Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologické vlivy a utváření mínění Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologické vlivy a utváření mínění Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/08."— Transkript prezentace:

1 Psychologické vlivy a utváření mínění Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/08

2 2 Základní psychologické pojmy Hodnoty (Values) Hodnoty (Values) Víra, přesvědčení (Beliefs) Víra, přesvědčení (Beliefs) Postoje (Attitudes) Postoje (Attitudes) Mínění (Opinions) Mínění (Opinions)

3 3 Hodnoty Jak by to mělo Ideální, cílový stav Ideální, cílový stav Zakotvené v kultuře Zakotvené v kultuře Tendence považovat je za univerzální Tendence považovat je za univerzální Terminální – instrumentální hodnoty Terminální – instrumentální hodnoty

4 4 Víra, přesvědčení Jak to skutečně je Mentální konstrukt Mentální konstrukt Víra, že určitý soubor informací a názorů je pravdivý a správný Víra, že určitý soubor informací a názorů je pravdivý a správný Jsou základem pro postoje a mínění Jsou základem pro postoje a mínění Předpokládáme, že ostatní smýšlejí stejně Předpokládáme, že ostatní smýšlejí stejně

5 5 Postoje Relativně stálé tendence k jednání Relativně stálé tendence k jednání Jsou naučené Jsou naučené Mají pozitivní či negativní zaměření Mají pozitivní či negativní zaměření Odrážejí osobní naladění (mám/nemám rád/a, líbí/nelíbí se mi) Odrážejí osobní naladění (mám/nemám rád/a, líbí/nelíbí se mi)

6 6 Mínění Vyjádření postoje slovně nebo chováním Vyjádření postoje slovně nebo chováním Jsou různorodější a proměnlivější než postoje Jsou různorodější a proměnlivější než postoje Většinou s postoji konzistentní Většinou s postoji konzistentní Mohou se měnit v aktuální situaci Mohou se měnit v aktuální situaci

7 7 Složky postojů Kognitivní (názory a myšlenky) Kognitivní (názory a myšlenky) Afektivní (afektivní) – city, emocionální reakce Afektivní (afektivní) – city, emocionální reakce Konativní – tendence k jednání, chování Konativní – tendence k jednání, chování

8 8 Rané teorie formování postojů Moderní přístup – změna postojů Moderní přístup – změna postojů Behaviorismus – chování lze vědecky zkoumat bez ohledu na duševní stavy Behaviorismus – chování lze vědecky zkoumat bez ohledu na duševní stavy Klasické podmiňování (Classical Conditioning) Klasické podmiňování (Classical Conditioning) Operantní podmiňování (Operant Conditioning) Operantní podmiňování (Operant Conditioning)

9 9 Klasické podmiňování Je-li původně neutrální stimul spojen s jiným stimulem, dochází k určité reakci Je-li původně neutrální stimul spojen s jiným stimulem, dochází k určité reakci Změna v daném stimulu vyvolává určitou odpověď Změna v daném stimulu vyvolává určitou odpověď Typ učení na základě opakování Typ učení na základě opakování

10 10 Operantní podmiňování Reakce na podnět se objevuje v dané stimulační situaci Reakce na podnět se objevuje v dané stimulační situaci Situace je vodítkem pro volbu postoje či chování Situace je vodítkem pro volbu postoje či chování Sociální učení na základě odměny a trestu Sociální učení na základě odměny a trestu

11 11 Kritika behaviorismu Eliminace myšlení Ale lze aplikovat na: analýzu předsudků, stereotypu a schémat analýzu předsudků, stereotypu a schémat některé situace vyjadřování mínění, zejména při neexistenci či nepevnosti postojů některé situace vyjadřování mínění, zejména při neexistenci či nepevnosti postojů

12 12 Další směry psychologického výzkumu 1. Kognitivní teorie - jak lidé zpracovávají informace 2. Postoje jako komplexy 3. Postoje jako kontinuum 4. Motivační teorie – lidé mohou mít stejné postoje z různých důvodů 5. Vztah postojů a chování 6. Emoce při utváření postojů

