Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace Radovan Plocek 8.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace Radovan Plocek 8.A."— Transkript prezentace:

1 Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace Radovan Plocek 8.A

2 Obsah tématu Ohmův zákon pro část obvodu Ohmův zákon pro část obvodu Elektrický odpor a vodivost Elektrický odpor a vodivost Vodiče a rezistory Vodiče a rezistory Závislost odporu Závislost odporu Ohmův zákon pro uzavřený obvod Ohmův zákon pro uzavřený obvod Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony Zapojení rezistorů Zapojení rezistorů Elektrická práce a elektrický výkon Elektrická práce a elektrický výkon

3 Ohmův zákon Vysvětlení: Ke svorkám zdroje napětí, jehož elektromotorické napětí U e můžeme měnit, je přes spínač připojen kovový vodič a ampérmetr. Napětí na vodiči mezi body A a B měříme voltmetrem. Měníme-li U e, mění se napětí U mezi dvěma body vodiče a proud jím procházející. Z předchozího pokusu vyplývá: Elektrické napětí U mezi konci kovového vodiče je přímo úměrné elektrickému proudu tímto vodičem procházejícím. Tento poznatek byl objeven v r. 1826 německým fyzikem G. S. Ohmem a nazývá se Ohmův zákon pro část elektrického obvodu.

4 Elektrický odpor =rezistance =rezistance Je to konstanta úměrnosti mezi proudem a napětím Je to konstanta úměrnosti mezi proudem a napětím U různých vodičů je odpor různý. U různých vodičů je odpor různý. Platí pro vodiče se stálou teplotou. Platí pro vodiče se stálou teplotou. Jednotkou odporu je ohm (Ώ) Jednotkou odporu je ohm (Ώ) Vodič má odpor 1 Ώ pokud jím při napětí 1V prochází proud 1A Vodič má odpor 1 Ώ pokud jím při napětí 1V prochází proud 1A

5 Elektrická vodivost = konduktivita = konduktivita Převrácená hodnota R se nazývá elektrická vodivost G Převrácená hodnota R se nazývá elektrická vodivost G Jednotkou je Siemens [S] Jednotkou je Siemens [S] Ohmův zákon pomocí vodivosti vyjadřujeme: Ohmův zákon pomocí vodivosti vyjadřujeme:

6 Vodiče Vodiče, pro které platí Ohmův zákon se Vodiče, pro které platí Ohmův zákon se nazývají lineární vodiče, ostatní vodiče nazývají lineární vodiče, ostatní vodiče jsou nelineární. jsou nelineární. Jsou konstruovány tak, aby měly předem stanovený el. odpor Jsou konstruovány tak, aby měly předem stanovený el. odpor Zpravidla zhotoven jako keramický Zpravidla zhotoven jako keramický váleček, na který je nanesena vodivá váleček, na který je nanesena vodivá vrstva vrstva Na povrchu vždy vyznačena hodnota odporu rezistoru Na povrchu vždy vyznačena hodnota odporu rezistoru Rezistory V-A charakteristika vodiče

7 Závislost odporu na geometrických rozměrech vodiče a na látce l … délka vodiče l … délka vodiče S … obsah příčného řezu vodiče S … obsah příčného řezu vodiče ρ … měrný elektrický odpor (rezistivita) ρ … měrný elektrický odpor (rezistivita) jednotkou je [ Ώ.m ] jednotkou je [ Ώ.m ]

8 Závislost odporu na teplotě R= R 1 (1+ αΔt), resp. R= R 1 (1+ αΔT) α … teplotní součinitel elektrického odporu α … teplotní součinitel elektrického odporu jednotkou je K jednotkou je K Elektrický odpor kovových vodičů se s rostoucí teplotou zvyšuje přibližně lineárně. Elektrický odpor kovových vodičů se s rostoucí teplotou zvyšuje přibližně lineárně. Závislost R(t) se využívá u odporových teploměrů Závislost R(t) se využívá u odporových teploměrů

9 Ohmův zákon pro uzavřený obvod Uzavřený obvod se skládá ze dvou částí: Uzavřený obvod se skládá ze dvou částí: Vnitřní – odpor uvnitř zdroje Vnitřní – odpor uvnitř zdroje Vnější – odpor vodičů, rezistorů, spotřebičů… Vnější – odpor vodičů, rezistorů, spotřebičů… Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu. Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu.

