Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI"— Transkript prezentace:

1 OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Ústav epidemiologie 3.LF UK

2 o vnímavosti či odolnosti vůči nespecifická rezistence
REZISTENCE A IMUNITA o vnímavosti či odolnosti vůči infekci rozhodují nespecifická rezistence + imunita

3 REZISTENCE bariérové faktory v branách vstupu, biochemické složení tkání, humorální nebo metabolické vlivy, rasové a druhové rozdíly

4 Imunita přirozená – nespecifická Imunita získaná – specifická

5 IMUNITA PŘIROZENÁ - NESPECIFICKÁ
fagocytóza, komplementový systém. lyzozym, zánětlivé pochody, interferon uplatňuje se samostatně bez předchozího styku antigen protilátka - nespecificky

6 IMUNITA ZÍSKANÁ – SPECIFICKÁ
je podmíněna stykem s etiologickým agens dělí se na humorální – protilátkovou a celulární – T buňkami zprostředkovanou imunitu je získána přirozeným či umělým způsobem dělí se na pasivní a aktivní imunitu

7 PASÍVNÍ IMUNITA Získaná přirozeným způsobem
transplacentární přenos protilátek od matky na plod, omezená doba trvání 2-6 měsíců Získaná umělým způsobem podávání hotových protilátek heterologní a homologní imunoglobuliny

8 PASÍVNÍ IMUNIZACE aplikace hotových protilátek ve formě imunoglobulinů
poskytnutí okamžité ochrany osobám exponovaným nákaze profylaktické podání terapeutické podání

9 PASÍVNÍ IMUNIZACE Heterologní imunoglobuliny – získané
z plazmy zvířecích dárců v nedávné době aktivně imunizovaných Homologní imunoglobuliny – získané z plazmy osob v nedávné době aktivně imunizovaných nebo v rekonvalescenci

10 PASÍVNÍ IMUNIZACE Heterologní imunoglobuliny – odbourávání z organizmu příjemce cca 7-10 dnů Homologní imunoglobuliny – odbourávání z organizmu příjemce cca 3 – 4 týdny

11 AKTIVNÍ IMUNITA získaná přirozeným způsobem - postinfekční imunita
získaná umělým způsobem - postvakcinační imunita

12 nejvýznamnější možnost primární prevence infekčních chorob
OČKOVÁNÍ aktivní imunizace nejvýznamnější možnost primární prevence infekčních chorob

13 HISTORIE OČKOVÁNÍ 1796 - Edward Jenner - vakcinace proti pravým
neštovicím (variole)

14 ROK ZAVEDENÍ OČKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
záškrt tbc 1947 (1953) tetanus 1958 dávivý kašel 1958 dětská obrna (1960) spalničky 1969 zarděnky 1982 (1986) příušnice 1987

15 ORGANIZACE OČKOVÁNÍ V ČR
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví „o očkování proti infekčním nemocem“ č. 537/2006 Upravuje členění očkování a podmínky provedení jednotlivých druhů očkování

16 OČKOVACÍ LÁTKA = VAKCÍNA
preparát, který obsahuje antigeny jednoho či více mikroorganismů a po aplikaci člověku nebo zvířeti vyvolá protilátkovou odezvu - navodí vznik aktivní imunity

17 JEDNOTLIVÉ DRUHY VAKCÍN podle způsobu přípravy
živé atenuované inaktivované (usmrcené) anatoxiny (toxoidy) subjednotkové a štěpené polysacharidové syntetické a rekombinantní

18 OBECNÉ POŽADAVKY NA VAKCÍNY
imunologická účinnost bezpečnost stabilita

19 ZÁSADY SPRÁVNÉHO OČKOVÁNÍ
respektování pokynů v SPC dodržování kontraindikací správná technika očkování individuální přístup k očkovanému

20 SPRÁVNÁ TECHNIKA OČKOVÁNÍ
aplikace vhodné vakcíny vyřazení vakcíny exspirované desinfekce místa vpichu vhodné aplikační místo zásada suché jehly zdravotnický dohled po dobu 30 min. po očkování dodržování odstupů mezi vakcinacemi

21 DODRŽENÍ ODSTUPŮ MEZI VAKCINACEMI
po inaktivované vakcíně 2 týdny po živé vakcíně 4 týdny po revakcinaci BCG vakcínou 8 týdnů po primovakcinaci BCG 12 týdnů po kožních testech (včetně tuberkulinového) 1 týden po imunostimulačních látkách 7 – 10 týdnů

22 KONTRAINDIKACE OČKOVÁNÍ
akutní onemocnění alterovaná imunita závažné reakce po předchozí dávce neurologické symptomy v anamnéze anafylaxe na vaječnou bílkovinu a ATB ve vakcíně

