Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Ekologické zemědělství
Jako cesta k udržitelnému rozvoji Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

2 PRO-BIO LIGA Občanské sdružení
Samostatná spotřebitelská pobočka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk Vznik v roce 2002, členská základna, dnes 300 členů Cíl: informovat spotřebitele potravin a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

3 Co děláme Infocentrum (knihovna, poradenství, prodej publikací)
Web Publikační, osvětová a vzdělávací činnost Spotřebitelsko-zemědělská partnerství Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

4 Historie vzniku EZ 20. léta 20. století – první poznatky negativ průmyslového zemědělství 60. léta – idealismus průkopníků 70. léta institucionalizace v západní Evropě (vznik IFOAM) soukromé standardy a směrnice národní legislativa 90. léta oficiální uznání – legislativní uznání na úrovni EU 0. léta 21. st. – legislativní ukotvení v ČR (zákon /2000 Sb.) 10. léta – nová evropská legislativa NR 834/2007 Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

5 Negativa průmyslového zemědělství
Nízká efektivita využívání energie Závislost na neobnovitelných zdrojích energie Vyplavování živin Snižování úrodnosti půdy a eroze Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

6 Negativa průmyslového zemědělství
Snižování biodiverzity Emise skleníkových plynů Etické otázky chovu zvířat Kontaminace potravin rezidui cizorodých látek Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

7 Principy udržitelného zemědělství
Minimalizace vlivů zemědělství na okolí absence syntetických ochranných prostředků absence minerálních dusíkatých hnojiv Ochrana a kvalita půdy obnova půdní živěny ochrana před erozí Úspora zdrojů Preventivní opatření Přednostní využití zdrojů v rámci agroekosystému Recirkulace zdrojů Ochrana diverzity genetické, biologické, krajinné v přírodním i využívaném prostředí Důstojný chov zvířat respektovat jejich přirozené potřeby a chování – „welfare“ Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

8 Environmentální přínos
Diverzita genetická biologická krajinná Ochrana vodních zdrojů Omezování spotřeby fosilních zdrojů energie Omezování produkce skleníkových plynů Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

9 Sociální a ekonomický přínos
Více pracovních příležitostí na venkově EZ může přinést o 9-60 %* více pracovních míst na hektar zemědělské půdy Genderová rovnoprávnost Např. v USA 21 % ekologických farem provozují ženy oproti 9 % konvenčních farem** Zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatelstva snazší možnost zapojení postižených osob či osob se sociálním znevýhodněním Podpora místní ekonomiky Např. ve Velké Británii 39 % ekozemědělců oproti 13 %* konvenčních prodává přímo spotřebiteli * Soil Association 2008 ** IFOAM 2009 Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

10 Trvale udržitelný rozvoj
Základní podmínkou pro TUR společnosti je udržitelné zemědělství. Pilíře udržitelného zemědělství Systémové uvažování Člověk jako součást přírody Změna ekonomického pohledu Od lineárních k recirkulačním systémům Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

11 Trochu čísel – EZ ve světě
EZ praktikováno ve 141 zemí 2008: 35 mil. hektarů v EZ na nichž hospodaří 1,4 mil. hospodářů Největší plochy jsou v Oceánii a Evropě Země s největším podílem EZ jsou Falklandy (36 %) Lichtenštejnsko (29,8 %) a Rakousko (15 %) Jedna třetina půdy v EZ je v rozvojových zemích (12 mil. ha) Dvě třetiny půdy jsou TTP (pastviny), čtvrtina je orná půda Ve srovnání s rokem 2006 plochy v EZ rostly o 1,5 mil. hektarů Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

12 Trochu čísel – EZ v ČR Počátek v 90. letech 20. stol.
Rok 2000 – vznik zákona o EZ : ekozemědělců Hospodaří se na téměř ha To je 9,38 % z výměry zemědělské půdy Počet výrobců biopotravin již přesáhl 500 provozoven. Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

13 Legislativa Co musí splňovat EZ a biopotraviny stanovuje legislativa
Evropská 834/2007 – stanovuje celoevropský rámec Tuzemská 242/2000 Sb. – stanovuje tuzemská specifika Bio musí splňovat všechnu zemědělskou a potravinářskou legislativu Přihlášení se do systému EZ je dobrovolné přihlášení dobrovolné x dodržování povinné Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

