Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Extremismus Socialismus – komunismus – anarchismus?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Extremismus Socialismus – komunismus – anarchismus?"— Transkript prezentace:

1 Extremismus Socialismus – komunismus – anarchismus?
„Kouzlo (Zauber), které bojuje na naší straně, Venušino oko, které fascinuje a oslepuje dokonce i naše protivníky, je kouzlo extrému (die Magie des Extrems), svůdnost, jíž působí vše krajní (das Äusserste).„ F. Nietsche, Vůle k moci Socialismus – komunismus – anarchismus? Liberalismus – konzervatismus – fašismus – nacismus?

2 POPPER, K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé
Tíha modernity Tíha svobody Tíha odpovědnosti Neodbytný sentiment po kmenové uzavřené společnosti, která skrývala individuum pod křídla kolektivismu Odvěký útok na svobodu a rozum, vzpoura proti civilizaci

3 Totalitarismus jako „kmenová společnost“
„Již nikdy se nebudeme moci vrátit k údajné nevinnosti a kráse uzavřené společnosti. Náš sen o nebi nemůže být na zemi uskutečněn. Jakmile se začneme spoléhat na svůj rozum a užívat svých kritických schopností, jakmile pocítíme volání osobní odpovědnosti a s ním i odpovědnost za pomoc pokroku poznání, nemůžeme se vrátit do stavu bezvýhradného podřízení se kmenovému kouzlu. Pro toho, kdo okusil ze stromu poznání, je ráj ztracen“. POPPER, K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem, s. 180.

4 Ministerstvo vnitra ČR využívá ve své koncepční činnosti tuto pracovní definici:
Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto principy patří: - úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy), - svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy), - nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst Ústavy), - svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), - volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy), - ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy), - svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod). Extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko - ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií). Tímto typem aktivit se zabývá Bezpečnostní informační služba na základě zákona č. 153/1994 Sb., dle § 5 písm. a). (

5 Zdroje, informace Informace BIS o vývoji na extremistické scéně za každé čtvrtletí Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013 Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, o.s. ve spolupráci s Katedrou politologie FSS MU a Oddělením Bezpečnostních a strategických studií FSS MU

6 Problematičnost pojmů
Relativita pojmu – extremismus je definován vůči systému – etablovanému režimu a poměrům, stávajícímu pozitivnímu právu (viz. boj za lidská práva v totalitním režimu, liberální idea v době feudalismu apod.) Extrémní – nejkrajnější, nejvzdálenější Radikální – radix, kořen, do hloubky Odlišení mládežnických subkultur a ideologického extremismu Extremismy se v jistém smyslu prolínají (antisystémovost, potřeba revoluce, populismus…) Problém kontinuity na pravé straně spektra (fašismus X nacismus) (socialismus x anarchismus)

7 ultralevice ultrapravice
Extremismus Extremismus – vybočování a činnost směřující proti stávajícímu demokratickému režimu a ústavnímu pořádku Extremismus levicový x pravicový ultralevice ultrapravice

8 Obvyklé rozdělení extremismu
ultrapravice Neonacistická scéna Krajně nacionalistické skupiny ultralevice Anarchoautonomní hnutí Marxisticko-leninsky orientované skupiny

9 ultrapravice X křesťanství, pohanská inspirace Nietzsche RASA X NÁROD
Neonacistická scéna Krajně nacionalistické skupiny RASA X NÁROD X křesťanství, pohanská inspirace Nietzsche

10 Fašismus x nacismus Pro neonacismus naproti tomu není tolik hodnotný samotný národ jako kulturní, politická, historická či jazyková entita, ale vztahuje se spíše k rasové ideologii a má tedy více internacionální charakter, přičemž je pro něj charakteristický silně profilovaný antisemitismus. Neonacistická ideologie je v mnoha směrech ideologií „levicovou“, jak napovídá sám název (národní socialismus), dále pak i metody prosazování politických cílů, revoluční rétorika, postoje ke svobodě a důstojnosti člověka, rovnosti, kapitalistickému a socialistickému pojetí ekonomiky a mezinárodně-politickým otázkám. (Národní odpor, DSSS) Konzervativní hodnoty (pojetí národa, autority, morálky, pořádku), jsou ovšem chápány v radikálních souvislostech a v extrémním duchu, přičemž ústavní zřízení liberální demokracie je zde považováno za slabý a nevhodný nástroj řízení státu. „Ultranacionalismus“ tedy klade důraz spíše na národní identitu, tradiční hodnoty, historii konkrétní země a křesťanství (Národní strana, Vlastenecká fronta, Národní sjednocení, Právo a spravedlnost)

