Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora lidských zdrojů v rámci OP LZZ a OPZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora lidských zdrojů v rámci OP LZZ a OPZ"— Transkript prezentace:

1 Podpora lidských zdrojů v rámci OP LZZ a OPZ
Karel Vít, MPSV

2 Základní přehled realizace OP LZZ
( )

3 Projekty OP LZZ (objem v mil. Kč, počet)

4 Čerpání alokace OP LZZ (% z údajů v Kč, mil. Kč)

5 Plnění indikátorů OP LZZ (počet, % cílové hodnoty)

6 Graf: Finanční pokrok (EUR, EU + národní)

7 Evaluace dopadů oblasti podpory 1.1

8 Úvod Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1 = evaluační projekt zaměřený na ověření dopadů podpory z ESF na podnikovou sféru. Cíl evaluace: zjistit, do jaké míry má podpora z ESF vliv na obrat, zisk a zaměstnanost firem, a také odkrytí mechanismu, kterým k tomuto vlivu dochází. Výsledky budou využit k cílení podpor z ESF pro nové programové období 2014 až 2020. Analyzované výzvy: Výzvy grantových projektů OP LZZ, oblasti podpory 1.1, konkrétně výzvy č. 23, 35, 39 a 60. Dále pak samostatná systémová výzva „Vzdělávejte se!“, č. 34.

9 Použitá data Pro provedení analýzy použita data z Monit 7+, kombinovaná s daty ČSÚ, a také dotazníkového šetření mezi podniky. Dle dat rozdělil evaluátor firmy podle velikosti, regionu působnosti, odvětví, formy intervence a typu školení Pro každou firmu byly sledovány tyto proměnné: – Tržby – Hospodářský výsledek – Počet zaměstnanců (vč. DPČ a DPP + majitelé firem) – Investice do vzdělání – Fluktuace

10 Dopad podpory ESF na zaměstnanost
Velké a střední firmy – kladný dopad  Malé firmy – spíše záporný dopad  Dopad podpory ESF statisticky prokázán pouze u grantových projektů

11 Celkem za intervenci osob Náklady OP LZZ na 1 osobu v Kč
Na jednu velkou firmu +15,15 pracovních míst (tj. celkově 5 454), na jednu středně velkou firmu +7,95 pracovních míst (tj. celkově 3 713) udržených/vytvořených díky podpoře ESF. Za celý soubor firem u grantových projektů +10,38 pracovních míst na firmu (tj. celkově ) udržených/vytvořených díky podpoře ESF. Tabulka 1. Dopad grantových podpor OP LZZ na zaměstnanost v podpořených firmách Mikro firmy Malé firmy Střední firmy Velké firmy Celkem za intervenci osob Průměrně osob na firmu Náklady OP LZZ na 1 osobu v Kč na 1 osobu v Kč Náklady OP LZZ na 1 osobu v Kč Instrumentální metoda (podpoření:nepodpoření) 3,36 0,56 222,61 1,13 3712,7 7,95 226938 5454 15,15 149883 Počet podpořených firem 6 197 467 360 Vyplacena dotace v Kč ( ) Průměrné výsledky 5,92 0,99 139,4 0,71

12 na konkurenceschopnost podniků
Dopad podpory ESF na konkurenceschopnost podniků Analyzováno pomocí proměnných „hospodářský výsledek“ a „tržby“ z let 2006 až 2011. U analýzy tržeb nebyl statisticky prokázán účinek podpory ESF ani jednou z použitých metod. U hospodářského výsledku se podařilo statisticky prokázat dopad intervence pouze u velkých firem realizujících grantové projekty. U ostatních velikostních kategorií a u výzvy „Vzdělávejte se!“ se dopady intervence statisticky prokázat nepodařilo.

13 Dopad podpory ESF na... Podniky členěné dle typu podpory
Použito porovnání úspěšných žadatelů a nežadatelů. Prokázán pozitivní vliv ESF na hospodářský výsledek u grantových projektů velkých firem. Podniky členěné dle typu školení U grantových výzev prokázán pozitivní výsledek u technických dovedností, který měl vliv na zaměstnanost. Vzdělávání v měkkých dovednostech mělo menší dopad na zaměstnanost než ostatní typy vzdělávání, u 2 výzev byla tato skutečnost prokázána rovněž statisticky. Pozitivní dopad na tržby mělo vzdělávání v odborných dovednostech, cizích jazycích a technických dovednostech a opět žádný dopad v měkkých dovednostech. Pozitivní dopad na hospodářský výsledek mělo vzdělávání v technických dovednostech (výzva č. 35).

