Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OČKOVÁNÍ NA NOVOROZENECKÉM ODDĚLENÍ MUDr. Jozef Macko novorozenecké oddělení KN T.Bati, a.s., Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OČKOVÁNÍ NA NOVOROZENECKÉM ODDĚLENÍ MUDr. Jozef Macko novorozenecké oddělení KN T.Bati, a.s., Zlín."— Transkript prezentace:

1 OČKOVÁNÍ NA NOVOROZENECKÉM ODDĚLENÍ MUDr. Jozef Macko novorozenecké oddělení KN T.Bati, a.s., Zlín

2 Historie  očkování dnešního typu zahájeno v 18. století – variolizace  Edward Jenner – očkování dítěte virem kravských neštovic a po vyléčení očkování virem pravých neštovic – variola, chlapec neonemocněl = podstata očkování  vakcinace vacca= latinsky kráva

3 Historie - ČR  nezpochybnitelné úspěchy očkování  1958 – černý kašel – před 30 tis. nemocných, 50 úmrtí, poté žádné úmrtí  1960 – dětská obrna – před 50 úmrtí ročně, 600 nemocných, poté žádné úmrtí  1970 – spalničky – před 50 tis. nemocných, 60 úmrtí, poté žádné úmrtí  příušnice, zarděnky, záškrt  ČR – u některých očkování první na světe

4 Povinné očkování  je regulováno a hrazeno státem  cíle povinného očkování: - zabránit těžkému postižení jako následku infekčního onemocnění - zabránit těžkému postižení jako následku infekčního onemocnění - vyloučit či zabránit úmrtí - vyloučit či zabránit úmrtí - bránit nejen vzniku, ale především šíření onemocnění - bránit nejen vzniku, ale především šíření onemocnění

5 Typy očkování a) pravidelné – dle očkovacího kalendáře b) zvláštní – u osob se zvýšeným rizikem vzniku nemoci ( HBV u zdravotníků ) c) mimořádné – může nařídit hygienik, při nebezpečí epidemie ( např. chřipka ) d) při cestě do ciziny – očkování dle lokální epidemiologické situace e) při úrazech, poraněních – tetanus, rabies f) dobrovolné – meningokok, chřipka, klíšť. encefalitida

6 Kriteria efektivity očkování  vysoce účinná a bezpečná očkovací látka  očkování plošné  cenová dostupnost  dostatek dávky očkovací látky  dodržení časového schématu  adekvátní zdrav. stav očkované osoby  správné provedení imunizace = správná aplikace očkovací látky

7 Typy vakcín a) živé virové vakcíny – spalničky, příušnice, zarděnky, dětská obrna, plané neštovice b) inaktivované ( subjednotkové ) virové vakcíny – HB, HA, chřipka, vzteklina, klíšť. encefalitida c) živé bakteriální vakcíny – TBC, břišní tyf d) inaktivované ( subjednotkové ) bakteriální vakcíny – tetanus, záškrt, hemofilus B, meningokoky

8 Očkování na novorozeneckém oddělení  BCG primovakcinace – povinné očkování  očkování dětí HbsAg positivních matek – pasivní ( Hepatect, Neohepatect ), aktivní – Engerix B  jiná očkování ( RS virus – Synagis )

9 BCG vakcinace  Vyhláška MZ ČR o očkování proti infekčním nemocem č. 439/2000 Sb.  novela Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 274, § 47a, odst. 1  Metodický návod k provádění vyhlášky o opatřeních proti přenosným nemocem, Věstník MZ ČR 1985, částka 9-12  metodické doporučení pro činnost kalmetizačního oddělení

10 BCG vakcinace  základní očkování proti TBC se provádí u novorozenců, kteří dosáhli hmotnosti 2500g a více nejdříve 4. den a nejpozději 42. den po narození dítěte, a to bez předchozí imunobiologické zkoušky  výjimečně lze očkovat zdravé novorozence s nižší hmotností, pokud dobře prospívají  ČR – incidence TBC 20/100 000 obyvatel – jedna z nejnižších na světě

11 BCG vakcinace - otázky  očkování dětí s hmotností nižší než 2500 g  očkování dětí před 4. dnem po narození ( časnější propouštění do domácí péče )  očkování dětí předčasně narozených ( postkoncepční vs. postnatální věk )  dobré prospívání ?