11 Pravicový extremismus I.
- neonacismus Národní odpor Dělnická strana

12 Turnerovy deníky (1978) William Luther Pierce, "bible rasistické pravice" „Jsme ve válce proti systému a už to není jen válka slov“. „Není právě zde klíč k celému problému? Zkaženost, která v podobě židovsko-liberálně-demokratického moru rovnosti zachvátila naše lidi, se nejzřejměji projevuje v tuposti a nedostatečné ochotě akceptovat naléhavé skutečnosti života“.

13 David Duke Moje Probuzení Cesta k rasovému porozumění (1998, 2009)
I. Syn Ameriky II. Rasa a skutečnost III. Židovská otázka IV. Boj za pravdu

14 Antisemitismus Stálý doprovodný jev neonacismu Kořeny:
náboženský („relativní“) rasový („vědecké“ pojetí) nový (popírání holocaustu, antisionismus)

15 Pravicový extremismus II.
- neofašismus (Vlastenecká fronta, Národní sjednocení) nacionalistický populismus

16 Pravicový extremismus a křesťanství
Křesťansky inspirovaný: Národní sjednocení Právo s Spravedlnost Tomáš P. P. Hamet Míčka, R., ŠTECH, F. Dělnická strana jako pseudonáboženský fenomén? Revue Politika, CDK, 2009, č. 9, ISSN Dostupné na:

17 A European Declaration of Independence (2011)
Anders Behring Breivik Ultrapravice? Rasismus? Křesťanský fundamentalismus? X marxismu, multikulturalismu „První kapka znamená příchod velké a nezadržitelné kulturní konzervativní přívalové vlny. Očistí západní Evropu od kulturního marxismu a skončí zákazem islámu. Evropský strom svobody bude osvěžen krví našich spoluobčanů a marxistických tyranů. Občanská válka potrvá několik desetiletí, ale bude úspěšná“

18 STEM 2010

19 Levicový extremismus I.
Anarchoautonomní hnutí Československá anarchistická federace Antifašistická akce

20 Anarchismus Antietatismus – „negace principu autority“, odmítání státní organizace Přirozený řád – rousseauovská inspirace, přirozený stav, utopismus, spontánní harmonie (x Hobbes, Locke) Antiklerikalismus – x autoritě v morální oblasti, odmítnutí křesťanství, „likvidace církve a státu“ – předpoklad svobody Ekonomická svoboda – vztah mezi mocí a bohatstvím, x majetku a nerovnosti

21 Anarchismus (Wikipedie)
Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková). Klasický anarchismus je směsice různých liberálních a socialistických myšlenek, avšak není pouhou syntézou těchto dvou ideologií, jelikož obsahuje specifickou filosofickou pozici – skepsi vůči autoritám.

22 Anarchismus an arché – bez vlády
liberální individualismus X socialistický komunitarismus (Anarchokomunismus, Anarchosyndikalismus, Anarchoprimitivismus) Pierre-Joseph Proudhon ( ) Petr Kropotkin ( ) Noam Chomsky (1928), lingvista anarchosyndikalismus a libertariánský socialismus X globalizaci, válce, politice USA, Izraele Jan Keller: "Anarchismus jako teorie společnosti i jako hnutí má svoji budoucnost teprve před sebou. Současný vývoj totiž nepozorovaně, ale o to systematičtěji vytváří podmínky pro realizaci jeho myšlenek."

