Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY
PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

2 obchod – univerzální činnost v tržní ekonomice
Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod – univerzální činnost v tržní ekonomice předpoklad – předmětem obchodu je zboží a/nebo služby jak dobře koupit, jak dobře prodat (nikoliv co koupit a co prodat) Obchodní transakce – základní jednotka obchodní činnosti Obchodní jednání – cesta k dosažení žádoucích parametrů obchodní transakce Vytvoření podmínek pro efektivní průběh opakovaných obchodních transakcí v podniku FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

3  Finanční a právní aspekty obchodních činností
Úvod do předmětu Předměty:  Finanční a právní aspekty obchodních činností jak strukturovat a smluvně zajistit úspěšnou obchodní transakci  Obchodování v osobním kontaktu jak prosadit zájem smluvní strany (prodávajícího/kupujícího) v jednání s druhou smluvní stranou  Organizace a řízení obchodní činnosti jak obchodní činnost účelně organizovat a řídit Série obchodních transakcí FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

4 Struktura předmětu Finanční a právní aspekty obchodních transakcí
Úvod do předmětu Struktura předmětu Finanční a právní aspekty obchodních transakcí  Normativní rámec obchodních vztahů  Druhy smluv v obchodních vztazích  Praktické aspekty kupní smlouvy  Řízení rizik obchodní transakce  Platební a zajišťovací instrumenty v obchodních transakcích  Financování obchodních transakcí  Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

5 Úvod do předmětu Obchodní transakce
poskytnutí zboží a/nebo služby za protihodnotu subjekty (účastníci) přímé: smluvní strany kupní smlouvy, prodávající (výrobce) a kupující (uživatel) nepřímé: zapojené smluvními stranami (subdodavatelé, banky, pojišťovny a p.) Struktura obchodní transakce distribuční cesta věcné rozložení nákladů časové rozložení nákladů (rozdělení finančních nákladů) způsob zajištění zdrojů rozložení a ošetření rizik FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

6 Úvod do předmětu Předpoklady úspěšné obchodní transakce
zboží a/nebo služba v kvalitě a v čase požadovaných trhem sjednání kupní smlouvy realizace a převzetí dodávky včasná a úplná úhrada realizace obchodního přínosu prodávající: realizace zisku [(výnos – náklady)>0 ] kupující: realizace přínosu z koupě [(přínos – náklady)>0] Úplné náklady obchodní transakce náklady na předmět dodávky náklady na realizaci obchodní transakce: - obchodní náklady včetně přepravních - finanční náklady náklady spojené s ošetřením, resp. s akceptací rizik FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

7 Specifika zahraničně obchodní transakce
Úvod do předmětu Specifika zahraničně obchodní transakce prodávající a kupující mají sídlo v různých zemích složitější struktura větší škála rizik vyšší rizika podpora státu legitimizovaná mezinárodními pravidly - pojištění tržně nepojistitelných rizik - úrokově zvýhodněné financování FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

8 Úvod do předmětu Závěry
každou OT (obchodní transakci) lze realizovat různými způsoby alternativní struktury OT se navzájem liší mj. rozložením rizik a ..nákladů na financování teprve z konkrétní struktury OT lze vyjádřit úplné náklady a ..očekávaný přínos (zisk) předpokladem obchodního úspěchu je aktivní přístup ke ..strukturování obchodní transakce FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

9 Normativní rámec obchodních vztahů
Základní princip: zásada smluvní volnosti, svobodná volba např. předmětu dodávky odběratele/dodavatele podmínek prodeje/koupě Normativní rámec: soubor norem, které volbu omezují Normy: zákony, předpisy, nařízení, ujednání Důvody tvorby norem zejména: zajištění veřejných zájmů ochrana volné soutěže ochrana účastníků smluvního vztahu usnadnění obchodní činnosti FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

10 Normativní rámec obchodních vztahů
Druhy norem  podle míry závaznosti: - zákony a právně závazné předpisy - ujednání, k nimž lze přistoupit  podle teritoriální působnosti: - mnohostranné (multilaterální) - dvoustranné (bilaterální) - národní  podle věcné působnosti pro: - všechny obchodní vztahy - určitý druh závazkového vztahu - určitý druh předmětu dodávky Možné důsledky nerespektování norem: - právní postih - závady v průběhu obchodní transakce - dodatečné náklady - nižší než očekávané výnosy - zbytečná pracnost FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

11 Normativní rámec obchodních vztahů
Mnohostranné mezinárodní smlouvy a ujednání  Světová mezinárodní organizace (WTO)  Evropská unie  výkladová a vzorová ujednání Dvoustranné mezinárodní smlouvy  dohody o hospodářské spolupráci  smlouvy o zamezení dvojího zdanění  dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic Národní normy  Obchodní zákoník (zákon č Sb.) upravuje obchodní ….závazkové vztahy z podnikatelské činnosti  Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) upravuje ostatní závazkové ….vztahy FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

12 Normativní rámec obchodních vztahů
Mezinárodní obchodní organizace (WTO)  cíle: plná liberalizace mezinárodních obchodních vztahů - univerzální právní systém k plnění přijatých principů a pravidel  principy: - obchod bez diskriminace (doložka nejvyšších výhod, národní ……….zacházení) - uvolňování obchodu - spravedlivá hospodářská soutěž - předvídatelnost - rozvojový princip  ČR zakládajícím členem - od r nevystupuje samostatně, zastoupena EU FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

13 Normativní rámec obchodních vztahů
Mezinárodní obchodní organizace (WTO)  dohody uzavřené v rámci WTO : více než 60 dohod v oblastech - GATT (všeobecná dohoda o clech a obchodu); zastřešuje mnohostranné dohody o obchodu zbožím; cílem je eliminace obchodních překážek včetně dumpingu a subvencí - GATS (všeobecná dohoda o obchodu službami); přílohy definují zvláštní režim pro konkrétní oblasti liberalizace dopravy, telekomunikací a finančních služeb - TRIPS (dohoda o duševním vlastnictví v oblasti obchodu); pravidla pro vymáhání práva k duševnímu vlastnictví v oblasti patentů, autorských práv a obchodních značek FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

14 Normativní rámec obchodních vztahů
Mnohostranná výkladová a vzorová ujednání  závazná pokud - k nim přistoupí stát, nebo - se na nich shodnou strany obchodní transakce  cíl usnadnění smluvního procesu - zvýšení právní jistoty  UNICTRAL (United Nations Commission on International Law); unifikační vzorové předpisy a mnohostranné mezinárodní úmluvy, např. - úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží („Vídeňská úmluva“, ČR 1993) - úmluva o uznání výkonu cizích rozhodčích nálezů (ČR ) - Rozhodčí pravidla UNICTRAL - Úmluva OSN o promlčení v mezinárodní koupi zboží (ČR ) - vzorový zákon UNICTRAL o elektronickém obchodu FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

