Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2

2 Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí, kterého mohou regiony soudržnosti čerpat finanční pomoc ze strukturálních fondů. Společný regionální operační program 

3 Dosáhnout trvalého hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace. Globální cíl programu 

4 NUTS 0 (1) NUTS I (1) NUTS II (8) Region soudržnosti NUTS III (14) kraj Česká republika Praha Střední ČechyStředočeský Severozápad Ústecký Karlovarský Jihozápad Plzeňský Jihočeský Severovýchod Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihovýchod Vysočina Jihomoravský Střední Morava Olomoucký Zlínský MoravskoslezskoMoravskoslezský Rozložení ČR - NUTS 0 - NUTS III 

5 Rozložení ČR - NUTS II 

6 Rozložení ČR - NUTS III 

7 454,33 mil € 31%SROP 174 mil €12% OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 319 mil €22%OP Rozvoj lidských zdrojů 246 mi €17%OP Infrastruktura 261 mil €18%OP Průmysl a podnikání Podíl z SF NÁZEV Alokace na operační programy ( )  Finanční pomoc z ERDF a ESF

8 Alokace na JPD2 a JPD3 programy ( )  Finanční pomoc z ERDF a ESF 58,783 mil € 71,283 mil € Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 2 Podíl z SF NÁZEV Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 3

9 od 837,21 do 1053,37 mil € Fond soudržnosti Podíl z SF NÁZEV Alokace na Fond soudržnosti ( ) 

10  Regionální podpora podnikání  Regionální rozvoj infrastruktury  Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech  Rozvoj cestovního ruchu Podporované oblasti – priority Společného regionálního operačního programu 

11 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání  Globálním cílem priority je zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

12 Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury  Zkvalitnění regionální dopravní a telekomunikační infrastruktury při respektování ochrany životního prostředí. opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

13 Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech  Cílem priority je zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity k pracovnímu uplatnění. opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

14 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu  Cílem priority je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů a vytvářet nové pracovní příležitosti. opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

15 Alokace na SROP ( )  22,513 mil. € Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22,513 mil. € Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 151,96 mil. € Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 45,138 mil. € Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Finanční pomoc z ERDF a ESF

16 72,060 mil. € Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 36,024 mil. € Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 10,133 mil. € Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů 37,142 mil. € Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 45,025 mil. € Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Alokace na SROP ( )  Finanční pomoc z ERDF a ESF

17 Financování projektu – adicionalita ( )  Evropská unie454,333 mil € Česká republika 144,597 mil. € Státní rozpočet41,416 mil. € Krajské rozpočty39,578 mil. € Rozpočty obcí28,144 mil. € SFDI35,458 mil. € Soukromé zdroje31,857 mil. €

18  národní rozvojový plán;  programový dokument;  programový dodatek; Operační manuál: - příručka pro žadatele; - příručka administrace; - příručka kontrolora; - příručka k proplácení (příjemce); * brožury, letáky, web Struktura dokumentů SROP 

19  popis současné situace;  předběžné hodnocení programu;  orientace programu;  priority a opatření;  finanční plán programu;  implementace opatření; Struktura programového dokumentu 

20  strategie programu;  priority a popis opatření;  programové indikátory a cíle;  finanční rámec;  publicita programu;  přílohy (výběrová kriteria projektů přijatelné výdaje projektů); přijatelné výdaje projektů); Struktura programového dodatku 

21  systém řízení dokumentace;  legislativní rámec;  řízení SROP;  administrace projektů;  finanční řízení;  finanční kontrola;  monitorování a hodnocení;  audit;  publicita; Struktura Operačního manuálu 

22  obecné zásady programu;  poskytování informací žadateli;  způsob vyhlášení výzvy k předkládání projektů;  místa pro předkládání žádostí;  postup při předkládání žádostí;  hodnocení a výběr projektů; Struktura Příručky pro žadatele 

23  vypracování a podpis smlouvy;  výběrové řízení na dodavatele;  podmínky pro realizaci projektu;  výpověď smlouvy;  neplnění smlouvy;  monitorování;  přílohy; Struktura Příručky pro žadatele 

24  obecné zásady programu;  poskytování informací žadateli;  způsob vyhlášení výzvy k předkládání projektů;  místa pro předkládání žádostí;  postup při předkládání žádostí;  hodnocení a výběr projektů; Struktura Příručky pro žadatele 

