Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3SVT, 723644352, L1/600-0809 Elektrotechnika ELE1R05 0-809 Připomínky nebo úpravy: Výhradně pro individuální studijní účely.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3SVT, 723644352, L1/600-0809 Elektrotechnika ELE1R05 0-809 Připomínky nebo úpravy: Výhradně pro individuální studijní účely."— Transkript prezentace:

1 3SVT, 723644352, L1/600-0809 Elektrotechnika ELE1R05 0-809 Připomínky nebo úpravy: geryk@sssvt.czgeryk@sssvt.cz Výhradně pro individuální studijní účely – neprošlo redakcí. Kapitola 5. Elektrický proud v kapalinách FPG 105-115

2 FPG106 Proud v kapalinách – Vedení proudu v kapalině 1 Vedení proudu v: KOV = nosiče proudu jsou volné elektrony POLOVODIČ = nosiče proudu jsou příměsové elektrony nebo díry KAPALINA = nosiče proudu jsou kladně nebo záporně nabité části molekul roztoku – kationty, anionty a elektrony Pozor: – V kovu ani polovodiči se hmota látky neposunuje, kovové vodiče (dráty, lanka) netečou, jejich molekuly se nepřemisťují. V kapalině dochází nejen - k posunu nábojů ale i - ke skutečnému transportu hmoty (vylučování hmoty na elektrodách) a často i - ke změně jejího chemického složení (vylučování složek z roztoku nebo taveniny)

3 Roztok nebo tavenina ANODAKATODA Kladné KationtyZáporné Anionty Směr pohybu iontů v disociovaném roztoku s elektrickým polem + - ZDROJ PROUDU A + - Elektrolyt vzniká - rozpuštěním elektricky neutrální látky v rozpouštědlu nebo - roztavením látky! Rozpouštědlo může být samo o sobě nevodivé, právě tak, jako rozpouštěná (nebo tavená) látka. Vodivost vzniká až rozštěpením (disociací). FPG107 Proud v kapalinách – Vedení proudu v kapalině, pojmy 2 kladná ANODA = kladná elektroda KATODA = záporná elektroda ELEKTROLYT = vodivá tekutina, do které jsou anoda i katoda ponořeny. směr proudu

4 FPG106 Proud v kapalinách – Disociace a vytvoření iontů DISOCIACE Rozdělení molekul látky (původně i velmi špatně vodivé) na vodivé kationty a anionty při - jejím rozpuštění v rozpouštědle (třeba i nevodivém) nebo při - jejím roztavení se říká disociace látky. Při disociaci zůstane každému iontu tolik elementárních nábojů, kolik se jich uvolní ze vzájemných vazeb. Elementární uvolněné náboje jsou nosiče proudu v roztoku. IONTY Anionty (záporně nabité složky roztoku) nesou záporný náboj a proto jsou v roztoku přitahovány ke anodě – odtud jméno anionty Kationty (kladně nabité složky roztoku) nesou kladný náboj a proto jsou v roztoku přitahovány ke katodě – odtud jméno kationty Elektrolyt je vodivý díky přenosu nábojů iontů. Vedení proudu se účastní: 1) kladné kationty, 2) záporné anionty a 3) elektrony. 3

5 ELEKTROLÝZA (= jevy při průchodu proudu elektrolytem): 1. stupeň: Tepelný rozpad (rozpouštění) – vedení proudu podle Ohmova zákona 2. stupeň: Pohyb iontů v elektrickém poli a vylučování iontů na elektrodách (pokovování). 3. stupeň: Látkové (chemické) změny – elektrochemická výroba látek z roztoků a tavenin, skladování náboje, elektrické články (výroba elektrického proudu). V případě 2. a 3. mají elektrody v elektrolytu vlastní elektrochemický potenciál, působící tzv. rozkladné napětí a vedení proudu probíhá podle Ohmova zákona až po překročení tohoto napěťového práhu. Elektrolytické vlastnosti tavenin (zpravidla solí nebo i směsných materiálů) umožňují vlastně postup obrácený proti postupu okysličování – dodáváním energie do roztaveného roztoku je možné získávat z tavenin čisté prvky nebo základní chemické sloučeniny – typická je výroba hliníku Al z jeho soli (bauxitu) FPG106 Proud v kapalinách – Druhy elektrolýzy a vedení proudu 4

