Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 15.3.2006 Karlovy Vary.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 15.3.2006 Karlovy Vary."— Transkript prezentace:

1 ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 15.3.2006 Karlovy Vary

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“ (Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)

3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Činnost knihoven je veřejnou službou Ve svém poslání se podílejí zejména na: Ve svém poslání se podílejí zejména na: celoživotním vzdělávání, podpoře nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu,celoživotním vzdělávání, podpoře nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu,

4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje,vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje, zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy,zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy, zprostředkování informací na podporu podnikání, zejména malým a středním podnikatelůmzprostředkování informací na podporu podnikání, zejména malým a středním podnikatelům

5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání,zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání, uchovávání a ochraně kulturního dědictví,uchovávání a ochraně kulturního dědictví, podpoře budování místních komunit a sociální integraci na místní úrovni,podpoře budování místních komunit a sociální integraci na místní úrovni, podpoře rozvoje venkova,podpoře rozvoje venkova,

6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů podpoře aktivního využívání volného času, zábavy a rekreace.podpoře aktivního využívání volného času, zábavy a rekreace. Charakteristickým rysem současného vývoje je stále rostoucí podíl elektronické komunikace a zvyšující se objem digitálních dokumentů vedle neklesajícího objemu klasické tištěné produkce.

7 Evropský sociální fond (ESF) ESF je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž prostřednictvím podporuje Politiku hospodářské a sociální soudržnosti zaměřenou na odstraňování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony v rámci EU.ESF je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž prostřednictvím podporuje Politiku hospodářské a sociální soudržnosti zaměřenou na odstraňování ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony v rámci EU. ESF je klíčovým finančním nástrojem při realizování Evropské strategie zaměstnanosti.ESF je klíčovým finančním nástrojem při realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na zkrácené programovací období 2004 - 2006 činí 456,9 mil. EUR (tj. cca 14 mld. Kč).Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na zkrácené programovací období 2004 - 2006 činí 456,9 mil. EUR (tj. cca 14 mld. Kč).

8 Možnosti čerpání z ESF Příspěvky z ESF jsou v ČR čerpány na základě: Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – 318,8 mil. EUR Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – 318,8 mil. EUR Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město Praha (JPD 3) - 58,8 mil. EUR Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město Praha (JPD 3) - 58,8 mil. EUR Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) - 32,1 mil. EUR Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) - 32,1 mil. EUR Společného regionálního operačního programu (SROP) - 47,2 mil. EUR. Společného regionálního operačního programu (SROP) - 47,2 mil. EUR.

9 Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Globální cíl OP RLZ: dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje. Podíl spolufinancování: v rámci OP RLZ podíl ESF činí 75% (80%) a podíl národního spolufinancování je 25% (20%).

10 Priority OP RLZ 1. Priorita OP RLZ: Aktivní politika zaměstnanosti - zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných osob na trh práce a předcházení nezaměstnanosti - 2. Priorita OP RLZ: Sociální integrace a rovnost příležitostí - pomoc skupinách ohroženým sociálním vyloučením a prosazovaní rovných příležitostí na trhu práce

11 Priority OP RLZ - dokončení 3. Priorita OP RLZ: Rozvoj celoživotního učení - rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení obsahu a kvality vzdělávání - 4. Priorita OP RLZ: Adaptabilita a podnikání - podpora jak všeobecného, tak specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví perspektivních oborů a posílit konkurenceschopnost

12 Opatření 2.3 Globální grant 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ vzdělávací instituce zaměstnavatelé, podniky instituce výzkumu a vývoje

13 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Základní typy projektů systémový projekt národní projekt grantový projekt

14 Systémový projekt (SP) projekt založený na přímém přidělení finančních prostředků na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb Realizace projektu: přímo Konečný příjemce (KP) Konečný příjemce ve spolupráci s partnery prostřednictvím externího dodavatele kombinací výše uvedených způsobů Výběr dodavatele – do 2 mil. Kč podle nastavených postupů OP RLZ, nad 2 mil. Kč podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

15 Národní projekt (NP) projekt založený na přímém přidělení finančních prostředků na realizaci nebo k doplnění národních politik a programů Realizace projektu: přímo Konečný příjemce (KP) Konečný příjemce ve spolupráci s partnery prostřednictvím externího dodavatele kombinací výše uvedených způsobů Výběr dodavatele – do 2 mil. Kč podle nastavených postupů OP RLZ,nad 2 mil. Kč podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

