Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ Organizace a řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ Organizace a řízení"— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ Organizace a řízení
PaedDr. Vladimír Dostál

2 Název: Česká obec sokolská (ČOS)
Sídlo: Tyršův dům, Újezd 450/40 Praha 1 – Malá Strana Právní postavení: ČOS je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 83/1990Sb. právnickou osobou, která je způsobilá mít práva a povinnosti. Registrováno jako občanské sdružení.

3 ČOS je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek.
Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol a sokolské župy, jejichž právní subjektivita je založena ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) zák. č. 83/1990 Sb., čl. 6 odst. 1 stanov ČOS registrovaných na Ministerstvu vnitra České republiky a § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku.

4 Česká obec sokolská HISTORIE
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politického uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se ustavilo dalších osm jednot na venkově.

5 Česká obec sokolská HISTORIE
První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá. Náčelník M. Tyrš vytvořil tělocvičnou soustavu a názvosloví (Základové tělocviku). Ideovou stať Náš úkol, směr a cíl uveřejnil v časopise SOKOL (1871).

6 Česká obec sokolská HISTORIE
V roce 1869 byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, v němž byla vedoucí osobností Tyršova žačka Klemeňa Hanušová.

7 Česká obec sokolská HISTORIE
Slety: od roku 1882, v roce 2006 se konal XIV. všesokolský slet

8 Česká obec sokolská HISTORIE
Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování - výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj. - povzbuzovalo národní sebevědomí.

9 Česká obec sokolská HISTORIE
Za 1. světové války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií a ve dnech převratu v říjnu 1918 udržovali pořádek ve městech. Často byli nazýváni naším národním vojskem. Sokolští představitelé - starosta dr. Scheiner a náčelník dr. Vaníček - se stali organizátory nové čs. armády.

10 Česká obec sokolská HISTORIE
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami ( ), kdy se stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační politici včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR na olympiádách a mezinárodních přeborech (Šupčík, Vácha, Hudec, Gajdoš, Děkanová a další).

11 Česká obec sokolská HISTORIE
Program Sokola byl vždy všestranný, přitažlivý pro všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, šibřinky, výlety, zájezdy do ciziny, tábory mládeže, divadelní a loutková představení, hudební a pěvecké koncerty, přednášky, výstavy, vydávala se řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.

12 Česká obec sokolská HISTORIE
Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila "sjednocená tělovýchova" po roce Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen - již počtvrté – k novému životu.

13 Současný stav členstva
V roce 2007 registrováno 177 824 členů ČOS, sdružených v 1139 tělocvičných jednotách, z nichž je 1% velkých jednot nad členů a 47 % malých jednot s méně než 100 členy, které jsou organizovány v 42 sokolských župách.

14 Současný stav členstva
Z členů je:  37% členů mladších 18 let  51% mládež do 26 let  22 % senioři nad 60let

15 Cíle a poslání Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.

16 Cíle a poslání ČOS vychází při uskutečňování tohoto cíle z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

17 Cíle a poslání Cílem činnosti České obce sokolské je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.

18 Symbolika ČOS Symboly ČOS jsou znak kSl, odznak "Na stráž!" a prapor ČOS, pták sokol a kroj ČOS. Sokolský pozdrav je "Nazdar!". Členové ČOS se vzájemně oslovují “sestro”, “bratře”. Ženy navzájem a muži navzájem si tykají. Sokolský slib je dobrovolný. Skládají jej zletilí členové ve své jednotě. Organizační jednotky ČOS mohou užívat své znaky a prapory s využitím symbolů a znaků ČOS.

19 Organizační uspořádání ČOS
Česká obec sokolská má tyto organizační stupně: 1. Tělocvičné jednoty Sokol 2. Sokolské župy 3. ČOS Organizačními jednotkami s právní subjektivitou jsou župy a jednoty. Organizační jednotky jsou právnické osoby.

20 Organizační uspořádání ČOS
Odborné programové útvary: 1. odbor všestrannosti 2. odbor sportu 3. vzdělavatelský sbor

21 Organizační uspořádání ČOS
odbor všestrannosti ČOS – organizačně a metodicky zajišťuje všestrannou tělocvičnou a sportovní činnost dětí a mládeže, rekreační tělocvičné sportovní a turistické aktivity dospělých. V této oblasti organizuje i vzdělávání cvičitelů, soutěže a hromadná tělovýchovná vystoupení. OV má ve svém čele: náčelnictvo mužů ČOS a náčelnictvo žen ČOS a sbory, komise. Metodicky ovlivňuje činnost sokolských žup a jednot.

