Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690
Definice, zásady, norma, skladba citací, příklady

2 Definice citace Bibliografická citace
- je stručný dokumentační záznam, který odkazuje na jinou práci, která byla použita pro vlastní psaní práce. - bývá umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu dokumentu.

3 Proč citujeme dokazujeme vlastní znalost tématu
odkazujeme čtenáře na další literaturu dodržujeme citační etiku a Autorský zákon (č. 121/2000 Sb. Oddíl 3: Bezúplatné zákonné licence. §31 Citace a na něj navazující novela č.156/2013 Sb.)

4 Zásady citační etiky uvádíme všechny použité prameny.
neuvádíme prameny, které při práci nebyly použity. necitujeme své vlastní publikace, pokud nemají s danou prací nic společného. citujeme tak, aby bylo z uvedených údajů možné identifikovat a získat citovaný pramen.

5 Norma ČSN ISO 690: 2010 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů vyšla v březnu 2011; v platnosti je od je českou verzí mezinárodní normy ISO 690: 2010 publikované 15. června 2010 (3. vyd. mezinárodní normy ISO 690) nahrazuje normy ČSN ISO 690 ( ) z prosince 1996 a ČSN ISO ( ) z ledna 2000.

6 Obecné zásady tvorby citace
citace by měla být úplná, přehledná a jasná údaje pro tvorbu citace přebíráme z citovaného zdroje (tj. z dokumentu, se kterým pracujeme) údaje přebíráme z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety na disku apod.), případně z rubu titulní strany, hlavičky stránky, obálky, obalu, doprovodné dokumentace (př. leták, manuál). pořadí údajů je přesně stanovené normou.

7 Obecné zásady tvorby citace
při citování nevynecháváme povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučuje se uvádět nepovinné údaje, pokud jsou pro identifikaci citovaného dokumentu důležité. pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se v citování dále. v případě, že přebíráme některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce.

8 Obecné zásady tvorby citace
údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu. V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách. jakýkoliv prvek, který není v latinském písmu, se transliteruje (např. cyrilika) nebo transkribuje (např. čínské znaky). bibliografické citace musí být jednotné v celém dokumentu (jednotný styl, formát a interpunkce).

9 Pořadí údajů v bibliografické citaci
a) jméno (jména) tvůrce (tvůrců) dokumentu b) název c) v případě potřeby typ nosiče d) vydání e) nakladatelské informace (místo, vydavatel a datum) f ) název edice (pokud je k dispozici) g) číslování v rámci popisované jednotky h) identifikátory (ISBN, ISSN, DOI, ...) i) dostupnost, přístup nebo umístění informací j) dodatečné všeobecné informace

10 Prvky bibliografické citace
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání. Edice. ISBN.

11 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce)
jeden tvůrce MOORE, Randy. dva nebo tři tvůrci GUSERL, Richard a Helmut PERNSTEINER. čtyři a více tvůrců HIGMAN, Sophie et al.

12 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce)
tvůrcem díla je organizace nebo skupina lidí – ACADEMIA SCIENTIARUM FENNICA autor není uveden (anonymní dílo) – místo jména uvedeme Anon.

13 Pravidla a prvky bibliografické citace – autor (tvůrce)
encyklopedie, sborníky z konference (bez možnosti identifikace tvůrce) Encyclopaedia Britannica International Conference on Scientific Information. vedlejší tvůrce KUNDERA, M. Immortality. Translated from the Czech by Peter KUSSI. dílo vydávané pod pseudonymem BACHMAN, Richard [pseud. Stephena KINGA].

14 Pravidla a prvky bibliografické citace – název
měl by být uveden v takové formě, v jaké se nachází v preferovaném prameni popisu (titulní strana, rub titulní strany, hlavička strany, obálka, deska vazby, obal) píšeme jej kurzívou i s případnými chybami a překlepy. Je – li více než jeden název, uvádíme nejvýraznější, při stejně výrazných zapisujeme první.