6 Disociace modré skalice CuSO 4 Disociace kyseliny sírové H 2 SO 4 2H 1+ =>Vodík H 2 má dva kladné náboje 2+ H 2 SO 4 → disociace SO 4 2- => Radikál -SO 4 má záporné náboje 2- Cu 2+ =>Měď Cu má dva kladné náboje 2+ CuSO 4 → disociace SO 4 2- => Radikál -SO 4 má záporné náboje 2- FPG108 Disociace látek – Disociace látky v roztoku 5 H 2 je molekula vodíku s kladnými náboji, které jsou pozůstatkem molekulové vazby. Radikál –SO 4 je sloučenina, která sama o sobě nemůže existovat. Elektrické náboje disociovaných složek jsou nejen příčinou velké vodivosti elektrolytů, ale zde i chemické agresivity ředěné kyseliny sírové.

7 Disociace draselného louhu KOH FPG108 Disociace látek – Disociace látky v roztoku 6 Disociace kuchyňské soli NaCl 2Na 1+ =>Sodík Na má jeden kladný náboj 1+ 2NaCl → disociace 2Cl 1- => Chlor Cl 2 má dva záporné náboje 2- K 1+ =>Draslík K má jeden kladný náboj 1+ KOH → disociace -OH 1- => Skupina -OH má záporný náboj 1- Cl 2 je molekula chloru s dvěma zápornými náboji, které jsou pozůstatkem molekulové vazby. Elektrické pole vzniká v elektrolytu vždy mezi kladnou anodou a zápornou katodou. Toto pole je působeno připojeným zdrojem a vyvolává uspořádaný pohyb nosičů proudu = elektrický proud. U elektrických článků vzniká pole vnitřní elektrochemickou reakcí a je opačného směru – proto mohou elektrochemické články proud samy dodávat.

8 Vznik atomu mědi Cu Vznik vodíkové molekuly H 2 2H 1+ =>Vodík H 2 má dva kladné náboje 2+ H 2 SO 4 → disociace SO 4 2- => Radikál -SO 4 má záporné náboje 2- Cu 2+ =>Měď Cu má dva kladné náboje 2+ CuSO 4 → disociace SO 4 2- => Radikál -SO 4 má záporné náboje 2- FPG108 Disociace látek – Náboj potřebný pro vyloučení látky z roztoku 7 Atom mědi Cu pro svůj vznik potřebuje 2+ náboj, tj dvakrát e=1,602.10 -19 C. Proto je celkový náboj, potřebný pro vyloučení atomu mědi Cu roven: Q Cu = 2e = 2. 1,602.10 -19 = 3,204.10 -19 C Radikál –SO 4 je sloučenina, která sama o sobě nemůže existovat. Molekula vodíku H 2 pro svůj vznik potřebuje 2+ tj. počet nábojů je z=2 a při tom jeden náboj je roven elementárnímu náboji e =1,602.10-19C. Proto je celkový náboj, potřebný pro vyloučení molekuly vodíku H 2 roven: Q H2 = z. e = 2. 1,602.10 -19 = 3,204.10 -19 C

9 FPG108 Disociace látek – Náboj potřebný pro vyloučení látky z roztoku Náboj Q můžeme měřit jako produkt (tj. vzájemný součin) proudu I (protékajícího roztokem) a doby t (průtoku tohoto proudu). Q = I. t [C, A, s] 8 Proud měříme pomocí ampérmetru: Čas měříme pomocí stopek: Změříme proud I roztokem i dobu t – a snažíme se určit, jak velká bude hmotnost mědi, vyloučené z roztoku po dodání tohoto náboje Q. Věc však není tak jednoduchá!

