Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kánon Písma svatého Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kánon Písma svatého Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději."— Transkript prezentace:

1 Kánon Písma svatého Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)

2 Bible = Písmo svaté ‘η βιβλος (hé biblos)
Co obsahuje?

3 Bible = Písmo svaté ‘η βιβλος (hé biblos)
Co obsahuje? Odpovědět můžeme dvěma způsoby: 1. Boží slovo 2. Boží zjevení

4 Bible = Boží zjevení má dvě důležité etapy, které?

5 Bible = Boží zjevení má dvě důležité etapy, které
Bible = Boží zjevení má dvě důležité etapy, které? Starý zákon a Nový zákon

6 Bible = Boží zjevení má dvě důležité etapy, které
Bible = Boží zjevení má dvě důležité etapy, které? Stará smlouva a Nová smlouva

7 Kdo je důležitou postavou Staré smlouvy?

8 Kdo je důležitou postavou Staré smlouvy? MOJŽÍŠ (+ proroci)
Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ (2 Moj 19,5-8)

9 Kdo je důležitou postavou Nové smlouvy? JEŽÍŠ (+ apoštolové)
A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)

10 Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena?

11 A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. (1 Moj 15, 7 – 11; 17n) Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“(2 Moj 24, 8) A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)

12 Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena? PROLITÍM KRVE Proč?

13 Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena. PROLITÍM KRVE Proč
Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena? PROLITÍM KRVE Proč? Poslušnost Božímu slovu je otázka života a smrti.

14 Najdeme nějaké citáty?

15 Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n) Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh položil před tebe oheň i vodu, po čem chceš vztáhni ruku. Před každým je život a smrt, Bůh mu dá to, co bude chtít. (Sir 15,16–17) Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3,16-18)

16 Písmo sv. je inspirované Duchem svatým
Říkáme ve vyznání víry: „Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.“ Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ (Luk 10,16)

17 Písmo sv. je inspirované Duchem svatým Co to znamená?

18 Písmo sv. je inspirované Duchem svatým Co to znamená?
Písmo svaté obsahuje bez omylu: vědecké pravdy historické pravdy náboženské pravdy Škrkni, co je špatně.

19 Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

20 Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Jaký?
Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné. Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Jaký?

21 Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Božský Lidský
Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné. Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Božský Lidský

22 Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné. Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek. Božský – neomylnost v náboženských pravdách a úplnost Božího zjevení. Lidský – dobové a kulturní smýšlení, slohový styl, schopnost pisatele včetně gramatických chyb

23 Kánon knih Starého zákona
Knihy SZ byly prvotně napsány v hebrejštině – PROTOKANONICKÉ (prvokanonické). Dodatečně byly přeloženy do řečtiny. Vznikla SEPTUAGINTA – LXX. Septuaginta obsahuje sedm knih navíc DEUTEROKANONICKÉ (druhokanonické) – Tobiáš, Judit, Moudrosti, Sirachovec, Báruk, Makabejská a přídavky k Ester a Danielovi Protestantské církve je neuznávají jako inspirované a řadí je mezi apokryfy. Apokryfy jsou spisy, které vypadají jako knihy inspirované, ale nejsou.

24 Kánon knih Starého zákona

25 Kánon knih Starého zákona

26 Kánon knih Nového zákona

27 Kánon knih Nového zákona

28 Kánon knih Starého zákona
napsán v hebrejštině (čte se zprava do leva) בְּרֶאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃ = Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Knihy zákona Knihy historické Knihy naučné Knihy prorocké První Mojžíšova Jozue Job Izaiáš Druhá Mojžíšova Soudců Žalmy Jeremiáš Třetí Mojžíšova Rút Přísloví Pláč Čtvrtá Mojžíšova První Samuelova Kazatel Ezechiel Pátá Mojžíšova Druhá Samuelova Píseň písní Daniel První Královská Kniha moudrosti Baruch Druhá Královská Kniha Sirachovcova Ozeáš První Paralipomenon Joel Druhá Paralipomenon Ámos Ezdráš Abdiáš Tobiáš Jonáš Judit Micheáš Nehemiáš Nahum Ester Habakuk První Makabejská Sofoniáš Druhá Makabejská Aggeus Zachariáš Malachiáš

29 Kánon knih Nového zákona
napsán v řečtině Αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου θεου: = Začátek evangelia o Ježíši Kristu Božím Synu Evangelia Knihy historické Listy Pavlovy Listy apoštolů Knihy prorocké Matouš Skutky apoštolů List Římanům List Jakubův Zjevení sv. Jana Marek 1.List Korinťanům 1. List Petrův Lukáš 2.List Korinťanům, 2. List Petrův Jan Galaťanům 1. List Janův Efessanům 2. List Janův Filipanům 3. List Janův Kolossanům List Judův 1.List Soluňanům 2.List Soluňanům 1.List Timoteovi 2.List Timoteovi Titovi Filemonovi Židům


Stáhnout ppt "Kánon Písma svatého Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději."

Podobné prezentace


Reklamy Google