23 "Neviditelný výbor" (Comité Invisible)
Přicházející povstání (L’insurrection qui vient) 2007 "Neviditelný výbor" (Comité Invisible) výzva k ozbrojenému a přesto nenásilnému povstání Předpoklad: Julien Coupat, anarchisté Krizi západní společnosti autoři analyzují z pohledu proměn osobní identity, mezilidských vztahů, práce, prostoru, ekonomiky, ekologie a západní civilizace, je brilantní analýzou bezvýchodnosti současných západních společností

24 Levicový extremismus II.
Marxisticko-leninsky orientované skupiny (neobolševismus, trockismus) Komunistický svaz mládeže (jeho program propagoval myšlenky směřující k odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení společenským vlastnictvím)

25 Komunistický svaz mládeže
12. října 2006 bylo vydáno rozhodnutí o rozpuštění KSM Ministerstvem vnitra. Výrok byl odůvodněn protizákonností následující části stanov KSM: „KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských – zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.(…) KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících.“ V březnu 2008 soud žalobě svazu nevyhověl, dospěl k závěru, že rozhodnutí ministerstva bylo v souladu se zákonem. Nejvyšší správní soud pak ale na základě kasační stížnosti KSM nařídil žalobu znovu projednat. V lednu pak pražský městský soud rozhodnutí o rozpuštění svazu zrušil.

26 Svět zleva M. Randsdorf, S. Suja, 2007
„…strategie sociálního antisystémového hnutí nemůže být postavena jen na úzké koncepci politiky jako boje za dobytí prostoru moci v institucionalizovaných nebo právně-politických aparátech, které moc prosazují a chrání. Pro levici by dnes politika měla být uměním budovat co nejširší sociální antisystémovou sílu. K tomu se lze přiblížit rovněž tím, že se naučíme legálně překonávat (nebo i obcházet) překážky, jež nám nadvláda moci staví do cesty ve směrech, kde očekává ofenzivu mas“.

27 Konspirativismus Popper proti „konspirační teorii společnosti“, která je „typickým důsledkem sekularizace náboženských pověr“ („...názor, že výklad společenského fenoménu spočívá v odhalení lidí nebo skupin, které mají na existenci tohoto fenoménu zájem (někdy je to zájem skrytý a je třeba jej nejprve odhalit) a kteří plánovali a tajně připravovali uskutečnění tohoto fenoménu“) Arendtová pak ve své klíčové knize Původ totalitarsmu (1951) dokonce považuje konspirační mýty a jejich mobilizační povahu za klíčovou součást totalitního pojetí společnosti: „Formy totalitní organizace jsou, na rozdíl od ideologického obsahu a propagandistických hesel zcela nové. Jsou určeny k přenášení propagandistických lží hnutí, konstruovaných kolem určité centrální smyšlenky – spiknutí Židů, trockistů, nebo 300 rodin atd. –, do fungující reality, k vybudování, i v netotalitních podmínkách, společnosti, jejíž členové jednají a reagují v souladu s pravidly smyšleného světa“.

28 Ekologie - slovo mnoha významů
Vědní obor zabývající se vztahy mezi organismy (navzájem) a vztahy mezi organismy a jejich minulým, současným a budoucím prostředím (fyziologické reakce jedinců, strukturu a dynamiku populací, interakce mezi druhy, uspořádání biologických společenstev, zpracování a využití energie a látek v ekosystémech, ovlivnění organismů prostředím a prostředí organismy) Politické i nepolitické aktivity spojené s ochranou životního prostředí (význam, ve kterém slovo ekologie - Ecology - užívají novináři nejčastěji - i v angličtině)

29 Ekologismus jako náboženství mediálního věku
parareligiózní novopohanské rysy mediální asymetrie holywoodizace klimatologie nepřátelství k člověku a k civilizaci

30 Diferenciace problémů
Objektivní znečištění (olovo, rtuť, dioxiny, freony, DDT apod.) Likvidace ekosystémů (pralesy, desertizace, voda, některé druhy) X Globální oteplování, vyčerpání zdrojů, jaderná energie, antihumanismus

31 Problémy environmentalismu
Romantické pojetí přírody a představa, že řešení je v návratu k životnímu stylu minulosti Nedocenění významu dosažených výsledků rozvoje (výživa, zdraví, dlouhověkost, efektivita výroby a zemědělství, Kuznetsova křivka) Malthusiánské představy, nepochopení charakteru ekonomiky (nenulový součet), podcenění revitalizačních schopností přírody, přecenění antropogenního faktoru změn v přírodě Antihumanismus (opatření proti člověku, redukce populací, neselektivní biocentrismus, parareligiózní motivy)