10 FPG108 Vylučování látek – Avogadrovo č í slo – konstanta disociace Hmotnost vyloučené mědi je m a je n-násobkem hmotností jednotlivých molekul m 1m Avogadrovo číslo N AVO = 6,022.10 23 je konstanta. Je to zatraceně velké číslo, které určuje konstantní počet molekul dané látky v tzv. jednom molu látky (značíme 1mol) V příslušných tabulkách můžeme zjistit hodnotu hmotnosti 1molu látky.Takovéto hodnotě říkáme "molární hmotnost M m ". Pak hmotnost jedné molekuly m 1m bude podíl: 9 m = m 1m. n kde: m 1m je hmotnost jedné molekuly mědi Cu n je počet vyloučených molekul m 1m = MmMm N AVO M m je molární hmotnost N AVO je Avogadrova konstanta kde: m 1m je hmotnost jedné molekuly

11 FPG108 Vylučování látek – Faradayova konst.,elektrochemický ekvivalent 10 Nábojová jednotka e je nedělitelný náboj jednoho elektronu e = 1,602.10 -19 C Počet nábojů v jednom atomu je z = 1, 2, 3... nebo z = -1, -2, -3... U mědi je z = 2, tj. každá molekula mědi Cu 2 má dva elementární náboje e ! Protože víme, že náboj Q = I. t, bude při proudu I za dobu t vyloučeno n molekul: n = Q z. e I. t e. z = m = m 1m. n = MmMm N AVO. I. t e. z = MmMm N AVO. e. z. I t Faradayova konstanta F je: F = N AVO. e = 6,022.10 23. 1,602.10 -19 = 9,64.10 4 Cmol -1 = N AVO. e. z MmMm A [kg/C] ELEKTROCHEMICKÝ EKVIVALENT A JE V TABULKÁCH: TOHLE ZMĚŘÍME – JE TO NÁBOJ Q: Protože platí, že hmotnost vyloučené látky je hmotnost jedné molekuly x počet vyloučených molekul: m = m 1m. nbude:

12 FPG108 Vylučování látek – Faradayovy zákony Ze závěru předchozího odvození je zcela jasně vidět tento zákon: A ten ekvivalent A je v tomto předchozím odvození v zeleném kroužku - srovnej: 11

13 FPG108 Vylučování látek – Faradayovy zákony - přehled Faradayova konstanta F pak říká, že 1 mol jakékoliv látky se vylučuje z disociovaného roztoku vždy pomocí stejného konstantního náboje Elektrochemický ekvivalent A zase určuje, že náboj jednoho coulombu 1C vyloučí z každého disociovaného roztoku přesně A kg látky. 1212 F = N AVO. e N AVO = 6,022. 10 23 [mol -1 ] e = 1,602. 10 -19 [C] F = 9,65. 10 4 [C.mol -1 ] A = M mol /F.z M mol = viz tabulky F = 9,65. 10 4 [C.mol -1 ] z = viz tabulky Látková množství různých látek, vyloučených při elektrolýze týmž nábojem – jsou chemicky ekvivalentní

14 FPG108 Vylučování látek – Elektrochemický ekvivalent A 13 ELEKTROCHEMICKÉ EKVIVALENTY: Stříbro Ag je A Ag = 1,118mg/C, pro zlato Au je A Au = 0,681mg/C a měď Cu má A Cu = 0,329mg/C

15 FPG108 Vylučování látek – Pokovování předmětů Pokovování předmětů Praktický příklad - niklování pomocí elektrolytického vylučování niklu ze soli síranu nikelnatého. Na obrázku je kusové niklování prototypu. Typické napětí mezi katodou (niklovaným předmětem) a anodou z niklu je 3,5V. Proud je 2 až 5A a dostatečná vrstvička niklu je okolo 20mm. Niklování a jiné pokovování předmětů v sériové výrobě se provádí ve velkých lázních s ponořenými anodami i pokovovanými předměty. Název této pracovní činnosti je galvanizace nebo galvanické pokovování. Kromě kovových předmětů lze po povrchovém zvodivění pokovovat i předměty z plastických hmot, u kterých tím dochází k zásadnímu zpevnění a tvarové dokonalosti. Takovéto pokovené plastické díly jsou základem konstrukce předmětů a dílů moderní elektroniky (mobily, fotoaparáty, přehrávače atp.) a automobilů ad. 14

