Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické zemědělství Jako cesta k udržitelnému rozvoji Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické zemědělství Jako cesta k udržitelnému rozvoji Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Ekologické zemědělství Jako cesta k udržitelnému rozvoji Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

2 PRO-BIO LIGA PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Občanské sdružení Samostatná spotřebitelská pobočka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk Vznik v roce 2002, členská základna, dnes 300 členů Cíl: informovat spotřebitele potravin a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost Praha, 17.10. 2010

3 Co děláme PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Infocentrum (knihovna, poradenství, prodej publikací) Web www.biospotrebitel.czwww.biospotrebitel.cz Publikační, osvětová a vzdělávací činnost Spotřebitelsko-zemědělská partnerství Praha, 17.10. 2010

4 Historie vzniku EZ PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství 20. léta 20. století – první poznatky negativ průmyslového zemědělství 60. léta – idealismus průkopníků 70. léta institucionalizace v západní Evropě (vznik IFOAM) – soukromé standardy a směrnice – národní legislativa 90. léta oficiální uznání – legislativní uznání na úrovni EU 0. léta 21. st. – legislativní ukotvení v ČR (zákon 242/2000 Sb.) 10. léta – nová evropská legislativa NR 834/2007 Praha, 17.10. 2010

5 Negativa průmyslového zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Nízká efektivita využívání energie Závislost na neobnovitelných zdrojích energie Vyplavování živin Snižování úrodnosti půdy a eroze Praha, 17.10. 2010

6 Negativa průmyslového zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Snižování biodiverzity Emise skleníkových plynů Etické otázky chovu zvířat Kontaminace potravin rezidui cizorodých látek Praha, 17.10. 2010

7 Principy udržitelného zemědělství PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Minimalizace vlivů zemědělství na okolí – absence syntetických ochranných prostředků – absence minerálních dusíkatých hnojiv Ochrana a kvalita půdy – obnova půdní živěny – ochrana před erozí Úspora zdrojů – Preventivní opatření – Přednostní využití zdrojů v rámci agroekosystému – Recirkulace zdrojů Ochrana diverzity – genetické, biologické, krajinné – v přírodním i využívaném prostředí Důstojný chov zvířat –respektovat jejich přirozené potřeby a chování – „welfare“ Praha, 17.10. 2010

8 Environmentální přínos PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Diverzita – genetická – biologická – krajinná Ochrana vodních zdrojů Omezování spotřeby fosilních zdrojů energie Omezování produkce skleníkových plynů Praha, 17.10. 2010

9 Sociální a ekonomický přínos PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Více pracovních příležitostí na venkově – EZ může přinést o 9-60 %* více pracovních míst na hektar zemědělské půdy Genderová rovnoprávnost – Např. v USA 21 % ekologických farem provozují ženy oproti 9 % konvenčních farem** Zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatelstva – snazší možnost zapojení postižených osob či osob se sociálním znevýhodněním Podpora místní ekonomiky – Např. ve Velké Británii 39 % ekozemědělců oproti 13 %* konvenčních prodává přímo spotřebiteli * Soil Association 2008 ** IFOAM 2009 Praha, 17.10. 2010

10 Trvale udržitelný rozvoj PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní podmínkou pro TUR společnosti je udržitelné zemědělství. Pilíře udržitelného zemědělství – Systémové uvažování – Člověk jako součást přírody – Změna ekonomického pohledu – Od lineárních k recirkulačním systémům Praha, 17.10. 2010

11 Trochu čísel – EZ ve světě PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství EZ praktikováno ve 141 zemí 2008: 35 mil. hektarů v EZ na nichž hospodaří 1,4 mil. hospodářů Největší plochy jsou v Oceánii a Evropě Země s největším podílem EZ jsou Falklandy (36 %) Lichtenštejnsko (29,8 %) a Rakousko (15 %) Jedna třetina půdy v EZ je v rozvojových zemích (12 mil. ha) Dvě třetiny půdy jsou TTP (pastviny), čtvrtina je orná půda Ve srovnání s rokem 2006 plochy v EZ rostly o 1,5 mil. hektarů Praha, 17.10. 2010

12 Trochu čísel – EZ v ČR PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Počátek v 90. letech 20. stol. Rok 2000 – vznik zákona o EZ 31.12. 2009: 2 689 ekozemědělců Hospodaří se na téměř 400 000 ha To je 9,38 % z výměry zemědělské půdy Počet výrobců biopotravin již přesáhl 500 provozoven. Praha, 17.10. 2010