32 Ekologismus Ekokonzervatismus - konzervace a uchování přírodního dědictví jakožto tradiční hodnoty Ekosocialismus - hlavní příčinu environmentální krize považuje kapitalismus s jeho dravostí, egoismem a vykořisťováním přírody Ekoanarchismus - idea ekonomicky soběstačných komun založených na vzájemné kooperaci, tradičním zemědělství, skromnosti spotřeby Ekofeminismus - kapitalismus a ekologická devastace mají kořeny v mužské kořistnické mentalitě západní civilizace. Sexuální dělba práce vedla totiž muže k tomu, aby si podmaňovali ženy, chápe svět přírody jako ženský, svět kultury a techniky jako mužský.

33 Antihumanismus Hnutí pro dobrovolné vyhynutí lidstva
(chce limitovat světovou populaci na počet 100 milionů) Číslo pochází od Arne Naesse, zakladatele hlubinné ekologie… Church of Euthanasia (možná vtip, ale příznačné) SAVE THE PLANET KILL YOURSELF The One Commandment: "Thou shall not procreate" The Four Pillars: suicide · abortion · cannibalism · sodomy Earth First! Depopulace Země Ponechat přírodní katastrofy volnému průběhu (hladomory, epidemie) Blahodárné efekty válek a terorismu

34 Silně kritické pohledy
Julien Simon The Ultimate Resource (1981, česky2006) X environmentalismu a neomalthusianismu, polemizuje s představou o vyčerpání přírodních zdrojů a z ní vyplývající potřebou regulovat a omezovat ekonomický růst. I když lidská intuice vyvolává zdání, že ekonomický růst je limitován zejména z důvodu možného vyčerpání fyzických zdrojů, podle Simona je největším ekonomickým zdrojem lidská mysl, její poznání a tvořivost, které jsou zdrojem nevyčerpatelným, neomezeným - invence je základním obnovitelným zdrojem. Bjørn Lomborg Skeptický ekolog. Jaký je skutečný stav světa ? (2001, česky 2006) V knize se autor na základě rozsáhlého souboru statistických dat snaží prokázat, že životní prostředí ve světě se nezhoršuje, jak jsou přesvědčeni ekologičtí aktivisté, ale právě naopak. Podle Lomborga bylo mnoho ekologických pozorování dosud interpretováno nesprávně a stav Země není tak špatný, jak tvrdí většina ekologů.

35 Kuznetsova enviromentální křivka
„enviromental transition“ někde mezi USD HDP na hlavu

36 Lomborg neupírá ekologickým hnutím jejich zásluhy o životní prostředí
nepopírá ani, že jsou zapotřebí přísná zákonná pravidla ohledně znečištění vzduchu a vody jedovatými zplodinami Zásadní bod problému ekologických hnutí však spatřuje v jednostrannosti ekologické diskuse a v ekologickém panikaření, které ovládá média, čehož účelem je divácká sledovanost a ohromení veřejnosti, diskuse pak není věcná a koncentruje se na témata mediálně atraktivní. X Kjótský protokol (náklady vyčíslené na 150 až 350 miliard dolarů ročně, do roku 2100 podle něj zpomalí postup oteplování jen o šest let – neefektivní investice)

37 Globální oteplování Globální oteplování jako přirozený jev? (střídání dob ledových a meziledových v důsledku 1500-letého „solárního cyklu“) středověké oteplování – klimatické optimum 800 – 1350 (pěstování vinné révy v Británii a v Praze ve středověku, Grónsko malá doba ledová (nástup moru, útěk z Grónska) moderní oteplování po roce 1850

38 „Ekolog“ Václav Klaus Mezi nejvýznamnější a nejhlasitější kritiky ekologismu (Simonovské a Lomborgovské inspirace) patří sám náš prezident Václav Klaus. Ve své knize staví do protikladu ekologismus a lidskou svobodu. Má zato, že ideologií environmentalismu je ohrožena svobodná společnost a ekonomický rozvoj. KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Praha: Dokořán, ISBN


Stáhnout ppt "Extremismus Socialismus – komunismus – anarchismus?"

Podobné prezentace


Reklamy Google