Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 4. přednáška 10.11.2011 Mezinárodní politická ekonomie Mezinárodní právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 4. přednáška 10.11.2011 Mezinárodní politická ekonomie Mezinárodní právo."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 4. přednáška 10.11.2011 Mezinárodní politická ekonomie Mezinárodní právo

2 Organizační záležitosti Témata seminárních prací Adresa na zaslaní seminárních prací: kurzaz@centrum.cz Uvést číslo tématu, skupinu a jméno do předmětu emailu

3 Mezinárodní politická ekonomie

4 Co zkoumá MPE ?? Kdy dochází k jejímu hlavnímu rozmachu ???

5 Mezinárodní politická ekonomie problematika bídy a bohatství rozmach od 70. let 20.st.  do té doby oddělení studia ekonomie a politiky  nyní obě disciplíny velmi úzce propojeny debaty o oddělení disciplíny ???

6 Mezinárodní politická ekonomie Proč není v současnosti striktně oddělena politika a ekonomie ??? Jaký je vztah mezi politikou a ekonomií ???

7 Vztah mezi politikou a ekonomií Ekonom. aktivita Vytváří základ pro a ovlivňuje Politická moc Reguluje

8 Vztah mezi politikou a ekonomií 1. období krizí 1970´s 1. Brettonwoodský systém 2. ropné šoky 2. dekolonizační proces v Africe 3. rozpad bipolárního uspořádání

9 Hlavní směry Jaké jsou hlavní (3) směry politické ekonomie ???

10 Hlavní směry  Merkantilismus  Liberalismus  Marxismus  jsou deskriptivní (proč dochází k určitým jevům) i preskriptivní (jak k nim dospět)

11 Merkantilismus Vztah mezi ekonomií a politikou ??? Hlavní aktér ekonomických vztahů ??? Role státu ??? Ekonomické cíle ??? Možnost spolupráce ??? Problematika zemí 3světa ???

12 Merkantilismus klíčová role politiky (vůči ekonomii) stát je hlavním aktérem  má však pasivní roli současné ekonomické vztahy – konfliktní, hra s nulovým součtem, národní zájmy cíl – maximalizace státní moci

13 Merkantilismus neexistuje možnost další vzájemné spolupráce pomoc vůči slabým aktérům je nežádoucí – zvýšila by konkurenci Jako teorii MV Vám to připomíná ???

14 Liberalismus Vztah mezi ekonomií a politikou ??? Hlavní aktér ekonomických vztahů ??? Role státu ??? Ekonomické cíle ??? Možnost spolupráce ??? Problematika zemí 3světa ???

15 Liberalismus Ekonomie je autonomní politika zajišťuje pouze fungovaní volného trhu hlavní aktéři  jednotlivci (konzumenti i producenti)  privátní (nadnárodní) firmy

16 Liberalismus snahu státu o zásahy do ekonomiky je nutno eliminovat současné vztahy jsou soutěživé a kooperativní, hra s nenulovým součtem spolupráce možná s reformou současného MPS cíl – maximalizace blaha jedince – společnosti rozvoj zemí 3světa – forma úvěrů, investic, obchodu – profit všech zúčastněných

17 Marxismus Vztah mezi ekonomií a politikou ??? Hlavní aktér ekonomických vztahů ??? Role státu ??? Ekonomické cíle ??? Možnost spolupráce ??? Problematika zemí 3světa ???

18 Marxismus ekonomické struktury ovlivňují politiku hlavní aktéři jsou třídy role státu je negativní – potřeba reformy – postupná eliminace ekonomické vztahy jsou konfliktní – hra s nulovým součtem

19 Marxismus spolupráce možná jen po radikální reformě – nutná revoluce cíl – vytvoření beztřídní společnosti problematika zemí 3světa – přerozdělení politické moci

20 Reflexe merkantilismu Historicky úzce spojen s budováním národních států v Evropě Imperialismus  přímá kontrola území, obyvatelstva a přírodních zdrojů za konkrétním účelem

21 Současný merkantilismus  Protekcionismus Asijští tygři  Ekonomické pobídky X sankce  Dle mnohých neoimperialismus nepřímá kontrola, závislost

22 Reflexe liberalismu 16. -17. st. - kritika merkantilismu důraz na:  Volný obchod (teorie komparativních výhod)  Uvolnění národních a světových trhů  Neviditelná ruka trhu Drsná realita ranného kapitalismu v Anglii 18.-19. st. nutnost:  Jasných pravidel a institucí nutných pro fungování volného trhu  Regulace některých aspektů tržních vztahů

23 Současný liberalismus Správná role státu v ekonomických záležitostech ??? (jaká ???)  Keynesiánská škola X Neoliberalismus

24 Reflexe marxismu reakce na drsnou realitu ranného kapitalismu důraz na:  svržení buržoazie  zrušení soukromého vlastnictví Základní teze  dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů: Po vzniku kapitalismu se jedná o boj buržoazie a proletariátu SSSR a marxismus ???

