěji sledované PAU Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Chrysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren - indikátor Benzo(g,h,i)perylen Dibenzo(a,h)antracen Indeno(1,2,3cd)pyren

6 6Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdroje PAU přírodní -geochemické (fosilní suroviny - ropa, uhlí, vulkanická činnost, horniny a minerály) -biologické (mikrobiální syntéza)

7 7Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdroje PAU antropogenní -průmyslové (výroba tepla a elektrické energie, výroba plynu, koksu, zpracování černouhelného dehtu, zpracování ropy, výroba barviv, pesticidů, léčiv, spalovny odpadů apod.) -spalování uhlovodíků v dopravě -neprůmyslové (požáry, domácí topeniště) -kouření

8 8Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz PAU – roční průměr 2010 dle lokalit Zdroj: SZÚ

9 9Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Toxický ekvivalent BaP Zdroj: SZÚ

10 10Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice Dietární expozice, voda Kouření a pasivní kouření Pracovní expozice Vnitřní ovzduší Venkovní ovzduší

11 11Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Dietární expozice Příprava pokrmů - grilování a pečení na ohni, uzení Příklady množství PAU ve vzorcích pokrmů: -uzená kachna 210 μg/kg -pečená kachna 130 μg/kg -dušená kachna 9 μg/kg Příklady hotových potravin s výskytem PAU (cereálie a cereální produkty, rostlinné tuky a oleje, sušené ovoce, pražená káva) Maximální limity PAU v potravinách (kromě určených pro kojence) se pohybují v rozmezí 2 až 10 μg/kg čerstvé hmotnosti

12 12Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Voda Aktuální situace v MSK - pitná voda: -veřejné vodovody 0 až 0,005 µg/l BaP, max. 0,023 µg/l PAU -veřejné a komerční studny 0 až 0,025 µg/l BaP, max. 0,025 µg/l PAU Limity (nejvyšší mezní hodnota ) - pitná voda: -pro PAU0,1 µg/l -pro benzo(a)pyren0,01 µg/l

13 13Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Kouření a pasivní kouření Průměrná doba kouření v ČR činí 20 let Četnost kouření Zdroj: ÚZIS

14 14Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Kouření a pasivní kouření Pokud potravou přijímáme denně 50 až 290 ng a ze vzduchu 20 ng, pak když člověk vykouří denně 20 cigaret, zvýší si příjem o dalších 210 ng Pobyt v zakouřené místnosti může příjem benzo(a)pyrenu také výrazně zvýšit (asi o 10 ng za každou hodinu strávenou v zakouřené místnosti)

15 15Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Pracovní expozice Příklady prací s expozicí PAU: -technická zařízení se spalovacími (zejména dieselovými) motory - řidiči, strojvůdci, důlní lokomotiváři, automechanici, obsluha stavebních strojů -koksárenské baterie, koksochemie -práce s dehty, bitumeny - obalovny asfaltových směsí, obsluha finišerů, údržba komunikací, izolatéři -slévači -celníci, policie -Limity BaP v pracovním prostředí: -PEL0,005 mg/m 3 -NPK-P0,025 mg/m 3

16 16Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice - vnitřní ovzduší Vytápění obydlí - expozice závisí na typu paliva (plyn, uhlí, dřevo, biomasa) a na druhu a způsobu vytápění (kotel, kamna, krb) Typ používaných kuchyňských spotřebičů pro přípravu jídel Vliv venkovního ovzduší

17 17Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice - venkovní ovzduší V ovzduší bylo detekováno více než 500 sloučenin ze skupiny PAU Limit pro benzo(a)pyren v ovzduší je překračován ve většině měst, v zimním období i ve venkovských sídlech s převažujícím způsobem vytápění tuhými palivy Maximální hodnoty koncentrací jsou dosahovány v zimním období, minima v létě, rozdíly jsou zjišťovány i v průběhu dne Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren je 1 ng/ m 3

18 18Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice - venkovní ovzduší Distribuce PAU mezi prachové částice je kvalitativně rozdílná ve městech a na venkově - na venkově se PAU více vážou na hrubé částice než ve městě Složení PAU emitovaných do prostředí z dopravy závisí na typu a parametrech paliva, jízdních podmínkách, seřízení motoru.

