Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 12. Skeptici se ptají: Byl Ježíš skutečně vzkříšen?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 12. Skeptici se ptají: Byl Ježíš skutečně vzkříšen?"— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 12. Skeptici se ptají: Byl Ježíš skutečně vzkříšen?

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   G. Habernas studoval kolem 1400 prací o Ježíši z let 1975 – 2003 a uvádí seznam následujících historických faktů, který uznávají prakticky všichni kritikové a historici:

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 1) Ježíš byl Římany popraven ukřižováním 2) byl pohřben v soukromém hrobě 3) jeho učedníci byli ustrašení a zklamaní, ztratili naději 4) brzy poté byl hrob nalezen prázdný 5) učedníci prožili něco, o čem začali říkat, že to bylo setkání se vzkříšeným Ježíšem 6) díky těmto setkáním s Ježíšem byl život učedníků naprosto proměněn – za svou víru byli dokonce ochotni zemřít

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 7) brzy poté začali rozhlašovat zprávu o Ježíšově vzkříšení 8) veřejné hlásání zprávy o vzkříšení se začalo odehrávat v Jeruzalémě, kde byl Ježíš krátce předtím ukřižován a pohřben 9) ústředním bodem křesťanství bylo kázání o smrti a vzkříšení Ježíše 10) neděle se stala dnem setkávání křesťanů 11) Jakub, Ježíšův bratr, který byl vůči Ježíši skeptický, se stal křesťanem poté, co podle svých slov viděl Ježíše vzkříšeného

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 12) Pavel z Tarsu, pronásledovatel křesťanů, se stal křesťanem díky zkušenosti, kdy se, jak tomu věřil, setkal se vzkříšeným Kristem   otázka zní: co se tedy s Ježíšem po jeho smrti stalo? Byl skutečně vzkříšen z mrtvých a už po 20 století neumírá, smrt nad ním už nemá moc?

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   s rozumnou mírou jistoty víme, že:   Nový Zákon se k nám dostal beze změny (kapitola 9)   autoři NZ usilovali o historickou přesnost (kapitola 10)   autoři NZ věřili, že to, co zaznamenávají, je pravda (kapitola 11)   zbývá zde ještě otázka : oni věřili upřímně, ale nebyli oklamáni? Došlo skutečně ke vzkříšení Ježíše?

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   podívejme se na alternativní teorie – k čemu tehdy vlastně došlo, pokud se nejednalo o vzkříšení z mrtvých?

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 1: halucinace

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   halucinace funguje podobně jako sny, je záležitostí jednotlivce, nikoli skupiny   NZ zaznamenává setkání se vzkříšeným Ježíšem asi v deseti případech (J 20, 1-18; Mt 28, 1-10; Lk 24, 13-35; Lk 24, 36-49 = J 20, 19-23; J 20, 2-31; J 21; Mt 28, 16-20 = Mk 16, 14-18 = Sk 1, 4-8 = 1 Kor 15, 6; 1 Kor 15, 7; Sk 9, 1-9), přičemž při některých z těchto situací Ježíš s učedníky jedl, ukazoval jim jizvy po ukřižování, mohli se ho dotýkat – a to jsou věci, které teorii halucinace odporují.

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pokud se jednalo o halucinaci a Ježíš byl v hrobě, mohli židé předvést v Jeruzalémě jeho tělo a jednou provždy křesťanství zlikvidovat

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 2: hrob byl sice prázdný, ale jednalo se o špatný hrob

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   židé a Římané mohli předvést Ježíšovo tělo z toho správného hrobu, protože oni věděli, kde se nachází A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty - přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev.

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen. Marek 15, 42-46 byl to hrob židů – Josef z Arimatie byl členem židovské rady; a také Římané věděli, a jaký hrob se jedná, protože k němu pak postavili stráž

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   tato teorie nevysvětluje, jak se mohl Ježíš ukázat učedníkům minimálně při deseti příležitostech (je potřeba vysvětlit tato zjevení, nikoli jen prázdný hrob)   Jakub a Pavel, největší svědci a mučedníci křesťanství, se obrátili až poté, co viděli Ježíše vzkříšeného (prázdný hrob nepřesvědčil téměř nikoho, přesvědčilo je setkání se vzkříšeným Ježíšem)

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 3: smrt Ježíše byla jen zdánlivá, podařilo se mu přežít nebyl ještě úplně mrtev, ale podařilo se mu utéci z hrobu a přesvědčit učedníky, že vstal z mrtvých

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   nepřátelé i přátelé se přesvědčili, že Ježíš je mrtvý   Římané byli profesionální popravčí. Ukřižování vedlo obyčejně k udušení, ale aby se smrt urychlila, zlámaly se kosti nohou. Ježíši nebyly zlomeny nohy, protože probodnutím jeho boku se přesvědčili, že je už mrtev – při bodnutí vyšla krev a voda, což znamená, že došlo už k posmrtnému srážení krve (Jan 19, 33-34).

