Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků

2 Zaměření a východiska analýzy  Analýzou stavu pracovníků rozumíme jejich počet a strukturu (demografickou, ekonomickou, sociální a prostorovou).  Analýzou pohybu pracovníků rozumíme analýzu pohybu pracovníků do organizace, z organizace a uvnitř organizace a také analýzu příčin odchodů pracovníků organizace.  Při analýzách stavu a pohybu pracovníků je třeba dávat pozor na to, abychom nesměšovali údaje o pracovnících odpovídající různým definicím pracovníků organizace.

3 Definice počtu pracovníků  V organizacích se používají následující definice pracovní síly:  Evidenční počet pracovníků – pracovníci, které organizace fakticky využívá k práci - Evidenční počet pracovníků ve fyzických osobách - Přepočtený evidenční počet pracovníků  Kmenový stav pracovníků –patří sem tzv. stálí (klíčoví)pracovníci organizace

4 Analýza počtu pracovníků  K analýze vývoje počtu pracovníků se používá jednoduchých postupů:  a) řada údajů o počtech pracovníků v jednotlivých uzavřených obdobích - výsledkem jsou absolutní přírůstky(úbytky) pracovníků  b) vývojový trend nejlépe dokumentují bazické indexy (indexy se společným základem)  c) ke zkoumání relativních změn mezi sousedními okamžiky se používá řetězových indexů (indexů s proměnlivým základem). Jsou vhodné především ke zkoumání míry stability či nestability vývoje počtu pracovníků a využívá se jich zejména při formování hypotéz o budoucím vývoji potřeby pracovníků.  Bazické i řetězové indexy je vhodné vyjadřovat v procentech, neboť v tomto vyjádření si dovedeme velikost změny představit lépe.

5 Bazické a řetězové indexy RokPočet pracovníkůAbsolutní meziroční přírůstky (úbytky) Bazické indexy (výchozí rok = 100) Řetězové indexy (předchozí rok = 100) 19951367.100,00. 19961378+ 11100,80 19971399+ 21102,34101,52 19981380- 19100,9598,64 19991359- 2199,4198,48

6 Graf vývoje počtu pracovníků 1

7 Graf vývoje počtu pracovníků 2

8 Analýza demografické struktury  Demografickou strukturou rozumíme strukturu podle pohlaví a věku.  Při vlastní analýze obvykle neoddělujeme analýzu struktury pracovníků podle pohlaví od analýzy struktury pracovníků podle věku, ale oba znaky kombinujeme.

9 Maskulinita a feminita  Nejjednoduššími ukazateli struktury pracovníků podle pohlaví jsou podíly (v %) mužů, resp. žen. P M P M = -------- x 100 P P M = počet mužů (P F = počet žen) P = celkový počet pracovníků organizace (souboru)  Jinými ukazateli pracovníků podle pohlaví jsou tzv. indexy maskulinity, resp. feminity (počet mužů připadajících na 100 žen, nebo opačně. P M I M = -------- x 100 P F

10 Tabulka demografické struktury

11 Tabulka dem. struktury podle kategorií

12 Analýza ekonomické struktury pracovníků  Analýzy struktury pracovníků podle:  kategorií (THZ, D apod.)  zaměstnání (činnost, kterou pracovník vykonává)  povolání (činnost, pro kterou byl pracovník vyškolen)  kvalifikace  doby zaměstnání v organizaci  typu pracovního zapojení či pracovního vztahu

13 Pracovníci podle kategorie, zaměstnání a pohlaví

14 Poměr mezi kategoriemi D a THZ  Kolik dělníků připadá na jednoho THZ: p D  p D/THP = ------------  p THP

15 Analýza sociální struktury Struktura pracovníků podle věku a vzdělání

16 Analýza prostorové struktury pracovníků  Vnitřní prostorová struktura – rozdělení pracovníků do jednotlivých organizačních úrovní či celků organizace.  Vnější prostorová struktura – struktura podle místa trvalého bydliště, dojíždění a celé problematiky lokálního trhu práce organizace

17 Analýza dojíždění pracovníků do organizace

18 Analýza pohybu pracovníků  Formy pohybu pracovníků:  pohyb pracovníků do organizace (příchody, vstupy)  pohyb pracovníků z organizace (odchody, výstupy)  pohyb pracovníků uvnitř organizace  Všechny tyto formy pohybu bychom měli analyzovat podle následujících znaků pracovníků:  pohlaví  věk  kategorie  zaměstnání  kvalifikace  vzdělání  doba zaměstnání v organizaci

19 Ukazatele pohybu pracovníků  Můžeme používat stejné ukazatele, jakých demografická statistika používá ke zkoumání migrace obyvatelstva.  Označíme-li si:  počet pracovníků vstupujících symbolem I  počet pracovníků vystupujících symbolem E, pak přírůstek (úbytek) počtu pracovníků daného souboru S dostaneme podle vzorce: S = I – E  a celkový obrat vstupů a výstupů O pak bude: O = I + E

20 Druhy pohybu pracovníků  Podle povahy členíme pohyb na přirozený a mechanický.  Přirozené příchody – ti, co poprvé vstupují do zaměstnání  Přirozené odchody – úmrtí, starobní důchod, ztráta pracovní schopnosti  Mechanické příchody – jedná se o příchody pracovníků, kteří již byli zaměstnáni, nebo vykonávali činnost, která jim bránila vstupu do zaměstnání, popřípadě z nějakého důvodu zdrženi od výkonu povolání  Mechanické odchody – obdoba jako předcházející

21 Analýza příčin odchodu pracovníků  Pracovní podmínky  Mezilidské vztahy na pracovišti  Pracovní seberealizace  Odměňování  Sociální podmínky v organizaci  Rodinné důvody  Životní podmínky pracovníka a jeho rodiny  Zdravotní stav pracovníka a jiné zdravotní důvody  Jiné důvody

22 Příčiny odchodu pracovníků


Stáhnout ppt "Analýza vnitropodnikového trhu práce Analýza stavu a pohybu pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google