15 Normativní rámec obchodních vztahů
 CEFACT (orgán Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise) EDI, EDIFACT- tvorba standardů pro elektronickou výměnu dat, například elektronickou fakturaci  ICC (Mezinárodní obchodní komora) - INCOTERMS 2010 - URC jednotná pravidla pro inkasa (publikace č. 522) - UCP jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (publikace č. 600) - URG jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na vyžádání (publikace č. 758) - Modelové obchodní dohody, např. Smlouva o dodávce (2011) Smlouva o transferu technologie (2009) Smlouva o dodávce na klíč (2007) Smlouva o zastoupení Smlouva o důvěrných informacích FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

16 Normativní rámec obchodních vztahů
Normy Evropské unie  Upravují obchodní vztahy – ke třetím zemím - mezi členskými zeměmi - uvnitř členských zemí  Aplikace norem EU - přímá účinnost (zřizovací smlouvy, nařízení, některé směrnice) - princip nadřazenosti nad vnitrostátními právními řády  Základ norem v obchodních vztazích: - jednotný vnitřní trh - společná obchodní politika FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

17 Normativní rámec obchodních vztahů
 Jednotný vnitřní trh - celní unie (zákaz cel mezi členskými státy, jednotný celní tarif navenek) - zrušení kvantitativních omezení a dovozů a vývozů mezi členskými státy - zákaz daňové diskriminace - regulace státních podpor (zvýhodnění tuzemských výrobců) - odstraňování technických překážek obchodu (harmonizace, vzájemné uznávání norem)  Společná obchodní politika - jednotný celní tarif - jednotná pravidla pro vývoz a podporu vývozu (Konsensus) - jednotná pravidla pro dovoz - zvláštní pravidla pro obchod některými komoditami/ zbožím se třetími zeměmi (např. textil, zemědělské produkty, automobily) - uzavírání smluv o obchodu a spolupráci FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

18 Normativní rámec obchodních vztahů
Právní zakotvení obchodní transakce  obchodní transakce = závazkový vztah  obligační statut (závazkový statut) - přímé normy z mezinárodních smluv - právní předpisy EU - vnitrostátní předpisy pro úpravu závazkových vztahů  volba práva u obchodních vztahů s mezinárodním prvkem podle - Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazkové vztahy ze smluv (ČR přistoupila v r. 2005) : výslovná, pro celou smlouvu nebo její část, může být kdykoliv změněna - kolizní normy (soudcem, rozhodčím nálezem) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

19 Normativní rámec obchodních vztahů
Závazkové vztahy v českém právu  definice závazkového vztahu  Obchodní zákoník obchodní závazkové vztahy z podnikatelské činnosti  Občanský zákoník ostatní závazkové vztahy  předmětem úpravy zejména: - vznik závazkového vztahu - zánik závazku - práva a povinnosti smluvních stran - zvláštní ustanovení k jednotlivým druhům smluv FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

20 Druhy smluv v obchodních vztazích
Kupní smlouva Další smlouvy pro realizaci obchodní transakce mezi přímými účastníky - smlouva o uzavření smlouvy budoucí - smlouva o důvěrnosti - smlouva o výhradním prodeji - smlouva o výhradním odběru mezi přímými a nepřímými účastníky - mandátní smlouva smlouva komisionářská - smlouva zprostředkovatelská - smlouva o obchodním zastoupení - zasilatelská smlouva - smlouva o přepravě věci - pojistná smlouva - finanční smlouvy FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

21 Druhy smluv v obchodních vztazích
Potřeba a struktura „vedlejších smluv“ závisí na předmětu dodávky povaze přímých účastníků kupní smlouvy distribuční cestě podmínkách kupní smlouvy způsobu financování způsobu ošetření rizik FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

22 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva přeshraniční:  volba řídícího práva  volba rozhodného jazyka  vymahatelnost Smlouvy vnitrostátní:  společná ustanovení obchodního zákoníku pro závazkové vztahy: - vznik smlouvy - jednání o uzavírání smlouvy - zánik závazkového vztahu plněním (způsob, místo a doba plnění) - prodlení, smluvní pokuta, náhrada škody - odstoupení od smlouvy  základní ustanovení pro některé typy smluv možnost uzavřít i smlouvu, která není upravena OZ jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět ..svých závazků, smlouva není uzavřena (§ 264 OZ) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

23 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí  zavazuje jednu nebo obě strany uzavřít smlouvu - ve stanovené době - se stanoveným předmětem plnění  upravena v Obchodním zákoníku (§ 289 a násl.) - pouze písemná forma - zavázaný povinen uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu po vyzvání - nesplnění závazku smlouvu uzavřít (obsah smlouvy určí soud, nebo náhrada škody) Smlouva o důvěrnosti  závazek jedné nebo obou stran neprozradit třetí osobě informace, označené za důvěrné  někdy řešena doložkou v kupní smlouvě  ICC Model Confidentiality Agreement, Confidentiality Clause  obecné ustanovení o důvěrnosti v Obchodním zákoníku § 271 - závazek platí, i když nebyla uzavřena smlouva, v souvislosti se kterou byly důvěrné informace poskytnuty - porušení důvěrnosti, náhrada škody FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

24 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva o výhradním prodeji  závazek dodavatele, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli  nevzniká povinnost zboží dodat a odebrat  ICC Model Distributorship Contract  Obchodní zákoník § 745 a násl. - závazná písemná forma - mohou být uvedeny osoby, kterým je odběratel oprávněn prodávat Smlouva o výhradním odběru  závazek odběratele neodebírat stanovené zboží od nikoho jiného, než od dodavatele  jinak obdobně jako u smlouvy o výhradním prodeji FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

25 Druhy smluv v obchodních vztazích
Mandátní smlouva  mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za …..úplatu určitou obchodní záležitost: - uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti - s odbornou péčí a podle pokynů mandanta  typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník § 566 a násl.  vyžaduje-li vyřízení záležitosti plnou moc, mandant je povinen …..ji vystavit  mandant je povinen nahradit nutné náklady, pokud nejsou …..výslovně zahrnuty v úplatě  mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel …..smlouvu při zařizování záležitosti, pokud se tak v mandátní smlouvě …..nezavázal FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

26 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva komisionářská  komisionář se zavazuje zařídit vlastním jménem pro komitenta …..určitou obchodní záležitost  typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník § 577 a násl.  komisionář je povinen jednat s odbornou péčí a podle pokynů …..komitenta  k movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji, má komitent …..právo, pokud je nenabude třetí osoba  k movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent …..právo, jakmile byly předány komisionáři FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

27 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva o zprostředkování  zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet za úplatu činnost směřující k …..tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou  typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník § 642 a násl.  zprostředkovatel má nárok na úplatu (provizi): - jestliže zájemce získal příležitost smlouvu uzavřít, nebo - jestliže zájemce smlouvu uzavřel, nebo - splněním závazku třetí osoby ze zprostředkované smlouvy  nárok na úhradu nutných nákladů vedle provize, jen pokud to bylo …..výslovně sjednáno FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