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Jan 19, 38-40 … Ježíš byl zabalen asi do 30 kg obvazů a vonných mastí. Je vysoce nepravděpodobné, že by si Josef z Arimatie a Nikodém nevšimli, že je Ježíš ještě naživu.   I kdyby se krvácející a zraněný Ježíš dostal do hrobu živý, zůstal by v tomto studeném hrobě naživu po dvou dnech? Vykrvácel by k smrti.

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   i kdyby přežil v tom studeném hrobě, jak se mohl rozbalit z balzámovacích látek, odvalit dvoutunový kámen, dostat se přes elitní jednotku římské gardy, a pak přesvědčit ustrašené skeptické zbabělce, že zvítězil nad smrtí?   I kdyby se mu podařilo dostat z hrobu, byla by z něj krvácející lidská troska, kterou by učedníci neuctívali, ale řekli by mu: jsi naživu, ale určitě nejsi vzkříšený – rychle s tebou k doktorovi

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Co se tedy stalo Pavlovi, když mluví o svém obrácení? Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: `Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?´ Já jsem odpověděl: `Kdo jsi, Pane?´ A on mi řekl: `Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.´ Skutky 22, 6-8

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Pavel, velký pronásledovatel křesťanů, byl poté tři dny slepý, pak byl zázračně uzdraven a stal se nejoddanějším hlasatelem křesťanství (byl to obrat o 180°)   mimokřesťanské prameny uvádějí, že Ježíš zemřel – tyto zdroje (Josephus, Tacitus, Thallus, židovský Talmud) nebyly křesťanství nakloněny, proto je není třeba zpochybňovat

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 4: učedníci ukradli tělo Ježíše

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   tato teorie je v rozporu s celou desítkou důkazů z kapitoly 11 – učedníci byli přesvědčeni, že mluví pravdu   Nemohli vědomě klamat – krádeží těla by získali jen mučení, pronásledování a smrt. Proč by to kdokoli z nich dělal? NEMĚLI MOTIV.

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Jak by se učedníci dostali přes elitní jednotu římské gardy? NEMĚLI SCHOPNOSTI.   Kdo se tedy jako vzkříšený ukázal Jakubovi (skeptickému bratru Ježíše), Pavlovi a dalším očitým svědkům?

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes. Matouš 28, 11-15

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   i v uvedené variantě výkladu rozšiřovaném židy jsou rozpory: o o Jak spící stráž věděla, že Ježíše ukradli jeho učedníci? o o Dovolili by si členové elitní jednotky spát? Možná právě proto je museli židé uplatit, protože věděli, že za spánek na stráži budou vojáci potrestáni. o o Rozšiřovaná varianta byla vlastně tichým souhlasem s tím, že hrob Ježíše byl nalezen prázdný. (souhlas od mimokřesťanského zdroje)

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 5: místo Ježíše byl ukřižován někdo jiný – nějaký jiný zločinec

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist tuto teorii v podstatě zastává islám:   Nezabili jej, ani neukřižovali, jen se jim to tak zdálo, a ten, kdo je jiného názoru, je plný pochyb, bez žádné jisté znalosti, jen s domněnkami, protože jistě nebyl zabit – ne, Alláh jej vyzvedl k sobě, a Alláh je vyvýšen v moci a moudrosti. Sůra 4, 157-158 čili ukřižování Ježíše podle islámu je jen zdáním, nedošlo k němu

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   tato teorie není podpořena žádnými důkazy – slova islámu 600 let po odchodu Ježíše nemohou mít větší váhu než záznamy očitých svědků z prvního století (křesťanské i mimokřesťanské zdroje)   Tato alternativa je založena na spekulaci – je v rozporu se dvanácti fakty o Ježíši ze začátku této kapitoly, kterým věří každý historik. Museli bychom věřit, že všechny důkazy z prvního století jsou špatné.