22 Organizační uspořádání ČOS
odbor sportu – organizačně a metodicky zaštiťuje sportovní činnost, zejména v oblasti výkonnostního sportu. Sportovní oddíly jsou registrovány v ČOS (povinně) a zpravidla u jednotlivých sportovních svazů. OS zajišťuje péči o talentovanou mládež v ČOS. V těchto oblastech organizuje a zajišťuje vzdělávání trenérských kádrů a přebory ČOS.

23 Organizační uspořádání ČOS
odbor sportu - má vlastní organizační řád, v němž jsou definovány jednotlivé útvary OS – komise jednotlivých sportů a jejich vznik a vzájemné vztahy. V čele stojí předseda OS ČOS, volený sborem župních předsedů odboru sportu.

24 Organizační uspořádání ČOS
vzdělavatelský sbor – metodicky a organizačně zajišťuje činnost členů ČOS ve vzdělavatelské, kulturní a společenské oblasti, zejména folklórní soubory, divadelní soubory, pěvecké soubory. Má vlastní organizační řád, v němž jsou definovány jednotlivé útvary vzdělavatelského sboru – komise a jejich vztahy a vznik. V čele stojí vzdělavatel ČOS, volený sborem župních vzdělavatelů.

25 Organizační uspořádání ČOS
Ústřední škola ČOS Zajišťuje vzdělávání cvičitelů, trenérů a činovníků na vyšší úrovni (cvičitel II. třídy, trenér II. třídy v akreditovaných oborech), doškolování a odborné semináře na základě požadavků odborných programových útvarů ČOS a potřeb programu ČOS. Teoreticky rozpracovává metodické podklady pro realizaci programu ČOS. Má PV ČOS schválený statut ÚŠ ČOS a lektorský sbor externích spolupracovníků z řad členů i nečlenů Sokola.

26 Jednota Jednota - základní organizační jednotka ČOS - právní subjekt
- vznik na základě rozhodnutí PV ČOS Název jednoty začíná slovy „Tělocvičná jednota Sokol (ve zkratce T. J. Sokol), za nimiž následuje místopisné označení jednoty.

27 Jednota Má vlastní majetek, může pečovat o majetek, který jí svěřily jiné jednoty, župy, ČOS, případně jiné právní subjekty. Vlastní činnost je v jednotě organizována v odborech, sborech, oddílech a komisích, případně v jiných útvarech (složkách).

28 Jednota Orgány jednoty: 1. Valná hromada jednoty 2. Výbor jednoty
3. Kontrolní komise jednoty, resp člen pověřený kontrolou.

29 Jednota Valná hromada jednoty je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně. Valná hromada jednoty zejména: - projednává a usnesením schvaluje zprávy jednoty o činnosti a o hospodaření za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech

30 Jednota Valná hromada jednoty zejména:
- rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští období a schvaluje zprávu kontrolní komise jednoty - rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty - rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem v souladu s ustanovením čl stanov

31 Jednota Valná hromada jednoty zejména:
- rozhoduje o zásadních otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě - rozhoduje o tom, do které župy v rámci příslušného kraje se jednota přihlásí případně o přechodu z jedné župy v rámci příslušného kraje

32 Jednota Valná hromada jednoty zejména:
- volí starostu a další členy výboru a členy kontrolní komise - volí delegáty a jejich náhradníky na VH župy, vyslance do výboru župy a kandidáty do kontrolní komise župy a na členství v ústředních orgánech ČOS

33 Jednota Výbor jednoty je statutárním orgánem jednoty. Je odpovědný valné hromadě jednoty. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami jednoty. Výbor jednoty zejména: - zajišťuje plnění usnesení valné hromady jednoty a usnesení orgánů župy a ústředních orgánů ČOS - rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření jednoty

34 Jednota Výbor jednoty zejména:
- sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti - zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory, sportovní oddíly a komise (např. disciplinární a smírčí) - volí a jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, členy komisí a sleduje jejich činnost

35 Jednota Výbor jednoty zejména:
- rozhoduje o přijetí, vyškrtnutí a vyloučení člena jednoty - svolává valnou hromadu jednoty a předkládá jí zprávu o své činnosti a o svém hospodaření v uplynulém roce

