Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2

2 Výsledný programový dokument ČR reagující na doporučení Evropské Komise předložit na programovací období 2004- 2006 jediný regionálně orientovaný operační program, pomocí, kterého mohou regiony soudržnosti čerpat finanční pomoc ze strukturálních fondů. Společný regionální operační program 

3 Dosáhnout trvalého hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace. Globální cíl programu 

4 NUTS 0 (1) NUTS I (1) NUTS II (8) Region soudržnosti NUTS III (14) kraj Česká republika Praha Střední ČechyStředočeský Severozápad Ústecký Karlovarský Jihozápad Plzeňský Jihočeský Severovýchod Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihovýchod Vysočina Jihomoravský Střední Morava Olomoucký Zlínský MoravskoslezskoMoravskoslezský Rozložení ČR - NUTS 0 - NUTS III 

5 Rozložení ČR - NUTS II 

6 Rozložení ČR - NUTS III 

7 454,33 mil € 31%SROP 174 mil €12% OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 319 mil €22%OP Rozvoj lidských zdrojů 246 mi €17%OP Infrastruktura 261 mil €18%OP Průmysl a podnikání Podíl z SF NÁZEV Alokace na operační programy (2004 - 2006)  Finanční pomoc z ERDF a ESF

8 Alokace na JPD2 a JPD3 programy (2004 - 2006)  Finanční pomoc z ERDF a ESF 58,783 mil € 71,283 mil € Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 2 Podíl z SF NÁZEV Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 3

9 od 837,21 do 1053,37 mil € Fond soudržnosti Podíl z SF NÁZEV Alokace na Fond soudržnosti (2004 - 2006) 

10  Regionální podpora podnikání  Regionální rozvoj infrastruktury  Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech  Rozvoj cestovního ruchu Podporované oblasti – priority Společného regionálního operačního programu 

11 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání  Globálním cílem priority je zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

12 Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury  Zkvalitnění regionální dopravní a telekomunikační infrastruktury při respektování ochrany životního prostředí. opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

13 Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech  Cílem priority je zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity k pracovnímu uplatnění. opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

14 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu  Cílem priority je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů a vytvářet nové pracovní příležitosti. opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

15 Alokace na SROP (2004 - 2006)  22,513 mil. € Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22,513 mil. € Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 151,96 mil. € Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 45,138 mil. € Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Finanční pomoc z ERDF a ESF

16 72,060 mil. € Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 36,024 mil. € Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 10,133 mil. € Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů 37,142 mil. € Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 45,025 mil. € Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Alokace na SROP (2004 - 2006)  Finanční pomoc z ERDF a ESF

17 Financování projektu – adicionalita (2004 - 2006)  Evropská unie454,333 mil € Česká republika 144,597 mil. € Státní rozpočet41,416 mil. € Krajské rozpočty39,578 mil. € Rozpočty obcí28,144 mil. € SFDI35,458 mil. € Soukromé zdroje31,857 mil. €

18  národní rozvojový plán;  programový dokument;  programový dodatek; Operační manuál: - příručka pro žadatele; - příručka administrace; - příručka kontrolora; - příručka k proplácení (příjemce); * brožury, letáky, web Struktura dokumentů SROP 

19  popis současné situace;  předběžné hodnocení programu;  orientace programu;  priority a opatření;  finanční plán programu;  implementace opatření; Struktura programového dokumentu 

20  strategie programu;  priority a popis opatření;  programové indikátory a cíle;  finanční rámec;  publicita programu;  přílohy (výběrová kriteria projektů přijatelné výdaje projektů); přijatelné výdaje projektů); Struktura programového dodatku 

21  systém řízení dokumentace;  legislativní rámec;  řízení SROP;  administrace projektů;  finanční řízení;  finanční kontrola;  monitorování a hodnocení;  audit;  publicita; Struktura Operačního manuálu 

22  obecné zásady programu;  poskytování informací žadateli;  způsob vyhlášení výzvy k předkládání projektů;  místa pro předkládání žádostí;  postup při předkládání žádostí;  hodnocení a výběr projektů; Struktura Příručky pro žadatele 