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Nepoznali by Ježíšovu totožnost jeho učedníci, jeho rodina, římská garda, židé, Josef z Arimatie a Nikodém (kteří jej balzamovali mrtvého) ?   Proč byl nalezen prázdný hrob toho, kdo byl ukřižován místo Ježíše – byl i on vzkříšen z mrtvých?

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 6: učedníci si vzkříšení vymysleli, aby se stali Bohem vyvolenými mučedníky zkoumali židovský Starý zákon, zjistili, že ke vzkříšení má dojít a že utrpení a pronásledování je přiblíží více k Bohu

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   tato teorie je opět v rozporu s celou desítkou důkazů z kapitoly 11 – učedníci byli přesvědčeni, že ke vzkříšení skutečně došlo   až zkušenost vzkříšení jim otevřela oči, nikoli naopak (přečtěte si Lk 24, 13-31)

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   něco, co ještě nebylo řečeno: židé sami věděli, že ke vzkříšení skutečně došlo, jinak by během celého druhého století vehementně nešířili „protiteorii“ o krádeži jeho těla   je potřeba vysvětlit prázdný hrob – nelze si jen tak vymyslet nějakou teorii (židé by spolupracovali na teorii výmyslu? určitě ne, ale předvedli by tělo Ježíše)

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist alternativní teorie 7: autoři NZ okopírovali pohanské mýty o vzkříšení vzkříšení Ježíše je jen mýtem, stejně jako mýty o vzkříšení Marduka, Adonise, Osirise

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   Nový Zákon není mýtem, ale záznamem očitých svědků – historickým dokumentem se skutečnými historickými postavami   Tato teorie nevysvětluje prázdný hrob, mučednickou smrt očitých svědků, ani svědectví mimokřesťanských spisů (o dvanácti faktech přijímaných všemi historiky)

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Žádný řecký nebo římský mýtus nemluví o Bohu, který o o se vtělil do podoby člověka: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1, 1-3 a 14) o o narodil se z panny (Matouš 1, 18-25) o o fyzicky zemřel o o a byl fyzicky vzkříšen

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Řekové věřili v reinkarnaci do jiného smrtelného těla, Nový Zákon věří ve vzkříšení téhož těla učiněného nesmrtelným:   Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 1. list Korintským 15, 51-54

37 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   první mýtus mluvící o vzkříšení Boha se objevuje až roku 150 n.l. – pokud tedy existuje nějaký vliv, pak je to vliv historických knih křesťanství na mýty, nikoli naopak   jediná předkřesťanská zmínka mluví o bohu Osirisovi – ale zde se nejedná o klasické vzkříšení: Osiris je rozsekán na 14 kousků a rozmetán po celém Egyptě – bohyně Isis jej poskládá a „přivede k životu“, ale není to už návrat zpět do fyzického světa, nýbrž návrat do podsvětí, světa stínů

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   last but not least – autoři NZ byli přesvědčeni, že mluví pravdu (viz deset důvodů v kapitole 11)

39 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist závěr: nejvíce obhájené je tedy skutečné vzkříšení Ježíše jsou dvě možnosti: o o popřít kapitoly 9 až 12 o o věřit jim nemám tolik víry, abych udělal to první

40 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   mimochodem, alternativní výklady nestačí pouze vymyslet – jejich zastánci je také musí podložit důkazy

41 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   V alternativním výkladu je potřeba vysvětlit a podložit důkazy: 1) vzkříšení Ježíše Krista 2) dalších 35 zázraků, které očití svědci Ježíši připisují 3) proměnu učedníků ze zbabělců v mučedníky 4) vznik křesťanství v nepřátelském městě pod hrozbou pronásledování od náboženských představitelů i od státu 5) obrácení stovek židů na novou víru navzdory jejich tisíciletému náboženskému dědictví

42 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 6) obrácení Pavla, nepřítele křesťanství, v oddaného obhájce křesťanství, který neváhal podstoupit smrt 7) obrácení skeptického Ježíšova bratra Jakuba, který nevěřil, že Ježíš je Mesiáš, ale později se stal vůdcem křesťanů v Jeruzalémě 8) proč židé nepopírají důkazy (Ježíšova smrt, prázdný hrob), pouze udávají jejich falešné vysvětlení


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 12. Skeptici se ptají: Byl Ježíš skutečně vzkříšen?"

Podobné prezentace


Reklamy Google