Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Pojem Pojištění Vývoj pojištění Členění pojištění
Kapitola 2 - Pojištění Pojem Pojištění Vývoj pojištění Členění pojištění

3 Pojem pojištění Pojištění je nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. Pojištění patří mezi finanční služby. Pojištění je také důchodovou kategorií, protože prostřednictvím pojištění dochází k důchodové stabilizaci ekonomických subjektů. Z právního pohledu je pojištění právní vztah, při kterém pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíže označená, událost. Pojištění se chápe jako finanční kategorie. Pojištění znamená tvorbu, rozdělování a užití pojistného fondu k úhradě peněžních potřeb ekonomických subjektů.

4 Pojem pojištění pojistný fond
= peněžní rezervní fond, který se tvoří a rozděluje na základě tzv. pojistné metody pojistná metoda - na tvorbě fondu se podílí všechny zúčastněné subjekty(velikost příspěvků jednotlivých účastníků pojištění závisí na riziku) Větší počet subjektů ohrožených příslušným rizikem příspěvky na pojištění Pojišťovna plněni ve prospěch účastníků postižených realizací rizika

5 Pojištění jako finanční služba
Jde o službu abstraktního charakteru Existuje zde úzká vazba a nahodilé skutečnosti z pohledu provozování služby Pojistná služba má dlouhodobý charakter Pro pojistnou službu je typické placení za službu předem Provozování pojistné služby je spojeno s tvorbou dočasně volných prostředků

6 Vývoj pojištění První úvahy o pojištění již kolem roku 2000 před n.l. (vzájemné krytí ztrát – pohřby, karavany) Často je těžké odlišit pojišťovací činnost od činnosti podpůrné a charitativní v tomto období. U těchto prvních pojištění lze vymezit následující rysy: pojištění bylo soustředěno v uzavřených skupinách osob pojištění zahrnovalo druhořadou část obyvatelstva, především řemeslníky, kupce, ale ne obyvatelstvo zabývající se zemědělstvím nebyl důsledně oddělen pojistitel a pojistník pojištění mělo převážně vzájemnostní charakter

7 Vývoj pojištění Pro druhou pol.18. století je institucionalizace pojišťovnictví, tzn. vznikají pojišťovny, a to především ve formě vzájemných pojišťoven (na našem území vznikla První česká vzájemná pojišťovna roku 1827). Hlavními pojistnými odvětvími jsou pojištění požární, pojištění námořní a pojištění životní. Pojišťovnictví jako významné odvětví ekonomiky se utvářelo nejdříve v přímořských státech a s určitým zpožděním ve vnitrozemských státech. Od počátku 19. století je pro pojištění typické, že se stává předmětem podnikání. V tomto období se začínají prosazovat pojišťovny ve formě akciové, i když vzájemné pojišťovny nadále fungují.

8 Vývoj pojištění Státy používají k regulaci komerčního pojištění řady nástrojů: Uplatňují tzv. koncesní princip, tzn. že k založení nových pojišťovacích institucí je třeba schválení státního orgánu Zavádějí povinnost tvorby tzv. zabezpečovacích fondů pojišťovacími institucemi Provádějí materiální dohled, tzn. kontrolují hospodaření pojišťoven na základě výkazů o jejich činnosti Sledují úrokové míry užívané při kalkulaci tarifu pojistného Užívají tzv. kvótování aktiv, tzn. stanovují kvóty pro jednotlivé způsoby uložení aktiv pojišťoven (např. mohou stanovit povinnost uložení 20 % aktiv pojišťoven ve státních cenných papírech)

9 Vývoj pojištění Pojištění se začíná prosazovat v širších vrstvách obyvatelstva než tomu bylo v předchozím období. Pojištění se poměrně rychle rozvíjí. Rozšiřují se provozované druhy pojištění. Rozšiřují se vědecké základy pojištění, zejména pojistná matematika. Rovněž se začíná v souvislosti s pojišťováním velkých rizik uplatňovat zajištění. Ke konci 19. století se začíná projevovat nezbytnost státních zásahů do hospodářství. V pojišťovnictví se státní zásahy projevují ve dvou směrech: Dochází postupně ke vzniku a uplatnění sociálního pojištění v jednotlivých zemích Dochází k regulaci komerčního pojištění

10 Vývoj pojištění Státní dozor nad pojišťovnictvím se posiluje zejména po druhé světové válce (v pojetí státního dozoru v jednotlivých zemích se projevují značné odlišnosti). V pojištění se projevují tři cesty rozvoje: Specializace již existujících druhů a odvětví pojištění Sdružování (kombinování) již existujících pojistných druhů Vznik zcela nových druhů pojištění Dochází ke změně poměru mezi majetkovým a životním pojištěním ve prospěch pojištění životního, které bývá v jednotlivých zemích daňově zvýhodněno, neboť životního pojištění se využívá jako jednoho z vestavěných stabilizátorů a stále více jako nástroje krytí potřeb ve stáří

