Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika Etapy statistických prací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika Etapy statistických prací"— Transkript prezentace:

1 Statistika Etapy statistických prací
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Statistika Etapy statistických prací

2 VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_29
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_29 Autor Petr Polách Tematický celek Matematika – odpovědný přístup k přípravě na hodinu Ročník 3. Datum tvorby Anotace Prezentace slouží jako podpora při výuce statistiky pro obchodní akademie Metodický pokyn Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo programu typu Master Eye. V materiálu jsou zadání příkladů, které mají studenti vypracovat za domácí úlohu. Tím je pěstován zodpovědný přístup k přípravě na hodinu. XxX – značka autora, yy – číslo sady (bude přiděleno) zz – číslo materiálu v rámci sady (1–20) tttt – volitelné textové označení podle obsahu

3 Plán statistického zkoumání
formuluje účel obsah rozsah termíny odpovědné osoby

4 Etapy statistických prací
Statistické zjišťování organizované získávání a shromažďování údajů prověřování správnosti těchto údajů. Statistické zpracování třídění získaných údajů výpočet potřebných charakteristik a ukazatelů publikace vhodnou formou. Statistický rozbor vyvození závěrů návrh vhodných opatření

5 Statistické zjišťování
Statistické zjišťování - subjekty Zjišťování a shromažďování údajů a jejich prověřování Provádí se u jednotek zjišťování Zprávy o jednotkách podává zpravodajská jednotka (škola o žácích, podnik o pracovnících) Obě jednotky mohou být totožné.

6 Statistické zjišťování
Časové hledisko Informace se zjišťují k rozhodnému okamžiku (k určitému datu) za rozhodné období (za 1. čtvrtletí). Pokud se statistické zjišťování po určité době opakuje, mluvíme o periodicitě zjišťování. Lhůta zjišťování - za jak dlouho po skončení rozhodného období nebo po rozhodném okamžiku musí být zjišťování skončeno.

7 Statistické zjišťování
Rozsah a formy Rozsah zjišťování u všech jednotek - vyčerpávající zjišťování u některých jednotek (vzorků)- nevyčerpávající zjišťování - výběrové Formy zjišťování výkaznictví zvlášť organizovaná šetření (sčítání obyvatel, ankety, výzkumy veřejného mínění).

8 Statistické zjišťování
Chyby úmyslné (k zakrytí nedostatků, trestné činnosti) neúmyslné: náhodné (neúmyslné) - např. z nepozornosti soustavné - nepochopením nebo špatným výkladem pokynů Prověřování statistických údajů (k odstranění chyb): kontrola úplnosti (zda je vyplněno vše, zda nějaké údaje nechybí) kontrola početní kontrola logickou - zda zjištěné údaje dávají smysl Při nalezení chyby uvedeme: druh chyby, u početních chyb špatný i opravený výsledek, příčinu chyby (posun des. čárky, záměna číslic) u logické chyby důvod proč údaje nedávají smysl.

9 Statistické zjišťování
Chyby Př1.: Proveďte všechny druhy kontroly stat. údajů o prodejně: Př2.: Zkontrolujte údaje o výrobě ubrusů v jednotlivých dekádách měsíce:

10 Statistické zpracování
Organizace: Centralizovaná Statistické údaje, zjištěné u jednotlivých stat. jednotek se zpracovávají bez mezičlánků v jednom centru. (Např. vojenské správy zasílali údaje o brancích rovnou na ministerstvo) Decentralizovaná údaje se od statistických jednotek postupně zpracovávají ve zpracovatelských stupních až se shrnou v centru. (volby)

11 Statistické zpracování
Technika zpracování jakým způsobem se všechny tři části zpracování (třídění, výpočet ukazatelů a publikace) realizují po stránce technické: Ruční zpracování všechny práce se provádějí ručně (max. s použitím malé výpočetní techniky). Publikace v tabulkách vyplněných strojem nebo ručně a stejně tak grafy. Člověk zpracování řídí i provádí. Mechanizované využití neprogramované techniky. Člověk zpracování řídí ale provádí je stroj Automatizované zpracování výpočetní technikou - pomocí počítačů. Zpracování řídí i provádí stroj podle programu.