28 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva o obchodním zastoupení  obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel se zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchodů)  může také, je-li tak dohodnuto, sjednávat obchody jménem a na účet zastoupeného, avšak za obchodních podmínek stanovených zastoupeným ICC Model Commercial Agency Contract typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník § 652 a násl. závazná písemná forma zastoupení pro určité území nebo druhy osob nevýhradní zastoupení výhradní zastoupení - zastoupený sjednává smlouvu pro danou oblast nebo okruh osob s výhradním zástupcem, nebo - zástupce přijímá závazek u daného zboží zastupovat jen výhradního zastoupeného - zastoupený může sjednávat obchody i přímo, ale je povinen hradit provizi FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

29 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva zasilatelská zasilatel se zavazuje příkazci, že obstará přepravu věci z určitého ...místa do určitého místa  typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník § 601 a násl.  zasilatel jedná s odbornou péčí a podle pokynů příkazce vlastním jménem na účet příkazce odpovídá za škodu na převzaté zásilce zasilatel je povinen zásilku pojistit jen když tak stanoví smlouva zasilateli náleží - úplata smluvní, nebo obvyklá - náhrada účelně vynaložených nákladů FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

30 Druhy smluv v obchodních vztazích
Smlouva o přepravě věci dopravce se zavazuje odesilateli přepravit zásilku z určitého místa do ...určitého místa  typ smlouvy upravuje Obchodní zákoník § 610 a násl. dopravce plní závazek - za úplatu (přepravné) s odbornou péčí a ve stanovené lhůtě odpovídá za škodu na zásilce pokud je ve smlouvě stanoveno, vydá odesilateli náložný list (na ..doručitele, na jméno určité osoby nebo na její řad) - v tom případě je povinen vydat také zásilku osobě oprávněné podle náložného listu proti jeho předložení s potvrzením o převzetí FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

31 Druhy smluv v obchodních vztazích
Pojistná smlouva pojistitel se zavazuje v případě vzniku nahodilé události pojištěnému …poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojištěný se zavazuje …pojistiteli platit pojistné typ smlouvy upravuje Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a …Občanský zákoník závazná je písemná forma některé podstatné náležitosti, mj. vymezení - pojistného nebezpečí pojistné události pojistné doby Finanční smlouvy mnoho druhů, zejména v oblasti - platebního styku - poskytování úvěrů - poskytování záruk a zajištění FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

32 Druhy smluv v obchodních vztazích
Zjednodušení a standardizace smluvního procesu rámcové smlouvy - naplňují se individuálními nebo dílčími smlouvami obchodní podmínky mohou určovat část obsahu smlouvy, pokud se na ně smlouva odvolává a jsou účastníkům smlouvy známé, nebo jsou k textu ..smlouvy přiloženy ustanovení ve smlouvě odchylná mají přednost před zněním ..obchodních podmínek firemní, vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi  modelové smlouvy - nabízejí celkový formát smlouvy - převzetí textu s úpravami přiměřenými povaze obchodní transakce - hierarchické modelové smlouvy (FIDIC) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

33 Praktické aspekty kupní smlouvy
Negociace podmínek kupní smlouvy před jejím uzavřením prostor pro vyjednávání je omezen (kupující stanoví podmínky předem: např. v tendrové dokumentaci, výrazně rozdílné postavení kupujícího/prodávajícího na trhu) prostor pro vyjednávání je otevřen (možnost rozložení rizik a nákladů mezi smluvní strany) Forma uzavírání kupní smlouvy ústní konkludentním jednáním písemná FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

34 Praktické aspekty kupní smlouvy
Místo a okamžik podpisu kupní smlouvy místo podpisu … možné vodítko při určení řídícího práva okamžik podpisu… počátek některých lhůt, na který se text kupní smlouvy může odkazovat Vybraná ustanovení kupní smlouvy (hledisko výběru: vztah k rozložení nákladů a rizik mezi smluvní partnery) předmět kupní smlouvy - jednoduchý x unikátní x investiční celek: vliv na strukturu a váhu dalších smluvních ustanovení (např. volba mediátora sporu o odpovídajících technických parametrech dodávky, doložka „variations“ při investičních dodávkách) dodací lhůta

35 Praktické aspekty kupní smlouvy
platební podmínka - doba placení (akontace, placení při dodávce, placení s odkladem po dodávce zboží) - místo placení - forma placení (volba platebního instrumentu) cena - vztah cenové kalkulace k dalším sjednaným podmínkám kupní smlouvy (např. doba placení, forma placení, způsob financování, sjednaná dopravní parita, náklady pojištění a zajištění) - eskalační a fluktuační doložky (cenový vývoj v čase po uzavření kupní smlouvy) řídící právo způsob řešení nepravidelností v plnění závazků dodavatele a odběratele (penalizace, smluvní pokuty, sankční úroky)

36 Praktické aspekty kupní smlouvy
dodací podmínka určuje zejména: - místo a okamžik předání zboží prodávajícím kupujícímu - přechod rizika ztráty nebo poškození zboží - okamžik přechodu úhrady nákladů spojených s dodávkou zboží FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

37 Praktické aspekty kupní smlouvy
INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKY PRO VŠECHNY DRUHY PŘEPRAVY FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

38 Praktické aspekty kupní smlouvy
INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKY PRO VNITROZEMSKOU VODNÍ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

39 Kupní smlouva INCOTERMS 2010 pokračuje na dalším listu
FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

40 Kupní smlouva INCOTERMS 2010 pokračuje na dalším listu
FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

41 Kupní smlouva INCOTERMS 2010
FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

42 Řízení rizik obchodních transakcí
Typologie rizik rizika dodavatele - výrobní (vlastní a subdodavatelů) - platební nevůle - platební neschopnosti - cenové - nepřevzetí předmětu dodávky - odstoupení od kupní smlouvy rizika odběratele - nedodání předmětu kupní smlouvy ve sjednaném čase, množství a kvalitě - nevrácení akontace FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

43 Řízení rizik obchodních transakcí
oboustranná rizika - dokumentační - vyšší moc specifická rizika zahraničně-obchodních transakcí - teritoriální - kurzové FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

44 Řízení rizik obchodních transakcí
Přístupy k riziku identifikace rizika hodnocení/odhad potenciální újmy posouzení pravděpodobnosti naplnění rizika rozhodnutí o přístupu k ošetření rizika FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

45 Řízení rizik obchodních transakcí
Možné cesty ošetření rizik prevence vzniku rizik zajištění proti rizikům pojištění rizik Prevence vzniku rizik analýza „bonity“ obchodního partnera/rating hodnocení rizikovosti zemí obchodní transakce/rating negociace podmínek kupní smlouvy Zajištění proti rizikům bankovní a nebankovní záruky dokumentární platební instrumenty bankovní produkty zajištění kurzových rizik FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

