Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj venkovského regionu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj venkovského regionu"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj venkovského regionu
Sedlec-Prčice Rozvoj venkovského regionu

2 Charakteristika Města Sedlec-Prčice
Obecní úřad: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice Pověřený úřad: Městský úřad Sedlčany Okres: Příbram Kraj: Středočeský NUTS II: Střední Čechy Počet částí obce: 36 (nejvyšší počet v rámci ČR) Počet katastrálních území: 15 Počet obyvatel: (k ) Rozloha: 64,08 km2

3 Vývoj počtu obyvatel na správním území města
Od roku 1992 klesl počet obyvatel správního území z na k V procentním vyjádření se jedná o úbytek 11,5% obyvatel. r. 1992 1993 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3157 3125 3054 3011 2975 2978 2861 2821 2814 2833 2819 2808 2801 2785 Nejvíce je tento vývoj patrný v menších místních částech – v dnešní době jsou na území města osady, kde žijí 1-2 trvale hlášení občané.

4 Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel

5 Vývoj obyvatel (porovnání: narození – zemřelí – přistěhovalí – vystěhovalí)
Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Migrace Změna celkem 2000 28 37 39 63 -24 -33 2001 22 35 50 127 -77 -90 2003 27 25 43 52 -9 -7 2006 23 26 79 81 -2 -5 2007 40 47 -6 2008 24 29 33 -4 2009 49 -16 2010 41 48 +10 Tabulka jasně ukazuje úbytek obyvatel v posledních 10 letech. Velkou část představují ti, kteří se stěhují z venkovského prostoru. Zároveň je patrné, že počet zemřelých převažuje nad nově narozenými. Věkový průměr našeho správního území je cca 43 let.

6 Základní infrastruktura pouze v sídelních částech – Sedlci a Prčici
Základní občanská vybavenost pouze v sídelních částech – Sedlci a Prčici ZUŠ Lékaři Banka, bankomat ČSPH Ano Základní infrastruktura pouze v sídelních částech – Sedlci a Prčici Vodovod Kanalizace Plyn ČOV Ano

7 Silné stránky města Krajina s výraznými přírodními hodnotami a kvalitním životním prostředím. Jednotlivá sídla území Města Sedlec-Prčice mají kvalitní urbanistickou strukturu s řadou cenných prvků venkovské zástavby Český Merán je umístěn relativně v zázemí turisticky přitažlivé Prahy. Bohaté přírodní a kulturně historické zázemí pro rozvoj cestovního ruchu (Přírodní park Jistebnická vrchovina, Městská památková zóna Sedlec-Prčice, vysoký počet zámečků, tvrzí a drobných sakrálních staveb). Územím Města Sedlec-Prčice prochází mezinárodní cyklistická trasa – Greenways Praha-Vídeň. V důsledku plynofikace sídelních částí dochází k poklesu spotřeby tuhých paliv a zlepšování stavu ovzduší. Rozvoj turistické a ubytovací kapacity, zaměřené na aktivní cestovní ruch a firemní turistiku.

8 Slabé stránky města Nedostatečná technická infrastruktura: nízká kvalita vozovek, chybějící kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod v místních částech. Nedostatečné propojení města na větší dopravní tepny a chybějící obchvat města. Nízká nadstavba občanské vybavenosti a služeb – sport, kultura… Nedostatek zasíťovaných pozemků vhodných pro individuální rodinnou výstavbu. Snižující se počet trvale bydlících obyvatel – od roku 1992 do roku 2011 snížení o cca 11,5 %. Nízká výkonnost místní ekonomiky, málo podnikatelských aktivit – souvisí s malou možností kumulace kapitálu pro další rozvoj a investice.

