Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Apoštol Pavel Kde se setkáme se svatým Pavlem v NZ? Máme tři vrstvy kde čteme o Pavlovi:  1) v listech které on napsal;  2) ve Skutcích Apoštolských,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Apoštol Pavel Kde se setkáme se svatým Pavlem v NZ? Máme tři vrstvy kde čteme o Pavlovi:  1) v listech které on napsal;  2) ve Skutcích Apoštolských,"— Transkript prezentace:

1

2 Apoštol Pavel

3 Kde se setkáme se svatým Pavlem v NZ? Máme tři vrstvy kde čteme o Pavlovi:  1) v listech které on napsal;  2) ve Skutcích Apoštolských, v díle které popisuje rodící se církev, kde Pavel je jeden z protagonistů;  3) v 2Pt 3,14 ‑ 17 je jenom malá zmínka.

4 Jak Pavel vypadal?

5 Apoštol Pavel I. Život Pavla  A. Chronologie života  B. Kristovo zjevení na cestě do Damašku:obrácení nebo  zjevení- povolání?  C. člověk 3 kultur  D. největší křesťanský misionář  E. Pavlovy listy

6 I. Život apoštola Pavla: úvod Kdoje apoštol Pavel?

7 Tarso,j th/j Kiliki,aj Tarsus v Kilíkii “Já jsem Žid, narodil jsem se v Tarsu v Kilìkii…” (Skutky 22,3).

8 Kde leží Tarsus?

9

10

11 A. Pavlův život  5-10 d.C. narození  36obrácení ke Kristu  40-58misionářská aktivita  49 koncil v Jeruzalémě  58-63vězěn v Césarei a v Římě  64smrt v Římě za císaře Nerona

12 Pavel před obrácením: “obřezán jsem byl osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon – farizeus, jde-li o horlivost – pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony” (F 3,5-6).

13 B. Kristovo zjevení na cestě do Damašku  Obrácení?  Zjevení- povolání?

14 Skutky apoštolů 9,3-6  “Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: “Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?” Saul řekl: “Kdo jsi Pane?” On odpověděl: “Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.”

15 Historická problematika textu:  Skutky jsou dílem Lukáše a ne Pavla.  Pavel když popisuje v listě Galatským své obrácení, tak užívá jiné termíny. Žádný kůň, žádný hlas z nebe, žádné oslepnutí, ale Milost která zjevuje Krista.  Neomylnost Písma Svatého.

16 List Galatským 1,14-16  “Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům.”

17 List Filipským 3,7-8  “Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic.”

18 C. Člověk tří kultur žid  1) žid od narození a v náboženství  2) Pavel se vyjadřuje řeckým jazykem a formou;  3) je římským občanem, začleněným do politicky- administrativní formy impéria.

19 C. Člověk 3 kultur S. Pavel byl zároveň žid, řek a říman.

20 D. Největší křesťanský misionář Skutky Apoštolské nám nabízejí uspořádané vyprávění misijní činnosti apoštola Pavla. Pavel je apoštol pohanů! (Řm 11,13)

21 A. Misijní cesty  první od 46 do 49  druhá od 50 do 52  třetí od 54 do 58

22 První misijní cesta 46-49

23 Antiochie

24 Poslání v Duchu svatém (Sk 13,1-4)  V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý:“Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.” A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr.

25

26

27

28

29 První misijní cesta 46-49

30 Antiochie Pisidská

31

32

33

34

35 První misijní cesta 46-49

36 Ikonie

37

38

39

40

41 Jeruzalémský koncil r.49

42

43

44  Pavel, Petr, Jakub  Problém křesťanů pocházejících z pohanství  Zachovávání židovských předpisů?  Obřízka?

45 Druhá misijní cesta 52-54

46 Třetí misijní cesta 54-58

47 Efez

48

49

50

51

52

53

54

55 Miléto

56

57

58

59 Cesta do Říma

60 Listy apoštola Pavla:

61 Autentické listy:  Římanům  1 Korintským  2 Korintským  Galatským  Filipským (list z vězení)  1 Soluňanům  Filemonovi (list z vězení)

62 Listy s menší pochybností autorství apoštola Pavla  Efeským (list z vězení)  Koloským (list z vězení)  2 Soluňanům

63 Listy s velkou pochybností autorství apoštola Pavla  1 Timoteovi  2 Timoteovi (list z vězení)  Titovi

64 List Židům  Není to dílo apoštola Pavla  Není to list, ale propracované kázání

65 Apoštol Pavel v Římě:

66

67

68

69

70

71

72

73 Apoštol Pavel  “Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře” (Řm 1,16-17).

74 Tato powerpointová prezentace byla vytvořena pro realizaci kurzu M ETODIKA PRÁCE S B IBLÍ PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU P-11 Název projektu: Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace Registrač. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/03.0029 Příjemce dotace: „Pastorační středisko o.p.s.“

75 Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého, 2013 Určeno pouze pro výukové účely


Stáhnout ppt "Apoštol Pavel Kde se setkáme se svatým Pavlem v NZ? Máme tři vrstvy kde čteme o Pavlovi:  1) v listech které on napsal;  2) ve Skutcích Apoštolských,"

Podobné prezentace


Reklamy Google