Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika na webu Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie,Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika na webu Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie,Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice"— Transkript prezentace:

1 Statistika na webu Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie,Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice http://meloun.upce.czhttp://meloun.upce.cz, milan.meloun@upce.cz

2 LiteraturaLicenční studium Intenzivní kurzy Nejlepší úlohy na internetu

3 Literatura

4

5 CD přiloženo.

6

7

8 Učebnice s operativním CD: Každý příklad vyřešen 5 programy a outputy jsou k dispozici v *.PDF formátu. V tisku, vyjde červen 2005

9 Kliknutím na číslo příkladu se objeví output programu ….

10 Licenční studium

11 UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Projekt dvouletého licenčního studia chemometrie na téma Statistické zpracování dat Vedoucí licenčního studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210 Pardubice, IČO: 216 275, DIČ: 248-00216275 Telefon: 466037026, Fax: 466037068 E-mail: milan.meloun@upce.cz, http://meloun.upce.czhttp://meloun.upce.cz Datum otevření posledního 10. licenčního studia: 20. září 2004 Přehled základních informací k licenčnímu studiu: Charakter studia Organizace studia Vyučující (foto)Plán studia Sylaby předmětů Přihláška do adresáře Absolventi, diplomky Návody úloh Otázky ke zkoušce Vzory semestr. prací Potřebná literatura.Potřebný softwarePotřebný software Zákony Murphyho Promoce licen. studia 1. semestr (70 hodin):2. semestr (70 hodin):

12 Intenzivní kurzy

13

14 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická nabízí týdenní intenzivní kurz na téma Statistické zpracování dat 1. Inovovaný kurz počítačové analýzy dat Intenzivní výuka nepředpokládá předběžné znalosti a probíhá stylem "škola hrou" tj. po hodině teorie následuje vždy hodina praktických úloh na počítači. Kurz je s novou učebnicí Kompendium.....+ CD.! Termín nejbližšího kurzu: ZMĚNA 31. května - 4. června 2004 Zaplatit na číslo bankovního konta: PK34000X/ činnost 8060/ středisko 3330 Číslo účtu: 37030-561/0100, variabilní symbol: 33308060PK34000X. Termíny: Každoročně vždy v měsících únoru, červnu a září (dotažte se na termín nejbližšího kurzu) Místo: Elektronická učebna LE1, UNIVERZITA PARDUBICE, nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice Organizát or: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210 Pardubice, Telefon: 466037026, Fax: 466037068, E-mail: milan.meloun@upce.cz Cena: 10.900,- Kč zahrnuje učebnici za 630,- Kč a Kompendium úloh za 495,- Kč, ale neobsahuje ubytování a stravu Přihláška do Intenzivního týdenního kurzu (Přihlášku napište dle tohoto vzoru) Přihlašuji se do kurzu Statistické zpracování dat 1. Inovovaný kurz počítačové analýzy dat, v rozsahu 35 hodin za 10.900,- Kč. Účastník (tituly, jméno, příjmení):.................................................................................................................. Organizace (název, adresa, PSČ):......................................................................................................................................................................................................................................................................................... IČO:...............................DIČ:.............................. Pracovní zařazení:........................................................ Telefon (včetně směru):.......................................... Fax (včetně směru):.................................................... E-mail:................................................................... Bydliště (adresa včetně PSČ a telefonu):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Podpis odpovědného pracovníka a razítko organizace:......................................... Datum:............. Curriculem vitae Czech English Chemometrics Equilibria Laboratory project Tutorials Textbooks Methodology of Data Analysis Selected Papers Glossary Selected Textbooks Statistic Glossary Chemometrics, Vol. 1 Chemometrics, Vol. 2 Books Experimental Techniques Selected Papers Patents and Project Piston Microburette Application of Patents an Projects Chemometrics I Chemometrics II Chemometrics III License Study Courses Kurz 1 Kurz 2 Textbooks Patents and Reports Original Papers Conferences Citation Index Potvrzení o zaplacení kurzu (organizace či účastník sám doloží zaplacení ještě před zahájením kurzu) Potvrzujeme, že jsme uhradili školné za............................................................................................................... (titul, jméno, příjmení účastníka kurzu) Školné do kurzu je zaplaceno prostřednictvím příkazu k úhradě na vrub účtu:...................................................................................................................................................................................................................... a to ve prospěch účtu: Komerční banka, a. s., pob. Pardubice, pob. Pardubice, číslo účtu 37030-561/0100, variabilní symbol: napište sem číslo kurzu 33308060PK34000X. Datum odeslání příkazu k úhradě:............................................................. Razítko a podpis příkazce: Pozor! Oznámení o zaplacení kurzu vyplňte shodně s příkazem k úhradě. Bez potvrzeného oznámení je přihláška na kurz neplatná a slouží jenom jako průzkum zájmu o kurzy. Do nejbližšího kurzu lze zařadit účastníka až po zaplacení školného.. Termíny kurzů Místo kurzu Cena kurzu Organizátor kurzu Popis kurzu Organizační informace Sylabus kurzu Obsah úloh Objednávka kurzu Englis h Equilibri a Laboratory project Tutorial s Methodology of Data Analysis Selected Papers Glossar y Selected Textbooks Chemometrics, Vol. 1 Chemometrics, Vol. 2 Experimental Techniques Selected Papers Piston Microburette Application of Patents an Projects Chemometrics II Chemometrics III License Study Course s Kurz 2 Patents and Reports Original Papers Conference s Citation Index Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická nabízí týdenní intenzivní kurz na téma Statistické zpracování dat 1. Inovovaný kurz počítačové analýzy dat Intenzivní výuka nepředpokládá předběžné znalosti a probíhá stylem "škola hrou" tj. po hodině teorie následuje vždy hodina praktických úloh na počítači. Kurz je s novou učebnicí Kompendium.....+ CD.! Termín nejbližšího kurzu: ZMĚNA 31. května - 4. června 2004 Zaplatit na číslo bankovního konta: PK34000X/ činnost 8060/ středisko 3330 Číslo účtu: 37030-561/0100, variabilní symbol: 33308060PK34000X. Termíny: Každoročně vždy v měsících únoru, červnu a září (dotažte se na termín nejbližšího kurzu) Místo: Elektronická učebna LE1, UNIVERZITA PARDUBICE, nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice Organizátor: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210 Pardubice, Telefon: 466037026, Fax: 466037068, E-mail: milan.meloun@upce.cz Cena: 10.950,- Kč zahrnuje Kompendium úloh za 495,- Kč, ale neobsahuje ubytování a stravu