16 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Grantové schéma (GS) rámcový plán pro implementaci konkrétního Opatření nebo jeho části, může se členit na Programy podpory (nejvíc čtyři), které blíže odpovídají jednotlivým tématům, jsou zaměřeny na konkrétní druh činnosti nebo cílovou skupinu Typy GS: nadregionální - vyhlašují a administrují: odbory ministerstev ( MPSV, MŠMT, MPO, MŽP, MMR) regionální - vyhlašují a administrují: úřady práce pověřené krajskou koordinací (PÚP) kraje

17 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Grantový projekt (GP) projekt, na který v rámci příslušného GS žádá žadatel – Konečný uživatel o finanční podporu Typ a lokalizace GP: nadregionální - pro cílové skupiny z alespoň dvou a více krajů sídlo žadatele: kdekoliv na území ČR činnosti projektu: na libovolném odůvodněném místě regionální – pro cílovou skupinu z jednoho kraje sídlo žadatele: kdekoliv na území ČR činnosti projektu: uskutečněny v rozhodující míře v regionu, pro který je žádost podávaná a který má z realizace projektu prospěch

18 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Cílová skupina skupina osob (organizací), která je přímo příjemcem pomoci nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo má z jeho realizovaných činností užitek (např. nezaměstnaní, zaměstnanci, skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním nebo jiným vyloučením, žáci, studenti apod.) – liší se podle Opatření V rámci OP RLZ nelze navrhovat projekty pro cílové skupiny z území hl. m. Prahy!!!!!!!

19 Vzdělávání a odborné školení Odborné vzdělávání, zaškolení, osvojení základních dovedností, pracovní rehabilitace, odborné vedení a dozor, poradenství, další vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji Zaměstnanost Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí Struktury a systémy Rozvoj systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, vč. rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Rozvoj systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, vč. rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Předpovídání změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Předpovídání změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Doprovodná opatření Poskytování služeb, vč. pečovatelských a provoz zařízení pro závislé osoby Poskytování služeb, vč. pečovatelských a provoz zařízení pro závislé osoby rozvoje osobnosti - usnadnění přístupu na trh práce rozvoje osobnosti - usnadnění přístupu na trh práce Obsahové zaměření projektů ESF

20 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce Zprostředkující subjekt – odbor 45 – MPSV Opatření 1.1- Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Cílové skupiny: uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané, zájemci o zaměstnání, zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností Podporované aktivity: rekvalifikace, motivační aktivity, poradenství, pracovní diagnostika, zprostředkování, podpora při vytváření pracovních míst, podpora ohrožených míst a podpora pro sebezaměstnávání …

21 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví Opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Cílové skupiny: etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti násilné trestné činnosti, v oblasti sociálních služeb pracovníci soc. služeb, obce, kraje, svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb Podporované aktivity : vzdělávání, vytváření pracovních míst, speciální poradenské služby, sociální služby pro specifické skupiny, systémová podpora odborného vzdělávání poskytovatelů soc. služeb

22 Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání“ Cíl: zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a ustavení systémů podporujících rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce Grantové schéma 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Vyhlašovatel: MŠMT – výše 1 014 mil.Kč Operační program Rozvoj lidských zdrojů

23 Cílové skupiny: ZŠ, SŠ, VŠ, školská zařízení, organizace MŠMT, nestátní neziskové organizace, žáci ZŠ, SŠ, VOŠ, učitelé, odborní pracovníci ve školství, zdravotně znevýhodnění, etnické minority, azylanti Podporované aktivity: tvorba a realizace programů na zkvalitňování vzdělávání cílových skupin, poradenství, systém monitorování vzdělávání, vytvoření systému certifikace kvalifikací aj. Oprávnění žadatelé : školy a školská zařízení, organizace MŠMT, kraje, obce, svazky obcí, sociální partneři, NNO, vzdělávací instituce Operační program Rozvoj lidských zdrojů

24 Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje Cíl: zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů a programů celoživotního vzdělávání na trhu práce Grantové schéma Podpora terciální vzdělávání, výzkumu a vývoje Vyhlašovatel: MŠMT - výše 754 mil. Kč Operační program Rozvoj lidských zdrojů