46 Řízení rizik obchodních transakcí
Pojištění rizik majetkové pojištění, přepravní pojištění komerční úvěrové pojištění= pojištění pohledávek pojištění vývozních rizik se státní podporou Komerční úvěrové pojištění předmětem pojištění je obvykle krátkodobá pohledávka (do 2 let) dodavatele/vývozce za odběratelem/dovozcem spektrum zemí, do kterých se toto pojištění nositelům krátkodobých obchodních transakcí poskytuje, je omezené převážně na země s nepříliš velkým rizikem řídí se příslušnými národními právními předpisy funguje na tržním principu poskytovateli tohoto druhu pojištění jsou v ČR například: - Euler Hermes - Atradius Credit Insurance N.V. - Čescob - Komerční úvěrová pojišťovna EGAP FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

47 Řízení rizik obchodních transakcí
Teoretické aspekty podpory exportu Argumenty ve prospěch volného trhu - optimální alokace zdrojů, maximalizace výhod - distribuční neutralita Argumenty ve prospěch státní podpory - merkantilismus - bariéry vstupu: informace - pomoc rozvojovým ekonomikám FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

48 Řízení rizik obchodních transakcí
Praktické aspekty podpory exportu - objektivní existence státní podpory - „second best“ minimalizace narušení tržních principů (horní hranice státní podpory: podporované komerční úvěry dolní hranice státní podpory: vázaná pomoc) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

49 Řízení rizik obchodních transakcí
Agreement on Officially Supported Export Credits – Konsensus Společné podmínky státem podpořených exportních úvěrů - zboží (komodita) - rozsah státní podpory - platba předem - financování pojistné prémie - místní náklady - splatnost - způsob splácení FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

50 Řízení rizik obchodních tranakcí
Specifické podmínky pro exportní úvěrové pojištění - minimální pojistné sazby - klasifikace rizika zemí - pojistné krytí, kvalita - snížení rizikovosti FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

51 Řízení rizik obchodních transakcí
volnost volby národního systému - institucionální uspořádání - instrumentální model fungování Institucionální úprava vývozní úvěrová agentury („ECAs“) - integrované, jednoúčelové - státní subjekt, státem vlastněný subjekt, soukromý subjekt pověřený státem Instrumentální modely fungování ošetření úvěrového rizika: pojištění, záruky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

52 Řízení rizik obchodních transakcí
EGAP vznik 1992, argumenty proti založení akciová společnost, vlastníkem stát prostřednictvím 4 ministerstev za závazky ručí stát instrumentální model fungování pojištění úvěrových rizik (rizik vývozní pohledávky) není kryto dokumentační riziko pojištění v Kč možnost připojištění kurzového rizika všeobecné pojistné podmínky (VPP) pro každý pojistný produkt jednorázově povinnosti pojištěného, pojistitele, případně dalších stran FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

53 Řízení rizik obchodních transakcí
- postup při vzniku pojistné události - způsob výpočtu majetkové újmy - obvyklá míra spoluúčasti - čekací doba FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

54 Řízení rizik obchodních transakcí
EGAP vybrané pojistné podmínky (1) Účel Zkr. Pojištěný Spolu-účast Čekací doba Vývozní dodavatelský úvěr …Krátkodobý financovaný vývozcem B vývozce 10% 6M financovaný bankou Bf banka 5% Střednědobý a dlouhodobý C Cf Vývozní odběratelský úvěr D Potvrzení vývozního akreditivu E 1M FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

55 Řízení rizik obchodních transakcí
EGAP vybrané pojistné podmínky (2) Účel Zkr. Pojiště-ný Spoluúčast Čekací doba Předexportní úvěr F banka 20% 1M Přerušení kontraktu V vývozce 15% Investice v zahraničí I investor 10% Úvěr na investici v zahraničí If 5% 6M Záruka Z 5% neopr. čerpání 20% opráv. čerp. perform. bond 10% ostatní FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

56 Zmírnění rizik obchodních transakcí volbou platebního instrumentu:
Platební instrumenty Obchodní vztahy prodávající (exportér) očekává, že dostane zaplaceno kupující (importér) očekává, že dostane zboží Zmírnění rizik obchodních transakcí volbou platebního instrumentu: dokumentárním akreditivem dokumentárním inkasem směnkou Faktory, na nichž volba platebního instrumentu závisí: vztahy mezi prodávajícím a kupujícím teritorium obchodní transakce situace na trhu zboží a charakter zboží FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

57 Dokumentární akreditiv , Letter of Credit, L/C
Platební instrumenty Dokumentární akreditiv , Letter of Credit, L/C Definice: Písemný závazek banky vystavený na základě instrukcí kupujícího zaplatit prodávajícímu stanovenou částku za předpokladu, že jsou ve stanovené době prezentovány dokumenty odpovídající podmínkám akreditivu Obchodní zákoník $ Neodvolatelný dokumentární akreditiv X odvolatelný dokumentární akreditiv FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

58 Akreditivní dokumenty
Platební instrumenty Charakteristika akreditiv je svou povahou transakce oddělená od kupní smlouvy (která je jen jejím podkladem) u akreditivu se zúčastněné strany zabývají pouze pozitivními dokumenty (= prodávající jimi prokazuje, že nějaká skutečnost nastala) nikoliv zbožím či službami, kterých se dokumenty týkají  abstraktní povaha akreditivu Akreditivní dokumenty finanční (směnka) komerční (faktura, osvědčení o původu zboží, přejímací protokol) dopravní (letecký, železniční nebo silniční nákladní list, námořní ...konosament, multimodální dopravní dokument) skladovací (potvrzení o převzetí zboží k uskladnění) pojistné FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

59 Platební instrumenty Průběh obchodní transakce od uzavření kupní smlouvy po zaplacení proti dokumentům při použití dokumentárního akreditivu FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

60 Platební instrumenty Legenda:
1) Uzavření kupní smlouvy, ve které je jako platební instrument uveden akreditiv; 2) Kupující (dovozce) požádá svou banku o otevření akreditivu; 3) Vystavující banka otevře akreditiv, zašle ho bance beneficienta/prodávajícího s požadavkem akreditiv prodávajícímu avizovat nebo předat s potvrzením; 4) Avizující banka předá akreditiv prodávajícímu; 5) Prodávající odesílá zboží v souladu s podmínkami kupní smlouvy a předává akreditivem určenou sadu dokumentů avizující (příp. i potvrzující) bance s žádostí o proplacení; 6) Avizující banka zkontroluje dokumenty. Poté je zašle vystavující bance s žádostí o proplacení hodnoty dokumentů; 7) Vystavující banka také zkontroluje dokumenty, předá je kupujícímu a současně zatíží jeho účet; 8) Vystavující banka proplatí prostřednictvím avizující banky hodnotu předložených dokumentů prodávajícímu; avizovaný (nepotvrzený) akreditiv – jediná banka zavázaná platit je vystavující …banka potvrzený akreditiv – za zaplacení odpovídají dvě banky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

61 Platební instrumenty Akreditiv lze čerpat (tj. vyplatit beneficienta z akreditivu) těmito způsoby v závislosti na zvolené platební podmínce na viděnou odloženou platbou akceptací negociací Speciální typy dokumentárních akreditivů revolvingový akreditiv převoditelný akreditiv remboursní akreditiv back - to – back akreditiv stand-by akreditiv FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