13 13 1. Kognitivní teorie a) Teorie kognitivní odpovědi (Cognitive Response Theory) b) Teorie mentálních zkratek (Mental Heuristic)

14 14 Teorie kognitivní odpovědi Změna postoje vždy založena na vědomých a aktivních myšlenkových procesech Centrální trasa – intenzivní myšlení, rozvažování o problému Periferní trasa – povrchní, zaměření na jednoduché a přitažlivé narážky Důležité pro přesvědčování Význam opakování; je snadné odvést pozornost

15 15 Teorie mentálních zkratek Člověk má omezené informační zdroje, je omezen časem, podmínkami Člověk má omezené informační zdroje, je omezen časem, podmínkami Pokud intenzivně nepřemýšlí, má tendenci reagovat na podnět rychle a efektivně Pokud intenzivně nepřemýšlí, má tendenci reagovat na podnět rychle a efektivně Mentální zkratky (heuristiky) – jednoduchá pravidla pro efektivní rozhodování (co je nejzřejmější, nejpravděpodobnější) Mentální zkratky (heuristiky) – jednoduchá pravidla pro efektivní rozhodování (co je nejzřejmější, nejpravděpodobnější) Efekt prvního dojmu Efekt prvního dojmu

16 16 2. Postoje jako komplexy a) Balanční teorie (Balance Theory) b) Teorie shody (Congruity Theory) c) Teorie kognitivní disonance (Cognitive Disonance Theory)

17 17 Balanční teorie Heider, 1958 Heider, 1958 Koncept rovnováhy mezi držitelem postoje, pro něj významnou osobou a objektem postoje Koncept rovnováhy mezi držitelem postoje, pro něj významnou osobou a objektem postoje Potřeba lidí dosáhnout rovnováhy: Potřeba lidí dosáhnout rovnováhy: 1. být mírotvorcem 2. znepřátelit si jinou osobu 3. odejít ze situace

18 18 Teorie shody Osgood, Tannenbaum 1955 Osgood, Tannenbaum 1955 Zaměřuje se na stupeň pozitivních či negativních vztahů mezi elementy Zaměřuje se na stupeň pozitivních či negativních vztahů mezi elementy Konfliktní sdělení mohou ústit do neshody (incongruity) Konfliktní sdělení mohou ústit do neshody (incongruity) Změna postojů – kompromis mezi původními polaritami Změna postojů – kompromis mezi původními polaritami

19 19 Teorie kognitivní disonance Festinger (1957) posuzuje dvojici postojů v čase Festinger (1957) posuzuje dvojici postojů v čase Inkonzistence mezi dvěma poznatky (jeden opakem druhého) Inkonzistence mezi dvěma poznatky (jeden opakem druhého) Snaha dosáhnout konsonance, souladného vztahu mezi postoji Snaha dosáhnout konsonance, souladného vztahu mezi postoji Disonance postojů - důležitý zdroj jejich změny Disonance postojů - důležitý zdroj jejich změny Výsledek – změna postoje nebo přidání dalšího, který umožňuje novou interpretaci Výsledek – změna postoje nebo přidání dalšího, který umožňuje novou interpretaci

20 20 3. Postoje jako kontinuum a) Teorie adaptační úrovně b) Teorie sociálního úsudku

21 21 Teorie adaptační úrovně Helson 1947 Helson 1947 Všechny stimuly mohou být smysluplně uspořádány na psychologickém kontinuu (negativní – pozitivní) Všechny stimuly mohou být smysluplně uspořádány na psychologickém kontinuu (negativní – pozitivní) Podstatný je referenční rámec Podstatný je referenční rámec Kontrastní efekt – je-li nový hodnocený stimul odstraněn z referenčního rámce Kontrastní efekt – je-li nový hodnocený stimul odstraněn z referenčního rámce

