Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bojové otravné látky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bojové otravné látky."— Transkript prezentace:

1 Bojové otravné látky

2 Otravné látky (OL) jsou chemické sloučeniny s potřebnými fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi. Z velkého počtu chemických sloučenin je tisíce toxických sloučenin, ale otravných látek je pouze několik desítek. V důležitých otravných látkách se nejčastěji vyskytují C, H, O, P, S, As, N, Cl, F.

3 Zásady technicko - taktického použití OL:
V současné době lze počítat s použitím OL ve všech druzích dělostřelecké a letecké munice, reaktivních min i dělostřeleckých raket. Technické prostředky chemického napadení: Obecně je možno říci, že chemická munice se skládá z náplně otravné látky (asi % celkové váhy), těla střely, zapalovače a trhaviny potřebné k otevření střely. Letecké přístroje pro postřik z letadel jsou v podstatě kovové nádrže s obsahem několika set litrů. Ve spodní části přístroje je trubice s tryskou pro rozptylování OL. Vyprazdňování trvá asi s. Zamořená plocha je dána výškou letadla, jeho rychlostí a silou větru.

4

5 Kouřový projektil-Bílý fosfor

6 Zjišťování bojový otravných látek:
Zjišťování OL je jednou z nejdůležitějších součástí protichemické ochrany. Nejdokonalejší ochranné prostředky nezaručují ochranu, nejsou-li včas použity. Proto je třeba přítomnost OL včas zjistit. Otravné látky se zjišťují způsobem subjektivním a objektivním. -subjektivní - Při subjektivním způsobu využíváme některých jejich fyzikálních vlastností (barva, zápach aj.). Kromě toho lze využít i dalších podezřelých znaků chemického napadení, jako tlumených výbuchů chemického střeliva, vytvoření oblaku mlhy nebo dýmu ve větším množství, změny barvy vegetace, výskytu uhynulých zvířat a hmyzu. Hlavním projevem lehkého zasažení je zúžení zorniček, těžký dech, bolest hlavy za temenem a tlak za prsní kostí. Nevýhodou tohoto způsobu je nebezpečí pozdního zjištění příznaků. Zjišťování podle zápachu nebo příznaků lehkého zasažení nelze doporučovat, je pouze nouzovou pomůckou. -objektivní - Dosud nejpoužívanějším způsobem je zjištění chemické. OL tvoří s některými chemickými činidly barevné sloučeniny. Tohoto jevu je využito v celé řadě praktických průkazníkových prostředků, jako jsou trubičky, papírky, křídy, prášky a barvy i automatické signální zařízení.

7 Toxické vlastnosti: Toxicita úzce souvisí se strukturou celé molekuly OL. Změny vyvolané reakcí OL s různými, pro normální funkci organismu důležitými látkami, jsou jednou z příčin jejich toxického působení na organismus. Toxický účinek je úměrný dávce, která vnikla do organismu .U OL jsou udávány toxické hodnoty zjištěné na zvířatech stejného druhu statistickou metodou, která zahrnuje chyby několika silných i slabých jedinců. Pro vojenské použití je důležitá bojová koncentrace OL, která je minimálně účinnou koncentrací, kdy ještě dochází k zasažení nechráněných osob. Účinná koncentrace závisí na mnoha podmínkách, jako je vzdálenost od výbuchu střeliva, povětrnostní podmínky, terén a podobně. U dráždivých látek bývá uváděn ještě pojem nesnesitelná koncentrace, která představuje maximální koncentraci bez ochranné masky na krátkou dobu.