23  vypracování a podpis smlouvy;  výběrové řízení na dodavatele;  podmínky pro realizaci projektu;  výpověď smlouvy;  neplnění smlouvy;  monitorování;  přílohy; Struktura Příručky pro žadatele 

24  obecné zásady programu;  poskytování informací žadateli;  způsob vyhlášení výzvy k předkládání projektů;  místa pro předkládání žádostí;  postup při předkládání žádostí;  hodnocení a výběr projektů; Struktura Příručky pro žadatele 

25  vypracování a podpis smlouvy;  výběrové řízení na dodavatele;  podmínky pro realizaci projektu;  výpověď smlouvy;  neplnění smlouvy;  monitorování;  přílohy; Struktura Příručky pro žadatele 

26  kontakty na zainteresované subjekty;  popis kontroly interim a ex-post;  práva a povinnosti kontrolované osoby a kontrolora;  odstoupení od smlouvy;  oznamování a schvalování změn projektu; Struktura příručky k proplácení (příjemce) 

27  analýza nákladů a výnosů;  logický rámec;  studie proveditelnosti;  doklady o beztrestnosti;  doklady o vlastnictví;  projektová dokumentace zpracovaná do úrovně potřebné k vydání územního rozhodnutí; Předběžný výčet povinných příloh 

28  podnikatelský plán;  podrobný rozpočet k dokumentaci;  podklady pro zjištění finančního zdraví žadatele;  doklad o subjektivitě žadatele;  smlouva o běžném účtu určeného k platbám;  stanovisko potřeby hodnocení EIA;  seznam příloh; Předběžný výčet povinných příloh 

29  přibližně 3 krát ročně na místně příslušném sekretariátu regionální rady; (kromě priority 1 a podopatření 4.1.1 a 4.2.1)  předkládání žádostí v elektronické podobě;  forma zapečetěných obálek: 2 paré tištěných žádostí, 2 paré povinných příloh, 1x elektronická verze žádosti Předkládání projektů 

30  na úrovni Regionálních rad = NUTS II;  podle dosažené bodové úrovně projektu;  bodování je prováděno na základě bodovacích tabulek;  náročnější projekty posuzují experti;  proplácení až po ukončení realizace projektu a kontrole na místě ze strany Centra pro regionální rozvoj, a to pouze uznatelné náklady; Výběr a proplácení projektů 

31 Implementace programu  Individuální projekty  větší projekty (infrastruktura,…) Grantové schéma  menší projekty (malé s střední podniky, neziskové projekty,…)

32 Individuální projekty

33 Grantové schéma

34 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Mgr. Jourová Věra (ředitelka odboru) tel: +420 22486 1557 jouver@mmr.cz  Ing. Paláčková Jana (zástupkyně ředitele) tel: 420 22486 1519 paljan@mmr.cz  Rohanová Markéta tel: +420 22486 1710 rohmar@mmr.cz Praha, MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

35 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Gross Petr tel.: +420 22486 1209 gropet@mmr.cz  RNDr. Jeřábek Jan tel: +420 22486 1238 jerjan@mmr.cz  Horáčková Jana tel: +420 22486 1224 horjan2@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

36 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Novotný Jiří tel: +420 22486 1245 novjir@mmr.cz  RNDr. Prančl Karel tel.: +420 22486 1232 prakar@mmr.cz prakar@mmr.cz  Mgr. Krůželová Ivana tel: +420 22486 1669 kruiva@mmr.cz kruiva@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

37 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Mazal Rostislav tel: +420 22486 1379 mazros@mmr.cz  Horáčková Jana tel: +420 22486 1224 horjan2@mmr.cz  Ing. Novotný Jiří tel: +420 22486 1245 novjir@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

38 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  RNDr. Prančl Karel tel.: +420 22486 1232 prakar@mmr.cz prakar@mmr.cz  Mgr. Krůželová Ivana tel: +420 22486 1669 kruiva@mmr.cz  Ing. Mazal Rostislav tel: +420 22486 1379 mazros@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