22 22 Teorie sociálního úsudku Sherif, Havland, 1965 Sherif, Havland, 1965 Také předpokládá řazení stimulů na psychologickém kontinuu Také předpokládá řazení stimulů na psychologickém kontinuu Hodnocení vztahováno nejen ke kontrastním, ale také asimilačním efektům Hodnocení vztahováno nejen ke kontrastním, ale také asimilačním efektům Vlastní postoje jako vnitřní zakotvení Vlastní postoje jako vnitřní zakotvení Sféra přijetí, sféra odmítnutí, sféra bez vazby Sféra přijetí, sféra odmítnutí, sféra bez vazby

23 23 4. Motivační teorie a) Funkcionální teorie postojů (Functional Theory of Attitude) b) RAS model utváření mínění (RAS Model of Opinion Formation) c) Řízené utváření dojmu (Impression Management Theory)

24 24 Funkcionální teorie postojů D. Katz 1960 Funkce postojů vůči jednotlivci: 1. Ochrana ega (ego-defensive) 2. Vyjadřování hodnot (value expressive) 3. Poznávací (knowlege funcion) 4. Utilitární (utilitarian function)

25 25 RAS model utváření mínění Zaller, 1992 Zaller, 1992 Receive – Accept – Sample Model Receive – Accept – Sample Model Jak si jedinec vytváří názor a veřejně vyjadřuje Jak si jedinec vytváří názor a veřejně vyjadřuje 4 stadia: existuje sdělení; příjemce mu věnuje pozornost a rozumí obsahu; rozhoduje se o svém postoji; jedná – přijímá/odmítá 4 stadia: existuje sdělení; příjemce mu věnuje pozornost a rozumí obsahu; rozhoduje se o svém postoji; jedná – přijímá/odmítá 4 axiomy: percepce; rezistence; dosažitelnost; odpověď 4 axiomy: percepce; rezistence; dosažitelnost; odpověď

26 26 Řízené utváření dojmu Inspirace Goffman 1959; výzkumy 70. let Inspirace Goffman 1959; výzkumy 70. let Hlavním cílem je dosáhnout sociálního přijetí Hlavním cílem je dosáhnout sociálního přijetí Méně významné, zda je mínění konzistentní a v souladu s vnitřními postoji Méně významné, zda je mínění konzistentní a v souladu s vnitřními postoji

27 27 5. Vztah postojů a chování Metodologické otázky Metodologické otázky Individuální rozdíly ve vztahu postoj-chování Individuální rozdíly ve vztahu postoj-chování Sociální a situační faktory Sociální a situační faktory a) Teorie zdůvodněného jednání (Theory of reasoned Action) b) Teorie plánovaného chování (Theory of planned Behaviour)

28 28 Teorie zdůvodněného jednání Ajzen 1975 Ajzen 1975 Lidé jsou racionální, kalkulují náklady a užitek Lidé jsou racionální, kalkulují náklady a užitek Chování dobrovolníků Chování dobrovolníků 4 komponenty teorie: postoje vůči jednání; subjektivní normy; záměr jednat určitým způsobem; aktuální jednání 4 komponenty teorie: postoje vůči jednání; subjektivní normy; záměr jednat určitým způsobem; aktuální jednání Lidé mají tendenci chovat se tak, aby získali příznivé výsledky a byli oceněni významnými druhými Lidé mají tendenci chovat se tak, aby získali příznivé výsledky a byli oceněni významnými druhými

29 29 Teorie plánovaného chování Rozšíření modelu i pro typy chování nařízeného nebo vynuceného Rozšíření modelu i pro typy chování nařízeného nebo vynuceného Chování může být vždy nahlíženo jako cíl Chování může být vždy nahlíženo jako cíl Vnímaná kontrola chování – jak snadné/obtížné je cíle dosáhnout Vnímaná kontrola chování – jak snadné/obtížné je cíle dosáhnout Ovlivňuje strategii, jak cíl uskutečnit a může mít přímý vliv na chování Ovlivňuje strategii, jak cíl uskutečnit a může mít přímý vliv na chování


Stáhnout ppt "Psychologické vlivy a utváření mínění Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK LS 2007/08."

Podobné prezentace


Reklamy Google