Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)"— Transkript prezentace:

1 Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)

2 Co obsahuje?

3 Co obsahuje? Odpovědět můžeme dvěma způsoby: 1. Boží slovo 2. Boží zjevení

4

5

6

7

8 Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ (2 Moj 19,5-8)

9 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)

10

11 A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. (1 Moj 15, 7 – 11; 17n) Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“(2 Moj 24, 8) A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)

12

13

14

15 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n) Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh položil před tebe oheň i vodu, po čem chceš vztáhni ruku. Před každým je život a smrt, Bůh mu dá to, co bude chtít. (Sir 15,16–17) Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3,16-18)

16 Říkáme ve vyznání víry: „Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.“ Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ (Luk 10,16)

17

18 Písmo svaté obsahuje bez omylu: vědecké pravdy historické pravdy náboženské pravdy Škrkni, co je špatně.

19

20 Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Jaký?

21 Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Božský Lidský

22 Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Božský – neomylnost v náboženských pravdách a úplnost Božího zjevení. Lidský – dobové a kulturní smýšlení, slohový styl, schopnost pisatele včetně gramatických chyb

23 Knihy SZ byly prvotně napsány v hebrejštině – PROTOKANONICKÉ (prvokanonické). Dodatečně byly přeloženy do řečtiny. Vznikla SEPTUAGINTA – LXX. Septuaginta obsahuje sedm knih navíc DEUTEROKANONICKÉ (druhokanonické) – Tobiáš, Judit, Moudrosti, Sirachovec, Báruk, 1.+2. Makabejská a přídavky k Ester a Danielovi Protestantské církve je neuznávají jako inspirované a řadí je mezi apokryfy. Apokryfy jsou spisy, které vypadají jako knihy inspirované, ale nejsou.

24

25

26

27

28 napsán v hebrejštině (čte se zprava do leva) בְּרֶאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃ = Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Knihy zákonaKnihy historickéKnihy naučnéKnihy prorocké První MojžíšovaJozueJobIzaiáš Druhá MojžíšovaSoudcůŽalmyJeremiáš Třetí MojžíšovaRútPříslovíPláč Čtvrtá MojžíšovaPrvní SamuelovaKazatelEzechiel Pátá MojžíšovaDruhá SamuelovaPíseň písníDaniel První KrálovskáKniha moudrostiBaruch Druhá KrálovskáKniha SirachovcovaOzeáš První ParalipomenonJoel Druhá ParalipomenonÁmos EzdrášAbdiáš TobiášJonáš JuditMicheáš NehemiášNahum EsterHabakuk První MakabejskáSofoniáš Druhá MakabejskáAggeus Zachariáš Malachiáš

29 EvangeliaKnihy historickéListy PavlovyListy apoštolůKnihy prorocké MatoušSkutky apoštolůList ŘímanůmList JakubůvZjevení sv. Jana Marek1.List Korinťanům1. List Petrův Lukáš2.List Korinťanům,2. List Petrův JanGalaťanům1. List Janův Efessanům2. List Janův Filipanům3. List Janův KolossanůmList Judův 1.List Soluňanům 2.List Soluňanům 1.List Timoteovi 2.List Timoteovi Titovi Filemonovi Židům napsán v řečtině Αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου θεου: = Začátek evangelia o Ježíši Kristu Božím Synu


Stáhnout ppt "Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)"

Podobné prezentace


Reklamy Google