Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odstraňování dioxinů ze spalin Autor: Ing. Miroslav Beznoska Ing. Jiří Vladyka 1. Mezinárodní konference „Odpovědné podnikání v chemii“ – „ochrana ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odstraňování dioxinů ze spalin Autor: Ing. Miroslav Beznoska Ing. Jiří Vladyka 1. Mezinárodní konference „Odpovědné podnikání v chemii“ – „ochrana ovzduší."— Transkript prezentace:

1 Odstraňování dioxinů ze spalin Autor: Ing. Miroslav Beznoska Ing. Jiří Vladyka 1. Mezinárodní konference „Odpovědné podnikání v chemii“ – „ochrana ovzduší Praha, 31.10.2006

2 Látky typu PCDD a PCDF PCDD/F = polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzo-p-furany (PCDF) obecně dioxiny existence zn á ma od r. 1957 Seves (1976) – hav á rie v chemickém z á vodu vyr á běj í c í pesticidy (v Itálii u města Seves) vedlejší produkt průmyslových činností (spalovacích procesů)

3 Látky typu PCDD a PCDF - fyzikální vlastnosti b í l é krystalick é l á tky bod t á n í 190-332°C ve vodě m á lo rozpustn é (ng. l -1 ) dobře rozpustn é v organických rozpou š tědlech odoln é vůči kyselin á m hromad í se v tuc í ch velice jedovaté (při nižších dávkách působí karcinogeně a teratogeně, při vyšších způsobují záněty kůže – chlorakné). Při vdechnutí způsobují záněty sliznic a plicní tkáně. (smrtelná dávka v potravě u krys je 20 μg/kg těles.hmot.)

4 Látky typu PCDD a PCDF - chemické vlastnosti vysoce halogenované polyaromatické sloučeniny 75 isomerů dioxinů a 135 isomerů furanů (nejjedovatější 2,3,7,8,-TCDD (tetrachlordibenzo-p-dioxin) značně chemicky stabilní vysoce termostabilní lipoidní charakter

5 Vznik PCDD/F při spalovacích procesech zejména při nedokonalém spalování prekurzory vzniku: – chlorované organické látky – chlorbenzeny – chlorfenoly – polychlorované bifenyly (PCB) – reakci katalyzují kovy - nejvýznamnější je měď ve formě (CuO, Cu 2 O 2 ) teplotní zóna 270-400°C, de-novo syntéza

6 Látky typu PCDD a PCDF - zdroje spalovny odpadů procesy v metalurgii: z hutnictví např. při výrobě železa a neželezných kovů (mědi, hliníku a zinku) cementářské pece spalující nebezpečné odpady domácí topeniště spalování dřeva a biomasy krematoria požáry

7 Minimalizace vzniku PCDD/F primární opatření správné vedení spalovacího procesu kontinuální spalovací proces (s nejmen. poč. odstávek) teplotu spalování překračující 850°C, resp.1 100°C snížení přebytku kyslíku v dopalovací zóně vysoké vyhoření odpadů, s co nejmenším zbytkovým uhlíkem snížením obsahu tuhých částic v kouřových plynech odcházejících do atmosféry

8 Technologie snižující PCDD/F sekundární opatření Aplikace adsorpčních látek - nástřik sorbentu do spalin - lože se sorbentem Aplikace katalytických reakcí - metoda selektivní katalytické redukce - tkaninové filtry s katalyzátorem

9 Adsorpční látky pro zachycení PCDD/F Jako sorbent se nejčastěji používá: aktivní uhlí, hnědouhelný koks Sorbalit (směs vápenného hydrátu 90%, aktivního uhlí 5 - 30%) pro separaci anorganických látek a látek typu PCDD/F - pórovitá struktura s povrchem: 300 m 2.g -1 hněd.koks, 700 - 1200 m 2. g -1 akt.uhlí - fyzikální adsorpce - vyrobené z černého nebo hnědého uhlí

10 Technologické řešení separace dioxinů - adsorpční technologie Blokové schéma nástřiku sorbentu do proudu spalin

11 Technologické řešení separace dioxinů - adsorpční technologie Dávkování sorbentu před zdržnou komoru

12 Technologické řešení separace dioxinů - adsorpční technologie Blokové schéma adsorberu - Braunkohlenkoks

13 Technologické řešení separace dioxinů - adsorpční technologie Adsorber se suvným ložem

14 Technologické řešení separace dioxinů - katalytické technologie Blokové schéma selektivní katalytické redukce – SCR (zejména pro separaci NOx, sekundárně PCDD/F)

15 Technologické řešení separace dioxinů - katalytické technologie Blokové schéma kombinovaného filtru

16 Technologické řešení separace dioxinů - katalytické technologie Metoda záchytu PCDD/F na katalyzátoru umístěném na tkaninovém (kombinovaném) filtru

17 Výhody a nevýhody jednotlivých technologií Nástřik sorbentu do spalin („suchá“ metoda) + malé rozměry + konstrukčně jednoduší + poměrně nízké investiční náklady + vhodné pro nové spalovny, kde jsou zaručeny nižší vstupní koncentrace kontaminatů - větší spotřeba sorbentu (větší vznik odpadů) - větší náklady na zpracování využitého sorbentu (solidifikace) - používání dražšího sorbentu (směs vápen. substrát + aktivní uhlí) (až 5x dražší oproti hnědouhelném koksu použitém v adsorberu) - vhodné spíše pouze pro nízké vstupní koncentrace dioxinů a HCl, HF, SO 2

18 Výhody a nevýhody jednotlivých technologií Lože s hnědouhelným koksem (adsorber) + větší účinnost (použitelné i pro vysoké vstupní koncentrace dioxinů) +snižuje výstupní zbytkové koncentrace anorganických sloučenin, těžkých kovů a prachu +menší spotřeba sorbentu +menší vznik odpadů (využitý sorbent, lze spalovat ve spal. kde vznikl) +nižší náklady na sorbent +vhodné pro stávající spalovny, které nesplňují nebo obtížně plní emisní limity pro těžké kovy, TZL a plynné kontaminanty -větší rozměry -větší tlaková ztráta (oproti tech. Nástřiku sorbentu do spalin)

19 Výhody a nevýhody jednotlivých technologií Selektivní katalytická redukce - SCR + bezodpadová technologie + nevyžaduje žádné další vstupní media (sorbent) + snižuje emise oxidů dusíku - větší energetická náročnost (ohřev spalin na provoz. teplotu katalyzátoru 280°C) - omezená životnost katalyzátoru (otrava katalyzátoru) - vysoké investiční náklady

20 Výhody a nevýhody jednotlivých technologií Tkaninové filtry s katalyzátorem +konstrukčně jednoduší +nevyžaduje žádné další vstupní media (sorbent) - velké investiční náklady -omezená životnost tkaniny s vrstvou katalyzátoru (stejně jako u SCR) -relativně málo provozních zkušeností

21 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Odstraňování dioxinů ze spalin Autor: Ing. Miroslav Beznoska Ing. Jiří Vladyka 1. Mezinárodní konference „Odpovědné podnikání v chemii“ – „ochrana ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google