8 Rozdělení: Látky otravné, obecně jedovaté - organické fosforové OL (sarin, soman aj.), kyanovodík, halogenkyany. Patří sem i některé krevní jedy, jako arzénovodík a kysličník uhelnatý. Otravné látky zpuchýřující se skupinou S-yperitů, N-yperitů a lewisitu. Dusivé otravné látky -fosgen, difosgen, chlorpikrin. Dráždivé otravné látky : a) látky otravné slzné (chloraceton aj.) b) látky otravné, dráždící horní cesty dýchací (Clark I, II, adamsit aj.) Látky s různým charakterem toxického účinku: Alkaloidy, soli těžkých kovů a některé další jedy, Psychoaktivní látky : a) látky s rušivým účinkem na přirozenou duševní a nervovou činnost b) látky zasahující výsledně motorická (pohybová) centra mozková

9 V součastnosti je používání chemických zbraní považováno za válečný zločin. 13. ledna 1993 byla totiž v Paříži formulována "Konvence o chemických zbraních" (přesný název je: Pařížská konvence o zákazu vývoje, produkce, skladování a používání chemických zbraní a o jejich zničení). Tato konvence vstoupila v platnost 29. dubna Rozdělení BCHL:      Chemické zbraně lze rozdělit na tyto skupiny:           1) Otravné látky (OL)                a) Dráždivé OL.                b) Dusivé OL.                c) Zpuchýřující OL.                d) Nervově paralytické OL.           2) Zápalné látky (ZL).                a) Oxidy kovů.                b) Upravené hořlaviny.                c) Bílý fosfor.           3) Dýmotvorné látky (DL).

10 1) Otravné látky (OL): DRÁŽDIVÉ OL: Chloracetofenon (CN); Látka CS (CS); Látka CR (CR) Charakteristika: Jedná se o bílé nebo nažloutlé krystalické látky bez zápachu, nebo s dráždivým zápachem po pepři. Tyto látky jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Význam mají hlavně pro policejní účely. Dráždí oči a horní cesty dýchací. Chráníme se před nimi plynovou maskou. Zasažený nepotřebuje lékařské ošetření a účinky těchto látek rychle mizí na čerstvém vzduchu. Tyto látky nejsou rozpustné ve vodě, ale dobře se rozpouštějí v organických rozpouštědlech. Patří sem také slzotvorné látky, např.: bromaceton, brombenzylkyanid.

11 DUSIVÉ OL: Fosgen (CG); Difosgen (DP); Chlorpikrin (PS, KLOP)
Charakteristika: Fosgen je bezbarvý plyn se zápachem po tlejícím listí, s nízko stálostí v terénu. Difosgen je bezbarvá olejovitá kapalina s ovocnou vůní. Chlorpikrin je také bezbarvá olejovitá kapalina, ale s pronikavým zápachem po myšině. Vnikají do organismu dýchacími cestami, a proto se proti nim chráníme plynovou maskou. Jejich účinek se projevuje po 2 až 5 hodinách úporným kašlem, nápadnou bledostí a slabostí a stupňuje se tělesnou námahou (i chůzí), prochladnutím nebo pobytem na přímém slunečním světle. Při pitvě je nápadná cyanóza, odulost tváří, edém plic a známky dušení. Dusivé OL nejsou rozpustné ve vodě, ale jsou většinou rozpustné v organických rozpouštědlech. Vodu, která jimi byla zasažena, můžeme po převaření použít. Také potraviny jsou po náležitém vyvětrání poživatelné.

12 ZPUCHÝŘUJÍCÍ OL: Sulfidický yperit (HD); Dusíkatý yperit (HN-3); Lewisit (L, M-1); Směs yperit - lewisit (HL) Charakteristika: Jedná se o olejovité nažloutlé kapaliny, které jsou rozpustné v organických rozpouštědlech. Každá látka má svůj charakteristický zápach s nízkým čichovým prahem. Sulfidický yperit zapáchá po česneku, hořčici a křenu, dusíkatý yperit po aminech a lewisit po pelargoniích. Všechny uvedené zpuchýřující látky jsou mimořádně stálé v terénu.