15 1.Základy metrologie: klasifikace chyb měření, přesnost přístrojů, mezní hodnoty chyb, třída přesnosti přístroje, kvantilové a momentové chyby, chyby analytických výsledků, nejistoty výsledků, propagace chyb absolutních a relativních, propagování nejistot u analytických stanovení. Hromadění nejistot u instrumentálního stanovení. 2.Interaktivní statistická analýza jednorozměrných dat: diagnostiky exploratorní analýzy dat (grafy: krabicové, kvantilový, polosum, symetrie, Q-Q, rankitový, hustoty pravděpodobnosti, kruhový), ověření předpokladů o datech, transformace dat. Druhy rozdělení a určení rozdělení výběru. Základní statistiky polohy a rozptýlení při analýze výběru. Robustní statistiky ve stopové analýze. Hornův postup analýzy malých výběrů. Statistické testování, testy správnosti a testy přesnosti. Porovnávání výsledků s normou a validace analytických postupů. Párový test. 3.Analýza rozptylu:Základní pojmy. Jednofaktorová analýza rozptylu. Technika vícenásobného porovnávání. Dvoufaktorová analýza rozptylu vyvážená a nevyvážená. 4.Regresní modely: Lineární a nelineární regresní modely. Předpoklady metody nejmenších čtverců. Regresní diagnostika při výstavbě modelu. "Regresní triplet" (DATA, MODEL, METODA). Validizace analytické metody, porovnání s normou. Párový test dvou metod. Heteroskedasticita, autokorelace a multikolinearita v experimentálních závislostech. Věrohodnost stanoveného modelu. Výstavba vícerozměrného lineárního a nelineárního modelu. Analýza polynomů a odstranění multikolinearity. 5.Kalibrace (lineární a nelineární):Intervalový odhad neznámé koncentrace (obsahu). Limity přesnosti kalibrace: kritická úroveň, mez detekce a mez stanovení. Kritická hladina a šum metody. Určení kalibračního modelu pomocí regresní diagnostiky. Analýza vlivných bodů. Vliv přesnosti přístroje, metody a experimentu na limitu detekce.