39 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Nováková Růžena tel: +420 22486 1407 novruz@mmr.cz  Ing. Jedličková Renata tel: +420 22486 1709 jedren@mmr.cz  Ing. Lýková Daniela tel: +420 22486 1283 lykdan@mmr.cz lykdan@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

40 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Hrůzová Renata tel: +420 22486 1344 hruren@mmr.cz  Ing. Vážanská Martina tel: +420 22486 1703 vazmar@mmr.cz  Ing. Hlaváč Tomáš tel: +420 22486 1294 hlatom@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

41 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Ing. Dohnálková Martina tel: +420 22486 1279 dohmar@mmr.cz  Ing. Soukupová Radka tel: 22486 1383 sourad@mmr.cz Praha, Centrální pracoviště MMR, Staroměstské nám. 6, Praha 1

42 Kontakty - Řídící orgán SROP a JPD Praha  Centrální pracoviště Řídící orgánu  Hartychová Šárka Ing. tel: +420 227010482 tel: +420 227010482harsar@mmr.cz Praha, Slezská ul. 7, 120 56 Praha 2 Sekretariát Regionální rady regionu  Mgr. Marek Kupsa (vedoucí) tel.: + 420 257 280 642 kupsa@kr-s.cz Praha, Zborovská 11 PSČ 150 21

43 Kontakty - region soudržnosti Střední Čechy  Sekretariát Regionální rady  Ing. Jiří Kořínek tel.: + 420 257 280 827 korinek@kr-s.cz  Ing. Iveta Červenková tel.: + 420 257 280 818 cervenkova@kr-s.cz Praha, Zborovská 11 PSČ 150 21, Praha 5

44 Kontakty - region soudržnosti Střední Čechy  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Zdeněk Dlouhý Ing. (vedoucí) tel: +420 221 580 231 harsar@mmr.cz Praha, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

45 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Vilímová Anna Ing. tel: +420 387693114  Jakšík Stanislav RNDr. tel: +420 387693216  Jarolímek Michal Mgr. tel:+420 387693216 České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 13 České Budějovice

46 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Sekretariát Regionální rady  Ing. Andrea Nádravská (vedoucí) tel.: + 420 386 720 213 tel.: + 420 386 720 213nadravska@kraj-jihocesky.cz  Mgr. Kateřina Kofroňová tel: + 420 386 720 342 kofronova@kraj-jihocesky.cz  Pavla Janečková tel: + 420 386 720 384 janeckova@kraj-jihocesky.cz České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, České Budějovice

47 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Sekretariát Regionální rady  Mgr. Petr Pelcl (vedoucí) tel.: + 420 377 195 576 petr.pelcl@kraj-plzensky.cz  MGR. David Jirka tel.: + 420 377 195 017 trnka@kraj-plzensky.cz trnka@kraj-plzensky.cz  Bc. Petra Kůsová tel: + 420 377 195 618 kusova@kraj-plzensky.cz kusova@kraj-plzensky.cz Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 14, Plzeň, místnost č. 148

48 Kontakty - region soudržnosti Jihozápad  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Pavel Bouška CSc. (vedoucí) tel.: +420 382 224 414 bouska@crr.cz Písek, Karlova 108, 397 01 Písek

49 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Ondráčková Marcela Ing. tel: +420 542 519 177 ondmar@mmr.cz  Šimková Pavla Mgr. tel: +420 542519118 simpav@mmr.cz  Burová Jitka Ing. tel: +420 542519 120 burjit@mmr.cz Brno, Moravské nám. 3, 602 00 Brno

50 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Sekretariát Regionální rady  Mgr. Marta Horká tel.: + 420 541 651 334 horka.marta@kr-jihomoravsky.cz horka.marta@kr-jihomoravsky.cz  Mgr. Milan Žondra tel.: + 420 541 651 319 zondra.milan@kr-jihomoravsky.cz  Petra Soukupová tel.: + 420 541 651 306 soukupova.petra@kr-jihomoravsky.cz Brno, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ 601 82 Brno