25 Mezinárodní ekonomické organizace Jaké znáte ??? Jak se dělí ???

26 Mezinárodní ekonomické organizace Globální  WTO  IMF  Světová banka  OSN Regionální  OECD

27 WTO Světová obchodní organizace  Systém smluv definující obchodování mezi státy  Diskusní fórum pro změny těchto pravidel  Kritika – hájí zájmy velkých korporací  Vychází z úmluv GATT (revize z r. 1995)  http://www.wto.org/ http://www.wto.org/

28 IMF Mezinárodní měnový fond  Dohled nad stabilitou měnového systému – fixní kurzy  Pomoc státům nacházející se v platební neschopnosti  Součást Bretton-Woodského měnového systému od 2. sv.v.  Členové téměř všechny státy OSN Kromě Severní Korea, Kuba, Lichnštejnsko, Andorra, Monako, Tuvalu, Nauru  http://www.imf.org/external/index.htm http://www.imf.org/external/index.htm

29 Světová banka Poskytuje státům prostředky pro zmírnění chudoby a hospodářský rozvoj Soustředí se na rozvojové země Spolu s IMF součást Bretton-Woodského měnového systému od 2. sv.v. http://www.worldbank.org/

30 OSN Viz. více přednáška 3. Univerzální (ekonomický) charakter OSN Rozpočet OSN Hlavní role ECOSOCu Ekonomické sankce a embarga RB OSN

31 OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  Sdružení rozvinutých států uznávající principy tržní ekonomiky a zastupitelské demokracie  Diskusní fórum pro výměnu ekonomických informací  sbírá informace o vývoji ekonomiky-usnadnění spolupráce  Koordinace s bojem proti korupci v členských státech  Vznik z OEEC (1961)  http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_ 1_1_1_1_1,00.html http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_ 1_1_1_1_1,00.html

32 Brettonwoodský (měnový) systém Co je to ??? Kdy působil ???

33 Brettonwoodský (měnový) systém Systém regulace mezinárodních měnových vztahů Trval v letech 1945 – 1971 Standart ekvivalence dolaru a zlata Statut amerického dolaru jakožto světové reservní měny Garance směnitelnosti dolaru za zlato v pevném kurzu 35 $ za trojskou unci zlata

34 Mezinárodní právo

35 Co je to MP ??? Čím se MP primárně zabývá ??? Jak se MP historicky vyvíjelo ??? Jaká je role MP dnes ???

36 Mezinárodní právo Mezinárodní právo veřejné Normativní systém  Popis toho, co má být…. Případ → norma → legalita / nelegálnost Existence na mezinárodní úrovni MPS

37 Role MP Ovlivňuje jednání států  Sankce za porušení (jaké znáte ???) Vliv na vnitrostátní právo jednotlivých států  Přejímání určitých částí Praktické dopady (uveďte příklady)  Diplomacie a MV  Státní správa  soudnictví  Běžný život

38 Vývoj MP 4 základní období:  Archaické – do r.1648  Tradiční – 1648-1945  Moderní – 1945-1990  Postmoderní - 1990-současnost Co toto dělení připomíná ???

39 Prameny MP Co je to ??? Jsou důležité ??? Jaké jsou ???

40 Prameny MP Všeobecné uznávané formy, z nichž poznáváme pravidla mezinárodního práva Má obsah – pravidlo Má formu – pramen

41 Prameny MP 4 základní kategorie pramenů MP:  Mezinárodní smlouvy  Mezinárodní obyčej  Obecně uznávané právní zásady  Soudní rozhodnutí

42 Další dělení pramenů MP Základní  Mezinárodní smlouvy  Mezinárodní obyčej Podpůrné  Obecné právní zásady  Soudní rozhodnutí  Doktríny Další prameny  Jednotlivé akty států či MO

43 Mezinárodní smlouvy Jaké znáte ???

44 Mezinárodní smlouvy Primární zdroj MP Kodifikuji právo Jsou závazné  Pro signatáře  Všeobecně Definice:  Ujednání 2 či více subjektů MP mající z vůle těchto subjektů MP účinky a řídí se MP  Nutná písemná forma

45 Mezinárodní smlouvy Podoba mezinárodní smlouvy  Preambule  Vlastní text  Závěrečná ustanovení Vznik mezinárodní smlouvy  Jednání → podpis → ratifikace →vstup v platnost Neplatnost mezinárodní smlouvy  Jaké případy ???