15 Pravidla a prvky bibliografické citace – název
původní název přeloženého informačního zdroje nebo překlad názvu se uvádí hned za původním názvem v hranatých závorkách Strom a květina – součást života [The tree and flower – a part of life]. podnázev se uvádí, pokud je důležitý kvůli identifikaci dokumentu. Podnázev oddělujeme od názvu dvojtečkou a zapisujeme přesně podle citovaného dokumentu On the margins of inclusion: changing labour markets and social exclusion in.

16 Pravidla a prvky bibliografické citace – vydání
mělo by být uvedeno včetně symbolů tak, jak se objevuje v preferovaném prameni citovaného dokumentu (titulní strana, rub titulní strany, hlavička strany, obálka, deska vazby, obal) 3. vyd. 2. doplň. vyd. 4. přeprac. vyd. 2nd ed. (1.vyd. není nutné uvádět)

17 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje
Místo vydání London [London] London (Ontario) ([s.l.] = sine loco; [b.m.] = bez místa)

18 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje
Nakladatel nebo jeho náhrada vydavatel (nakladatel) distributor nebo vydavatelská společnost tiskárna nebo výrobce sponzorská korporace ([s.n.] = sine nomine; [b.j.] = bez jména)

19 Pravidla a prvky bibliografické citace – nakladatelské údaje
Datum vydání [tj. 2010] [cca. 1840] nebo [19. století] [s.a.] = sine anno; [b.r.] = bez roku

20 Pravidla a prvky bibliografické citace - číslování, stránkování
2010, 6(3), 25-30 2010, roč. 6, č. 3, s

21 Pravidla a prvky bibliografické citace – názvy a čísla edic
American forestry series Ecological studies, 111 Biotechnology in agriculture and forestry, vol. 66 Chemical analysis, vol. 178

22 Pravidla a prvky bibliografické citace - identifikátory
ISBN ISSN ISMN ISBN publikace vyd. v roce 2006 a dříve = 10-ti místné ISBN publikace vyd. v roce 2007 a později = 13-ti místné ISBN

23 Citace tištěné monografie
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, počet stran. Edice. ISBN. Poznámky. ALLABY, Michael. A dictionary of zoology. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1999, 597 s. ISBN

24 Citace tištěné monografie
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, počet stran. Edice. ISBN. Poznámky. PIEGORSCH, Walter W. a A. BAILER. Statistics for Environmental Biology and Toxicology. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1997, 579 s. ISBN

25 Citace kapitol v tištěných monografických publikacích
Tvůrce. Název díla: podnázev. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. Název a číslo kapitoly. Edice. ISBN. Poznámky. THOMPSON, Elspeth a Melanie ECLARE. New country garden. London: Ryland Peters & Small, 2001, s. 82 – 96. Designing the garden. ISBN

26 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích
Tvůrce odpovědný za příspěvek. Název díla: podnázev. In: Tvůrce odpovědný za zdrojový dokument. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. Edice. ISBN. Poznámky. THORNLEY, J.H.M. Modelling forest ecosystems: the Edinburg forest model. In: REYNOLDS, Keith M. Sustainable forestry: from monitoring and modelling to knowledge management and policy science. Wallingford: CABI, c2007, s ISBN

27 Citace příspěvků v tištěných monografických publikacích
Tvůrce odpovědný za příspěvek. Název díla: podnázev. In: Tvůrce odpovědný za zdrojový dokument. Název zdrojového dokumentu. Označení vydání. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání, rozsah stran. Edice. ISBN. Poznámky. STANLEY, Emily H. Understanding ecosystem effects of dams. In: WEATHERS, Kathleen C., David L. STRAYER a Gene E. LIKENS. Fundamentals of ecosystem science. Waltham: Elsevier, 2013, s ISBN