25 Cílové skupiny: VŠ, asociace zaměstnavatelů a odborná pracoviště, instituce pro vědu výzkum Podporované aktivity: programy na prohloubení a vnitřní diferenciaci studijních programů VŠ, spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti, programy pro vzdělávání pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje Oprávnění žadatelé: VŠ, odborná a výzkumná pracoviště spolupracující s VŠ, asociace zaměstnavatelů Operační program Rozvoj lidských zdrojů

26 Opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Cíl: je vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání a odpovídající regionální infrastruktuře poskytující další specializované kvalifikace dospělým občanům ve vazbě na trh práce Grantová schémata (regionální) Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Vyhlašovatel: kraje - ve výši cca 998 mil Kč Operační program Rozvoj lidských zdrojů

27 Cílové skupiny: MPSV, orgány státní správy, kraje, obce, vzdělávací instituce, profesní sdružení, nestátní neziskové organizace Podporované aktivity: vytvoření systémů dalšího profesního vzdělávání, vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech, rozvoj podpůrných systémů, vzdělávání lektorů, konzultantů aj. Oprávnění žadatelé: vzdělávací instituce, poradenské instituce, profesní sdružení, zaměstnavatelé, sociální partneři nestátní neziskové organizace Termín: 4.Q. 2005 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

28 Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Nadregionální: vyhlašovatel odbor Trhu práce MPSV (41) - ve výši cca 235 mil. Kč Regionální: vyhlašovatel - úřady práce pověřené krajskou působností (PÚP) - ve výši cca 941 mil. Kč Operační program Rozvoj lidských zdrojů

29 Podporované aktivity: vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli,odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace,vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli,odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací včetně řízení lidských zdrojů,zavedení koncepčních moderních způsobů řízení organizací včetně řízení lidských zdrojů, aplikování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů,aplikování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření nových pracovních míst, uplatňování pružných forem organizace práce, sebezaměstnávání,vytváření nových pracovních míst, uplatňování pružných forem organizace práce, sebezaměstnávání, zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce,zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce, zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním systémů řízení jakosti a standardů kvality (ISO normy)zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním systémů řízení jakosti a standardů kvality (ISO normy) Operační program Rozvoj lidských zdrojů

30 zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce,zvyšování znalostí a jejich uplatnění v oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce, zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním systémů řízení jakosti a standardů kvality (ISO normy)zvyšování konkurenceschopnosti zaváděním systémů řízení jakosti a standardů kvality (ISO normy) Cílové skupiny: zaměstnanci, zaměstnavatelé,Cílové skupiny: zaměstnanci, zaměstnavatelé, zájemci o zahájení podnikání Operační program Rozvoj lidských zdrojů

31 Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Opatření 4.2 Specifické vzdělávání Cíl: rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb Cílové skupiny: podniky zejména malé a střední, veřejná správa, veřejné instituce včetně škol, nestátní neziskové organizace Podporované aktivity: specializované vzdělávání průmyslových podniků a pracovníků služeb, tvorba a realizace programů celoživotního vzdělávání pro cestovní ruch, programy pro environmentální vzdělávání Oprávnění žadatelé : dle výzev vyhlašovatelů (MŽP, MPO, MMR)

32 Operační program Rozvoj lidských zdrojů MMR – celkem 260 mil. Kč Systémové projekty: Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu (CR) ruchu (CR) Odborná školení a vzdělávání pracovníků veřejné Odborná školení a vzdělávání pracovníků veřejné správy pro oblast CR správy pro oblast CR Informace v CR Informace v CR Destinační management a vytváření produktů v CR Destinační management a vytváření produktů v CR Event marketing pro CR Event marketing pro CR Rekvalifikační programy pro služby v CR Rekvalifikační programy pro služby v CR Grantové schéma (návrh, 45 mil. Kč): Školení a poradenství pro podnikatele v CR včetně agroturistiky a podnikání na územích chráněných přírodních hodnot nebo chráněných hodnot kulturního dědictví

33 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Předkládání žádosti o finanční podporu na základě uveřejněné výzvy: www.esfcr.cz na webových stránkách www.esfcr.czwww.esfcr.cz na webových stránkách vyhlašovatelů GS v tisku: nadregionální GS v celostátní regionální GS v regionálním

34 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Výzva identifikace výzvy včetně finanční alokace v Kč popis grantového schématu resp. programů podpory podporované aktivity, cílové skupiny, vymezení žadatelů, resp. partnerů omezení výše podpory na 1 projekt, míra veřejné podpory) termíny výzvy způsob výběru projektu předložení žádosti adresa vyhlašovatele kontaktní osoba

