Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona. Analogie. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona. Analogie. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona. Analogie. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 2 Úvod do trestního práva hmotného  Účel: chránit práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení ČR před trestnými činy taxativně vypočtenými v trestněprávních normách TPH určuje podmínky trestnosti určitého jednání a ukládání sankcí za trestné činy Na základě spáchání TČ vzniká trestněprávní vztah: pachatel – stát  Funkce: ochranná, preventivní, represivní, regulativní  Zásady: nullum crimen/nulla poena sine lege, subsidiarity trestní represe, humanismu, individuální odpovědnosti za TČ, odpovědnosti za zavinění

3 3 Výklad trestněprávních norem  Úkolem je zjistit obsah a smysl zákona → správná aplikace normy  Vždy v souladu s Ústavou ČR čl. 9 odst. 3 Ústavy: „Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu“  Druhy výkladu: podle subjektu podávajícího výklad podle závaznosti podle výkladových metod podle poměru slovního textu a zjišťovaného rozsahu

4 4 Druhy výkladu Dle subjektuDle závaznostiDle metodPoměr k znění AutentickýObecně závazný JazykovýDoslovný SoudníNikoli obecně závazný LogickýExtenzivní VědeckýSystematickýRestriktivní Historický Politický výklad není OČTŘ uznáván Teleologický

5 5 Výklad autentický (legální) = výklad podávaný orgánem, který normu vydal  x legální definice v TZ např. hlava VIII. (§ 110 – 139, výkladová ustanovení) Jsou též předmětem výkladu

6 6 Výklad soudní = výklad podávaný soudy (resp. OČTŘ)  závazný v konkrétním případě při aplikaci práva při uplatnění opravných prostředků nižší soud/orgán vázán právním názorem vyššího soudu/orgánu obdobně v řízení po zrušení rozhodnutí nálezem ÚS  Sjednocování judikatury Nejvyšším soudem

7 7 Výklad soudní – judikatura  Rozhodnutí Nejvyššího soudu „kvazi-precedenty“ ?  Sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu „Oficiální“ sbírka: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek www.nsoud.cz  Ústavně-trestní problematika Sbírka nálezů a usnesení ÚS nalus.usoud.cz

8 8 Výklad vědecký (doktrinární) = výklad podávaný právní vědou  Vědecké publikace, články, komentáře, učebnice  bez právní závaznosti, jen váha argumentace  např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.

9 9 Jazykový výklad  Zjišťuje význam norem podle filologických pravidel (gramatika, morfologie, syntax) § 173 TZ (loupež): Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci... → z hlediska dokonání TČ nehraje roli, zda se pachatel skutečně cizí věci zmocní

10 10 Logický výklad  Zjišťuje význam norem podle zásad formální logiky (tzv. logických argumentů)  argumentum a contrario § 196 odst. 2 TZ (zanedbání povinné výživy): Kdo se úmyslně vyhýbá... → nestačí nedbalost  arg. a simili § 358 TZ (výtržnictví): Kdo se dopustí... výtržnosti zejména tím, že... → i jiné způsoby spáchání

11 11 Logický výklad – argumentum a fortiori  K logické úvaze se přidává i hodnotící úsudek – který z právních pojmů je silnější, významnější  argumentum a maiore ad minus § 29 TZ (nutná obrana): nesmí být zcela zjevně nepřiměřená → i nepřiměřenou obranu lze považovat za nutnou obranu, tím spíše pak obranu přiměřenou  argumentum a minore ad maius § 122 odst. 2 písm. a) a e) TZ: těžkou újmou na zdraví je např. zmrzačení nebo poškození důležitého orgánu, natož pak obojí

12 12 Systematický výklad  Výklad podle zařazení ustanovení (normy) v rámci oddílu, hlavy, zákona, právního oboru (TPH), právního řádu § 173 TZ (loupež) nikoliv v Hlavě V. (TČ proti majetku), ale v Hlavě II. (TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství)

13 13 Historický výklad  Výklad podle společenské situace v době vzniku  Důvodová zpráva, diskuse při vzniku zákona aj.  Spíše omezené použití (jde o objektivní vůli zákona, nikoliv subjektivní vůli zákonodárce)  např. v pochybnostech o objektu TČ (o chráněných hodnotách – např. zdraví člověka)

14 14 Teleologický výklad  Koruna interpretační úvahy: poznání účelu a chráněných hodnot (≠ účelový výklad)  Zahrnuje ostatní metody výkladu 1.jazykový (a logický) výklad 2.systematický (a logický) výklad 3.historický výklad 4.→ teleologický výklad

15 15 Doslovný výklad  Rozsah adekvátní doslovnému znění normy  Taxativní výčty aj. Např. § 52 TZ (druhy trestů)

16 16 Rozšiřující (extenzivní) výklad  Rozšíření doslovného znění normy § 178 TZ (porušování domovní svobody): Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného... § 133 TZ (výkladové ustanovení):... dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství... k zamyšlení: stan = obydlí?

17 17 Zužující (restriktivní) výklad  Zúžení doslovného znění normy § 150 odst. 1 TZ: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc... → nevztahuje se na osobu „pouze“ nemocnou, opilou atp. (není-li zároveň v nebezpečí smrti ani nejeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění)

18 18 Analogie  Použití za předpokladu, že ustanovení dopadající na řešenou otázku zcela chybí  Subsumpce případu pod zákonné ustanovení upravující jiný, ale podobný případ  Nejde o extenzivní výklad ani o argumentum a simili Použití „obdobně“ aj. podobné výrazy = v některých případech legislativní zkratka → nikoliv použití analogie, nýbrž arg. a simili - v takových případech arg. a simili = de facto nařízené použití analogie

19 19 Analogie  Analogia legis = použití právní normy daného zákona, která dopadá na případ obdobný  Analogia juris = použití obecných zásad právního odvětví/právního řádu jako celku

20 20 Nepřípustnost analogie v TPH  čl. 7 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně LPZS: Nikdo nesmí být odsouzen za konání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva TČ...  čl. 39 LZPS: Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.  V TP nepřípustná analogie k tíži pachatele (in malam partem)!

21 Nepřípustnost analogie v TPH  nepřípustné rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti  nepřípustné rozšiřování druhů trestů, ochranných opatření či jiné újmy  nepřípustné rozšiřování podmínek ukládání druhů trestů, ochranných opatření či jiné újmy 21

22 Přípustnost analogie v TPH  zúžení podmínek trestnosti aj.  např. rozšíření okolností vylučujících protiprávnost 22

23 Literatura  Použitá v prezentaci Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s. 17-54.  Pro seminář Uvedena v Přehledu


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (hmotné) – 2. seminář Výklad trestního zákona. Analogie. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google