12 BCG vakcinace  rozdílné přístupy v evropských zemích - 1 dávka v dětském věku - 1 dávka u novorozence - 2 dávky - bez vakcinace

13 BCG vakcinace v ČR Komise MZd ČR pro preventabilní infekce 2005 – primovakcinace co nejdříve po porodu, čím pozdější vakcinace, tím menší efektivita ( kontakt s jinými bakteriemi a antigeny oslabuje účinnost primovakcinace ) Česká pneumologická a ftizeologická společnost 2001 – odsunout primovakcinaci až po proběhlém základním očkování ( přibližně 7-12 měsíc věku )

14 BCG vakcinace  primovakcinaci provádějí lékaři novorozeneckých a dětských oddělení nemocnic  vakcinaci po 42 dnu života provádějí pracovníci kalmetizačních oddělení  pokud dítě očkováno po 42 dnu života, pak vždy až po provedení tuberkulinové zkoušky a její negativitě

15 BCG vakcinace - vakcína  všechny ve světě používané vakcíny jsou derivovány z původního kmene Mycobacterium bovis, izolovaného Calmettem a Guerinem v roce 1921 v Pasteurově institutu v Lille  dnešní vakcíny se liší svými schopnostmi indukovat imunitní odpověď  v ČR – BCG vaccine SSI ( Denmark, kmen Copenhagen )  živá lyofilizovaná vakcína

16 BCG vakcinace  vakcína se aplikuje přísně intradermálně nad distální úpon deltového svalu vlevo ( hranice horní a střední třetiny paže )  novorozenci a děti do jednoho roku věku dávka 0,05 ml rozpuštěné vakcíny  starší 1 roku věku 0,1 ml vakcíny  musí být zřetelný pupen alespoň 5mm  0,1 ml vakcíny = 100 – 300 tis. VBC ( viable bacterial count )

17 BCG vakcinace  3-4 měsíce po primovakcinaci – kontrola reakce ( místo vpichu, jizva, reg. LU ) a) pokud reakce dostatečná ( zaznamená se v očk. průkazu ) – revakcinace v 11 roce věku b) pokud jizva negativní, do 2 let věku tuberkulinová zkouška, u negativních revakcinace ( booster )

18 BCG vakcinace - kontraindikace Očkování proti tuberkulóze se neprovádí: - horečnatý stav - podezření z akutního onemocnění - rekonvalescence po nemoci - imunodeficitní stav - positivní tuberkulinová zkouška - komplikace po předchozí BCG vakcinaci - terapie systémovými steroidy či léky, významně snižujícími imunitní odpověď

19 BCG vakcinace – postvakcinační reakce I. Fyziologické - nehlásí se hyg. službě - celková reakce – únava, nevolnost - celková reakce – únava, nevolnost - lokální reakce – erytém, edém, infiltrace, ulcerace - lokální reakce – erytém, edém, infiltrace, ulcerace do 10mm 2-4 týdny po očkování do 10mm 2-4 týdny po očkování II. Nežádoucí – hlásí se hyg. službě a) alergické ( anafylaxe, šok, exanthem ) a) alergické ( anafylaxe, šok, exanthem ) b) hyperreaktivní ( ulcerace nad 10 mm, lupoidní kožní b) hyperreaktivní ( ulcerace nad 10 mm, lupoidní kožní reakce, lymfadenitis s fluktuací, píštěle ) reakce, lymfadenitis s fluktuací, píštěle ) c) neurologické ( encefalopatie, křeče, neuritidy ) c) neurologické ( encefalopatie, křeče, neuritidy ) Nejzávažnější reakcí je generalizace infekce – plicní i mimoplicní

20 BCG vakcinace – postvakcinační reakce  pacienty s reakci po očkování, podléhající hlášení, doporučeno odeslat na příslušnou kalmetizační stanici  abscesy a kolikvované LU doporučeno neincidovat, ale punktovat silnější jehlou, sterilně krýt, lokálně Framykoin ung.  hlášení na tiskopise „Hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiva“

21 Zásady vakcinace  neočkovat akutně nemocné dítě  dotázat se na postvakcinační komplikace u předchozích očkování  dodržovat časové odstupy mezi jednotlivými vakcinacemi  informovat rodiče o průběhu postvakcinačních reakcí  po očkování ponechat dítě 30 minut pod lékařským dohledem  hlásit nežádoucí reakce

22 BCG vakcinace - Zlín  od r. 2000 – žádná systémová infekce  5-6 nežádoucích reakcí ročně hlásí kalmetizační středisko  30 -35 nehlášených postvakcinačních reakcí ročně ošetří kalmetizační středisko  záchyt ?

