Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. Vytvořili: Filip Strážnický A Monika Vláčilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. Vytvořili: Filip Strážnický A Monika Vláčilová."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

2 Vytvořili: Filip Strážnický A Monika Vláčilová

3 V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které před několika desítkami let byly zcela neznámé. Na obou pólech tají ledovce.

4 Č ím to vše m ů že být zp ů sobeno?

5 Na tuto otázku nám, prostým občanům, odpovědělo už množství vědců. Všichni se shodují v jednom. Příčinou je globální oteplování.

6 Co znamená pojem "globální oteplování"?

7 Jde o zm ě nu pr ů m ě rné ro č ní teploty na zem ě kouli. Ta se za posledních 200 let, od doby, kdy za č ala pravidelná m ěř ení, zvýšila v pr ů m ě ru o 0,5 °C. Oteplování se nadále zrychluje.

8 Hlavní příčinou těchto dějů v přírodě je oxid uhličitý. Vzniká při spalování ropy, uhlí a dále i při dalších lidských činnostech, jako je např. vypalování lesů. Zeměkoule je zabalena do CO2 spolu s metanem a dalšími plyny, kterým se někdy také říká skleníkové plyny. Tyto plyny zadržují teplo v noci, a brání tomu, aby teploty klesaly hluboko pod bod mrazu.

9 Alternativní teorie Oteplování je důsledkem odeznění předcházejícího chladného období – malé doby ledové Oteplování je důsledkem dlouhodobého kolísání intenzity slunečního záření Trend oteplování je z předkládaných dat prozatím neprůkazný a jedná se pouze o statistické kolísání hodnot. Vyšší zeměpisné šířky se ohřívají rychleji než nižší, pevnina se ohřívá rychleji než oceán, což lze vyložit jako důsledek antropoidního vlivu a nikoliv jako důsledek proměnné intezity slunečního záření

10 B ě hem tohoto století se m ůž e oteplit o 1 - 6°C. P ř edpokládá se, ž e v Č eské republice stoupne teplota o 3°C. Dnes je naše pr ů m ě rná ro č ní teplota 3,5°C.

11 Jaké to bude mít následky pro život lidí žijící na sv ě t ě a jaké pro lidi žijící v Č R Jaké to bude mít následky pro život lidí žijící na sv ě t ě a jaké pro lidi žijící v Č R ?

12 I na tuto otázku ji ž v ě dci odpov ě d ě li. Domnívají se, ž e nastane velké st ě hování národ ů. Na sv ě t ě budou vznikat hladomory, bude nedostatek pitné vody atd. N ě kte ř í p ř edpokládají, ž e by mohla následovat druhá doba ledová.

13 Jsme na tyto zm ě ny p ř ipraveni?

14 Asi ne. V ě tšina lidí, stejn ě jako my, v p ř ípad ě katastrofy, viní po č así. Pro č muselo tolik pršet? Pro č se musely tolik hnout litosférické desky? Pro č tají ledovce? Myslíte si opravdu, ž e je to chyba p ř írody, ž ivotního prost ř edí?

15 Jaký následek globální oteplování tedy má?

16 Po č así podléhá dramati č t ě jším výkyv ů m, jaro p ř ichází d ř ív a je teplejší, mizí led z ledovc ů, zmenšuje se Mount Everest, zvyšují se eroze, zvyšuje se hladina oceánu, mizí korálové útesy, ubývá pitné vody...

17 Historické oteplování Země

18 Ve srovnání s lety 1860 až 1900 se teplota na zemi i v moři zvedla o 0,75 °C. Teploty ve spodní troposféře od roku 1979 podle satelitních měření rostly tempem 0,12 až 0,22 °C za dekádu. O předchozích dvou tisících letech před rokem 1850 se předpokládá, že světové teploty byly relativně stabilní s drobnými výkyvy, které pravděpodobně byly jen lokální, jako bylo oteplení ve středověku nebo malá doba ledová. troposféřemalá doba ledovátroposféřemalá doba ledová

19 Jednotlivé růsty teploty: Zvýšení teploty o 2,4 stupně Celsia

20 Téměř všechny korálové útesy zmizí. Vyhyne třetina všech přírodních a rostlinných druhů. Ledový pokryv Grónska bude nezadržitelně tát. Množství tichomořských ostrovů a ostrůvků zaplaví moře. Stejný osud čeká nízko položené delty velkých řek. V peruánských Andách se rozpustí ledovce a 10 milionů obyvatel bude trpět nedostatkem vody. Na celé planetě nebude mít přístup k životodárné tekutině 1,1 až 3,2 miliardy lidí. Rok 2020

21 Rok 2040 Zvýšení teploty o 3,4 stupně Celsia Amazonský deštný prales kompletně shoří. Obrovská ohnivá bouře zasype jihoamerický kontinent množstvím popela a zakryje ho kouřem. Brazilské vnitrozemí se promění v poušť. Spálením pralesů se do ovzduší uvolní ohromná kvanta uhlíku. V letním období nebude Arktidu pokrývat žádný led. Severní pól se poprvé po třech miliónech let ocitne bez ledu.