36 Jednota Činovníci jednoty vykonávají zejména tyto činnosti:
Starosta jednoty: - jedná navenek jménem jednoty - předsedá valné hromadě jednoty - svolává výbor jednoty

37 Jednota Činovníci jednoty vykonávají zejména tyto činnosti:
Jednatel jednoty: - sleduje plnění usnesení valné hromady a výboru jednoty a plní pokyny starosty - vyřizuje běžné písemnosti výboru jednoty a podepisuje je, nestanoví-li starosta nebo výbor jednoty jinak

38 Jednota Činovníci jednoty vykonávají zejména tyto činnosti:
Jednatel jednoty: - v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty zastupuje starostu v plném rozsahu jeho práv a povinností, pokud ti neurčili nebo nemohli určit svého zástupce

39 Župa Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje a utváří se z podnětu jednot v kraji nebo z podnětu PV ČOS. Župa má vlastní majetek nebo může také pečovat o majetek , který jí svěřily jednoty, jiné župy, ústřední orgány ČOS, případně jiné právní subjekty. Vlastní činnost je organizována v odborech, sborech a komisích případně územně v okrscích, které nemají vlastní právní subjektivitu.

40 Župa Orgány župy jsou: 1. Valná hromada župy 2. Výbor župy
3. Předsednictvo výboru župy 4. Kontrolní komise župy

41 Župa Valná hromada župy je nejvyšší orgán župy. Svolává ji výbor župy jednou za tři roky před skončením funkčního období. Valné hromady župy se účastní členové výboru župy a delegáti zvolení v jednotách. Hlas rozhodující mají jen členové výboru župy a delegáti jednot. Ostatní účastníci mají hlas poradní.

42 Župa Valná hromada župy zejména:
- projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru župy o činnosti a o hospodaření za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech, schvaluje zprávu kontrolní komise

43 Župa Valná hromada župy zejména:
- navrhuje PV ČOS zrušení nebo rozdělení župy nebo sloučení župy s jinou župou - volí delegáty a jejich náhradníky na sjezd ČOS z kandidátů navržených jednotami - volí vyslance a jejich náhradníky do výboru ČOS a může doporučit kandidáty na členství v PV ČOS, kontrolní komisi ČOS. příp. dalších orgánech ČOS

44 Župa Výbor župy zejména:
- stanoví počet členů PV župy a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarostu, jednatele a další členy PV župy a jejich náhradníky. Členy výboru župy jsou také náčelník, náčelnice, vzdělavatel a předseda odboru sportu, v jejichž nepřítomnosti je zastupují jejich zvolení zástupci.

45 Župa Výbor župy zejména:
- projednává a usnesením schvaluje zprávu PV župy o činnosti a hospodaření župy za uplynulé období, rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok

46 Župa Výbor župy zejména:
- předkládá valné hromadě župy zprávu o činnosti a o hospodaření župy za uplynulé funkční období včetně zprávy o majetkových pohybech - rozhoduje o zásadních otázkách organizace a hospodaření župy

47 Župa Předsednictvo výboru župy je statutárním orgánem župy a je odpovědné výboru župy. Řídí činnost župy v období mezi zasedáními výboru župy.

48 Župa Předsednictvo výboru župy zejména:
- zajišťuje plnění usnesení valné hromady župy, výboru župy a usnesení a pokynů ústředních orgánů ČOS - rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo výboru župy, - svolává zasedání výboru župy nejméně jednou do roka

49 Župa Předsednictvo výboru župy zejména:
- k projednání zvlášť důležitých a neodkladných záležitostí svolá mimořádnou valnou hromadu župy - zřizuje a zrušuje podle potřeby odbory, sbory a komise (např. disciplinární a smírčí), volí nebo jmenuje, pokud není ve stanovách určeno jinak, jejich předsedy a členy a sleduje jejich činnost

50 Župa Předsednictvo výboru župy zejména:
- doporučuje PV ČOS přijetí jednoty do organizační struktury ČOS - vydává stanovisko k žádostem sokolských jednot o souhlas k právním úkonům v čl stanov ČOS

51 Župa Činovníci PV župy vykonávají zejména tyto činnosti:
Starosta župy: - jedná navenek jménem župy - předsedá valné hromadě župy a zasedáním výboru župy - svolává předsednictvo výboru župy (nejméně 10x za rok)