14 Závěry pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ
Prokázán vliv podpory ESF na zaměstnanost velkých a středních firem v rámci grantových podpor; naopak vliv na hospodářský výsledek a tržby firem statisticky prokázán nebyl. Jako nejvíce průkazná se potvrdila metoda instrumentálních proměnných (V), která mj. prokázala celkový nárůst pracovních míst na firmu o 10,38, což je celkově udržených či vytvořených pracovních míst na firmu díky podpoře ESF. Největší prospěch firem poskytlo vzdělávání v technických dovednostech, nejmenší pak v měkkých dovednostech. Za účelem ověření dlouhodobého udržitelného dopadu bude nutné získané výsledky v budoucnu prokázat opakovanou analýzou.

15 Operační program Zaměstnanost
( )

16 OP Zaměstnanost (prioritní osy + alokace)
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (59 %) Sociální začleňování a boj s chudobou (30 %) Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (2 %) Efektivní veřejná správa (5 %) Technická pomoc (4 %) Alokace programu – celkem cca 2,569 mld. EUR, tj. cca 70 mld. Kč (z toho 2,136 mld. EUR z ESF a 433 mil. EUR národní spolufinancování). Prostředky možno čerpat do konce roku 2023. Na prioritní osu 1 OPZ je vyčleněno cca 60 % alokace celého programu, tj. cca 42 mld. Kč.

17 Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita 1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly. Investiční priorita 2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života. Investiční priorita 3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám. Investiční priorita 4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků. Investiční priorita 5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže (pouze NUTS II Severozápad). Cílové skupiny v prioritní ose 1: uchazeči a zájemci o zaměstnání, ženy ohrožené na trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich zaměstnanci.

18 IP 3 – přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám (1)
Intervence v oblasti dalšího vzdělávání a dosahování souladu nabídky a poptávky kvalifikace pracovní síly Zaměření především na zaměstnavatele a zaměstnance, včetně propouštěných zaměstnanců nebo naopak potenciálních nových zaměstnanců Tento přístup umožní podnikům kromě vzdělávání svých stávajících zaměstnanců připravit/zaškolit potenciální nové zaměstnance na konkrétní pracovní místa Důraz bude rovněž kladen na mladé pracovníky a absolventy škol s cílem získání pracovních zkušeností prostřednictvím odborné praxe a stáží v podnicích

19 IP 3 – přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám (2)
Zaměření na řešení příčin nízké úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesouladu mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce Specifický cíl bude naplněn prostřednictvím: podpory účasti zaměstnanců v dalším profesním vzdělávání, podpory rozvoje klíčových kompetencí, které mají pozitivní vliv na jejich zaměstnatelnost, podpory vzdělávání zejména v malých a středních podnicích posílení spolupráce se zaměstnanci a zaměstnavateli při zvýšení účasti dospělé populace na vzdělávání.

20 IP 3 – přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám (3)
Předpokládané podporované aktivity Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ; Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů; Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích; Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů);

21 IP 3 – přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám (4)
Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním; Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců; Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků; Podpora odborné praxe a stáží v podnicích.

22 Finanční alokace OPZ Alokace programu – celkem cca 2,569 mld. EUR, tj. téměř 70 mld. Kč (z toho 2,136 mld. EUR z ESF a 433 mil. EUR národní spolufinancování). Prostředky možno čerpat do konce roku 2023. Míra spolufinancování vztahována k celkovým nákladům; zahrnuje jak veřejné, tak soukromé výdaje. Požadované minimální spolufinancování ze strany příjemců diskutováno s MF. Vyhlášení prvních výzev: v průběhu 1. pololetí 2015.

23 Děkuji Vám za pozornost. PhDr. Karel Vít, PhD
Děkuji Vám za pozornost. PhDr. Karel Vít, PhD. ředitel Odboru implementace fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí


Stáhnout ppt "Podpora lidských zdrojů v rámci OP LZZ a OPZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google