Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce"— Transkript prezentace:

1 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
04 Mezinárodní humanitární právo

2 Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní humanitární právo (MHP) reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat.

3 Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní humanitární právo je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem

4 Mezinárodní humanitární právo
a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj jsou vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí).

5 Mezinárodní humanitární právo
základním cílem tzv. humanizace války = omezení jejích negativních dopadů, usnadnění návratu k míru - chránit osoby z boje vyřazené a boje se neúčastnící - omezovat způsoby a prostředky vedení boje - nesnižuje účinnost vedení vojenských operací

6 válka v minulosti tradiční formou vztahů mezi státy, regulace vztahů, tradiční a nezbytnou součástí již od starověku - snaha omezit její ničivé důsledky prostřednictvím obecně závazných pravidel napříč kulturami (Bible, Korán, např. zvyk ušetřit raněné a starce) středověká Evropa - vliv katolické církve – úprava války projednávána na významných koncilech, rytířství a jeho kodexy

7 - v 16. a 17. stol. – zákony na úpravu vedení ozbrojených konfliktů tresty za porušení
1864: Úml. o zlepšení osudu raněných - položen základ ženevského práva

8 - po I. svět. válce kodifikační úsilí
1929: 2 ženevské úmluva na ochranu raněných a nemocných a válečných zajatců – položen zákl. kámen haagského práva

9 roste počet vnitřních konfliktů 1997: přijaty 2 dodatkové protokoly –směšuje pravidla haagského i ženevského práva

10 Subjekty mezinárodního humanitárního práva
státy národně-osvobozenecká hnutí povstalci mezinárodní organizace jednotlivci

11 Mezinárodní humanitární právo má 2 oblasti
Ženevské právo neboli humanitární právo - určeno na ochranu sil příslušníků ozbrojených sil hlavním úkolem je ochrana osob vyřazených z boje (zranění, nemocní, trosečníci, váleční zajatci) a osob boje se neúčastnících (civilisté)

12 Haagské právo neboli válečné právo
pravidla pro vlastní vedení bojových operací – omezení způsobů a prostředků

13 Dodatkové protokoly z r. 1997
obě oblasti se do značné míry spojily rozdíl mezi nimi je tedy historické a didaktické povahy

14 Zásady mezinárodního humanitárního práva
V případě MHP lze za základní zásady pokládat zásadu válečné účelnosti zásadu humanity (lidskosti). Tyto zásady představující dva protichůdné zájmy ovládající ozbrojený konflikt a určující chování jeho účastníků.

15 Střet zmíněné dvojice zásad je tedy vlastním obsahem norem MHP, který můžeme popsat pomocí systému následujících (odvozených) zásad:

16 zásada rovnosti stran konfliktu,
zásada rozlišování, zásada vojenské nezbytnosti, zásada přiměřenosti, zásada omezenosti volby prostředků a způsobů vedení boje, zásada nestrannosti.

17 Haagské právo – hlavní principy
upravuje vedení nepřátelských akcí - cíl: regulovat bojové akce, omezuje používané prostředky a způsoby (taktiky) - prostředky = nástroje, s jejichž pomocí se vedou boje - způsoby = metody vedení bojových akcí

18 Haagské právo-obecné principy
aplikovat všechny dohromady, jinak výsledek nikdy neodpovídá

19 zásada vojenské nezbytnosti (účelnosti)
legitimním cílem je porazit protivníka - pouze ty akce, které k tomu vedou a jsou zároveň nezbytné

20 zásada lidskosti všem zajištěno lidské zacházení, zákaz diskriminace (společné s ženevským právem) vést válku max. možným humánním způsobem

21 zásada omezenosti prostředků
zvažovat dopad vojenských operací na civilní obyvatelstvo a usilovat o jeho omezení

22 zásada přiměřenosti (proporcionality)
zákaz útoků, u kt. se dá očekávat, že mohou způsobit ztráty na životě, zdraví či majetku civilistů vždy riziko, že budou nějaké vedlejší ztráty (přidružené škody) – ptát se: budou menší než to, co získám?

23 zásada rozlišování za všech okolnosti rozlišovat mezi civilisty, civilními a vojenskými objekty 4 kategorie mající zvláštní ochranu - objekty nutné k přežití obyvatelstva (např. sýpka, vodojemy apod.) - zdravotnické a duchovní objekty (kostely, nemocnice) - kulturní statky a památky

24 Literatura Fuchs, Jiří: Mezinárodní humanitární právo, Praha 2007
ONDŘEJ, J.; ŠTURMA, P.; BÍLKOVÁ, V.; JÍLEK, D. a kol. Mezinárodní humanitární právo. Praha : C.H. Beck, 2010.

25 Mír přináší bohatství, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.
Arabské přísloví


Stáhnout ppt "Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce"

Podobné prezentace


Reklamy Google