52 Župa Činovníci PV župy vykonávají zejména tyto činnosti:
Jednatel župy: - sleduje plnění usnesení valné hromady a výboru župy a plní pokyny starosty - vyřizuje běžné písemnosti výboru župy a podepisuje je, nestanoví-li starosta nebo výbor jednoty jinak

53 Župa Činovníci PV župy vykonávají zejména tyto činnosti:
Jednatel župy: - v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty zastupuje starostu v plném rozsahu jeho práv a povinností, pokud ti neurčili nebo nemohli určit svého zástupce

54 Župa Odbornými programovými útvary župy jsou:
- odbor všestrannosti župy - odbor sportu župy - župní vzdělavatelský sbor

55 Župa Kontrolní komise župy (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán, který sleduje hospodaření se jměním župy, případně hospodaření prvních subjektů, které župa sama zřídila. V krajích, v nichž má sídlo více sokolských žup, se zřizují koordinační rady ČOS příslušných krajů. Koordinační rada volí ze svých členů krajského zmocněnce a jeho zástupce. Krajský zmocněnec a jeho zástupci jsou oprávněni jménem organizačních jednotek ČOS daného kraje jednat s orgány kraje a jinými subjekty na území kraje.

56 Ústřední orgány ČOS Sjezd ČOS Výbor ČOS Předsednictvo výboru ČOS
Kontrolní komise ČOS

57 Ústřední orgány ČOS Sjezd ČOS
Je nejvyšší orgán ČOS. Svolává ho výbor ČOS jednou za tři roky. Pořadí sjezdů se označuje arabskými číslicemi. Sjezdu se účastní s hlasem rozhodujícím: vyslanci žup nebo jejich náhradníci, náčelník ČOS a I. místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a I. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a I. místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a I. náměstek vzdělavatele.

58 Ústřední orgány ČOS Sjezd ČOS
Sjezdu se účastní s hlasem rozhodujícím: delegáti žup zvolení na valných hromadách žup, odboru všestrannosti, odboru sportu a vzdělavatelského sboru zvolení jejich orgány podle klíče, který určil výbor ČOS. S hlasem poradním: členové odstupujícího PV ČOS, odstupujícího výboru ČOS, členové odstupující kontrolní komise ČOS, odstupující a nově zvolení krajští zmocněnci ČOS a hosté pozvaní odstupujícím výborem ČOS. K přijetí usnesení sjezdu je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech účastníků sjezdu s hlasem rozhodujícím.

59 Ústřední orgány ČOS Sjezd ČOS
Sjezd ČOS zejména: - schvaluje stanovy ČOS, jejich změny a doplňky - projednává a usnesením schvaluje zprávu výboru ČOS o činnosti a o hospodaření ČOS v období mezi sjezdy včetně zprávy o majetkových pohybech, schvaluje zprávu kontrolní komise ČOS

60 Ústřední orgány ČOS Sjezd ČOS
Sjezd ČOS zejména: - volí členy kontrolní komise ČOS a jejich náhradníky - rozhoduje o konání všesokolského sletu - stanoví zásady a směry programu rozvoje a činnosti ČOS pro příští období Usnesení sjezdů ČOS jsou závazná pro všechny členy a orgány na všech organizačních stupních ČOS.

61 Ústřední orgány ČOS Výbor ČOS
Výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup. Členy výboru jsou členové PV ČOS a dále náčelník ČOS a I. místonáčelník ČOS, náčelnice ČOS a I. místonáčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a I.místopředseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS a I. náměstek vzdělavatele ČOS, které volí příslušné sbory a valná hromada odboru sportu.

62 Ústřední orgány ČOS Výbor ČOS
Výbor ČOS rozhoduje v období mezi sjezdy o všech věcech, které nejsou vyhrazeny sjezdu. Výbor stanoví počet členů PV ČOS (max.15) a volí je ze svého středu, z nich jmenovitě starostu, místostarosty s určeným jejich pořadí a oboru působnosti a jednatele. Členy PV ČOS jsou dále náčelník ČOS a náčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS, vzdělavatel ČOS.