62 Převoditelný akreditiv
Platební instrumenty Převoditelný akreditiv FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

63 Platební instrumenty Legenda
FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

64 Platební instrumenty Výhody dokumentárního akreditivu:
nejlépe ošetřuje platební rizika existence jednotné mezinárodní úpravy „Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy“ (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) prodávajícímu poskytují jistotu zaplacení, jestliže splní akreditivní podmínky kupujícímu poskytují jistotu, že zboží je odesláno před zaplacením Nevýhody dokumentárního akreditivu: bankovní poplatky na prodávajícího klade nároky ve smyslu předkládání bezvadných dokumentů kupujícímu váže předem hotovost nebo čerpá úvěrové limity FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

65 Platební instrumenty Dokumentární inkaso Definice:
Smlouvou o bankovním dokumentárním inkasu se zavazuje banka vydat třetí osobě dokumenty opravňující nakládat se zbožím nebo jiné doklady, bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka nebo proveden jiný inkasní úkon Obchodní zákoník $ 697 Banka je pouze zprostředkovatelem transakce, nepřebírá platební závazky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

66 Platební instrumenty Průběh transakce od uzavření kupní smlouvy po zaplacení za zboží při použití dokumentárního inkasa FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

67 Platební instrumenty Legenda: 1) Uzavření kupní smlouvy;
2) Příkaz prodávajícího bance k obstarání dokumentárního inkasa a předání dokumentů domluvených v kupní smlouvě; 3) Předání dokumentů a inkasních příkazů inkasní bance (obvykle bance dovozce); 4) Informování kupujícího (dovozce, dlužníka) o přijetí dokumentů a výzva ke splnění platebních podmínek (platba nebo {při placení s odloženou splatností} akceptace směnky); 5) Splnění inkasních podmínek kupujícím a předání příslušných dokumentů inkasní bance; 6) Zaslání platby nebo akceptované směnky vystavující bance (bance prodávajícího); 7) Předání inkasního plnění (platba nebo zaslání akceptované směnky) prodávajícímu; 8) Přejímka zboží; FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

68 Způsoby vypořádání dokumentárního inkasa podle nominovaných
Platební instrumenty Způsoby vypořádání dokumentárního inkasa podle nominovaných inkasních podmínek: zaplacení D/P – documents against payment, Inkasní banka vydává dokumenty proti jejich souběžnému zaplacení. Tato inkasní podmínka se někdy nazývá CAD – Cash against documents akceptace směnky D/A – documents against acceptance Inkasní banka vydává dokumenty jen proti akceptaci směnky splatné v budoucím období zaplacení částečné platby hned a akceptace směnky na zbývající částku FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

69 Výhody dokumentárního inkasa:
Platební instrumenty Výhody dokumentárního inkasa: jednoduchý a rychle zpracovatelný instrument nižší bankovní výlohy ve srovnání s L/C prodávající může vázat vydání dokumentů kupujícímu na splnění podmínek, které si sám určí kupující může nahlédnout do dokumentů před tím, než zaplatí, DI neváže předem finanční prostředky kupujícího existence jednotné mezinárodní úpravy „Jednotná pravidla pro inkasa“ (The Uniform Rules for Collections –URC) Nevýhody dokumentárního inkasa: prodávajícího nechrání proti neochotě kupujícího odebrat dodané zboží a zaplatit za něj kupujícímu nepřináší specifické nevýhody FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

70 Platební instrumenty Dokumenty používané při dokumentárních platbách lze členit např. takto: podle práva disponovat zbožím na: - dispoziční (konosament, říční náložní list, skladní list=warrant) - legitimační (např. AWB, silniční nákladní list, železniční nákladní list) podle způsobu vyhotovení na originály, kopie, duplikáty, náhradní dokumenty podle provedení na čisté / se závadami podle funkce na - dopravní - inkasní - skladovací - pojišťovací Sada dokumentů odpovídající znění konkrétního L/C předložená bance je poté bankou kontrolována s využitím pravidel stanovených v UCP. FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

71 Základní druhy směnek:
Platební instrumenty Směnka Směnka je cenný papír, který vyjadřuje závazek určité osoby poskytnout majiteli směnky peněžité plnění. Základní druhy směnek: směnka vlastní směnka cizí (trata) Směnka musí mít zákonem stanovené podstatné náležitosti (Zákon směnečný a šekový): slovo směnka je použito v souvislém textu listiny bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu (pro směnku cizí) nebo bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu (pro směnku vlastní) jméno toho, kdo má platit údaj splatnosti FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

72 Nepodstatné náležitosti směnky:
Platební instrumenty údaj místa, kde má být zaplaceno jméno toho, komu má být zaplaceno datum a místo vystavení směnky podpis výstavce Nepodstatné náležitosti směnky: domicilační doložka rektadoložka doložka o efektivním placení Úkony banky při operacích se směnkami: akcept směnky inkaso směnky protest směnky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

73 ČR: Zákon směnečný a šekový Mezinárodní: - Ženevská konvence
Platební instrumenty aval směnky (směnečné rukojemství) eskont směnky forfaiting směnky Právní úprava směnek ČR: Zákon směnečný a šekový Mezinárodní: - Ženevská konvence - Bill of Exchange Act - Uniform Commercial Code FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

74 Platební instrumenty FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

75 Platební instrumenty FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

76 Platební instrumenty FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

77 Zajišťovací instrumenty
Bankovní záruka Definice: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.“ (Obchodní zákoník,§ 313) Kvalita zajištění rizika bankovní zárukou závisí na: bonitě a dobrém jménu ručící banky na obsahu záruční listiny FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

78 Zajišťovací instrumenty
Okamžik vystavení bankovní záruky Okamžik (doba) nepřijetí bankovní záruky jejím příjemcem Charakteristika bankovní záruky: - neodvolatelnost závazku - písemná forma - peněžité plnění (a to i v případech, že závazek, za který se banka zaručila, nemá povahu platebního závazku) Obsah záruky - úvod (důvody vzniku bankovní záruky) - částka bankovní záruky - měna - doložka o snižování zaručené částky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

79 Zajišťovací instrumenty
Obsah záruky - pokračování - podmínky pro výplatu - záruky akcesorické – vázány na hlavní zaručený závazek tak, že ručící bance přísluší proti příjemci záruky při uplatnění záruky stejné námitky, které je vůči němu oprávněn uplatnit dlužník - záruky abstraktní – zcela nezávislé na smlouvě mezi dlužníkem a věřitelem Přímá bankovní záruka Potvrzení bankovní záruky Nepřímá bankovní záruka (protizáruka) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