10 Ohmův zákon pro uzavřený obvod R + R i je celkový odpor obvodu R + R i je celkový odpor obvodu U = RI je svorkové napětí při průchodu I U = RI je svorkové napětí při průchodu I U i = R i I je úbytek napětí na zdroji U i = R i I je úbytek napětí na zdroji Pro svorkové napětí platí: U= U e – R i I Pro svorkové napětí platí: U= U e – R i I Tím je objasněno, proč svorkové napětí je vždy menší než elektromotorické – příčinou je existence vnitřního napětí. Tím je objasněno, proč svorkové napětí je vždy menší než elektromotorické – příčinou je existence vnitřního napětí.

11 1. Kirchhoffův zákon Je důsledkem zákona zachování elektrického náboje. Je důsledkem zákona zachování elektrického náboje. 1. Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě): 1. Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě): Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule. Jestliže se v uzlu stýká n větví, platí: Jestliže se v uzlu stýká n větví, platí:

12 2. Kirchhoffův zákon Je zevšeobecněním Ohmova zkona pro uzavřený obvod. Je zevšeobecněním Ohmova zkona pro uzavřený obvod. 1. Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku el. sítě): 1. Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku el. sítě): Součet napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů zapojených ve smyčce. Jestliže se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí: Jestliže se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí:

13 Použití Kirchhoffových zákonů Kirchhoffovy zákony se používají zvláště pro rozvětvené elektrické obvody, protože spolu s Ohmovým zákonem umožňují určit velikost a směr elektrického proudu v jednotlivých větvích a velikost elektrického napětí na svorkách jednotlivých prvků. Kirchhoffovy zákony se používají zvláště pro rozvětvené elektrické obvody, protože spolu s Ohmovým zákonem umožňují určit velikost a směr elektrického proudu v jednotlivých větvích a velikost elektrického napětí na svorkách jednotlivých prvků. Analýza obvodu: Analýza uzlů (1. K.z.) Analýza obvodu: Analýza uzlů (1. K.z.) Analýza smyček (2. K.z.)

14 Analýza uzlů V obvodu se najdou a označí všechny uzly. V obvodu se najdou a označí všechny uzly. Libovolně zvolenému uzlu se přiřadí nulový elektrický potenciál. Libovolně zvolenému uzlu se přiřadí nulový elektrický potenciál. Všem zbývajícím se přiřadí neznámá napětí oproti referenčnímu uzlu. Všem zbývajícím se přiřadí neznámá napětí oproti referenčnímu uzlu. Pro každý z uzlů kromě referenčního se sestaví rovnice podle 1. Kirchhoffova zákona. Pro každý z uzlů kromě referenčního se sestaví rovnice podle 1. Kirchhoffova zákona. Tato soustava rovnic se poté vyřeší. Tato soustava rovnic se poté vyřeší.

15 Analýza smyček Na schématu se najdou elementární smyčky, tzn. smyčky, které neobsahují menší vnořené smyčky. Na schématu se najdou elementární smyčky, tzn. smyčky, které neobsahují menší vnořené smyčky. Každé takové smyčce se přidělí proud, který jí prochází. Každé takové smyčce se přidělí proud, který jí prochází. Pro každou smyčku se zapíše rovnice podle 2. Kirchhoffova zákona, ve které se jako neznámá použije proud protékající smyčkou. Pro každou smyčku se zapíše rovnice podle 2. Kirchhoffova zákona, ve které se jako neznámá použije proud protékající smyčkou. Tato soustava rovnic se poté vyřeší. Tato soustava rovnic se poté vyřeší.

16 Sériové zapojení rezistorů Celkový odpor R soustavy rezistorů se Celkový odpor R soustavy rezistorů se rovná součtu odporu všech rezistorů. Celkové napětí na soustavě rezistorů se rovná součtu napětí na jednotlivých rezistorech. Celkové napětí na soustavě rezistorů se rovná součtu napětí na jednotlivých rezistorech. Celkový odpor je vždy větší než odpor libovolného zapojeného rezistoru. Celkový odpor je vždy větší než odpor libovolného zapojeného rezistoru. Celkové napětí se rozdělí na rezistory v přímém poměru k jejich odporům: Celkové napětí se rozdělí na rezistory v přímém poměru k jejich odporům: U:U 1 :U 2 :U 3 :…:U n = R:R 1 :R 2 :R 3 :…:R 4