51 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Sekretariát Regionální rady  RNDr. Martin Černý (vedoucí) tel.: + 420 564 602 530 cerny.m@kr-vysocina.cz  Ing. Jiřina Šedová tel.: + 420 564 602 545 sedova.j@kr-vysocina.cz sedova.j@kr-vysocina.cz  Jaromíra Lojdová tel.: + 420 564 602 544 lojdova.j@kr-vysocina.cz Jihlava, Žižkova 16, PSČ 586 01 Jihlava

52 Kontakty - region soudržnosti Jihovýchod  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Dušan Sláma (vedoucí) tel.: +420 541 213 134 email: slama@crr.cz Jihlava, Žižkova 16, PSČ 586 01 Jihlava

53 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Římská Jana Ing. tel: +420 587334400 rimjan@mmr.cz rimjan@mmr.cz  Šupová Ivana Ing. tel: +420 585244635 supiva@mmr.cz supiva@mmr.cz  Švec Vilém Ing. tel: +420 587334403 svevil@mmr.cz Brno, Moravské nám. 3, 602 00 Brno

54 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  JUDr. Zdeňka Šrámková (vedoucí) tel.: + 420 585 508 656 z.sramkova@kr-olomoucky.cz  Ing. Hana Skopalíková tel.: + 420 585 508 670 hana.skopalikova@kr-olomoucky.cz  Dagmar Číhalová tel.: + 420 585 508 669 d.cihalova@kr-olomoucky.cz Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 Olomouc

55 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  Ing. David Rébl tel: +420 585 508 655 d.rebl@kr-olomoucky.cz Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 Olomouc

56 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  Ing. Marek Beran tel.: + 420 577 043 303 marek.beran@kr-zlinsky.cz  Ing. David Mareček tel.: + 420 577 043 251 david.marecek@kr-zlinsky.cz Zlín, tř. T. Bati 3792 PSČ 761 90 Zlín

57 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Sekretariát Regionální rady  Ing. Blanka Dostálová tel.: + 420 577 043 299 blanka.dostalova@kr-zlinsky.cz  Mgr. Petra Kučerová tel.: + 420 577 043 298 petra.kucerova@kr-zlinsky.cz Zlín, tř. T. Bati 3792 PSČ 761 90 Zlín

58 Kontakty - region soudržnosti Střední Morava  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  RNDr. Karel Schmied (vedoucí) tel.: +420 585 207 704 email: schmied@crr.cz Olomouc, Blanická 1, 772 00 Olomouc

59 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Stropková Gabriela Ing. tel: +420 553696162 tel: +420 553696162strgab@mmr.cz  Holušová Marie Mgr. tel: +420 553696154 tel: +420 553696154holmar@mmr.cz Opava, Horní nám. 2, 746 57 Opava

60 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Schnirch Jiří Ing., arch. tel: +420 596110546 schjir@mmr.cz Ostrava, Veleslavínova 4, 702 00 Ostrava

61 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Sekretariát Regionální rady  Ing. Petra Chovanioková tel.: + 420 595 622 318 petra.chovaniokova@kr-moravskoslezsky.cz  Ing. Alena Dvorská tel.: + 420 595 622 931 tel.: + 420 595 622 931alena.dvorska@kr-moravskoslezsky.cz  Ing. Lucie Mádrová tel.: + 420 595 622 309 lucie.madrova@kr-moravskoslezsky.cz Ostrava, 28. října 117 PSČ 702 18 Ostrava

62 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Sekretariát Regionální rady  Ing. Hana Myšková tel.: + 420 595 622 544 hana.myskova@kr-moravskoslezsky.cz  Ing. Pavel Studénka tel.: + 420 595 622 460 pavel.studenka@kr-moravskoslezsky.cz  Mgr. Jiří Svobodník tel.: + 420 595 622 933 jiri.svobodnik@kr-moravskoslezsky.cz Ostrava, 28. října 117 PSČ 702 18 Ostrava

63 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Sekretariát Regionální rady  Mgr. Radka Sýkorová tel.: + 420 595 622 542 radka.sykorova@kr-moravskoslezsky.cz  Mgr. Martin Štefka tel.: + 420 595 622 932 tel.: + 420 595 622 932martin.stefka@kr-moravskoslezsky.cz Ostrava, 28. října 117 PSČ 702 18 Ostrava