12 Statistické zpracování
třídění získaných údajů výpočet charakteristik a ukazatelů publikace výsledků

13 Statistické zpracování
Třídění statistických údajů Postup třídění Stanovení třídících znaků (znaku) - podle čeho budeme třídit. třídění jednostupňové třídění vícestupňové Určení obměn třídících znaků (vytvoření skupin pro zvolené hledisko). Třídící znaky mohou být slovní nebo číselné. Pokud přichází v úvahu více slovních znaků, vyjmenují se nejčastější a zbývající se shrnou jako "ostatní, jiné, další…". Zjištění počtu případů v každé skupině - vyjádření četností.

14 Statistické zpracování
Třídění statistických údajů Intervaly Pokud přichází v úvahu více číselných znaků shrneme je do číselných intervalů Levé straně intervalu říkáme dolní mez, pravé straně horní mez. Interval s oběma mezemi je uzavřený interval, s jednou mezí je otevřený interval. U otevřených intervalů: znaménko - znamená "až do„ znaménko + znamená "a více".

15 Statistické zpracování
Třídění vzestupné - sestupné číselné - textové - speciální řazení - četnosti na PC

16 Statistické zpracování
Třídění statistických údajů Př.: V uvedené tabulce určete: třídící znaky uzavřené a otevřené intervaly číselné obměny slovní obměny četnosti stupeň třídění horní a dolní meze

17 Statistické zpracování
Třídění statistických údajů Př1: Navrhněte číselné intervaly pro rozdělení dělníků podle plnění výkonových norem. Nejnižší plnění bylo 93,8%. nejvyšší 127,4%. Př2: Roztřiďte vozidla podnikové dopravy do vhodných intervalů podle přepravených tun v jednom dni. Jednotlivá vozidla přepravila tato množství tun nákladu:52, 50, 48, 54, 48, 53, 50, 50, 52, 54, 50, 49, 47, 52, 46, 48, 54, 47, 44, 42, 49, 53, 54, 40, 46, 54. Určete, co je třídícím znakem, jaké jsou jeho obměny a jaký druh třídění byl použit. Př3: Roztřiďte pracovníky provozu do vhodných intervalů podle výše mezd v Kč: 2667, 3842, 3156, 3487, 2867, 3498, 4236, 4481, 3964, 5217, 4939, 5156, 4824, 5265, 2937, 3476, 3527, 4326, 3574, 4815, 5137, 3452, 2715, 3949, 5165, 2824, 5562, 3927, 4763, 5372, 3624

18 Statistické zpracování
Výpočet statistických charakteristik Postup: Volba vhodné charakteristiky podle účelu stat. zkoumání. Volba vhodného prostředku výpočetní techniky podle rozsahu zpracovávaných údajů a složitosti výpočtu. Samotný výpočet podle připojeného algoritmu. Pozn.: Algoritmus – předepsaný postup (program)

19 Publikace výsledků stat. zpracování
Zpracováno v samostatném DUMu: VY_42_INOVACE_PoP_MA_3OA_26

20 Statistický rozbor Statistický rozbor
Z výsledků stat. zpracování se vyvozují závěry, které vyúsťují v návrh opatření. K provedení kvalifikovaného stat. rozboru je třeba kromě znalosti stat. metod potřebná důsledná znalost věcné stránky problému(!).

21 Použité zdroje ZDROJE BURDA, Z., STRACHOTA, F., Statistika pro obchodní akademie. 2. vyd. Fortuna s. ISBN XxX – značka autora, yy – číslo sady (bude přiděleno) zz – číslo materiálu v rámci sady (1–20) tttt – volitelné textové označení podle obsahu


Stáhnout ppt "Statistika Etapy statistických prací"

Podobné prezentace


Reklamy Google