63 Ústřední orgány ČOS Výbor ČOS
Výbor ČOS zejména: - projednává a usnesením schvaluje zprávy PV ČOS o činnosti a o hospodaření ČOS v uplynulém roce včetně zprávy o majetkových pohybech, rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plány činnosti ČOS a rozpočet ČOS - usměrňuje činnost žup

64 Ústřední orgány ČOS Výbor ČOS
Výbor ČOS zejména: - rozhoduje s přihlédnutím k návrhům jednot a žup o územním uspořádání žup - v neodkladných případech přijímá změny stanov ČOS - schvaluje zakládání obchodních společností a provádění jiných podnikatelských činností ČOS

65 Ústřední orgány ČOS Výbor ČOS
Výbor ČOS zejména: - svolává sjezd ČOS - stanoví termín a místo konání všesokolského sletu

66 Ústřední orgány ČOS Předsednictvo výboru ČOS
Předsednictvo výboru ČOS je statutárním orgánem ČOS. Je odpovědné výboru ČOS. Řídí činnost ČOS v období mezi sjezdy a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov ČOS vyhrazeny jinému orgánu. Jménem ČOS jedná navenek starosta ČOS. Jménem PV ČOS mohou jednat i další činovníci pověření PV ČOS.

67 Ústřední orgány ČOS Předsednictvo výboru ČOS
PV ČOS zejména: - zajišťuje plnění usnesení sjezdu a výboru ČOS - navrhuje hlavní úkoly ČOS na období mezi sjezdy a předkládá je k projednání výboru ČOS - svolává zasedání výboru ČOS nejméně dvakrát do roka

68 Ústřední orgány ČOS Předsednictvo výboru ČOS
PV ČOS zejména: - k projednání zvlášť důležitých neodkladných záležitostí svolá mimořádné zasedání výboru ČOS - sleduje a kontroluje stav a úroveň činnosti všech odborů, sborů, komisí a dalších útvarů ČOS - koordinuje činnost žup a řeší případné rozpory mezi nimi

69 Ústřední orgány ČOS Předsednictvo výboru ČOS
PV ČOS zejména: - zabezpečuje péči o majetek ČOS a činí potřebná opatření k zabezpečení spolkových majetkových práv - navrhuje výboru ČOS zakládání obchodních společností a provádění jiných podnikatelských činností ČOS - rozhoduje o disponování s nemovitým majetkem ve vlastnictví ČOS v rozsahu uvedeném v čl. 10.1

70 Ústřední orgány ČOS Předsednictvo výboru ČOS
Poradní orgány PV ČOS: - komise - rady - pracovní týmy

71 Ústřední orgány ČOS STAROSTA ČOS
jedná navenek jménem ČOS, předsedá sjezdu ČOS podle ustanovení čl stanov ČOS, předsedá zasedání výboru ČOS, svolává PV ČOS podle potřeby, nejméně však 10x do roka a předsedá jeho zasedáním

72 Ústřední orgány ČOS MÍSTOSTAROSTOVÉ ČOS
řídí činnost úseku ČOS v oboru působnosti, pro který byli zvoleni a odpovídají za ni PV ČOS JEDNATEL ČOS vyřizuje písemnosti, je ve styku s činovníky hnutí, eviduje smlouvy, zajišťuje materiál pro PV ČOS, pro výbor a sjezd.

73 Ústřední orgány ČOS Kontrolní komise ČOS
Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který sleduje hospodaření se jměním ČOS a informuje PV ČOS a výbor o nehospodárnostech a odchylkách od pravidel řádného hospodaření, schváleného rozpočtu nebo opatření vydaných příslušnými orgány ČOS nebo státními orgány, má právo kontrolovat doklady ČOS a zpracovává o kontrolách zprávy, vyjadřuje se k roční účetní závěrce ČOS.

74 Ústřední orgány ČOS Odborné programové útvary:
- odbor všestrannosti ČOS - odbor sportu ČOS - vzdělavatelský sbor ČOS Vzdělávacím a školícím útvarem ČOS je Ústřední škola ČOS.

75 Ústřední orgány ČOS Profesionální útvary ČOS: - kancelář ČOS
- kancelář Tyršova domu

76 Česká obec sokolská Postavení ve sportovním prostředí ČR:
- Rada ministra školství pro sport - Expertní komise MŠMT - Všesportovní kolegium - Člen ČOV Mezinárodní postavení: - Světový svaz sokolstva - ISCA

77

78 Děkuji Vám za pozornost.
PaedDr. Vladimír Dostál


Stáhnout ppt "ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ Organizace a řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google