14 Kontrola Certifikační organizace Supervize Úřední kontrola
3 státem pověřené kontrolní organizace (KO) Udílejí certifikát na nejméně 1 rok (nejvíce na 15 měsíců) Provádějí také neohlášené kontroly - v roce 2008 jen 3 % Supervize Supervizor (Mze) přímo v terénu dohlíží na práci kontrolora Úřední kontrola kontroluje pouze vzorek farem dle analýzy rizik (cca 5 % všech farem). kontroly jsou stanoveny evropskou legislativou 882/2004 o úředních kontrolách týkajících se krmiv a potravin. Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

15 Certifikát Certifikát – udělován na 1 rok po pravidelné kontrole KO
Bez certifikátu nelze potravinu označovat slovem BIO Potravina označená slovem BIO musí nést doklad o certifikátu u nás je jí: značka pro biopotraviny (tzv. Biozebra) kód kontrolního orgánu, který certifikát vystavil CZ-BIO-ABCERT-02 CZ-BIOKONT-03 CZ-BIO-KEZ-01 od i povinná evropská značka pro biopotraviny Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

16 Kontrola a certifikace v praxi
Inspektor KO: Kontroluje účetní evidenci Kontroluje zvířata, pole, skladové prostory, atd. V případě podezření odebere vzorky, např. půdy v roce 2008 bylo odebráno 11 vzorků Pokud je vše v pořádku vydá inspektor podnikateli certifikát Pokud něco není v pořádku podá podnět MZe k zahájení správního řízení Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

17 Kvalita biopotravin Pro biopotraviny nejsou stanoveny žádné specifické legislativní normy pro kvalitu Kvalita bioproduktu = kvalita produkčního procesu a jeho vlivu na okolí Kvalita je také v kontrole procesu tzv. „od vidlí po vidličku“ Vnitřní kvalita – holistický pohled potravina nikoliv jako na shluk prospěšných a škodlivých látek měří se tzv. „životní síla“ Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

18 Proměna konceptu kvality
Tradiční koncept kvality: vnější kvalita (tvar, barva, velikost atd.) technologická kvalita (skladovací a procesní vlastnosti atd.), biologická kvalita ( žádoucí a nežádoucí obsahy látek, atd. Kvalita produktu jako výsledek kvality celého zemědělského systému zahrnuje: Environmentalní aspekty vliv produkce, zpracování, spotřeby energie a zdrojů, atd. na prostředí Sociálně-psychologické aspekty pracovní prostředí zemědělce, obava konzumentů ze zdravotních rizik Eticko-morální aspekty způsob chovu zvířat, názor konzumentů na způsob produkce, atd. Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

19 Biopotraviny a tradiční pojem kvality
Obsahuje někdy více žádoucích látek vitamínů, minerálů, sekundárních metabolitů Obsahuje často méně nežádoucích látek zbytků pesticidů, ATB, dusičnanů, atd. Proč tomu tak je? Nikdy není důvod stejný , nejčastěji jde o rozdílný způsob hnojení, odlišnou ochranu rostlin (pesticidy versus prevence a alternativní prostředky ochrany rostlin), někdy jsou rozdíly v obsahu látek dány odlišným mikroklimatickými podmínkami Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

20 Zdravotní přínosy a rizika
Bio není zdravá výživa Zdravotní benefit jako sekundární produkt EZ Mykotoxiny – důsledkem špatné technologie ne špatného zemědělského systému Další rizika jsou důsledkem nedodržení veterinárních a hygienických norem nikoliv aplikací pravidel EZ Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

21 Zdroje Organic Works, Soil Association 2008
Organic farming and Women´s empowerment, IFOAM 2009 Zpráva o stavu životního prostředí 2009, MŽP 2010 Zelená zpráva 2005, Mze 2006 Ročenka ekologického zemědělství 2009, Mze 2009 Praha, PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

22 E-mail: infocentrum@biospotrebitel.cz
Děkuji za pozornost Mgr. Jan Valeška PRO-BIO LIGA Tel.: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství


Stáhnout ppt "Ekologické zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google