25  vypracování a podpis smlouvy;  výběrové řízení na dodavatele;  podmínky pro realizaci projektu;  výpověď smlouvy;  neplnění smlouvy;  monitorování;  přílohy; Struktura Příručky pro žadatele 

26  kontakty na zainteresované subjekty;  popis kontroly interim a ex-post;  práva a povinnosti kontrolované osoby a kontrolora;  odstoupení od smlouvy;  oznamování a schvalování změn projektu; Struktura příručky k proplácení (příjemce) 

27  analýza nákladů a výnosů;  logický rámec;  studie proveditelnosti;  doklady o beztrestnosti;  doklady o vlastnictví;  projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání územního rozhodnutí; Předběžný výčet povinných příloh 

28  podnikatelský plán;  podrobný rozpočet k dokumentaci;  podklady pro zjištění finančního zdraví žadatele;  doklad o subjektivitě žadatele;  smlouva o běžném účtu určeného k platbám;  stanovisko potřeby hodnocení EIA;  seznam příloh; Předběžný výčet povinných příloh 

29  přibližně 3 krát ročně na místně příslušném sekretariátu regionální rady; (kromě priority 1 a podopatření a 4.2.1)  předkládání žádostí v elektronické podobě;  forma zapečetěných obálek: 2 paré tištěných žádostí, 2 paré povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti Předkládání projektů 

30  na úrovni Regionálních rad = NUTS II;  podle dosažené bodové úrovně projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek;  náročnější projekty posuzují experti;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady; Výběr a proplácení projektů 

31 Implementace programu  Individuální projekty  větší projekty (infrastruktura,…) Grantové schéma  menší projekty (malé s střední podniky, neziskové projekty,…)

32 Individuální projekty

33 Grantové schéma

34 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Mgr. Jourová Věra (ředitelka odboru) tel:  Ing. Paláčková Jana (zástupkyně ředitele) tel:  Rohanová Markéta tel: Praha, MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

35 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Gross Petr tel.:  RNDr. Jeřábek Jan tel:  Horáčková Jana tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

36 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Novotný Jiří tel:  RNDr. Prančl Karel tel.:  Mgr. Krůželová Ivana tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

37 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Mazal Rostislav tel:  Horáčková Jana tel:  Ing. Novotný Jiří tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

38 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  RNDr. Prančl Karel tel.:  Mgr. Krůželová Ivana tel:  Ing. Mazal Rostislav tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

39 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Nováková Růžena tel:  Ing. Jedličková Renata tel:  Ing. Lýková Daniela tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

40 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Hrůzová Renata tel:  Ing. Vážanská Martina tel:  Ing. Hlaváč Tomáš tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

41 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Dohnálková Martina tel:  Ing. Soukupová Radka tel: Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

42 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Hartychová Šárka Ing. tel: tel: +420 Praha, Slezská ul. 7, Praha 2 Sekretariát Regionální rady regionu  Mgr. Marek Kupsa (vedoucí) tel.: Praha, Zborovská 11 PSČ

43 Kontakty - region soudržnosti Střední Čechy  Sekretariát Regionální rady  Ing. Jiří Kořínek tel.:  Ing. Iveta Červenková tel.: Praha, Zborovská 11 PSČ , Praha 5

44 Kontakty - region soudržnosti Střední Čechy  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Zdeněk Dlouhý Ing. (vedoucí) tel: Praha, Vinohradská 46, Praha 2

45 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Vilímová Anna Ing. tel:  Jakšík Stanislav RNDr. tel:  Jarolímek Michal Mgr. tel: České Budějovice, Rudolfovská 80, České Budějovice

46 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Sekretariát Regionální rady  Ing. Andrea Nádravská (vedoucí) tel.: tel.:  Mgr. Kateřina Kofroňová tel:  Pavla Janečková tel: České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ , České Budějovice

47 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Sekretariát Regionální rady  Mgr. Petr Pelcl (vedoucí) tel.:  MGR. David Jirka tel.:  Bc. Petra Kůsová tel: Plzeň, Škroupova 18, PSČ , Plzeň, místnost č. 148

48 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Pavel Bouška CSc. (vedoucí) tel.: Písek, Karlova 108, Písek

49 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Ondráčková Marcela Ing. tel:  Šimková Pavla Mgr. tel:  Burová Jitka Ing. tel: Brno, Moravské nám. 3, Brno

