Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava krajů na programovací období 2014+ Praha 23.6.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava krajů na programovací období 2014+ Praha 23.6.2011."— Transkript prezentace:

1 Příprava krajů na programovací období 2014+ Praha 23.6.2011

2 Regiony zdůrazňují, že:  kohezní politika po roce 2013 musí pracovat s jasně definovanými cíli, jakých má být dosaženo,  cíle a prostředky musí být voleny s ohledem na rozdílnou rozvinutost regionů,  důležité je umožnit takovou flexibilitu při stanovování cílů a nástrojů kohezní politiky, aby mohly být řešeny jejich problémy a využit jejich potenciál,  základem je možnost stanovení takového mixu intervencí a priorit, které umožní zaměřit se ve střednědobé strategii na dosažení stanoveného/-ných cíle/ů,  méně rozvinuté regiony musí nezbytně dobudovat kvalitní infrastrukturu, která je základní – nikoliv však postačující – podmínkou jejich rozvoje. Východiska

3 Víceúrovňové řízení je další nezbytnou podmínkou pro dosažení požadovaných efektů a cílů kohezní politiky. Regiony České republiky zdůrazňují, že základním cílem kohezní politiky by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých regionů a zmenšování rozdílů mezi nimi. Následující programovací období bude charakterizováno (a regiony na to musí být připraveny):  větší podporou vědy, výzkumu, efektivity, inovací a konkurenceschopnosti  větší zastoupení revolvingových nástrojů, půjček, garancí než doposud  zmenšujícím se objemem evropských finančních zdrojů Regiony chtějí podporovat růst své konkurenceschopnosti a proto se pro další období připravují na použití modelu konkurenceschopnosti dle výsledků publikovaných v Páté kohezní zprávě Evropské komise.

4 Model konkurenceschopnosti regionů Konkurenceschopnost je měřena indikátory v rámci 11 skupin. Tyto skupiny pak regiony považují za pilíře priorit pro budoucí kohezní politiku. 1.Instituce 2.Makroekonomická stabilita 3.Infrastruktura 4.Zdraví a zdravotnictví, sociální služby 5.Kvalita zákl. a středoškolského vzdělávání 6.Vysokoškolské vzdělávání a celoživotní učení 7.Efektivita trhu práce 8.Velikost trhu 9.Technologická připravenost 10.Sofistikovanost podnikání 11.Inovace základní skupina podpora efektivity podpora inovací

5 Následující kroky, regiony 1.Zpracování modelu konkurenceschopnosti pro použití na regionální úrovni (firma Ernst&Young) - červen, červenec 2011 2.Sestavení směrů rozvoje regionu NUTS 2 ve vazbě na priority EU v období 2014+ dle strategie Evropa 2020 (kraje a NUTS 2) – červenec 2011 3.Implementace modelu konkurenceschopnosti regionů (kraje, NUTS 2) – říjen 2011 4.Zahájení programování, analytická část (úroveň NUTS 2) – listopad, prosinec 2011  Konání jednání ke rozvojovým prioritám ČR pro období 2014+ (tzv. kulaté stoly, účast: rezorty, kraje, města a obce, tripartita atp.) – konec května 2011 Kraje nastavily v rámci připomínek regionální rozměr ke každé rozvojové prioritě ČR  Schválení návrhu zaměření budoucí kohezní politiky EU v ČR Vládou ČR – červenec 2011 – kraje žádají vládu (AKČR) o posun termínu zejména z důvodu nejasné evropské legislativy (listopad 2011) a neexistence Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ (bude dokončena až v roce 2012)  Diskuze k nastavení způsobu implementace příštího období (řídící orgány, počet operačních programů) – srpen 2011 – leden 2012 Následující kroky celostátní

6 Schůzky k rozvojovým prioritám, které se uskutečnily na konci května jsou rozvrženy tematicky takto: 1.Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.Rozvoj základní infrastruktury 3.Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce) 4.Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví 5.Integrovaný rozvoj území Kraje ke každé rozvojové prioritě definovaly regionální dimenzi

7 Zvýšení konkurence schopnosti ekonomiky – Rozvoj podnikání, podpora regionálního růstu založeného na výzkumu, vývoji a inovacích, tvorba a aktualizace RIS zvyšování kvality vzdělávání Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce) - Zvyšování kvality a efektivity územně samosprávn ích celků a municipalit, rozvoj infrastruktur y pro výkon veřejné správy Rozvoj základní a páteřní infrastruktury – dobudování a modernizace dopravní infrastruktury, podpora využívání veřejné dopravy, podpora ICT, zkvalitňování regionálních energetických sítí, Rozvoj integrovaného záchranného systému Územní soudržnost – Integrovaný rozvoj měst a venkova, zvyšování kvality veřejných prostranství, sanace brownfields, cestovní ruch, efektivní využití potenciálu kulturního a historického dědictví, zlepšování kvality životního prostředí Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví, podpora regionální infrastruktury, Integrace sociálně vyloučených, dostupnost péče ROP 2014 +

8 Souvislosti tematických a regionálních operačních programů v programovacím období 2014+  Programy ESF a ERDF se doplňují! Tematické operační programy:  Stát si určí dva až tři základní celonárodní cíle, z toho vytvoří 2-3 operační programy, které respektují tyto cíle, přičemž regionální dimenze bude řešena v rámci regionálních operačních programů. Regionální operační programy:  Cíl ROPů – posílení konkurenceschopnosti (viz model konkurenceschopnosti), kraje ve spolupráci se státem, obcemi a městy, určí omezené množství regionálních priorit, které chce dosáhnout v rozvoji daného regionu, vytvoří regionální operační program a projekty v něm jsou v souladu s těmito prioritami a zároveň nejsou v rozporu s celostátními prioritami

9 Model konkurenceschopnosti regionů Aplikace modelu konkurenceschopnosti - EU Regional Competitiveness Index 2010 zpracovaný Světovým ekonomickým fórem, Evropskou komisí ( 5. kohezní zpráva) na regionální úroveň - NUTS II a kraje

10 Index konkurenceschopnosti regionů EU příklady indikátorů Jak měřit vnitřní úroveň regionu NUTS II ? Jak určit priority regionu NUTS II?

11 Model konkurenceschopnosti krajů a regionu NUTS II Rozpracovat model konkurenceschopnosti dle měřitelnosti a obsahového vymezení na úroveň regionů NUTS II a krajů Najít měřitelné indikátory - návrh soustavy klíčových indikátorů jednotlivých pilířů modelu konkurenceschopnosti Identifikovat regionální rozvojové priority NUTS II

12 Příklad vnitřního členění NUTS 2 Severovýchod dle hospodářské prosperity obvodů ORP

13 Mgr. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje


Stáhnout ppt "Příprava krajů na programovací období 2014+ Praha 23.6.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google