23 BCG vakcinace ČR  od roku 2001 nárůst komplikací, především reaktivace již zhojené jizvy Příčiny? - druh a dávka vakcíny – NE - technika aplikace – NE ? - věk očkovaného – nejvíce komplikací u dětí, vakcinovaných po porodu, nikoli u dětí, vakcinovaných později ( HBsAg + ) - vliv jiného očkování – ANO ? – tetra-, penta- a hexavakcíny

24 BCG vakcinace - ČR  Česká ftizeologická společnost navrhuje změnit očkovací kalendář, BCG primovakcinace až po základním očkování ( mezi 7-12 měsícem věku ) Možná positiva: - očkovat budou kalmetizační sestry – minimalizace nesprávné techniky očkování - vymizí riziko nepoznaného imunodeficitu - vymizí kostní komplikace ( nepozorované u později vakcinovaných dětí ) - redukují se lokální komplikace - nenaruší se očkovací kalendář ( protrahované hojení )

25 BCG vakcinace - ČR  Česká ftizeologická společnost navrhuje změnit očkovací kalendář, BCG primovakcinace až po základním očkování ( mezi 7-12 měsícem věku ) Možná negativa: - možná snížená proočkovanost - kalmetizační střediska bude nutno posílit - nižší imunitní odpověď ? - ekonomická náročnost

26 BCG vakcinace - otázky  děti propuštěné do 3 dne – očkovat či pozvat k očkování později ? ( do 42 dne )- Dr. Škovránková – FN Motol – NE před 4 dnem  děti s hmotností nižší než 2500 g – pokud prospívají, očkujeme  předčasně narozené děti – postkoncepční či postnatální věk? – Dr. Škovránková – postkoncepční věk, spíše ale vakcinaci odložit  odmítnutí očkování – důvody, řešení, postihy

27 Zákonné normy a povinnosti  zdrav. zařízení jsou povinna provést pravidelná……očkování a pasivní imunizaci osob  každé očkování nutno zaznamenat do zdrav. dokumentace a očk. průkazu  podle § 46. odst.4 zákona č. 258/2000 Sb. odpovídá za plnění povinností na úseku očkování osob mladších 15 let její zákonný zástupce  nedodržení = přestupek, možná sankce  jestliže zdrav. zřízení nesplní svou povinnost dle Zákona 258/2000 Sb., je hygienik povinen postihnout takové jednání správní pokutou dle § 92 citovaného zákona

28 Proč očkovat?  v ČR používané očkovací látky efektivní ve více než 90% ( imunizace pacienta ), nechrání tedy absolutně  očkování je nejbezpečnější cesta k získání imunizace proti jinak nebezpečným infekcím  proočkování populace brání šíření infekce a postupně zajišťuje eradikaci negativní přístup k očkování – neproočkovanost – objevení se infekcí – zvýšení nemocnosti a úmrtnosti

29 Děti HBsAg + matek  indikována pasivní imunizace specifickým hyperimunním globulinem ( Hepatect, Neohepatect – Biotest ) – dávka dle hmotnosti, podává se i.v. jako bolus či v infuzi ihned po porodu ( do 1-2 hodin ), protektivita 6-12 měsíců  indikována aktivní imunizace Engerix B – podá se i.m., do 12 (24) hodin po porodu, interval očkování 0-1-6 měsíců, 6-8 týdnů po poslední dávce odběr venózní krve na HbsAg a anti-HBs protilátek

30 Jiná očkování – RSV Synagis Očkování indikováno u dětí do 2 let věku, a to: - nedonošení novorozenci s BPD narození do 28 t.g. a dříve, pokud před začátkem RS sezóny dosáhli postkoncepčního věku 36 týdnů, závislí na 02 či na ventil. podpoře - novorozenci, narození ve vyšším gest. týdnu s RTG potvrzenou emfyzematozně bulózní formou BPD

31 Jiná očkování – RSV Synagis  dle Lékopisu indikováno u všech dětí, narozených do 36 týdne gestace ( i bez BPD )  cena vakcíny!!  v ČR ročně cca do 150 dětí  po 2 roce věku již nemá význam – vlastní protilátky  preferenčně pneumonie a otitidy

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OČKOVÁNÍ NA NOVOROZENECKÉM ODDĚLENÍ MUDr. Jozef Macko novorozenecké oddělení KN T.Bati, a.s., Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google