80 Zajišťovací instrumenty
Přímá bankovní záruka FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

81 Zajišťovací instrumenty
Nepřímá bankovní záruka FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

82 Zajišťovací instrumenty
Druhy bankovních záruk platební záruka (zajišťující splnění závazků odběratele) neplatební záruky (zajišťující splnění závazků dodavatele) - záruka za nabídku (bid bond, vadium) (jistota do soutěže) - akontační záruka (advance payment guarantee) (za vrácení platby předem) - kauční záruka (performance bond) (zajištění splnění smlouvy) - záruka za zádržné (retention guarantee) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

83 Zajišťovací instrumenty
Nebankovní záruky obvykle ve formě zajištění závazku firemní zárukou - otázka bonity ručící firmy rozdíly mezi právní úpravou ručení a bankovní zárukou. Pro ručení se uplatňují vždy dva principy: - subsidiarita - akcesorita. U bankovních záruk se principy uplatní jen tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v textu bankovní záruky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

84 Zajišťovací instrumenty
Státní záruka státní záruky jsou podmínečnými závazky státu a jsou poskytnuté například na zajišťování úvěrů ( za financování investičních nákladů výstavby železničních koridorů nebo za financování výstavby bloku jaderné elektrárny apod.) o státních zárukách pojednává zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákon č. 58/1995 Sb. o podpoře exportu státní záruky jsou v ČR spravovány a plněny odborem Státního rozpočtu MF ČR FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

85 Zajišťovací instrumenty
Pojištění potvrzeného dokumentárního akreditivu jestliže L/C potvrzuje banka vývozce, pak ručí za závazek banky zahraničního dovozce banka vývozce může využít k zajištění své pohledávky státem podpořené pojištění potvrzeného L/C poskytované EGAP - produkt EGAP typ „E“ FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

86 Zajišťovací instrumenty
Pojištění bankovních záruk za závazky vývozce může jít o záruku za nabídku českého vývozce nebo za vrácení akontace zahraničnímu dovozci nebo za řádné provedení smlouvy o vývozu banka vystavující některou ze záruk za vývozce může využít k pojištění rizika oprávněného nebo neoprávněného čerpání ze záruky beneficientem státem podpořené pojištění vývozu, které poskytuje EGAP - pojistný produkt typu „Z“ FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

87 Zajišťovací instrumenty
Zajištění kurzového rizika Řízení devizového rizika Forwardy Minimum z teorie opcí Příklady opčních strategií Měnový swap FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

88 Zajišťovací instrumenty
Kurzové riziko Nejistota ohledně budoucího vývoje kurzu, devizový kurz podléhá v čase změnám Kurzové riziko = možnost vzniku kurzového zisku/ ztráty Vždy, když dochází k otevření devizové pozice Otevřená devizová pozice = nesoulad závazků a pohledávek k určitému datu v dané měně FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

89 Přístup k řízení devizového rizika
Zajišťovací instrumenty Přístup k řízení devizového rizika Aktivní řízení zajištění budoucího kurzu produkty komerčních bank Přirozené zajištění devizová aktiva = devizová pasiva (uzavřená devizová pozice) forward opce swap Neřídit FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

90 Zajišťovací instrumenty
Forward (termínová operace) Budoucí konverze za pevný, předem stanovený, kurz na přesně stanovenou částku ke smluvenému datu v budoucnosti Termínový kurz se nedohaduje, nýbrž jej banka vypočte, a po uzavření obchodu se banka „uzavře“ Závaznost vypořádání (obě strany mají právo a zároveň povinnost plnit) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

91 Zajišťovací instrumenty
Forwardový kurz Faktory ovlivňující forwardový kurz: aktuální spot úrokové sazby obou měn počet dní (délka forwardu) Forwardové body – rozdíl mezi spotovým a forwardovým kurzem, zohlednění úrokového diferenciálu obou měn FB= (IRR- IRZ)*n*s 360*100 IRR –úroková sazba referenční měny IRZ –úroková sazba základní měny n – počet dní S – spotový kurz FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

92 Zajišťovací instrumenty
Jak se banka „uzavře“ ? Klient prodává bance euro proti Kč na termín (např. za 6 měsíců) Banka : Na peněžním trhu si půjčí na 6 měsíců euro Okamžitě jej prodá za dnešní promptní kurz do korun Získané koruny uloží na vklad na pevný termín do doby splatnosti termínové operace Při splatnosti: Půjčku € splatí z klientových peněz, na oplátku klientovi poskytne koruny FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

93 Zajišťovací instrumenty
Varianta: forward s volnou splatností 100% zajištění Kurz je zajištěn na pevné úrovni jako u klasického forwardu, ale neváže se na pevné datum Vztahuje se k předem stanovenému období v budoucnosti (např. 14 dní) Kdykoliv během této doby musí konverze proběhnout – a to jednorázově Bez možnosti participace na pozitivním vývoji FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

94 Zajišťovací instrumenty
Měnová opce Právo (nikoli povinnost) pro držitele opce (kupující) požadovat v určený den v budoucnu po upisovateli (prodávající) provedení konverze za předem dohodnutý kurz (strike price) Za toto právo platí upisovateli poplatek = opční prémii FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

95 Zajišťovací instrumenty
Typy opcí Nákupní opce – CALL Prodejní opce – PUT CALL OPCE PUT OPCE Kupující opce Právo koupit (Platí prémii) Typicky importér Právo prodat Typicky exportér Prodávající opce -banka Povinnost prodat (obdrží prémii) Povinnost koupit FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

96 Zajišťovací instrumenty
Devizové opce – některé používané termíny Evropská opce – právo lze použít pouze v den splatnosti Americká opce – právo lze použít kdykoliv v průběhu života opce Opce In-the-money (ITM) - strike výhodnější než termínový kurz At-the-money (ATM) – strike stejný jako termínový kurz Out-of-money (OTM) – strike méně výhodný než termínový kurz FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

97 Opční prémie (cena opce)
Zajišťovací instrumenty Opční prémie (cena opce) Klient si určuje strike price, banka dopočítává prémii opční prémie (cena opce) + vnitřní hodnota časová hodnota „zisk při okamžitém uplatnění“, pouze opce in-the-money „pravděpodobnost změny tržních podmínek do doby splatnosti“, (vzdálenost realizační ceny od spotové ceny, volatilita, úrokový diferenciál, doba do splatnosti) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

98 Zajišťovací instrumenty
Srovnání koupené opce a forwardu + - FORWARD nulové náklady vodotěsné zajištění náklady ušlé příležitosti potřeba limitu KOUPENÁ OPCE participace na pozitivním vývoji kurzu opční prémie FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

99 Cílem snížení či odstranění nákladu na opční prémii
Zajišťovací instrumenty Opční strategie Kombinace opcí s takovými parametry, aby se jejich prémie vzájemně započetly (nákup opce financován prodejem jiné opce) Cílem snížení či odstranění nákladu na opční prémii flexibilita (participace na pohybu kurzu) vodotěsné zajištění zero cost FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

100 Zajišťovací instrumenty
Rysy opcí využívané při opčních strategiích Riziko exportéra se dá pokrýt nákupem put opce, zároveň však exportér, díky jistotě budoucích inkas v cizí měně, může bance sám upisovat opce typu call Riziko importéra se dá pokrýt nákupem call opce, zároveň však importér, díky jistotě budoucích plateb v cizí měně, může bance sám upisovat opce typu put FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

