Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení projektů Tradiční metodiky vývoje softwaru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení projektů Tradiční metodiky vývoje softwaru."— Transkript prezentace:

1 Řízení projektů Tradiční metodiky vývoje softwaru

2 Softwarové inženýrství Je zavedení a používání řádných inženýrských principů tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby softwaru, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích (Fritz Bauer, 1968) Jako samostatný obor vzniká v 70. letech 20. století Nejde tedy jenom o samotné programování, ale především o – vhodně sestavit vývojový tým – zvolit správné vývojové nástroje – využít efektivně hotové komponenty – vzájemné pochopení se zadavatelem – myslet do budoucna na údržbu a rozšiřování

3 Tradiční metodiky Jejich vývoj nastartovala softwarová krize na konci 60. let 20. století Důraz kladen na způsob vývoje softwaru - jednotlivé fáze (analýzy, specifikace, testů atd.) Zpočátku se jednalo spíše o modely životního cyklu: – Posloupnost fází (stagewise model) – Vodopádový model – Spirálový model Metodika byla zavedena až firmou Rational Software: – Rational Unified Process Metodika popisuje nejen životní cyklus aplikace a vývojové kroky, ale podrobně předepisuje proč, kdo, kdy a co se to má v daném okamžiku dělat

4 Vodopádový model Vyvinut Dr. Winstonem Roycem v roce 1970 V době vzniku představoval naprostou revoluci Je modelem životního cyklu vývoje softwaru Vychází z modelu Posloupnosti fází Je postaven na přímočarém sledu fází Ale zavádí zpětnou vazbu umožňující návrat na předcházející fázi Fáze údržby umožňuje úpravu systému I dnes je stále používán a rozvíjen, přestože je již zastaralý

5

6 Vodopádový model 1. Definice problému Cíl: pochopit záměr zákazníka – k čemu bude systém používán – v čem má systém usnadnit práci – jakou stávající činnost má nahradit Důraz: nalezení společné řeči Výstup: dokument úvodní studie shrnující: – informace o zákazníkovi – potřeby a požadavky zákazníka – důvody dodání systému

7 Vodopádový model 2. Analýza a specifikace požadavků Cíl: podrobně, konkrétně a přesně (kvantifikovaně) specifikovat, co by měl systém dělat Důraz: pochopení problému Výstup: dokument specifikace požadavků shrnující: – popis aplikace v jazyku zákazníka – měl by být odsouhlasen a podepsán zákazníkem

8 Vodopádový model 3. Návrh a vytváření architektury Cíl: navrhnout nejvhodnější architekturu systému a technologie Důraz: realizovatelnost systému Využívání modelovacích nástrojů Spolu se specifikacemi požadavků dostačující materiál pro realizaci programátory Výstup: kompletní architektura systému: – použitý programovací jazyk a vývojové nástroje – rozčlenění systému na moduly (funkční celky) – definice chování modulů, práce s daty

9 Vodopádový model 4. Implementace Cíl: naprogramovat architekturu systému Důraz: neodchýlit se od architektury systému V případě nutnosti změny opakovat schvalovací proces návrhu systému Výstup: naprogramovaný systém

10 Vodopádový model 5. Integrace a testování Cíl: odstranění chyb systému Důraz: komplexnost testování Využívání metod testování na základě: – white-box: znalosti vnitřní struktury – black-box: očekávaného chování Testování analýzou kódu (účinnější) Výstup: ověřený systém

11 Vodopádový model 6. Provoz a údržba Cíl: spokojený zákazník Důraz: rychlost řešení problémů Výstup: (bezúdržbový systém)

12 Vodopádový model Shrnutí Výhody: – Rozšířenost – Jednoduchost – Ideální pro řízení (oddělené fáze) Nevýhody: – Nepružnost (návrat na začátek) – Dodání formou „velkého třesku“ – Riziko nepochopení zákazníka Vhodnost: – Malé projekty – Jednoduché (jednoúčelové) projekty – Malé organizace

13 Spirálový model Vyvinut Barrym Boehmem v roce 1985 Další mezník ve vývoji metodik (ale je také pouze modelem) Vychází z Vodopádového modelu Je postaven na opakovaných cyklech Zavádí iterativní přístup a analýzu rizik – bývá velmi těžké na začátku podrobně specifikovat všechny požadavky – snadnější je stanovit obecný rámec a ten postupně v cyklech (iteracích) zpřesňovat

14 Spirálový model Klíčové pojmy Rizika – základní pojem, na kterém je model založen – vše, co může vést k nesplnění cílů Prototyp – funkční systém (nebo jeho část) jako základ pro další cyklus Plánování – má velkou důležitost – je prováděno pro každý cyklus Iterativní vývoj – opakování cyklů – zpřesňování požadavků – nová rizika

15 Spirálový model Analýza rizik Spirálový model patří do skupiny tzv. riziky řízených přístupů Cíle: – předem odhadnout možná ohrožení projektu – připravit reakce na tyto události Druhy rizik: – lidský faktor – projektová rizika – technická rizika – obchodní rizika

16

17 Spirálový model Posloupnost kroků (kvadranty) 1. Stanovení cílů: – cíle (výkonové, funkční požadavky atd.) – alternativy řešení – omezující podmínky (cena atd.) 2. Analýza rizik: – vyhodnocení alternativ vzhledem k omezujícím podmínkám – hledání problematických oblastí jako zdrojů rizik – je ovlivněna množstvím a druhem rizik – vnější rizika (uživatelské rozhraní, výkon) – vnitřní rizika (vnitřní vazby) 3. Realizace: – konkrétní realizace příslušného cyklu 4. Plánování: – zhodnocení realizovaného cyklu – přidělení zdrojů pro další cyklus

18 Spirálový model Posloupnost cyklů 1. cyklus: – definice problému (konceptu) – hledání globálních rizik 2. cyklus: – specifikace požadavků 3. cyklus: – návrh a vytvoření architektury 4. cyklus: – implementace, testování a integrace

19 Vodopádový model Shrnutí Výhody: – Přizpůsobitelnost – zavedení metodiky – místo riziky řízeného vývoje: specifikací, prototypy, simulací apod. – Včasné vyloučení nevhodných řešení – Komplexnost modelu Nevýhody: – Komplikovanost – Nelze zasahovat do cyklu – Absence metodiky Vhodnost: – Rozsáhlé projekty – Interní projekty (zadavatel = dodavatel) – Zákazníci vyžadující iteraci s dodavatelem – Rizikové projekty a projekty s často se měnícími požadavky


Stáhnout ppt "Řízení projektů Tradiční metodiky vývoje softwaru."

Podobné prezentace


Reklamy Google