22 Zvýšení teploty o 4,4 stupně Celsia Podnebí v Arktidě se oteplí natolik, že se rozpustí poslední zbytky ledu na severní polokouli a roztaje i sibiřský permafrost. Do atmosféry se tak dostane další obrovské množství metanu a oxidu uhličitého. Teploty na celé planetě se skokově zvýší. Zaplaveno bude Nizozemí, severní Německo a Polsko. V jižním Španělsku, Itálii a Řecku se rozšíří pouště. V Austrálii nebude možné udržet zemědělskou výrobu. Vyhyne více než polovina druhů rostlin a živočichů. Taková katastrofa nemá od vyhynutí dinosaurů obdoby. Rok 2060

23 Zvyšování teploty se má zrychlovat. Za celé 21. století by pr ů m ě rná teplota na Zemi mohla vzr ů st o 1,7 a ž 6,3 stupn ě. P ř edchozí odhady byly o 0,3 a ž 0,5 stupn ě ni ž ší

24 Upřesněné poznatky naopak vedly ke snížení odhadu zvyšování hladiny oceánů. Ta by se během století měla zvednout o 19 až 58 centimetrů.

25 Další d ů sledky?

26 Ší ř ení nemocí Globální oteplení m ů že zlepšit podmínky pro vznik infek č ních nemocí, jako je nap ř íklad malárie.Navzdory vymizení malárie z v ě tšiny teplých region ů se místní druhy komár ů, kte ř í ji p ř enášeli, nepoda ř ilo v n ě kterých oblastech zcela eliminovat. Proto hraje v dynamice p ř enosu malárie krom ě klimatických zm ě n d ů ležitou roli i mnoho jiných faktor ů.

27 Potenciální pozitivní d ů sledky Globální oteplování m ů že mít také pozitivní d ů sledky na rostliny, které jsou základním prvkem biosféry a využívají slune č ní energii k p ř em ě n ě živin a oxidu uhli č itého na biomasu (fotosyntéza).

28 Reakce na oteplování? Strategie pro útlum globálního oteplení zahrnují vývoj nových technologií, využití v ě trné energie, jaderné energie,obnovitelných zdroj ů energie,bionafty, elektromobil ů nebo hybr, palivových č lánk ů, úspor energie, uhlíkových daní a sekvestraci. N ě které ekologické skupiny nabádají k individuálnímu postupu proti globálnímu oteplování založenému zm ě nou chování spot ř ebitel ů. Adapta č ní strategie akceptují ur č ité oteplování jako neodvratitelný fakt a zam ěř ují se na omezení jeho nežádoucích d ů sledk ů. P ř íkladem takových strategií m ů že být obrana proti r ů stu hladiny mo ř í nebo zabezpe č ení dostupnosti potravy.

29 Zastavme globální oteplování!!!

30 1.pravidlo Šet ř ete, č ím se šet ř it dá - plyn, voda,elekt ř ina, teplo, potraviny... Investujte do zateplení bytu č i domu. Po ř i ď te si úsporné spot ř ebi č e. Vypínejte spot ř ebi č e, které práv ě nepoužíváte. Kupte úsporné žárovky.

31 2.pravidlo Nejezd ě te automobilem, pokud to není nezbytn ě nutné - jezd ě te hromadnou dopravou č i na kole, cho ď te více p ě šky. Pokud používáte automobil, m ě jte správný tlak v pneumatikách. Jezd ě te na biopaliva č i plyn, po ř i ď te si úsporný automobil.

32 3.pravidlo 3. pravidlo Recyklujte, co se recyklovat dá - nap ř. papír, plasty, sklo.

33 „ Č lov ě k ješt ě není dost dokonalý ani dost slušný, aby m ě l právo žít na n ěč em tak krásném, jako je Zem ě “


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. Vytvořili: Filip Strážnický A Monika Vláčilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google