9 Malá nabídka pracovních příležitostí - velká vyjížďka za prací – nízké procento nezaměstnaných – cca 5% - důvodem je dojížďka do Prahy, Tábora, Benešova, Příbrami… Nedořešené majetkoprávní vztahy k veřejně-prospěšným stavbám (pozemkům a komunikacím). Málo rozvinutá turistická infrastruktura a nízké využití potenciálu cestovního ruchu. Nedostatek sportovních, kulturních a společenských aktivit, prostorů a prostranství. Chátrání domovního fondu a některých kulturních památek. Útlumem zemědělské výroby se snižuje péče o kulturní krajinu regionu.

10 Hrozby (rizika) pro region
Postupující úbytek počtu obyvatel a stárnutí populace - vylidňování Nedostatek pracovních příležitostí a vysoká vyjížďka za prací Zhoršování technického stavu komunikací a technické infrastruktury Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města pro rozvojové aktivity Útlum veřejné dopravy – do některých osad nejede žádný autobus Devastace a chátrání kulturních památek a objektů v městské památkové zóně – problém s dalším využitím je patrný hlavně na větších objektech např. zámek Jetřichovice, bývalé rodové statky v osadách...

11 Rozvojové příležitosti města
Doplnění občanské vybavenosti Dostavba inženýrských sítí v místních částech – rozvoj podnikatelských aktivit Zajištění technické infrastruktury pro bytovou výstavbu Diverzifikace činností zemědělských subjektů (hledání alternativních činností) Rozvoj drobného podnikání nezemědělského charakteru a řemesel v zastavěných územích sídel – rozšíření původních služeb (švadlena, krejčí, švec, mandl…) Příchod investorů - udržení a rozšíření nabídky pracovních příležitostí Vysoký rozvojový potenciál regionu pro cestovní ruch a rekreaci. Možnosti rozvoje aktivní turistiky, rodinné rekreace, cykloturistiky, agroturistiky, kongresové turistiky, apod. Udržení mladé generace v regionu – pracovní příležitosti, další vzdělávání a mimoškolní zájmové činnosti Podpora školství a investice do rozvoje lidských zdrojů – např. využití školských areálů Oživování a zachovávání tradic Rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit

12 Priority rozvoje správního území vyplývají z výše uvedených silných stránek a nastíněných možností
Hospodářský rozvoj správního území města Rozvoj technické infrastruktury Zlepšování kvality životního prostředí Občanská vybavenost a rozvoj lidských zdrojů Rozvoj cestovního ruchu

13 Městský majetek – základní shrnutí
35 km místních komunikací 25 km účelových komunikací 8 km chodníků 35 km vodovodního vedení, 3 vodojemy 10 km splaškové kanalizace, 1 ČOV Cca 15 km dešťové kanalizace Základní škola a mateřská škola Sedlec-Prčice Základní umělecká škola 36 místních částí – 36 center osad, v každé osadě veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, úklid komunikací, odvoz odpadu… 2 náměstí – 7. května v Sedlci, Vítkovo nám. v Prčici

14 Údržba majetku & rozpočet města
Komunikace, chodníky – místy havarijní stav – nutné prostředky Kč Vodovodní síť a její součásti Kč Dešťová kanalizace Kč Základní škola a mateřská škola Sedlec-Prčice (zateplení, výměna oken, dveří, základní opravy – odvodnění budovy) Kč Základní umělecká škola Kč 36 místních částí – 30 center osad (úpravy, údržba – veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, zeleň…) Kč náměstí 7. května v Sedlci – revitalizace Kč Sportovní areál Prčice Kč Celkem Kč Rozpočet města – – Kč/rok

15 Financování 1. Vlastní rozpočet 2. Dotace EU
3. Dotace ze státního rozpočtu

16 Vývoj rozpočtu města Sedlec-Prčice: 2006-11 (v mil. Kč)
2007 2008 2009 2010 2011 Daňové příjmy 22,292 23,481 27,924 25,053 25,912 27,043 Nedaňové příjmy 3,716 3,749 4,090 4,410 4,789 5,145 Kapitálové příjmy 0,237 0,058 1,392 0,171 0,470 0,500 Dotace 66,126 3,887 7,368 17,263 21,528 36,497 Příjmy celkem 92,376 31,177 40,776 46,899 52,701 69,187 Výdaje celkem 96,849 23,265 29,004 47,387 49,938 80,307 Běžné výdaje 19,762 20,131 20,719 42,262 27,379 26,427 Kapitálové výdaje 77,087 3,134 8,285 5,124 22,558 53,834 saldo - 4,473 7,912 11,772 - 0,488 2,762 11,120

