Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokusy na zvířatech -dle zákona (č. 246/92, 311/97 Sb.) a prakticky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokusy na zvířatech -dle zákona (č. 246/92, 311/97 Sb.) a prakticky"— Transkript prezentace:

1 Pokusy na zvířatech -dle zákona (č. 246/92, 311/97 Sb.) a prakticky
Jakub Otáhal

2 Na začátek Pokusy na zvířatech jsou nedílnou a nenahraditelnou součástí biomedicínských experimentů Pokud se zachovají pravidla hry (zákony) je proveditelný jakýkoliv pokus Dodržování zásad práce s pokusnými zvířaty zapsaných v rámci zákonů, je především v zájmu vědců samotných

3 Historie První zmínky: „Corpus Hippocraticum“ (400 let př.n.l.)
Claudius Galen (2.st.n.l.) – pokusy na prasatech a primátech Renesance (16. a 17.st.) – A.Vesalius, J. Fabricius, W.Harvey (krevní oběh), M.Malphigi Hales (1730) měření krevního tlaku u psů a koní !!! 1789 J. Bentham – první hnutí proti pokusům na zvířatech C.Bernard 2.pol.19.st.- Úvod do studia experimentální medicíny (již se věnuje jednotlivým druhům zvířat a jejich vhodnosti k jednotlivým pokusům) Koncem 19. století – z důvodu velké spotřeby přechod na divoce žijící zvířata Začátek 20.století – založeny první chovy lab.zvířat (potkan, myš, morče, králík) Po 2.sv.válce – manipulace s patogeny (SPF) a geny lab.zvířat

4 Etické zásady – koncepce tří „R“
REPLACEMENT – náhrada zvířat v pokusech pokud dosažený výsledek je na stejné nebo vyšší úrovni (hlavně výuka) REDUCTION – redukce počtu zvířat výběrem vhodných metod, uspořádáním experimentu, péčí o kvalitu zvířat, atd. REFINEMENT – snížení až úplné vyloučení bolestivých a stresujících přístupů a experimentálních postupů

5 Platná legislativa Přímá ochrana zvířat: zákon č.246/1992Sb., „na ochranu zvířat proti týrání“; vyhláška č.311/1997Sb., „o chovu a využití pokusných zvířat“. Nepřímá ochrana zvířat: zákony o – veterinární péči; šlechtění a plemenitbě, krmivech, léčivech, návykových látkách, chemických látkách, přepravě zvířat, ochraně přírody a krajiny, vývozu a dovozu živočichů, myslivosti, rybářství, péči o zdraví lidu, správním řízení, trestním zákonem. Předpisy Evropské Unie

6 Legislativní „výcuc“ Zvíře =obratlovec kromě člověka, nikoliv však plody (fety) nebo embrya Pokusné zvíře = zvíře, které je použité k pokusným účelům, je s ním manipulováno a jsou vytvářeny podmínky a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují Utrpení = stav zvířete, který je způsobován nepřirozenými podněty vyvolávající strach, zranění, bolest, zdravotní poruchy nebo až smrt Pokusy na zvířatech = zákroky na živých zvířatech nebo manipulace s nimi za účelem ověření vědecké domněnky a získání nových poznatků, stanovení diagnózy, vývoje a ověřování biologického produktu včetně zjištění jeho účinku a získání výrobku tohoto charakteru, testování, použití zvířete v rámci pokusného zkoumání jeho reakcí, výuky. Uživatelské zařízení = zařízení, v němž jsou zvířata používána k pokusným účelům, kterým bylo Ústřední komisí pro ochranu zvířat uděleno oprávnění, mají potřebné odborně způsobilé pracovníky a zařízení vyhovující pro příslušný druh a množství pokusných zvířat.