46 Mezinárodní obyčej Primární zdroj MP Obecně uznávané právní zásady, které byly postupem času kodifikovány Výsledek určité praxe mezi 2 či více subjekty MP Materiální prvek – existence pravidla Subjektivní prvek – závaznost pravidla Vždy nepsaný

47 Obecné právní zásady Sekundární zdroj MP Odvození z vnitrostátního práva  Přeneseny na mezinárodní úroveň Poměrně vágní Obecné právní principy uznávané civilizovanými státy

48 Soudní rozhodnutí Sekundární zdroj MP Rozhodnutí národních i mezinárodních soudů Určitá relevance při formování MP Typické pro anglo-saský právní systém

49 Ostatní sekundární prameny MP Doktríny  Právní názor nejvýznamnějších znalců Jednostranné právní akty  U MO – rezoluce RB OSN

50 Subjekty MP Co je to subjekt MP ??? Jaké jsou druhy subjektů a jak je dělíme ???

51 Subjekty MP Subjekt MP je jednotka mající způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům Schopnost uzavírání planých mezinárodních smluv Schopnost domáhání se náhrady za škody při porušení MP Schopnost vysílat a přijímat své / cizí zástupce do / z ciziny Jsou odlišné

52 Druhy subjektů MP Stát MO Jednotlivec Zvláštní jednotka (jaké ???) Kdo nyní nemá subjektivitu MP ???

53 Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva Jaký je vztah ??? Kde je shoda a kde rozdíl ???

54 Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva Monismus (jeden právní celek) X dualismus (2 nezávislé systémy) Horizontální decentralizované (MP) X vertikální centralizované (VP)

55 Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva Přenos závazků z MP do VP:  Inkorporace (stejný obsah i forma)  Transformace (stejný obsah, jiná forma)  Adaptace (jiný obsah i forma)  Adopce (stejný obsah i forma)

56 Diplomatické a konzulární právo Privilegia orgánů státu pro zahraniční styky:  Výsady (nad rámec obecného jednání)  Imunity (vyjmutí z pravidel) Imunita X Indemnita

57 Diplomatické a konzulární právo Vnitřní orgány státu pro zahraniční styky:  Hlava státu  Vláda  MZV Vnější orgány státu pro zahraniční styky:  Diplomatické mise  Konzulární úřady  Zvláštní mise  Stále mise  Delegace na MK či u MO  Vojenské letadlo, loď

58 Mezinárodní humanitární právo Co je to ??? Jaká jsou stěžejní pravidla ???

59 Mezinárodní humanitární právo Ius ad Bellum (Právo na válku) = donucení Úprava použití síly v mezinárodních vztazích použití síly státu proti jinému státu Zákaz 2 výjimky  Sebeobrana  Kolektivní akce RB OSN Ius in Bello (Právo ve válce) = MHP Úprava průběhu ozbrojeného konfliktu Pravidla pro užití ozbrojené síly? napadený má stejná práva a povinnosti jako agresor

60 Mezinárodní humanitární právo Také se nazývá válečné právo či právo ozbrojených konkfliktů Velmi staré kořeny  Antika  Středověk  Oficiální vznik 19.st. Haagské a Ženevské MHP Vojenské X civilní cíle Kombatanti X civilisté

61 MP v praxi Kritika – existuje pouze na papíře MP nejen jako zákon – dodržování má výhody  Pravidla hry  Nenásilné řešení konfliktů v MV  Legitimizace vlastních cílů Efektivní regulace transnacionálních vztahů

62 MP a soudní dvory Globálně působící  Mezinárodní soudní dvůr (OSN)  International Criminal Court (2002) Regionálně působící  European Court of Justice  European Court of Human Rights


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 4. přednáška 10.11.2011 Mezinárodní politická ekonomie Mezinárodní právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google