19 19Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice - venkovní ovzduší Zdroj: ZÚ Ostrava

20 20Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice - venkovní ovzduší - Bartovice (zima/léto) Zdroj: SZÚ

21 21Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Expozice - venkovní ovzduší (Bartovice/Praha) Zdroj: SZÚ

22 22Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky Páry PAU mají dráždivé účinky na oči a kůži, působí fotosensibilizaci Některé PAU mohou indukovat zánětlivé procesy Byly prokázány i negativní účinky na ledviny a játra

23 23Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky Projevují toxické, karcinogenní (zhoubné bujení tkání) a mutagenní (změna dědičných vlastností) vlastnosti Jedná se o škodliviny s pozdním účinkem - projevy se vyskytují po mnoha letech, u následujících generací

24 24Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Novotvary dýchací ústrojí - incidence Zdroj: SVOD

25 25Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Novotvary dýchací ústrojí - incidence Zdroj: ÚZIS

26 26Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky Zvýšená expozice PAU je spojována s významným snížením porodní váhy Studie na zvířatech prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků Nebyl potvrzen vztah mezi koncentrací PAU a psychomotorickým vývojem nebo problémy v chování Vysoká prenatální koncentrace PAU může být spojována s nižším duševním vývojovým indexem ve 3 letech - možná spojitost se sníženou výkonností ve škole

27 27Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky Důsledkem prenatální expozice PAU a pasivního kouření před i po porodu bylo zvýšení respiračních symptomů u dětí (kašel, hvízdání, astma) Prenatální expozice PAU budoucích matek může poškodit imunitní funkce plodu a následně vést ke zvýšení vnímavosti k respiračním onemocněním

28 28Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Živě narození s vrozenou vadou Zdroj: ÚZIS

29 29Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností Zdroj: ÚZIS

30 30Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Potratovost Zdroj: ÚZIS

31 31Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Počet dispenzarizovaných onemocnění u dětí v roce 2010 Zdroj: ÚZIS

32 32Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky pracovní expozice Přítomnost PAU je příčinou vzniku rakoviny plic Způsobují i rakovinu urogenitálního systému (močový měchýř, ledviny, varlata) V případě kožního kontaktu mohou způsobit rakovinu kůže

33 33Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Pracovní expozice - nemoci z povolání 1995 až 2010 (Ostrava) Zdroj: KHS MSK

34 34Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky dietární expozice, novotvary tlusté střevo - incidence PAU přijaté potravou působí především rakovinu zažívacího traktu Zdroj: ÚZIS

35 35Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Novotvary tlusté střevo - incidence Zdroj: SVOD

36 36Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Zdravotní účinky kouření Kouření je prokázaný rizikový faktor nádorů dutiny ústní, dýchací a trávicí soustavy, močového ústrojí Podílí se na vzniku kardiovaskulárních onemocnění, CHOPN, cévních mozkových příhod, astmatu

37 37Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Závěry Hodnocení karcinogenního rizika PAU je založeno na pokusech s laboratorními zvířaty a na epidemiologických studiích prováděných na základě expozice v pracovním prostředí - jedná se o odhad rizika Nejde oddělit přímý vliv PAU z venkovního ovzduší na lidské zdraví od ostatních faktorů a další expozice, jeho kvantifikace je značně obtížná Z hlediska působení PAU na naše zdraví je nutno brát v úvahu celkovou expozici z různých zdrojů

38 38Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Závěry Cílem směrnice č. 2004/107/ES ve vztahu k PAU je zavedení cílové hodnoty 1 ng/m 3 pro BaP (přijatelné riziko), tato cílová hodnota by po roce 2012 neměla být překračována Jedním z dalších cílů je také vypracování zón, kde jsou cílové hodnoty splněny a kde jsou překračovány (v těchto případech určit zdroje a stanovit nápravná opatření), což je i náš případ

39 39Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Závěry Odhad celoživotního rizika rakoviny dýchacího traktu byl WHO na základě údajů pracovníků koksárenských pecí vypočten na hodnotu 5 x 10 -5 Studie denního příjmu benzo(a)pyrenu dokazují vysokou rizikovost kouření ve vztahu k možnosti poškození zdraví Celkové působení PAU závisí na dávce, velikosti částic, době expozice, profilech, které se v Ostravě a Karviné liší od ostatních měřených lokalit v ČR ( toxický ekvivalent BaP je vyšší), a individualitě člověka

40 40Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Závěry Zdroj Emise Imise Expozice Dávka Individuální rozdíly Zdravotní účinky PAU - látky nebezpečné pro zdraví

41 41Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu. Úspěch je schopnost kráčet od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení. Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat číst. Sir Winston Churchill Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava tel: 595 138 111, fax: 595 138 109"

Podobné prezentace


Reklamy Google