28 Citace elektronické knihy
Tvůrce. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání/publikování [datum citace], počet stran. Edice. ISBN. Přístup ke zdroji. Poznámky. WOO, Patrick T.K. a David W. BRUNO. Diseases and Disorders of Finfish in Cage Culture Management [online]. Wallingford: CABI, 2014 [vid ]. eISBN Dostupné z: typ média = většinou se používá univerzální označení [online], citovaný zdroj je ale možné specifikovat, např. [online blog], [online databáze], [online časopis], [podcast] apod. vid. = „viewed“, česky „viděno“ nebo cit. = citováno

29 Citace elektronické knihy
Tvůrce. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání/publikování [datum citace], počet stran. Edice. ISBN. Přístup ke zdroji. Poznámky. LUKOVIĆ, T. Nautical tourism [online]. Wallingford: CABI, 2014 [ vid ]. eISBN Dostupné z:

30 Citace příspěvku v elektronické knize
Tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce díla. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání/publikování, rozsah kapitoly [datum citace]. Edice. ISBN. Přístup ke zdroji. Poznámky. SOAREZ, Florbela et al. Non-infectious disorder of wormwater fish. In: WOO, Patrick T.K. a David W. BRUNO. Diseases and Disorders of Finfish in Cage Culture Management [online]. Wallingford: CABI, 2014, s [vid ]. eISBN Dostupné z:

31 Citace příspěvku v elektronické knize
Tvůrce. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce díla. Název díla: podnázev [typ média]. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání/publikování, rozsah kapitoly [datum citace]. Edice. ISBN. Přístup ke zdroji. Poznámky. DOWLING, R. Nautical tourism in the Pacific. In: LUKOVIĆ, T. Nautical tourism [online]. Wallingford: CABI, 2014, s [vid ]. eISBN Dostupné z:

32 Citace příspěvků v tištěných seriálových publikacích
Tvůrce. Název článku. Název periodika. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. ISSN. Poznámky. PENNISI, Elizabeth. The sky is not the limit. Science. 2005, 310(5756), ISSN

33 Citace příspěvků v tištěných seriálových publikacích
Tvůrce. Název článku. Název periodika. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. ISSN. Poznámky. LINKER, Raphael a Peter NEUMANN. New directions for improving the management of agricultural soils. Plant and Soil. 2008, 307(1-2), ISSN X.

34 Citace příspěvků v ONLINE seriálových publikacích
Tvůrce. Název článku. Název seriálu [typ média]. Vydání. Datum publikování, Číslování [datum citace]. ISSN. Přístup ke zdroji. Lokace. Poznámky. PENNISI, Elizabeth. The sky is not the limit. Science [online]. 2005, 310 (5756), [vid ]. eISSN ISSN Dostupné z:

35 Citace příspěvků v ONLINE seriálových publikacích
Tvůrce. Název článku. Název seriálu [typ média]. Vydání. Datum publikování, Číslování [datum citace]. ISSN. Přístup ke zdroji. Lokace. Poznámky. LINKER, Raphael a Peter NEUMANN. New directions for improving the management of agricultural soils. Plant and Soil [online] , 307(1-2), [vid ]. eISSN ISSN X. Dostupné z:

36 Citace webového sídla, webového portálu
Tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky. ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [vid ]. Dostupné z:

37 Citace konkrétních příspěvků nebo části webové stránky
Tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. FIALOVÁ, Zuzana. Motivací bylo zpracovat odpady. In: Biom.cz [online] [vid ]. Dostupné z:

38 Citace konkrétních příspěvků nebo části webové stránky
Tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. BLÁHA, Jaromír. Divoká příroda a lidé mohou být v souladu. In: Enviweb.cz [online] [vid ]. Dostupné z:

39 Bibliografické citace specifických dokumentů
Knihovna a informační zdroje Prezentace a návody dole pod Různé

40 Metody citování - Harvardský systém
Harvardský systém (forma jméno-datum) Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody (Křístek, 2002, s. 313). Například Kolář (2012) uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině…..