11 Vývoj pojištění Do roku 1945 působilo v Československu více než 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků. V roce 1945 došlo ke znárodnění pojišťoven a počet byl omezen na pět. V roce 1948 byla vytvořena jedna státní pojišťovna, v roce 1968 v souvislosti s federalizací byla rozdělena na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Fungování pojišťovnictví v období centrálně plánované ekonomiky bylo ovlivněno celkovými ekonomickými podmínkami, což se projevilo v celé řadě modifikací pojištění oproti pojištění ve vyspělých zemích. V období po vydání zákona o pojišťovnictví v roce 1991 vznikaly nové pojišťovny a vytvářel se pojistný trh.

12 Členění pojištění Z hlediska způsobu financování se pojištění člení na: Pojištění sociální - zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném rozhodnutím státu Pojištění komerční (soukromé) - zahrnuje pojištění majetku ekonomických subjektů (fyzických i právnických osob), pojištění odpovědnost a pojištění osob. Pojištění se dále z hlediska právního člení na: pojištění dobrovolné - sepsání pojistné smlouvy na základě rozhodnutí pojistníka pojištění povinné povinné smluvní, kdy v právním předpise je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy pro dané subjekty zákonné, kdy povinnost pojištění vyplývá ze zákona a kdy se pojistná smlouva nesjednává

13 Sociální pojištění V rámci sociálního pojištění jsou kryta rizika:
Potřeby v souvislosti s dlouhodobou pracovní neschopností Potřeby v souvislosti s krátkodobou pracovní neschopností Potřeby v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání Potřeby zdravotní péče Potřeby v souvislosti s nezaměstnaností Jedná se o pojištění povinné Pro sociální pojištění je typické, že výše pojistného nezávisí na riziku, ale je pro všechny účastníky pojištění stanovena stejným způsobem (určitým procentem z příjmů)

14 Sociální pojištění Pro sociální pojištění je dále typické financování jednak příspěvky jednotlivých pojištěných (zaměstnanců), dále příspěvky od zaměstnavatelů, případně dotacemi státu. Nárok na dávky sociálního pojištění ze strany pojištěných je založen na placení pojistného (případně délce zaměstnání) a velikost dávek se odvíjí od velikosti výdělků zaměstnanců. Sociální pojištění může být financováno V rámci státního rozpočtu V rámci fondu (fondů) sociálního pojištění

15 Řešení existence rizik v ČR
Pod pojem sociální pojištění je zahrnuto krytí Dlouhodobé pracovní neschopnosti Krátkodobé pracovní neschopnosti Potřeb v nezaměstnanosti Zdravotní pojištění zaměřené na krytí potřeb zdravotní péče je organizováno a financováno odděleně v rámci zdravotních pojišťoven Potřeby v souvislosti s pracovními úrazy jsou kryty zákonného odpovědnostního pojištění provozovaného komerčními pojišťovnami

16 Sociální pojištění Sociální pojištění v našich podmínkách je financováno prostřednictvím státního rozpočtu: V rámci důchodového pojištění jsou důchody: Starobní,plné invalidní,částečné invalidní,vdovský,sirotčí V rámci nemocenského pojištění jsou dávky: Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství,podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Dávky v případě nezaměstnanosti

17 Financování sociálního pojištění v ČR
Dávky Zaměstnavatelé Pojistné Státní rozpočet Pojistné Jednotlivci

18 Zdravotní pojištění Varianty financování zdravotní péče:
Financování z daní - lékaři jsou zaměstnanci státu, zdravotní péče je pro občany bezplatná (Dánsko, Švédsko) Zdravotní pojištění Smluvní - soukromá zdravotnická zařízení poskytují služby, dochází k prodeji a koupi zdravotnických služeb a soukromého pojištění (USA, částečně také Švýcarsko) Povinné - zdravotní péče není státní, ale stát zaručuje zdravotní pojištění pro všechny obyvatele

19 Zdravotní pojištění Příjmy zdravotních pojišťoven jsou tvořeny:
Platbami pojistného od pojištěnců Platbami pojistného od zaměstnavatelů Platbami pojistného od státu(nezaopatřené děti,důchodci,uchazeči o zaměstnání,branci, osoby ve vazbě…) Příjmy od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči o zaměstnance Vlastními zdroji vytvořenými využíváním fondů zdravotní pojišťovny Ostatními příjmy (ze sankcí, dary)

20 zdravotnická zařízení
Financování zdravotního pojištění v ČR státní rozpočet zaměstnavatelé zdravotní pojišťovny pojistné pojistné hrazení zdravotnických služeb zdravotnickým zařízením z pojištění pojistné pojištěnci služby zdravotnických zařízení zdravotnická zařízení

21 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google