7 Legislativní „výcuc“ Provádět pokusy na zvířatech za účelem vývoje a zkoušení zbraní munice a k nim příslušných zařízení je zakázáno. §17 zákona.č.246 –Řídit a kontrolovat pokusy jsou oprávněni lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického směru, pokud se během studia, postgraduálního studia nebo dalšího celoživotního vzdělávání občanů prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech a kterým bylo uděleno osvědčení příslušným orgánem ochrany zvířat. Odborné komise uživatelské zařízení zřizuje odbornou komisi, která je složena nejméně ze čtyř členů: osoba řídící práci komise, osoba odpovědná za péči o zvířata, odborník s vysokoškolským vzděláním a specialista v hlavním oboru činnosti uživ. Zařízení, veterinární lékař, (všichni musí mít oprávnění dle §17 zák.č.246 schvaluje projekty pokusu, eviduje činnost uživatelského zařízení a každý rok odevzdává ústřední komisy souhrnou zprávu

8 Legislativní „výcuc“ Projekt pokusů – musí kromě identifikačních údajů obsahovat: název úkolu, cíle, očekávané přínosy, popis pokusu ve vztahu k využití zvířat, metodické postupy, doložení nezbytnosti pokusu, zdůvodnění volby zvířat, původ pokusných zvířat, zdůvodnění počtu zvířat, způsob značení zvířat, způsob anestézie, umístění zvířat během pokusu, časový plán, způsob naložení se zvířaty po ukončení pokusu, způsob kontroly dodržování předpisů, uvedení zdravotních rizik pro zaměstnance, veterinární podmínky pokusu, zdůvodnění opakování zákroku, doložení způsobilosti předkladatele (akreditace pracoviště a navrhovatele) Orgány ochrany zvířat – Ministerstvo zemědělství ( Ústřední komise pro ochranu zvířat, orgány veterinární zprávy, obce Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech

9 Laboratorní zvířata Laboratorní myš (Mus musculus)
Laboratorní potkan (Rattus norvegicus) Morče domácí (Cavia apperea) Křeček zlatý (Mesocricetus auratus) Králík domácí (Oryctolagus cuniculus) Prase domácí (Sus scrofa) Ryby Obojživelníci Plazy Primáti

10 Aspekty genetiky labor.zvířat
Outbrední populace = geneticky jedineční jedinci Inbrední kmeny = 20 a více páření bratr x sestra Kongenní a koisogenní kmeny Rekombinantní inbrední kmeny Rekombinantní kongenní kmeny Mutantní kmeny = s def.mutací (knock-out) Transgenní kmeny = přenesený gen do genomu zygoty def.kmene

11 Gnotobiologie Podle osídlení patogeny rozdělujeme: Konvenční zvířata
SPF – specifických patogenů prostá Polyasociovaná Diasociovaná Monoasociovaná Bezmikrobní

12 Systém chovu Otevřený – vstup i výstup zvířat, osob i materiálu je bez bariéry Bariérový – prostor pro zvířata je oddělen od vnějšího prostředí a vstup a výstup zvířat, osob i materiálu je možný pouze způsobem zajišťujícím ochranu před průnikem nežádoucích vlivů z vnějšího prostředí Izolátorový – prostor pro zvířata je trvale oddělen bariérou od vnějšího prostředí a osob, které se zvířetem manipulují

13 Metodika Dekontaminace, dezinfekce, sterilizace Anestézie
Způsob podávání léčiv Usmrcení, utracení Perfúze + fixace Odběr biologického materiálu Měření TF, TK, tepoty, EKG, atd. Zásady postoperační péče

14 Jak tedy postupovat ? Vymyslet hypotézu
Zjistit všechny dostupné informace o zkoumaném jevu Pokud je zkoumaný jev pravděpodobně ovlivněn více vlivy, pokusit se vytvořit sérii experimentů, pro postupné objasnění vzájemných vztahů Vybrat vhodný zvířecí model a důkladně prostudovat anatomii a fyziologii vybraného druhu (doložit proč ?) Ujasnit si počet zvířat a rozdělení do experimentálních skupin Jaká bude doba přežívání Metodika ??? Sepsat projekt pokusu dle předchozích požadavků Vymyslet způsob financování Kontaktovat akreditované pracoviště pro práci s vybraným zvířecím druhem Požádat pracoviště o provedení pilotní studie Upravit projekt podle výsledků pilotní studie

15 Pracoviště, se kterými máme kontakt
Fyziologický ústav ČAV – potkan, myš, králík, morče, křeček, primáti (do léta) Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK – potkan, králík, po objednání obojživelníci IKEM - prase


Stáhnout ppt "Pokusy na zvířatech -dle zákona (č. 246/92, 311/97 Sb.) a prakticky"

Podobné prezentace


Reklamy Google