41 Metody citování - Harvardský systém
Bibliografické citace KOLÁŘ, Filip et al., Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán. ISBN KŘÍSTEK, Jaroslav et al., Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická. ISBN

42 Metody citování – Forma číselného odkazu
Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody8. Například Kolář15 uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině…..

43 Metody citování – Forma číselného odkazu
Bibliografické citace KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, ISBN KŘÍSTEK, Jaroslav et al. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, ISBN

44 Metody citování – Průběžné poznámky
Odkaz v textu Vývoj krajiny je ovlivňován přírodními a socioekonomickými pochody11. Například Kolář12 uvádí, že rysy moderní průmyslové krajiny, která začíná vznikat cca od poloviny 19. století, jsou zejména úbytek lidí v krajině….. ______________________________________________________________ 11  KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012, s ISBN

45 Metody citování – Průběžné poznámky
Bibliografické citace KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, ISBN KŘÍSTEK, Jaroslav et al. Ochrana lesů a přírodního prostředí. Písek: Matice lesnická, ISBN …… 18. KŘÍSTEK, Jaroslav et al., ref.12, s. 82

46 Vysvětlivky v poznámce pod čarou
Pokud v poznámce pod čarou uvádíme poznámku nebo nějakou vysvětlivku k textu, kterou jsme převzali z jiného zdroje, uvedeme přímo za ní příslušnou bibliografickou citaci, např. (může být více možností): …. planě rostoucí mrkev obecná (Daucus carota) je monokarpická11…. _______________________________________________ 11  jednou za život kvetoucí (viz KOLÁŘ, Filip et al. Ochrana přírody z pohledu biologa: proč a jak chránit českou přírodu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2012, s ISBN )

47 Jak sekundárně citovat
Harvardský systém (forma jméno-datum) Odkaz v textu ….jsou to také klasifikační schémata, principy klasifikace, principy vidění a rozlišování, různého vkusu.“ (Bourdieu, 1998 cit. podle Trávníček, 2008, s. 28) Bibliografické citace BOURDIEU, Pierre, 1998 cit. podle Jiří TRÁVNÍČEK, 2008. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno: Host. ISBN (přebíráme citaci z knihy pana Trávníčka)

48 Jak sekundárně citovat
Forma číselného odkazu Odkaz v textu „… principy vidění a rozlišování, různého vkusu.“ [1, s. 28] Bibliografické citace [1] BOURDIEU, Pierre, 1998 cit. podle Jiří TRÁVNÍČEK. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno: Host, ISBN

49 Jak sekundárně citovat
Průběžné poznámky Odkaz v textu „… principy klasifikace, principy vidění a rozlišování, různého vkusu.“ 1 Bibliografické citace 1 BOURDIEU, Pierre, 1998 cit. podle Jiří TRÁVNÍČEK. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno: Host, 2008, s. 28. ISBN

50 Citační manažery Citace PRO http://www.citacepro.com/
Citace.com EndNote Web Zotero RefWorks

51 Závěr KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Vydání první. Brno:
Masarykova univerzita. Knihovna univerzitního kampusu, ©2014. Dostupné z: další styly citací, dle nichž lze tvořit citace bližší informace k citacím a formální úprava závěrečné práce

52 Použité zdroje BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 ( ) platné od 1. dubna Brno, s. Dostupné z: BOLDIŠ, Petr. Citace a citování. Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Tento materiál je dostupný i na stránkách KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2 vyd. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN X

53 Použité zdroje ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta a Vanda GŘEŠÁKOVÁ. Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Brno: e:Citace, Dostupné z: KNIHOVNA UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Informační výchova na UTB ve Zlíně [online]. Knihovna UTB ve Zlíně. Dostupné z:

54 Děkuji za pozornost Vlasta Zatloukalová


Stáhnout ppt "Bibliografické citace a citování podle normy ISO 690"

Podobné prezentace


Reklamy Google