13 Legislativa PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Co musí splňovat EZ a biopotraviny stanovuje legislativa – Evropská 834/2007 – stanovuje celoevropský rámec – Tuzemská 242/2000 Sb. – stanovuje tuzemská specifika Bio musí splňovat všechnu zemědělskou a potravinářskou legislativu Přihlášení se do systému EZ je dobrovolné –přihlášení dobrovolné x dodržování povinné Praha, 17.10. 2010

14 Kontrola PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Certifikační organizace – 3 státem pověřené kontrolní organizace (KO) – Udílejí certifikát na nejméně 1 rok (nejvíce na 15 měsíců) – Provádějí také neohlášené kontroly - v roce 2008 jen 3 % Supervize – Supervizor (Mze) přímo v terénu dohlíží na práci kontrolora Úřední kontrola – kontroluje pouze vzorek farem dle analýzy rizik (cca 5 % všech farem). – kontroly jsou stanoveny evropskou legislativou 882/2004 o úředních kontrolách týkajících se krmiv a potravin. Praha, 17.10. 2010

15 Certifikát PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Certifikát – udělován na 1 rok po pravidelné kontrole KO Bez certifikátu nelze potravinu označovat slovem BIO Potravina označená slovem BIO musí nést doklad o certifikátu u nás je jí: – značka pro biopotraviny (tzv. Biozebra) – kód kontrolního orgánu, který certifikát vystavil CZ-BIO-ABCERT-02 CZ-BIOKONT-03 CZ-BIO-KEZ-01 – od 1.7. 2010 i povinná evropská značka pro biopotraviny Praha, 17.10. 2010

16 Kontrola a certifikace v praxi PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Inspektor KO: – Kontroluje účetní evidenci – Kontroluje zvířata, pole, skladové prostory, atd. – V případě podezření odebere vzorky, např. půdy v roce 2008 bylo odebráno 11 vzorků – Pokud je vše v pořádku vydá inspektor podnikateli certifikát – Pokud něco není v pořádku podá podnět MZe k zahájení správního řízení Praha, 17.10. 2010

17 Kvalita biopotravin PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Pro biopotraviny nejsou stanoveny žádné specifické legislativní normy pro kvalitu Kvalita bioproduktu = kvalita produkčního procesu a jeho vlivu na okolí Kvalita je také v kontrole procesu tzv. „od vidlí po vidličku“ Vnitřní kvalita – holistický pohled – potravina nikoliv jako na shluk prospěšných a škodlivých látek – měří se tzv. „životní síla“ Praha, 17.10. 2010

18 Proměna konceptu kvality PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Tradiční koncept kvality: – vnější kvalita (tvar, barva, velikost atd.) – technologická kvalita (skladovací a procesní vlastnosti atd.), – biologická kvalita ( žádoucí a nežádoucí obsahy látek, atd. Kvalita produktu jako výsledek kvality celého zemědělského systému zahrnuje: –Environmentalní aspekty vliv produkce, zpracování, spotřeby energie a zdrojů, atd. na prostředí – Sociálně-psychologické aspekty pracovní prostředí zemědělce, obava konzumentů ze zdravotních rizik – Eticko-morální aspekty způsob chovu zvířat, názor konzumentů na způsob produkce, atd. Praha, 17.10. 2010

19 Biopotraviny a tradiční pojem kvality PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Obsahuje někdy více žádoucích látek – vitamínů, minerálů, sekundárních metabolitů Obsahuje často méně nežádoucích látek – zbytků pesticidů, ATB, dusičnanů, atd. Proč tomu tak je? Nikdy není důvod stejný, nejčastěji – jde o rozdílný způsob hnojení, – odlišnou ochranu rostlin (pesticidy versus prevence a alternativní prostředky ochrany rostlin), – někdy jsou rozdíly v obsahu látek dány odlišným mikroklimatickými podmínkami Praha, 17.10. 2010

20 Zdravotní přínosy a rizika PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Bio není zdravá výživa Zdravotní benefit jako sekundární produkt EZ Mykotoxiny – důsledkem špatné technologie ne špatného zemědělského systému Další rizika jsou důsledkem nedodržení veterinárních a hygienických norem nikoliv aplikací pravidel EZ Praha, 17.10. 2010

21 Zdroje PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Organic Works, Soil Association 2008 Organic farming and Women´s empowerment, IFOAM 2009 Zpráva o stavu životního prostředí 2009, MŽP 2010 Zelená zpráva 2005, Mze 2006 Ročenka ekologického zemědělství 2009, Mze 2009 Praha, 17.10. 2010

22 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Děkuji za pozornost Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA Tel.: 272 660 501 E-mail: infocentrum@biospotrebitel.czinfocentrum@biospotrebitel.cz www.biospotrebtel.cz


Stáhnout ppt "Ekologické zemědělství Jako cesta k udržitelnému rozvoji Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google