35 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Oprávněnost žadatele typy subjektů, který může žádat o finanční podporu jsou přesně vymezeny ve výzvě žadatelé musí mít sídlo na území ČR žadatelé musí být přímo zodpovědní za přípravu a řízení projektu Oprávněnost partnerů partneři se podílejí na přípravě a realizaci projektu náklady, které jim při tom vzniknou jsou uznatelné náklady projektu splňují stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel ve výzvě můžou být vymezeni i další partneři

36 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Návrh projektu projekt musí být zaměřen na cílové skupiny a typy činností pro tyto skupiny, které jsou uvedeny pro jednotlivá Opatření v Dodatku k programu projekt musí přispět k naplnění globálního a specifických cílů příslušného Opatření podporované aktivity a cílové skupiny projektu jsou vymezeny v uveřejněné výzvě projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců

37 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Rozpočet projektu je to odhad celkových nákladů projektu při sestavování rozpočtu je třeba vycházet z minimální a maximální částky finanční podpory na jeden projekt určené ve výzvě z prostředků OP RLZ můžou být financovány pouze uznatelné náklady v případě vzniku přímých výnosů projektu (příjmy projektu z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného) se tyto příjmy musí odečíst z uznatelných nákladů

38 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Uznatelné náklady projektu musí být v souladu s Nařízeními EU musí být vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu musí vzniknout v době trvání smluvního vztahu o financování projektu musí skutečně vzniknout, být zaznamenány na účtech příjemce finanční podpory a doložitelné originály účetních dokladů musí být pro realizaci projektu nezbytné a efektivní

39 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Uznatelné výdaje projektu – pokračování osobní výdaje cestovní náhrady zařízení a vybavení – nelze hradit investice!!!! místní kancelář/náklady projektu nákup služeb drobné stavební úpravy přímá podpora (mzdové příspěvky)

40 Operační program Rozvoj lidských zdrojů www.esfcr.czwww.esfcr.cz: Základní zdroje informací - webové stránky www.esfcr.cz: www.esfcr.cz 1. Dokumenty: Dodatek k Programu Operační program rozvoj lidských zdrojů – popis: Priorit a Opatření programu globálního cílu a specifických cílů cílových skupin a podporovaných činností Příručka pro žadatele o finanční podporu grantových projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2. Výzvy – aktivní, uzavřené 3. Veřejné zakázky – hledání dodavatelů pro projekty 4. Semináře – k vyhlášeným výzvám pro případné žadatele

41 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Možnosti knihoven v programech financovaných z ESF

42 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Východiska : Ekonomické a sociální přínosy činností knihoven: o o Posillení sociální soudržnosti o o Zlepšení image místa o o Snižení kriminální činnosti a projevy násilného chování o oPodpora a integrace místních iniciativ o oPodpora integrity a sebedůvěry komunity

43 Operační program Rozvoj lidských zdrojů o oVytváření pracovních míst s dopadem na zaměstnanost o o Nepřímé ekonomické dopady v daném místě – zabraňuje vysidlování o o Pomoc při budování lidského kapitálu – Lidské zdroje o oPřispívání ke vzdělávání a produktivitě pracovní síly

44 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Typy projektů pro „Knihovny“ vytváření center celoživotního učení – komunitní centra zaměření na všechny vrstvy veřejnosti včetně nezaměstnaných, sociálně vyloučených, mladistvých, seniorů - knihovny, muzea - vytváření partnerství se školami uměleckými středními i vysokými, vysokými školami humanitního zaměření vychovávající pracovníky, knihoven, – učební programy musí být propojeny s potřebami praxe, získání marketingových dovedností, práce s medií, propagace, výstavní činnost aj

45 Operační program Rozvoj lidských zdrojů vytváření systémů dalšího profesního vzdělávání – vhodné pro Asociace sdružující knihovny, ale i instituce– vznik vzdělávacích modulů

46 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Knihovna je také zaměstnavatel Každý zaměstnavatel může uplatnit projekt na další vzdělávání svých zaměstnanců, které přispěje k adaptabilitě pracovní síly a konkurenceshopnosti Příležitost pro všechny typy knihoven a jejich asociace

47 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky www.mpsv.cz

48 Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů při předkládání projektů v rámci OP RLZ


Stáhnout ppt "ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 15.3.2006 Karlovy Vary."

Podobné prezentace


Reklamy Google