16 FPG108 Disociace – Praktické využití elektrolýzy 1515 Galvanovna – ve velkých vanách je elektrolyt a zde probíhají výrobní elektrolytické procesy

17 FPG108 Vylučování látek – Pokovování předmětů - galvanovny 1616

18 FPG108 Disociace – Praktické využití elektrolýzy 1717 Technologie povrchových úprav: Chromování tvrdé na požadovaný rozměr Zinkování závěsové i hromadné Kadmiování závěsové i hromadné Niklování matné závěsové Niklování lesklé závěsové Niklování chemické Mědění závěsové na požadovaný rozměr Mědění hromadné Mědění alkalické a kyselé Eloxování v kyselině sírové Eloxování v kyselině chromové Barevné eloxování - modré, červené, černé Žlutozelené (utěsnění) Tvrdé eloxování v kyselině sírové Černění oceli a litiny Fosfátování Elektrolytické reverzní odrezování (ocel. dílů) Cínování závěsové matné Stříbření Produkční technologie: Technologie obrábění kovů Leštění kovů Pokovování plastických hmot Výroba plynů Elektrometalurgie (výroba kovů) Výroba elektrolytických kondenzátorů. Výroba primárních článků Výroba akumulátorů

19 FPG108 Výroba plynů – Hofmanův a Nicholsnův přístroj Hofmanův přístroj pro výrobu kyslíku a vodíku Vodík H 2 Kyslík O 2 AnodaKatoda Nicholsonův přístroj pro výrobu kyslíku a vodíku (1812) Vodík H 2 Kyslík O 2 1818

20 FPG107 Výroba plynů – Princip výroby kyslíku a vodíku z vody Vodík se vylučuje na katodě (má stejný charakter jako kov) a kyslík na anodě. Elektrody mají povlak z platiny Pt. Elektrolytem je voda rozředěná kyselinou sírovou. Velkovýroba vodíku a kyslíku v atomových elektrárnách a jejich spalování ve spalovacích motorech - jeden z konceptů automobilové dopravy budoucnosti. Pozůstatkem spalování vodíku je ekologicky prospěšná voda (vize: zelené dálnice přes Saharu). Přiváděný proud Odváděný proud 1919

21 FPG108 Výroba plynů – Hofmanův přístroj – detaily provedení Vodíkové kationty H + přijímají na katodě elektrony a vylučují se jako molekuly vodíku H 2. Aniony SO 4 2- předávají elektrony anodě a slučují se s vodou za vzniku nové molekuly kyseliny sírové a plynného kyslíku. Počet molekul vodíku je dvakrát větší, než molekul kyslíku (což je vedle vidět). vodík H 2 kyslík O 2 Koncentrace roztoku kyseliny sírové se zvyšuje. Proto se musí přidávat do přístroje nová voda – přívod je středním sloupcem. Také se musí odebírat vyrobený plyn. Směs vodíku a vzduchu je silně třaskavá. 20

22 ELEKTROLYTICKÝ KONDENZÁTOR - vynikající součástka Naleptaná hliníková folie s kysličníkem hliníku (eloxem) jako izolátorem o permitivitě  r = 10 a tloušťkou cca 0,1  m. Druhou elektrodou kondenzátoru je vrstva elektrolytu – ta je připojena druhou vývodní hliníkovou folií. Výhoda: Velmi vysoká kapacita Nevýhoda: Kondenzátor je polarizovaný – jeden vývod je plus a druhý mínus, což se v zapojeních musí respektovat Kondenzátory o kapacitách od 1  F až stovky milifaradů FPG108 Elektrolytické kondenzátory Polarita minus Kapacita Provozní napětí 2121