13 Pronikají pokožkou i oděvem a obuví a vstřebávají se do těla
Pronikají pokožkou i oděvem a obuví a vstřebávají se do těla. Na pokožce se po nějaké době objeví puchýře, které později hnisají a velmi těžko se hojí. Zasažení pokožky se kromě toho později projeví i celkovým onemocněním, právě tak jako vdechování par. Dýchací cesty a obličej chráníme ochrannou maskou, tělo ochranným oděvem a ruce pryžovými rukavicemi. Požití zamořených potravin nebo vody je velmi nebezpečné. Odmořování je zdlouhavé a používá se k němu chlórového vápna, hašeného vápna apod. Mechanismus působení: Toxické účinky yperitu jsou dány jeho schopností kovalentně se vázat na další látky. Atom chloru je uvolněn ethylovou skupinou a tím se yperit mění na reaktivní sulfoniový iont. Tento iont se může vázat na velké množství různých biomolekul. Nejčastěji se váže na nukleofily jako jsou dusík v nukleových kyselinách a síra v SH-skupinách proteinů a peptidů. Protože yperit obsahuje dvě reaktivní skupiny, může také vytvořit můstek mezi dvěma molekulami nebo v rámci jedné molekuly. Proto yperit dokáže zničit mnoho látek v buňce tím, že je alkyluje, a tak ovlivňuje velké množství procesů v živé tkáni.  Lewisit působí podobně.

14

15

16 NERVOVĚ PARALYTICKÉ OL:
Sarin (GB, T-144); Soman (GD, VR-55); Látka VX (VX); Tabun (GA); Látka IVA (GV); Cyklosin (GF) Charakteristika: Jedná se o bezbarvé až nahnědlé kapaliny velmi (sarin), nebo málo (VX) těkavé. Mají nepatrný ovocný, thiolový nebo vůbec žádný zápach. Svojí toxicitou převyšují ostatní známé otravné látky. Jsou to velmi prudké jedy, které pronikají do těla jak dýchacími cestami, tak i pokožkou, na níž nenechávají stopy. Tyto látky nejsou rozpustné ve vodě, ale dobře se rozpouštějí v organických rozpouštědleh. Působí ochrnutí celé CNS. Před vdechováním par se dá chránit ochrannou maskou, pokožku kryjeme jako před zpuchýřujícími OL. Prostředkem k odmořování je hašené vápno.

17 Mechanismus působení : Cesta, kterou NPL vstoupila do tělo, určuje dobu, za jakou začne NPL účinkovat. Cesta má také vliv na druh příznaků, jejich rozsah a pořadí. Obecně probíhá intoxikace rychleji, pokud látka vstoupí do organismu respirací. To proto, že plíce obsahují mnoho cév a inhalovaná NPL tedy může rychle difundovat do krevního oběhu a tak se dostat k cílovému orgánu.  Intoxikace kůži je pomalejší. NPL jsou dobře rozpustné v tucích a proto mohou proniknout vnějšími vrstvami kůže. Ale nějakou dobu jim trvá, než se dostanou ke krevním cestám. Proto první příznaky nestanu až po 20-ti až 30-ti minutách od expozice. Toxický efekt NPL je způsoben vazbou této látky na enzym acetylcholinesaterázu a následnou inhibicí tohoto enzymu.

18 2) Zápalné látky (ZL): Hašení těchto látek vodou je nebezpečné a neúčinné. Nejčastěji se hasí pískem nebo hlínou. a) oxidy kovů: Nejpoužívanější z nich jsou termit a elektron.  Termit: % oxidů železa, % práškového hliníku. Při hoření vyvíjí teplotu kolem 2 500°C. Elektron: slitina hořčíku a hliníku s přísadou manganu, mědi a křemíku. Při hoření vyvíjí teplotu kolem 3 000°C. b) upravené hořlaviny: Jsou to látky jako benzín, petrolej a nafta. Nejdříve se v benzínu rozpouštěl kaučuk a hořčík, ale to bylo příliš nákladné. Později se benzín zahušťoval práškem, složeným z hlinitanů mastných kyselin: naftenové, palmitové a olejové. Tak vznikla nová BZL NAPALM (NAftenová a PALMitová kyselina) a rozšířila se v mnoha armádách. Při hoření vyvíjí teplotu kolem 1 000°C. c) bílý fosfor: Bílý fosfor je nejjednodušší a nejnámější BZL. V posledních letech ztratil na významu. Jeho základní výhodou bylo, že je už při 60°C samozápalný a může se tedy zapálit na slunci. Teplem taje, rozstřikuje se a hoří. Popáleniny fosforem se těžko hojí.