101 Zajišťovací instrumenty
Zajištění kurzového rizika - varianty EXPORTÉR forward nákup put opce prodej call opce kombinace IMPORTÉR forward nákup call opce prodej put opce kombinace FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

102 Zajišťovací instrumenty
Základní opční strategie Měnové páry EUR/CZK, USD/CZK Risk Reversal od EUR Racek Average Rate Forward od EUR Evropský Forward Plus od cca EUR Booster Forward Extra Knock Out Forward FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

103 Financování obchodních transakcí
Potřeba finančních zdrojů  prostředky „vložené“ do transakce - dodavatelem od okamžiku vynaložení do okamžiku úhrady - odběratelem od okamžiku vynaložení do okamžiku dodávky (spotřeby, návratnosti)  potřeba finančních zdrojů závisí - na rozsahu dodávky - délce výrobního, dodacího, spotřebního cyklu - distribuční cestě - rozdělení nákladů mezi účastníky transakce (platební podmínka) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

104 Financování obchodních transakcí
Řešení finančních potřeb obchodní transakce z vlastních zdrojů přesunem financování na druhou smluvní stranu úvěrem od banky postoupením pohledávky je to schůdné ? - kolik to stojí ? Bankovní financování obchodních transakcí neúčelové: - standardní zajištění - volnější použití prostředků účelové obchodní financování: zajištění zcela nebo zčásti pohledávkou z obchodní transakce přísná účelovost použití (čerpání) souvislost s ošetřením rizika pohledávky FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

105 Financování obchodních transakcí
Náklady v průběhu obchodní transakce FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

106 Financování obchodních transakcí
Financování vývozní transakce FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

107 Financování obchodních transakcí
Nástroje financování dodací/předexportní fáze akontace - záruka za akontaci, pojištění záruky provozní bankovní úvěr - se standardním zajištěním - zajištěný pohledávkou účelový předexportní úvěr s pojištěním EGAP - jednorázový - limitní odklad platby subdodavatelům vnitřní dokumentární akreditiv volba mezi nástroji financování, kombinace FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

108 Financování obchodních transakcí
Předexportní úvěr s pojištěním EGAP FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

109 Financování obchodních transakcí
Financování platebního odkladu po dodávce dodavatelský úvěr z vlastních zdrojů - nezajištěný - zajištěný bankovním nástrojem (L/C s odloženou splatností) - pojištěný (komerční pojištění , pojištění EGAP typu „B“, „C“) postoupení pohledávky - s postihem - bez postihu - forfaiting - s pojištěním EGAP „Bf“, „Cf“ - faktoring bankovní úvěr - úvěr zajištěný pohledávkami - bankou financovaný vývozní dodavatelský úvěr - vývozní odběratelský úvěr FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

110 Financování obchodních transakcí
Vývozní dodavatelský úvěr s pojištěním EGAP typu „C“ FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

111 Financování obchodních transakcí
Základní předpoklady financování postoupením/odkupem pohledávek pohledávka již existuje (nikoli pohledávka budoucí) musí být převoditelná nezpochybnitelnost závazku dlužníka zaplatit přijatelná bonita dlužníka - nebo transformace rizika odběratele na bankovní riziko (bankovní záruka, akreditiv, aval směnky bankou) - nebo pohledávka pojištěná nominální hodnota pohledávky snížena o diskont FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

112 Financování obchodních transakcí
Postoupení (odkup) obchodních pohledávek FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

113 Financování obchodních transakcí
Postoupení krátkodobé pojištěné vývozní pohledávky bez postihu (forfait) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

114 Financování obchodních transakcí
Faktoring (1)  krátkodobé financování na bázi postoupených pohledávek ..před splatností případně též správa pohledávek (upomínání, vymáhání, inkaso) pohledávky: - existující - nezajištěné - splatnost až 90 dnů - opakované - nejméně za 3 – 5 odběrateli - celkový roční obrat nejméně 10 mil. Kč - zápočtování s jednotlivými odběrateli max. 10% FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

115 Financování obchodních transakcí
Faktoring (2) úhrada pohledávky dodavateli: - záloha 60 – 90% nominální hodnoty ihned po postoupení - doplatek poté, co faktor obdrží platbu od odběratele regresní faktoring, regresní lhůta bezregresní faktoring (faktor přebírá riziko platební neschopnosti a ..nevůle odběratele) náklady faktoringu: - úroková sazba (PRIBOR +) - faktoringový poplatek (cca 1,5% z nomin. hodnoty) - riziková prémie (cca 0,3 – 0,5%) u bezregresního faktoringu - poplatek za stanovení úvěrového limitu na odběratele (cca – Kč) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

116 Financování obchodních transakcí
Faktoring - průběh 1 smlouva dodavatele s faktorem 2 dodávka zboží 3 kopie faktury (=postoupení pohledávky) 4 čerpání zálohové platby 5 úhrada odběratele faktorovi 6 doplatek dodavateli FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

117 Financování obchodních transakcí
Úvěr zajištěný pohledávkami FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

118 Financování obchodních transakcí
Příklad úvěru zajištěného pohledávkami: hodnota úvěru 50 mil. CZK splatnost úvěru 10 měsíců splácení úvěru postupně v dvouměsíčních intervalech zajištění úvěru obchodními pohledávkami za více dlužníky splatnost jednotlivých pohledávek kratší než splatnost úvěru po splatnosti jsou pohledávky nahrazovány novými pohledávkami s pozdější splatností FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

119 Financování obchodních transakcí
Vývozní dodavatelský úvěr financovaný bankou 1 smlouva o vývozu 2 úvěrová smlouva 3 pojistná smlouva „B“, „C“ 4 dodávka 5 čerpání úvěru vývozcem 6 úhrada dodávky 7 splácení úvěru FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

120 Financování obchodních transakcí
Exportní odběratelský úvěr (přímý úvěr kupujícímu) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

121 Financování obchodních transakcí
Nástroje financování odběratele úvěr na akontaci překlenovací úvěr komoditní úvěr investiční úvěr dovozní úvěr ze zahraničních bankovních zdrojů FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

122 Financování obchodních transakcí
Komoditní financování (1) krátkodobý úvěr kupujícímu/obchodníkovi komoditou řeší potřebu finančních prostředků mezi nákupem a prodejem komodity nákup na konci produkčního cyklu, prodej v průběhu následujícího cyklu hromadný nákup, poté postupný prodej zajištění úvěru komoditou FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

123 Financování obchodních transakcí
Komoditní financování (2) Požadavek na kvalitu zajištění splňuje komodita, která reálnost již existuje (je sklizena, vytěžena) likvidnost je volně obchodovatelná objektivizace hodnoty je cenově kótována na komoditních burzách stabilita je trvanlivá FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

