Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona
Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona. Analogie. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Úvod do trestního práva hmotného
Účel: chránit práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení ČR před trestnými činy taxativně vypočtenými v trestněprávních normách TPH určuje podmínky trestnosti určitého jednání a ukládání sankcí za trestné činy Na základě spáchání TČ vzniká trestněprávní vztah: pachatel – stát Funkce: ochranná, preventivní, represivní, regulativní Zásady: nullum crimen/nulla poena sine lege, subsidiarity trestní represe, humanismu, individuální odpovědnosti za TČ, odpovědnosti za zavinění čl. 9 Ústavy: Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu

3 Výklad trestněprávních norem
Úkolem je zjistit obsah a smysl zákona → správná aplikace normy Vždy v souladu s Ústavou ČR čl. 9 odst. 3 Ústavy: „Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu“ Druhy výkladu: podle subjektu podávajícího výklad podle závaznosti podle výkladových metod podle poměru slovního textu a zjišťovaného rozsahu

4 Druhy výkladu Dle subjektu Dle závaznosti Dle metod Poměr k znění
Autentický Obecně závazný Jazykový Doslovný Soudní Nikoli obecně závazný Logický Extenzivní Vědecký Systematický Restriktivní Historický Politický výklad není OČTŘ uznáván Teleologický

5 Výklad autentický (legální)
= výklad podávaný orgánem, který normu vydal x legální definice v TZ např. hlava VIII. (§ 110 – 139, výkladová ustanovení) Jsou též předmětem výkladu § 110: Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim § 126: Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak § 2 (vymezení některých pojmů) odst. 1 ZSVM:  (1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí a) mládeží děti a mladiství, b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. - použití výkladu autentického, jazykového, systematického, doslovného

6 Výklad soudní = výklad podávaný soudy (resp. OČTŘ)
závazný v konkrétním případě při aplikaci práva při uplatnění opravných prostředků nižší soud/orgán vázán právním názorem vyššího soudu/orgánu obdobně v řízení po zrušení rozhodnutí nálezem ÚS Sjednocování judikatury Nejvyšším soudem OČTŘ = soud, SZ, policejní orgán (§ 12 TŘ)

7 Výklad soudní – judikatura
Rozhodnutí Nejvyššího soudu „kvazi-precedenty“ ? Sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu „Oficiální“ sbírka: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Ústavně-trestní problematika Sbírka nálezů a usnesení ÚS nalus.usoud.cz Stanoviska NS sjednocování judikatury nejsou právně závazná, jen vahou argumentace Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (NS) rozhodnutí soudů ČR všech stupňů stanoviska NS rozhodnutí ESLP nemá právní závaznost ÚS: Sbírka nálezů a usnesení

8 Výklad vědecký (doktrinární)
= výklad podávaný právní vědou Vědecké publikace, články, komentáře, učebnice bez právní závaznosti, jen váha argumentace např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.

9 Jazykový výklad Zjišťuje význam norem podle filologických pravidel (gramatika, morfologie, syntax) § 173 TZ (loupež): Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci... → z hlediska dokonání TČ nehraje roli, zda se pachatel skutečně cizí věci zmocní

10 Logický výklad Zjišťuje význam norem podle zásad formální logiky (tzv. logických argumentů) argumentum a contrario § 196 odst. 2 TZ (zanedbání povinné výživy): Kdo se úmyslně vyhýbá... → nestačí nedbalost arg. a simili § 358 TZ (výtržnictví): Kdo se dopustí ... výtržnosti zejména tím, že... → i jiné způsoby spáchání

11 Logický výklad – argumentum a fortiori
K logické úvaze se přidává i hodnotící úsudek – který z právních pojmů je silnější, významnější argumentum a maiore ad minus § 29 TZ (nutná obrana): nesmí být zcela zjevně nepřiměřená → i nepřiměřenou obranu lze považovat za nutnou obranu, tím spíše pak obranu přiměřenou argumentum a minore ad maius § 122 odst. 2 písm. a) a e) TZ: těžkou újmou na zdraví je např. zmrzačení nebo poškození důležitého orgánu, natož pak obojí

12 Systematický výklad Výklad podle zařazení ustanovení (normy) v rámci oddílu, hlavy, zákona, právního oboru (TPH), právního řádu § 173 TZ (loupež) nikoliv v Hlavě V. (TČ proti majetku), ale v Hlavě II. (TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství) srov. sankci u § 173 odst. 1 a § 205 odst. 1 písm. c) (krádež)

13 Historický výklad Výklad podle společenské situace v době vzniku
Důvodová zpráva, diskuse při vzniku zákona aj. Spíše omezené použití (jde o objektivní vůli zákona, nikoliv subjektivní vůli zákonodárce) např. v pochybnostech o objektu TČ (o chráněných hodnotách – např. zdraví člověka) objekt TČ = zájem chráněný trestním zákonem

14 Teleologický výklad Koruna interpretační úvahy: poznání účelu a chráněných hodnot (≠ účelový výklad) Zahrnuje ostatní metody výkladu jazykový (a logický) výklad systematický (a logický) výklad historický výklad → teleologický výklad

15 Doslovný výklad Rozsah adekvátní doslovnému znění normy
Taxativní výčty aj. Např. § 52 TZ (druhy trestů)

16 Rozšiřující (extenzivní) výklad
Rozšíření doslovného znění normy § 178 TZ (porušování domovní svobody): Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného... § 133 TZ (výkladové ustanovení): ... dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství... k zamyšlení: stan = obydlí?

17 Zužující (restriktivní) výklad
Zúžení doslovného znění normy § 150 odst. 1 TZ: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc ... → nevztahuje se na osobu „pouze“ nemocnou, opilou atp. (není-li zároveň v nebezpečí smrti ani nejeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění) dále např. § 32 (oprávněné použití zbraně) od § 118 (spáchání trestného činu se zbraní)

18 Analogie Použití za předpokladu, že ustanovení dopadající na řešenou otázku zcela chybí Subsumpce případu pod zákonné ustanovení upravující jiný, ale podobný případ Nejde o extenzivní výklad ani o argumentum a simili Použití „obdobně“ aj. podobné výrazy = v některých případech legislativní zkratka → nikoliv použití analogie, nýbrž arg. a simili - v takových případech arg. a simili = de facto nařízené použití analogie

19 Analogie Analogia legis = použití právní normy daného zákona, která dopadá na případ obdobný Analogia juris = použití obecných zásad právního odvětví/právního řádu jako celku

20 Nepřípustnost analogie v TPH
čl. 7 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně LPZS: Nikdo nesmí být odsouzen za konání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva TČ ... čl. 39 LZPS: Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. V TP nepřípustná analogie k tíži pachatele (in malam partem)! Viz Listina základních práv a svobod: čl. 2 odst. 2, čl. 8, 37, 38, čl. 40 (zejm. odst. 6) Viz Ústava: čl. 2 odst. 4

21 Nepřípustnost analogie v TPH
nepřípustné rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti nepřípustné rozšiřování druhů trestů, ochranných opatření či jiné újmy nepřípustné rozšiřování podmínek ukládání druhů trestů, ochranných opatření či jiné újmy nepřípustné rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti: např. považovat za trestný čin, který nenaplňuje všechny znaky SPTČ uvedené v trestním zákoně nebo je naplňuje pouze podobně

22 Přípustnost analogie v TPH
zúžení podmínek trestnosti aj. např. rozšíření okolností vylučujících protiprávnost

23 Literatura Použitá v prezentaci Pro seminář
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s Pro seminář Uvedena v Přehledu


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google