23 FPG110 Ohmické elektrolyty 22 VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ELEKTROLYTU Pokud mezi elektrodou a elektrolytem nedochází k žádné chemické reakci a tudíž ke vzniku elektrochemických potenciálů, vede elektrolyt stejně, jako kovový vodič – tj. podle Ohmova zákona. Takovéto elektrolyty označujeme jako ohmické elektrolyty. Rozdílem proti kovům je jen obrácená tepelná závislost odporu – s rostoucí teplotou měrný odpor kapalin klesá. U ohmických elektrolytů dochází k elektrolýze – tj. k vylučování iontů na katodě a anodě – na katodě se zásadně vylučují kovy a vodík, ostatní prvky a složky roztoku tvoří anodické výstupy (kyslík, chór, anodické kaly atp.)

24 FPG Kapitola 1. Elektrostatika – Záložka T2A T2Ajocker Až sem jsme došli dne: 18.11.08

25 FPG110 Rozkladné napětí – Voltampérová charakteristika 2323 Vedení proudu elektrolytem je posunuto o tzv. rozkladné napětí U r. ROZKLADNÉ NAPĚTÍ je projevem chemických procesů na elektrodách. Polarita a velikost tohoto napětí velmi závisí na materiálu elektrod, na druhu a koncentraci elektrolytu a na čase. Pokud vnějším napětím překročíme rozkladné napětí, dojde k elektrolýze. Proud je popsán poměrem I = (U – U f )/R Elektrolyty s charakteristikou „rozkladné napětí“. V první části charakteristiky pro U { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/10/2849744/slides/slide_25.jpg", "name": "FPG110 Rozkladné napětí – Voltampérová charakteristika 2323 Vedení proudu elektrolytem je posunuto o tzv.", "description": "rozkladné napětí U r. ROZKLADNÉ NAPĚTÍ je projevem chemických procesů na elektrodách. Polarita a velikost tohoto napětí velmi závisí na materiálu elektrod, na druhu a koncentraci elektrolytu a na čase. Pokud vnějším napětím překročíme rozkladné napětí, dojde k elektrolýze. Proud je popsán poměrem I = (U – U f )/R Elektrolyty s charakteristikou „rozkladné napětí . V první části charakteristiky pro U

26 Zinkový kalíšek zastává funkci záporné elektrody. Do něj je vloženo dýnko a svitek separačního papíru, do kterého je nalisována směs burelu a sazí (uhlík). Jako kladná elektroda je zaražen uhlíkový roubík, na který je nalisována kovová čepička, jako kladný pól baterie. Elektrolyt zde je roztok chloridu zinečnatého, který je součástí směsi pro kladnou elektrodu. Celá sestava je zalita hmotou (ceresin, asfalt), aby bylo zabráněno přístupu vzduchu. Funkce - V průběhu vybíjení se spotřebovává vlhkost obsažená v článku, takže na konci vybíjení je vnitřek článku suchý. Proto je nutné zajištění dokonalé hermetičnosti - pokud by článek vyschl, k reakci by nemohlo dojít. V dřívějších systémech těchto suchých článků se jako elektrolyt používal pastovitý roztok salmiaku. U této technologie docházelo při vybíjení ke vzniku volné vody a tím bylo zapříčiněno vytékání elektrolytu. FPG110 Suchý zinkochloridový článek Carbon Zinc PRIMÁRNÍ ČLÁNEK 24