17 Vývoj příjmů města 2006-11 (v mil. Kč)

18 Vývoj výdajů města 2006-11- v mil
Vývoj výdajů města v mil. Kč (pro pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byl zapojen přebytek hospodaření)

19 Dotace na státní správu a školství 2006-2011

20 Daňové příjmy města 2006-11 (v mil. Kč)

21 Vlastní rozpočet Roční příjmy města (bez dotací) – 30 – 31 mil. Kč
Výdaje za běžnou údržbu a služby (svoz odpadu, veřejné osvětlení, čištění a údržba komunikací a chodníků, údržba ZŠ, MŠ, ZUŠ, dopravní obslužnost, správa bytového a nebytového fondu, údržba veřejných prostranství, hřbitovů…) – mil. Kč Náklady na kulturu, školství, sport (provozní náklady ZŠ a MŠ, ZUŠ, sportovní a kulturní organizace, hasičský okrsek /16 SDH/, kino, knihovna, IC…) mil. Kč Správa (náklady na chod úřadu vč. mzdových a provozních, samospráva) mil. Kč Zbývající prostředky 2 – 4 mil. Kč/rok – spoluúčasti k dotacím, vlastní investice

22 Dotace EU + dotace SR Přínosy: realizace větších projektů – př. Revitalizace náměstí, veřejných ploch, komunikací (v omezené míře), školních zařízení… - bez těchto prostředků nelze dlouhodobě zanedbané objekty a prostranství rekonstruovat Negativa: je nutné řešit projekty, na které jsou dotační řízení vypsána – mnohdy na projekty a akce, které nejsou prioritní – tzn. mohly by „počkat“

23 Změna RUD – přínos pro menší obce (venkovský region)
90% obcí a malých měst /od 1000 do obyvatel/ – většina z nich tvoří „VENKOV“ - mají příjem na občana Kč/rok „investiční“ prostředky v rozpočtu jsou značně omezené (nelze vytvářet potřebný kapitál) Východisko – změna RUD – vyšší příjmy pro malé obce a města

24 Plánování akcí – rozhodování samospráv
Změna RUD – zvýšení příjmů pro obce: • příprava projektů v delším časovém horizontu • menší závislost na dotačních prostředcích ze státního rozpočtu • snížení „konkurenčního boje“ mezi obcemi o dotace – tzn. snížení rizika korupce

25 Změna RUD – Sedlec-Prčice
Zvýšení daňových příjmů o cca milionů/rok ??? Možnost soustředění prostředků na prioritní projekty (rekonstrukce i nové a rozvojové investice) Samostatné rozhodování samosprávy o prioritách bez ohledu na vypsané dotační výzvy (potřebnost projektů)…

26 Budoucnost venkova - rozvoj
Venkovský prostor je dlouhodobě zanedbaný a na okraji zájmu – tvoří se nové pohraničí v rámci vnitřní struktury ČR – hranice krajů Bez zásadní změny bude nadále ubývat obyvatel a věkový průměr obyvatelstva se bude zvyšovat – mladí lidé opouštějí venkovský prostor Je nutná podpora podnikatelských aktivit, živnostníků, drobných zaměstnavatelů - snížení administrativní zátěže, zjednodušení „tzv. papírování“ Bez výrazné finanční podpory venkova bude docházet k dalšímu chátrání celého prostoru a devastaci vztahů k venkovskému regionu


Stáhnout ppt "Rozvoj venkovského regionu"

Podobné prezentace


Reklamy Google