17 Paralelní zapojení rezistorů Převrácená hodnota výsledného odporu paralelně Převrácená hodnota výsledného odporu paralelně zapojených rezistorů se rovná součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů. Výsledný odpor je vždy menší než odpor libovolného zapojeného rezistoru. Výsledný odpor je vždy menší než odpor libovolného zapojeného rezistoru. Proudy se ve větvích rozdělí v obráceném poměru k jejich odporům: Proudy se ve větvích rozdělí v obráceném poměru k jejich odporům:

18 Sériově paralelní zapojení rezistorů Jestliže zapojíme několik rezistorů do série a k nim připojíme další rezistory paralelně, dostaneme sériově paralelní zapojení. Jestliže zapojíme několik rezistorů do série a k nim připojíme další rezistory paralelně, dostaneme sériově paralelní zapojení. Výsledný odpor soustavy určíme tak, že nejprve vypočítáme odpor paralelní části a k němu připočteme odpor sériové části. Výsledný odpor soustavy určíme tak, že nejprve vypočítáme odpor paralelní části a k němu připočteme odpor sériové části.

19 Elektrická práce Prochází-li spotřebičem el. proud, mění se v něm elektrická energie v jiné formy energie. Prochází-li spotřebičem el. proud, mění se v něm elektrická energie v jiné formy energie. Pokud prochází spotřebičem o odporu R konstantní proud I, platí Q=It, U=RI a pro práci elektrického proudu dostáváme vztah: Pokud prochází spotřebičem o odporu R konstantní proud I, platí Q=It, U=RI a pro práci elektrického proudu dostáváme vztah:

20 Joulovo teplo Změna vnitřní energie způsobená průchodem proudu vede ke zvýšení jejich teploty. Mírou změny vnitřní energie je právě Joulovo teplo Q j Změna vnitřní energie způsobená průchodem proudu vede ke zvýšení jejich teploty. Mírou změny vnitřní energie je právě Joulovo teplo Q j Nedochází-li k přeměnám na jiné druhy energie (mechanickou, chemickou,…) je Joulovo teplo rovno práci elektrického proudu: Nedochází-li k přeměnám na jiné druhy energie (mechanickou, chemickou,…) je Joulovo teplo rovno práci elektrického proudu: Tento vztah se nazývá Joulův-Lenzův zákon Tento vztah se nazývá Joulův-Lenzův zákon

21 Výkon elektrického proudu Výkon elektrického proudu ve spotřebiči o odporu R vypočítáme ze vztahů: Výkon elektrického proudu ve spotřebiči o odporu R vypočítáme ze vztahů: Uvedené vztahy vyjadřují příkon spotřebiče, tj. míru elektrické energie odebrané spotřebičem ze zdroje napětí za 1 s. Uvedené vztahy vyjadřují příkon spotřebiče, tj. míru elektrické energie odebrané spotřebičem ze zdroje napětí za 1 s. Výkon spotřebiče P´ je mírou práce, kterou spotřebič vykoná za 1s (elektromotor), popř. mírou energie odevzdané uvažovanému tělesu (topná spirála tep. výměnou ohřeje vodu). Výkon spotřebiče P´ je mírou práce, kterou spotřebič vykoná za 1s (elektromotor), popř. mírou energie odevzdané uvažovanému tělesu (topná spirála tep. výměnou ohřeje vodu). Podíl výkonu a příkonu udává účinnost spotřebiče: Podíl výkonu a příkonu udává účinnost spotřebiče: Hlavní jednotkou výkonu je watt [W]. Hlavní jednotkou výkonu je watt [W].

22 Výkon a práce zdroje Je-li R i vnitřní odpor zdroje a R e celkový odpor vnější části obvodu, pak platí pro práci elektrického zdroje vztahy: Je-li R i vnitřní odpor zdroje a R e celkový odpor vnější části obvodu, pak platí pro práci elektrického zdroje vztahy: Výkon zdroje vypočítáme jako podíl práce W z a doby t: Výkon zdroje vypočítáme jako podíl práce W z a doby t: Účinnost elektrického obvodu je dána vztahy: Účinnost elektrického obvodu je dána vztahy:


Stáhnout ppt "Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace Radovan Plocek 8.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google