124 Financování obchodních transakcí
Komoditní financování (3) Problém Řešení dispozice banky komoditou zajišťovací převod vlastnictví prostřednictvím skladištního listu cenové výkyvy na komoditních burzách úvěr jen ve výši části (70-80%) ceny komodity závazek doplnění komodity ověření množství a kvality komodity v zástavě kontrola nezávislou inspekční organizací (ad hoc a průběžná) riziko zániku nebo znehodnocení ověření skladu a společnosti skladovatele včetně kvality pojištění prodej komodity uvolnění části komodity v zástavě proti splátce úvěru FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

125 Financování obchodních transakcí
Komoditní financování (4) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

126 Financování obchodních transakcí
Dovozní úvěr ze zahraničních zdrojů FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

127 Financování obchodních transakcí
Dovozní úvěr ze zahraničních zdrojů legenda ke schématu: 1 mezi obchodními partnery je uzavřena kupní smlouva 2 mezi zahraniční bankou a dovozcem je uzavřena úvěrová smlouva na …financování dovozu ze zahraničních zdrojů s odkládací podmínkou, že …banka dovozce vystaví bankovní záruku za úvěr včetně příslušenství 3 dovozce požádá tuzemskou banku o vystavení bankovní záruky za úvěr …včetně příslušenství 4 tuzemská banka záruku za úvěr vystaví po prozkoumání dovozcovy bonity …a získání příslušného zajištění záruky 5 vývozce předloží zahraniční bance dokumenty, kterými podle kontraktu …prokazuje dodávku zboží 6 zahraniční banka dokumenty zkontroluje a proplatí vývozci fakturovanou …cenu zboží 7 současně zahraniční banka zatíží dovozcův úvěrový účet a informuje o …čerpání úvěru banku, která vystavila záruku 8 po dočerpání úvěru a zahájení jeho splácení informuje zahraniční banka …průběžně dovozcovu banku o provedených splátkách úvěru dovozcem …s tím, že se současně snižuje výše bankovní záruky vyjádřená v měně …úvěru. FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

128 Financování obchodních transakcí
Úrokově zvýhodněné financování vývozu Součást státní podpory vývozu Podléhá pravidlům Konsensu Platí společné podmínky Konsensu pro státem podpořené pojišťění a financování vývozu Specifické podmínky pro úrokově zvýhodněné financování -referenční sazba CIRR -výpočet sazby -rezervace sazby -předčasné splacení CIRR - nejnižší přípustná úroková sazba úvěrů se státní podporou: - pevná (fixní sazba) vyhlašovaná měsíčně ústředím OECD - stanovená pro vybrané měny - odlišná pro kategorie lhůt splatnosti FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

129 Financování obchodních transakcí
CIRR USD >8,5 roku, červen FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

130 Financování obchodních transakcí
Výhody financování na bázi CIRR: - zejména pro vývozní úvěry s dlouhodobou splatností - usnadňuje dovozci kalkulaci nákladů - vývozci umožňuje nabízet za podmínek srovnatelných se zahraniční konkurencí Instrumentální modely fungování: - refinancování - úrokové dorovnání FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

131 Financování obchodních transakcí
 Česká exportní banka - vznik 1995 vyčleněním zvýhodněného úvěrování z EGAP - přímo (4 ministerstva) a nepřímo (EGAP) vlastněná státem - za závazky ručí stát - instrumentální model fungování - refinancování (prostřednictvím komerčních bank) - přímé financování -výhody a nevýhody  Novější vývoj: dorovnání úrokových rozdílů FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

132 Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí
Funkce cla: finanční ochranná strukturální (realizace zbožové a teritoriální struktury dovozu, příp. …vývozu) ekologická Celní řízení Cíl: Rozhodnout o propuštění zboží do příslušného celního režimu. Vybrat clo a daně. Celní režimy Celní režim je „prostor“, ve kterém se zboží podléhající clu může pohybovat: - volný oběh vnější tranzit uskladnění v celním skladu aktivní zušlechťovací styk přepracování pod celním dohledem dočasné použití pasivní zušlechťovací styk vývozní režim režimy s podmíněným osvobozením od cla FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

133 Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí
při dovozu se vyměřují a vybírají dovozní clo daně (spotřební a další nepřímé daně) při vývozu se vyměřují a vybírají vývozní clo vzniká nárok na odpočet DPH metody výpočtu cla výpočet cla vycházející z celní hodnoty a celní sazby clo stanovené pevnou částkou za jednotku zboží kombinovaný výpočet průběh celního řízení deklarant předkládá celní prohlášení celnímu úřadu formou jednotného ..správního dokladu (JCD) hodnověrnost celního prohlášení je třeba doložit: -- fakturou -- deklarací celní hodnoty -- balicím listem -- certifikátem o původu zboží -- dokladem o přepravě (uzavření smlouvy s přepravcem) -- další (např. zdravotní certifikáty) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

134 Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí
celní úřad kontroluje údaje v předložených dokumentech a porovnává je ..se zbožím celní úřad vyměřuje příslušné clo a daně zajištění celního dluhu deklarantem formou: - hotovostí - ručením propuštění zboží do celního režimu zaplacení cla a daní řešení celních přestupků celním orgánem Celní předpisy Celní předpisy EU  EU je celní unie s jednotným celním územím a s: - jednotným celním sazebníkem (TARIC) - jednotnými celními režimy - jednotnou celní statistikou (INTRASTAT)  Celní kodex Společenství (Nařízení rady č. 2913/92 ze dne v …….platném znění) FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

135 Celní a licenční aspekty zahraničně obchodních transakcí
Celní předpisy ČR  Celní zákon č. 13/1993 Sb. v platném znění upravuje oblasti, které Celní …….kodex neupravuje. Jde především o procesní ustanovení jako: - vykonávání dohledu celní správy - rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu - zajištění celního dluhu - zaplacení cla a daní - přestupky  Zákon o celní správě ČR č. 185/2004 SB. upravuje zejména: - celní orgány, jejich organizaci a úkoly - postavení celníků a zaměstnanců celní správy FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

136 Celní a licenční aspekty zahraničně-obchodních transakcí
LICENCE Ochranné opatření k regulaci určitého druhu vývozu nebo dovozu Důvodem zejména: - ochrana trhu - ochrana veřejného zájmu Licence je dokumentem k celnímu odbavení zboží Vývozní licence: - regulace vývozu strategických surovin a vojenského materiálu FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

137 Celní a licenční aspekty zahraničně-obchodních transakcí
 Dovozní licence - převážně formou množstevního omezení z nečlenských zemí EU - Nařízení Rady (ES) č.3285/94 o společných pravidlech dovozu ze třetích zemí (členských států WTO) - Nařízení Rady (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu ze třetích zemí (nečlenů WTO) - vystavena na určité množství zboží z daného teritoria - individuální (pro určitou obchodní transakci) - generelní (nástroj postupné liberalizace trhu) - automatická (dovozce může s velkou pravděpodobností počítat s udělením licence)  Licenční správa – útvar MPO FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ


Stáhnout ppt "FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google