64 Kontakty - region soudržnosti Moravskoslezsko  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Helena Tlučhořová tel.: +420 597 081 424 email: tluchorova@crr.cz Ostrava, ul. 28. října 165, 709 00 Ostrava

65 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Brandejs Rostislav Ing. tel: +420 475651131 braros@mmr.cz  Kříž Petr Ing. tel: +420 475651131 kripet@mmr.cz Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

66 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Kynčilová Lenka Ing. tel:+420 474616114 kynlen@mmr.cz Chomutov, Školní ul. 5336, 430 01 Chomutov

67 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Sekretariát Regionální rady  Ing. Josef Švajgl (vedoucí) tel.: + 420 353 502 272 (Sekretariát RR) tel.: + 420 353 502 272 (Sekretariát RR) tel.: + 420 353 331 509 (Kraj. úřad KV) josef.svajgl@kr-karlovarsky.cz  Ing. Jiří Červinka tel.: +420 353 502 341 jiri.cervinka@kr-karlovarsky.cz  Ing. Alena Loulová tel.: + 420 353 502 207 alena.loulova@kr-karlovarsky.cz Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 36021 Karlovy Vary

68 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Sekretariát Regionální rady  Marie Rosenbergová tel.: + 420 474 616 241 marie.rosenbergova@nuts2severozapad.cz  Ivana Švecová tel.: + 420 474 616 244 ivana.svecova@nuts2severozapad.cz  Bc. Lucie Jägerová tel.: + 420 474 616 244 lucie.jagerova@nuts2severozapad.cz lucie.jagerova@nuts2severozapad.cz Chomutov, Školní 5336, PSČ 430 01 Chomutov

69 Kontakty - region soudržnosti Severozápad  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Petr Uhříček tel.: +420 474 623 720 uhricek@crr.cz uhricek@crr.cz Chomutov, Školní 5336, PSČ 430 01 Chomutov

70 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Regionální kancelář Řídícího orgánu  Vašák Zdeněk Ing. tel: +420 495052255 vaszde@mmr.cz  Havrdová Michaela Ing. tel:+420 49 5052233 havmic@mmr.cz Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375, 500 02

71 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Klára Dostálová (vedoucí) tel.: + 420 495 817 191 kdostalova@kr-kralovehradecky.cz  Ing. Lenka Vašátková tel: +420 495 817 492 lvasatkova@kr- kralovehradecky.cz  Ing. Iva Krunčíková tel.: + 420 777 648 211 ikruncikova@kr-kralovehradecky.cz Hradec Králové, Wonkova 1142, PSČ 500 02 Hradec Králové

72 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Martina Zemanová tel: + 420 466 026 323 martina.zemanova@pardubickykraj.cz  Ing. Michaela Křížová tel.: + 420 466 026 306 michaela.krizova@pardubickykraj.cz Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ 532 11

73 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Filip Poříz (vedoucí) tel: +420 485 226 625 filip.poriz@kraj-lb.cz  Ing. Richard Klimeček tel.: + 420 485 226 582 richard.klimecek@kraj-lbc.cz  Ing. Iva Javorská tel.: + 420 485 226 575 iva.javorska@kraj-lbc.cz Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 Liberec 2

74 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Sekretariát Regionální rady  Ing. Anna Brádlerová tel.: + 420 485 226 575 anna.bradlerova@kraj-lbc.cz Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 Liberec 2

75 Kontakty - region soudržnosti Severovýchod  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj  Ing. Leoš Macura (vedoucí) tel.:+420 495 580 411 macura@crr.cz Hradec Králové, U koruny 73, 500 02, Hradec Králové

76 Kontakty  Zájemci o průběžné poskytování informací mohou zaslat svůj kontakt na: srop@mmr.cz Budou zařazeni do databáze pravidelně obesílaných partnerů o aktualitách v programu

77  www.strukturalni-fondy.cz  www.mmr.cz  www.evropska-unie.cz Důležité odkazy 

78 Děkuji za pozornost. srop@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google