23 KONTRAINDIKACE OČKOVÁNÍ
Dočasné – očkování se přesune na dobu, kdy kontraindikace pomine Trvalé – jedinec je vyřazen napořád z určitého typu očkování

24 PŘÍČINY NEDOSTATEČNÉ POSTVAKCINAČNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚDI
vrozená či získaná imunodeficience nedodržení kontraindikací nedodržení předepsaných odstupů mezi jednotlivými druhy očkování špatný výživový stav

25 REAKCE PO OČKOVÁNÍ lokální, celkové časné, pozdní, velmi pozdní
fyziologické, nefyziologické

26 NA VZNIKU REAKCÍ SE PODÍLEJÍ
OČKOVACÍ LÁTKA očkovací agens (mitigované spalničky) toxické látky (obsažené ve vakcíně) atd. STAV ORGANIZMU podání vakcíny v inkubační době či v průběhu onemocnění, alergie TECHNIKA OČKOVÁNÍ nedodržení předepsané techniky aplikace

27 ORGANIZACE OČKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
očkování je důležité zvláště u dětí, protože ty jsou infekčními nemocemi nejvíce ohroženy strategie očkování se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví očkování proti infekčním nemocím se člení do několika skupin

28 JEDNOTLIVÉ DRUHY OČKOVÁNÍ V ČR
pravidelné očkování zvláštní očkování mimořádné očkování očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách očkování na žádost

29 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ DĚTÍ proti
tuberkulóze záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onem. vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, poliomyelitidě, virové hepatitidě B spalničkám, zarděnkám, příušnicím

30 Očkování proti tuberkulóze
základní očkování – 4.den – 6.týden po narození po 3-4 měsících se provede přešetření místa vpichu, pokud není patrná žádná lokální reakce, provede se přeočkování po skončení základního očkování přeočkování – od dovršení 11.roku do dovršení 12.roku věku u dětí s negativním tuberkulinovým testem

31 Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onem
Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onem. vyvolanému Haemophilus influenzae b, poliomyelitidě a virové hepatitidě B základní očkování – od 13.týdne po narození 3 dávkami hexavakcíny v intervalech nejméně 1měsíce mezi dávkami a 4.dávkou podanou nejméně 6 měsíců po 3.dávce, nejpozději však před dovršením 18.měsíce života přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli v 5 letech života přeočkování proti poliomyelitidě – od dovršení 10. do dovršení 11. roku věku dítěte přeočkování proti tetanu – od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku a dále po každých 10 – 15ti letech

32 Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím
základní očkování – v 15. měsíci života přeočkování – za 6 – 10 měsíců po základním očkování, v odůvodněných případech i později

33 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ DĚTÍ proti
pneumokokovým nákazám * virové hepatitidě B u novorozenců HBsAg pozitivních matek * * u vybraných dětí podle indikace

34 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ osob vymezených vyšším rizikem infekce
Chřipce (u osob umístěných v LDN, DD, ÚSP) Pneumokokovým nákazám (u osob umístěných v LDN, DD, ÚSP- polysacharidová vakcína) Virové hepatitidě B (u osob zařazených do dialyzačního programu, nově přijatých do ÚSP, při rizikové expozici biologickému materiálu)

35 ZVLÁŠTNÍ OČKOVÁNÍ proti
virové hepatitidě A + virové hepatitidě B (provede se u zaměstnanců základních složek integrovaného záchranného systému) virové hepatitidě B (u zaměstnanců chirurgických oborů, odd. hemodialýzy, infekčních odd., interních odd., ARO, LDN, laboratoří, transfúzních stanic, domovů důchodců, ÚSP) vzteklině (u osob na pracovištích s vyšším rizikem vztekliny) chřipce (u osob pracujících v LDN, ÚSP, domovech důchodců)

36 MIMOŘÁDNÉ OČKOVÁNÍ tím se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích je vyhlašováno hlavním hygienikem

37 OČKOVÁNÍ PŘI ÚRAZECH A PORANĚNÍCH
očkování osob k prevenci vzniku ranných infekcí zahrnuje očkování proti vzteklině a proti tetanu proti tetanu při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, v předoperační přípravě, zejména před operacemi na konečníku a tlustém střevě proti vzteklině v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy

38 OČKOVÁNÍ NA ŽÁDOST očkování osob na vlastní žádost
očkování proti infekcím, proti kterým je k dispozici vakcína finanční úhrada za provedené očkování do uvedené kategorie patří i očkování do zahraničí

39 GRAFY Zdroj dat SZÚ

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "OČKOVACÍ PROGRAMY V PRAXI"

Podobné prezentace


Reklamy Google