50 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Sekretariát Regionální rady  Mgr. Marta Horká tel.:  Mgr. Milan Žondra tel.:  Petra Soukupová tel.: Brno, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ Brno

51 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Sekretariát Regionální rady  RNDr. Martin Černý (vedoucí) tel.:  Ing. Jiřina Šedová tel.:  Jaromíra Lojdová tel.: Jihlava, Žižkova 16, PSČ Jihlava

52 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Dušan Sláma (vedoucí) tel.: Jihlava, Žižkova 16, PSČ Jihlava

53 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Římská Jana Ing. tel:  Šupová Ivana Ing. tel:  Švec Vilém Ing. tel: Brno, Moravské nám. 3, Brno

54 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  JUDr. Zdeňka Šrámková (vedoucí) tel.:  Ing. Hana Skopalíková tel.:  Dagmar Číhalová tel.: Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ Olomouc

55 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  Ing. David Rébl tel: Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ Olomouc

56 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  Ing. Marek Beran tel.:  Ing. David Mareček tel.: Zlín, tř. T. Bati 3792 PSČ Zlín

57 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  Ing. Blanka Dostálová tel.:  Mgr. Petra Kučerová tel.: Zlín, tř. T. Bati 3792 PSČ Zlín

58 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  RNDr. Karel Schmied (vedoucí) tel.: Olomouc, Blanická 1, Olomouc

59 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Stropková Gabriela Ing. tel: tel: +420  Holušová Marie Mgr. tel: tel: +420 Opava, Horní nám. 2, Opava

60 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Schnirch Jiří Ing., arch. tel: Ostrava, Veleslavínova 4, Ostrava

61 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Sekretariát Regionální rady  Ing. Petra Chovanioková tel.:  Ing. Alena Dvorská tel.: tel.:  Ing. Lucie Mádrová tel.: Ostrava, 28. října 117 PSČ Ostrava

62 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Sekretariát Regionální rady  Ing. Hana Myšková tel.:  Ing. Pavel Studénka tel.:  Mgr. Jiří Svobodník tel.: Ostrava, 28. října 117 PSČ Ostrava

63 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Sekretariát Regionální rady  Mgr. Radka Sýkorová tel.:  Mgr. Martin Štefka tel.: tel.: Ostrava, 28. října 117 PSČ Ostrava

64 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Helena Tlučhořová tel.: Ostrava, ul. 28. října 165, Ostrava

65 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Brandejs Rostislav Ing. tel:  Kříž Petr Ing. tel: Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, Ústí nad Labem

66 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Kynčilová Lenka Ing. tel: Chomutov, Školní ul. 5336, Chomutov

67 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Sekretariát Regionální rady  Ing. Josef Švajgl (vedoucí) tel.: (Sekretariát RR) tel.: (Sekretariát RR) tel.: (Kraj. úřad KV)  Ing. Jiří Červinka tel.:  Ing. Alena Loulová tel.: Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ Karlovy Vary

68 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Sekretariát Regionální rady  Marie Rosenbergová tel.:  Ivana Švecová tel.:  Bc. Lucie Jägerová tel.: Chomutov, Školní 5336, PSČ Chomutov

69 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Petr Uhříček tel.: Chomutov, Školní 5336, PSČ Chomutov

70 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Vašák Zdeněk Ing. tel:  Havrdová Michaela Ing. tel: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375,

71 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Klára Dostálová (vedoucí) tel.:  Ing. Lenka Vašátková tel: kralovehradecky.cz  Ing. Iva Krunčíková tel.: Hradec Králové, Wonkova 1142, PSČ Hradec Králové

72 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Martina Zemanová tel:  Ing. Michaela Křížová tel.: Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ

73 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Filip Poříz (vedoucí) tel:  Ing. Richard Klimeček tel.:  Ing. Iva Javorská tel.: Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ Liberec 2

74 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Anna Brádlerová tel.: Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ Liberec 2

75 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Leoš Macura (vedoucí) tel.: Hradec Králové, U koruny 73, , Hradec Králové

76 Kontakty  Zájemci o průběžné poskytování informací mohou zaslat svůj kontakt na: Budou zařazeni do databáze pravidelně obesílaných partnerů o aktualitách v programu

77    Důležité odkazy 

78 Děkuji za pozornost. Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google