27 Ocelová nádobka je kladný pól baterie. Do této nádobky jsou nalisovány kroužky nebo trubka ze směsi burelu a uhlíku (sazí) - kladná elektroda. Doprostřed kladné elektrody je vložen separátor nasycený louhem a do něj je vložen váleček záporné elektrody - emulze zikového prášku v tyloze. Do této záporné elektrody je zaražena mosazná jehla jako záporný sběrač a vývod. Proto je u alkalických článků izolovaně zapertlované dýnko článku - záporný pól. Funkce - je stejná jako u zinkochloridových článků, t.j. reakce zinku a uhlíku. Zde ale reakce probíhá za přítomnosti alkalického elektrolytu - louhu. V alkalickém článku se používají suroviny s vyšší elektrickou vodivostí (saze) a je v nich podstatně vyšší podíl elektrolytického burelu. Zinkový prach jako záporná elektroda má větší reakční plochu. Proto alkalické články mají vyšší kapacitu a jejich zatěžovací proudy jsou vyšší než u zinkochloridových článků. FPG110 Alkalický článek Alkaline PRIMÁRNÍ ČLÁNEK 25

28 FPG110 Akumulátor - Princip akumulátoru 26 Nabíjecí proud Vybíjecí proud Nabíjecí zdroj Akumulátor Vybíjecí zátěž - žárovka Měření proudu I Náboj = proud krát čas Q = I. t Účinnost nabíjení je 60-70% Sekundární články - akumulátory

29 FPG110 Olověný akumulátor – Chemický proces a náboje 27 Chemický cyklus nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru. Elektrolyt je ředěná H 2 SO 4, elektrody jsou lisovaný síran olovnatý PbSO 4. Na katodě vzniká redukcí proudem čisté olovo a na anodě oxidací pak kysličník olovičitý PbO 2. Při vybíjení je cyklus opačný.

30 Houbovité šedé olovo Pb Červený kysličník olova PbO Jeden článek obsahuje několik desek 12V baterie obsahuje 6 článků o napětí 2V FPG110 Olověný akumulátor – Složení automobilového akumulátoru Je tvořen kladnou elektrodou (oxid olova ), zápornou elektrodou (houbovité olovo) a elektrolytem, kterým je kyselina sírová buď ve vodném roztoku (autoakumulátory), nebo ve formě gelu. U technologie AGM je vázána v absorpčním skelném vláknu. Automobilový olověný akumulátor SEKUNDÁRNÍ ČLÁNEK 28

31 FPG110 Niklkadmiový akumulátor NiCd Niklkadmiový akumulátor (NiCd) Složení: Kladná elektroda - nikl Ni Záporná elektroda – kadmium Cd Elektrolyt - draselný louh KOH U těchto akumulátorů je elektrolyt vázán v separátoru a elektrodách. Tyto akumulátory jsou používány pro velmi příznivé vlastnosti s ohledem na poměr hmotnosti ke kapacitě. Další výhodou těchto akumulátorů je jejich schopnost funkce i v extrémních klimatických podmínkách (do -40C°). Velký rozmach výroby těchto akumulátorů přímo souvisel s rozvojem výroby různých přenosných tranzistorových přístrojů. V současnosti jsou používány v aplikacích vyžadujících velká proudová zatížení, případně pro použití 29

32 Niklmetalhydridový akumulátor (NiMH) Složení: Kladná elektroda - nikl Záporná elektroda - hydrid směsi kovů - každý výrobce si své složení chrání Elektrolyt - draselný louh Jsou v podstatě obdobou niklkadmiových akumulátorů. Jejich kapacita je oproti klasickým NiCd akumulátorům vyšší cca o 40% při stejné velikosti. Použitelnost v mezních klimatických podmínkách je horší - zaručená funkce je do minus 10C°. FPG110 Niklmetalhydridový akumulátor SEKUNDÁRNÍ ČLÁNEK NiMH 30