16 Popis kurzu Zaměření kurzu: kurz základů statistického zpracování dat na počítači a řízení jakosti řešením praktických úloh. Odhalení všech tajemství, ukrytých v datech. Zvyšování kvalifikace pracovníků managementu. Přednosti kurzu: interaktivní (dialog s PC) matematicko-statistické analýza dat, za účelem získání maximálního množství informace. Zachytit nejnovější směry v kontrolní činnosti a výchova manažera jakosti na pracovišti. Absolvent kurzu bude schopen statisticky zpracovávat data na počítači. Určení kurzu: pro pracovníky kontrolních laboratoří OHS, OTK, OKŘJ, dále zdravotnických, veterinárních a vodo-hospodářských laboratoří, potravinářské a zemědělské inspekce, chemických, potravinářských, farmaceutických a zemědělských výrob. Pro pracovníky kontroly životního prostředí všech odvětví průmyslu, energetiky a zemědělství, pro technology, pracovníky řízení jakosti, a především pro vedoucí pracovníky. Od roku 1993 absolvovalo kurzy více než 1360 lidí z Čech i ze Slovenska, např. 40 lidí z Léčiva Praha, 30 ze Synthezie Semtín, většina vodohospodářských laboratoří Povodí řek, Potravinářské inspekce, ÚKZUZ, atd. Charakteristika kurzu: Výuka nepředpokládá nějaké předběžné znalosti statistiky. Po hodině přednášek následuje vždy procvičování praktických úloh na osobním počítači (naše osvědčená "škola hrou"). Přednášející v kurzu: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Univerzita Pardubice, Osvědčení o kurzu: po absolvování kurzu obdrží každý účastník kurz univerzitní osvědčení

17 Přihláška do Intenzivního týdenního kurzu (Přihlášku napište dle tohoto vzoru) Přihlašuji se do kurzu Statistické zpracování dat Inovovaný kurz počítačové analýzy dat v rozsahu 35 hodin za 10.950,- Kč. Účastník (tituly, jméno, příjmení):............................................................................................ Organizace (název, adresa, PSČ):.......................................................................................... IČO:...............................DIČ:.............................. Pracovní zařazení:................................... Telefon (včetně směru):...................................... Fax (včetně směru):.................................. E-mail:............................................................ Bydliště (adresa včetně PSČ a telefonu):...................................................................................................................................................... Podpis odpovědného pracovníka a razítko organizace:............................. Datum:..........

18 Hledání na internetu Knihovny dat Knihovny řešených úloh Manuály software Demonstrační software http:// ……adresa na webu…..

19 http://www.amstat.org/publications/jse/jse_data_archive.html

20 http://my.execpc.com/~helberg/statistics.html

21 http://astro.u-strasbg.fr/~fmurtagh/mda-sw/

22 http://www.uc.edu/sashtml/stat/chap30/sect49.htm

23 http://lib.stat.cmu.edu/DASL/allmethods.html

24 http://lib.stat.cmu.edu/DASL/DataArchive.html

25 http://www.uc.edu/sashtml/stat/chap1/index.htm

26 http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people/

27 http://my.execpc.com/~helberg/statistics.html#books

28 http://web1.iop.kcl.ac.uk/iop/Departments/BioComp/data %20sets.htm

29 http://www.stat.ncsu.edu/sas/sicl/data/

30 http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/

31 http://solon.cma.univie.ac.at/~neum/statdat.html

32 http://lib.stat.cmu.edu/datasets/

33 http://lib.stat.cmu.edu/datasets/Andrews/

34 http://www.niaad.liacc.up.pt/statlog/datasets.html

35 Děkuji za pozornost! http://meloun.upce.cz

36


Stáhnout ppt "Statistika na webu Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie,Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice"

Podobné prezentace


Reklamy Google