19 3) Dýmotvorné látky (DL):
Používají se k zastírání průmyslových závodů, důležitých křižovatek, skladišť nebo vojenských jednotek a objektů. Zdraví škodlivé jsou jen ve velkých koncentracích. I v tomto případě však postačí ochranná maska. Dýmotvorná směs se skládá z: a) dýmotvorné látky (NH4Cl...) b) hořlaviny (antracen, dřevěné uhlí...) c) oxidovadla (KClO3...) Oxidovadlo dodává kyslík pro hořlavinu a také spolu s hořlavinou zabezpečuje sublimaci dýmotvorné látky.

20 PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY Látka BZ (BZ); LSD (LSD-25) Charakteristika: Jedná se o bílé pevné látky bez zápachu. Zasažené osoby těmito látkami jsou pouze dočasně psychicky a fyzicky vyřazeni z činnosti. Slouží teda pouze k rozvrácení organizované činnosti lidí. Používají se většinou ve formě aerosolů k inhalačním otravám, nebo jako diverzní jedy k perorálním otravám. Je známá celá řada psychoaktivních sloučenin (meskalin, psilocybin, deriváty kyseliny lysergové apod.), ale vojenský význam má pouze látka BZ.

21 Psychoaktivní látky vyvolávají u zdravého člověka bez větší poruchy vědomí změny ve sféře emoční a ve sféře vnímání. Někdy vedou účinky těchto látek k poruchám myšlení bez výraznějšího ovlivnění tělesných funkcí. Jinak jsou jejich účinky nepředvídatelné. Příznaky zasažení: Příznaky otravy začínají asi za 30 minut a vrcholu působení se dosahuje za 4-8 hodin. Postiženým se zrychluje tep, zčervená jim kůže, sníží se u nich až vymizí slinění, mají rozšířené zornice. Dále mají sucho až pálení v hrdle a ústech, mají pocit tepla a bolestivost na hrudi, jsou neklidní, mají sníženou koordinaci pohybů, závratě a bolesti hlavy. Za 1-2 hodiny po expozici nastává u nich změna procesu myšlení, nálady, časové a místní změny kontaktu s okolím, halucinace, neklid a poruchy rovnováhy a řeči, někdy i ztráta paměti. Po odeznění této fáze pak nastupuje stadium letargie, ospalost až spánek, strnulost a únava.

22 Otravná látka Charakteristický zápach Min. konc
Otravná látka                               Charakteristický zápach       Min.konc. zjistitelná čichem(mg/l) fosgen                                       po hnijícím ovoci, ztuchlém seně                     0,0044 difosgen                                    jako fosgen                                                  0,0088 chlorpikrin                                po štěnicích, slzný ůčinek                              0,0073 kyanovodík                               po hořkých mandlích                                     0,0010 halogenkyany                           dusivý, dráždivý ůčinek                              ,1 - 0,01 yperit                                         po česneku, hořčici, spálené gumě                0,0013 N-yperit                                     po rybách                                                         lewisit                                        podráždění nosní dutiny (po muškátu)          0,0100 etyldichlorarzin                        ostrý, dráždivý účinek                                   ,0010 metyldichlorarzin                     ostrý, dráždivý účinek                                   0,0008 difenylchlorarzin (Clark 1)       zpočátku po ovoci, pak dráždivý účinek         0,0003 difenylkyanarzin (Clark 2)        jako Clark                                                       0,0003 adamsit                                      dráždivý účinek                                               0,0003 chloracetofenol                         po ovoci, slzný účinek                                      0,0002 brombenzylkyanid                     slzný účinek                                                      0,0001 sarin                                            bez zápachu                                                   soman                                         kafrový účinek                                                 tabun                                           po rybách, hořkých mandlích                         U otravných látek, které mají proškrtnutou tabulku „Minimální koncentrace zjistitelná čichem“ se jedná o látky, které kůli vysoké toxicitě nejdou zjišťovat čichem.

23

24

25

26

27

28

29 Pevná OL

30 Skladování yperitu

31 Zásobník na OL

32 Zdroje: Encyklopedie.seznam.cz Sas-army.com Specialista.info
Kattarit.vyrobce.cz Toxicology.emtrading.cz


Stáhnout ppt "Bojové otravné látky."

Podobné prezentace


Reklamy Google