33 FPG Kapitola 1. Elektrostatika – Záložka T2C T2C jocker Až sem jsme došli dne: 18.11.08

34 FPG Kapitola 1. Elektrostatika – Záložka T2B T2B jocker Až sem jsme došli dne: 18.11.08

35 Akumulátory Lithium-ionové se používají v mobilních telefonech a v přenosných počítačích. Byly vyvinuty z primárních lithiových článků. Tyto akumulátory mají jmenovité napětí 3,6V (oproti klasickým NiCd a NiMH akumulátorům, kde je 1,2V) a při stejné velikosti je jejich poměr energie/váha velmi příznivý. Nevýhodou těchto akumulátorů je nutnost elektronické ochrany při nabíjení a vybíjení - nesmí být překročeno konečné napětí při nabíjení, ani vybití pod těsně stanovenou mez. Toto je zajištěno ochrannými obvody ve spotřebiči. Při skladování je nutné tyto články minimálně jedenkrát ročně nabít, aby vlastním samovybíjením nedošlo k vybití pod stanovenou mez. Složení: Kladná elektroda - směs kysličníků lithia s dalším kovem Záporná elektroda - uhlík se směsí dalších chemikálií Elektrolyt - směs esterů - každý výrobce si chrání své složení FPG110 Lithium-ionový akumulátor SEKUNDÁRNÍ ČLÁNEK Li-Ion 3131

36 Lithium-polymerový akumulátor (Li-Pol) je technologie, která byla vyvinuta z Li- ionových článků a jmenovité napětí jednoho článku je také 3,6V. Výhodou těchto článků je jejich hranolovitý tvar, malá hmotnost, vysoká kapacita, velká výkonnost a velmi malé samovybíjení. Díky svým vlastnostem jsou neustále vyvíjeny, přičemž je zvyšována jejich kapacita a výkonnost a brzy zcela nahradí starší typy akumulátorů. Nevýhoda je stejná jako u Li-ion – řízené nabíjení a vybíjení každého článku zvlášť. Dále je to jejich křehkost a „zranitelnost“. Obal článku je tvořen kovovou fólií, která je minimálně mechanicky odolná a při jejím poškození hrozí nebezpečí požáru a poškození zdraví. Funkčnost těchto akumulátorů je obdobná jako u akumulátorů Li–Ion. FPG110 Lithium polymerový akumulátor Li-Pol 32

37 FPG110 Kapacita akumulátoru – Uskladněná elektrická práce KAPACITA AKUMULÁTORU Kapacita akumulátoru je jeho schopnost dodávat elektrický proud o jisté hodnotě po jistou dobu. Vyjadřujeme ji jako produkt (součin) proudu a času I.t, což představuje náboj Q = I. t [As, Ah, mAh] Jednotka kapacity je ampérsekunda As, ale používají se praktičtější jednotky ampérhodina Ah nebo miliampérhodina mAh. Představa je asi taková: Akumulátor o kapacitě 1Ah je schopen dodávat proud 1A po dobu 1 hodiny, nebo proud 0,1A po dobu 10h atp. Účinnost akumulátoru je ovšem pouze okolo 65 až 70% - to znamená, že se musí akumulátory nabíjet asi o polovinu doby déle, než by plynulo z jejich kapacity a způsobu nabíjení. Dnešní akumulátory se nabíjí buď v společně dodaných rychlonabíječkách (každý výrobce má svůj postup) nebo se nabíjí proudem, rovným číselně asi desetině kapacity - tj. akumulátor s kapacitou 2500mAh se nabíjí půroudem 250mA!! Kapacita akumulátoru je provozní pojem – nic neříká o výkonu na akumulátoru. Velmi podstatnou položkou je proto uskladněná elektrická práce, která je daná součinem We = Q.U = I.t.U = U.I.t = P.t [J, Ws, Wh, kWh] Zde teprve uvidíme, proč při stejné kapacitě je lithiová baterie při napětí 3,6 voltu třikrát výkonnější, než stejně kapacitní NiMh s napětím 1,2 voltu. ELEKTRICKÁ PRÁCE NA AKU 33


Stáhnout ppt "3SVT, 723644352, L1/600-0809 Elektrotechnika ELE1R05 0-809 Připomínky nebo úpravy: Výhradně pro individuální studijní účely."

Podobné prezentace


Reklamy Google