Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní povinná vojenská služba v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní povinná vojenská služba v ČR"— Transkript prezentace:

1 Základní povinná vojenská služba v ČR
Novotná douděrová zinek matějka kersch

2 Obsah historie zákony současnost - v ČR - ve světě kauzy
listina základních práv a svobod proč? klady x zápory 1)

3 Historie 1649 → 1802 → zrušena doživotní služba (František I.) 1868 → všeobecná branná povinnost 1920 → 1. Republika 1945 → vznik v 17 letech, odvod v 19 (ve 20 dvouletá) 1990 → základní vojenská služba 18 měsíců, možnost civilní služby 1993 → základní vojenská služba na 12 měsíců 15. května 2003 → návrh o zrušení, Jaroslav Tvrdík 1. ledna 2005 → profesionální armáda

4 Zákony Předpis č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Závěrečná ustanovení § 40 Zrušuje se: 1. Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon). 2. Zákon č. 286/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb. 3. Zákon č. 520/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5 Zákony Předpis č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Účinnost § 41 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 39 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004. 1) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 2 odst. 2 až 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 3) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb. 6) § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). 7) § 18 odst. 3 písm. a)zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 8) § 29 zákona č. 48/1997 Sb. 9) Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Příloha k zákonu č. 218/1999 Sb.

6 Současnost Česká republika
2) 2004 – zrušena základní vojenská služba 2005 – AČR – profesionální armáda Branná povinnost – ohrožení státu, válečný stav

7 Kauzy chysta-zakon-o-povinne-vojne-vojaku-je-malo.html na-vojnu-ci-vojenska-cviceni-planuje-armada-To-je-pitomost-zlobi- se-nekteri-politici tentokrat-i-pro-zeny/ povinnost-fn0-/tema.aspx?c=A140723_183845_pozice-tema_lube diskutujeme-ft9- /na_analyzy.aspx?c=A140728_170458_na_analyzy_m02

8 Současnost svět Státy bez ozbrojených složek: Monako Nauru Palau
3) Státy bez ozbrojených složek: Monako Nauru Palau Panama Samoa San Marino Šalamounovy ostrovy Tuvalu Vatikán  Andorra Kostarika Mikronésie Grenada Island Kiribati Lichtenštejnsko Marshallovy ostrovy Mauricius

9 Současnost svět Státy bez povinné vojenské služby: USA
3) Státy bez povinné vojenské služby: USA Spojené království Itálie Irsko Čína Česká republika Afghánistán Kanada Nizozemsko Maďarsko Lotyšsko Slovinsko Bulharsko Německo Srbsko Irák

10 Současnost svět Povinná vojenská služba jen za určitých podmínek:
3) Povinná vojenská služba jen za určitých podmínek: Belize  Bolívie  Indonésie Jamajka Uruguay USA

11 Současnost svět Státy s výběrově povinnou vojenskou službou: Niger
3) Státy s výběrově povinnou vojenskou službou: Benin Čad Čína Ekvádor Guinea-Bissau Kapverdy Malajsie Mexiko Niger Nigérie Salvador Senegal Středoafrická republika Tchaj-wan Togo

12 Současnost svět Státy s povinnou vojenskou službou: Uzbekistán Sýrie
3) Státy s povinnou vojenskou službou: Uzbekistán Sýrie Súdán Egypt Izrael Brazílie (9–12 měsíců) Dánsko (4–12 měsíců) Estonsko (8–11 měsíců) Finsko (6–12 měsíců) Guatemala (12–24 měsíců) Moldavsko (12 měsíců) Mongolsko (12 měsíců) Norsko (6–12 měsíců) Paraguay (12 měsíců ) Rakousko (6 měsíců) Rusko (12 měsíců) Řecko (9 měsíců) Srbsko (6 měsíců) Švýcarsko (5 měsíců) Tchaj-wan (12 měsíců) Tunisko (12 měsíců) Ukrajina (12 měsíců)

13

14 Lidská práva x základní povinná vojenská služba
Článek 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu Článek 8 (1) Osobní svoboda je zaručena. Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Článek 28 Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. Článek 26 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

15 Lidská práva x základní povinná vojenská služba
Článek 9 (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:    a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,   b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,   c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,   d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých. Článek 14 (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. (2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit. (3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody. (4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.

16 Lidská práva x základní povinná vojenská služba
. Článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Článek 27 (4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil ….

17 Proč? strach (Ukrajina, Islámský stát)
osobní zájem (dospívání, důležitost) 4) 5)

18 Proč? aktuální téma situace v České republice 6) 7)

19 + - nacionalismus výchova, dospívání cesta ostatních států
nacionalismus výchova, dospívání cesta ostatních států historické souvislosti pocit ochrany (lidské právo o bezpečnosti) nereálnost využití finanční náročnost prostory profesionální armáda šikana omezování lidských práv

20 Měla by být znovu zavedena základní povinná vojenská služba?

21 Zdroje Jak je to v současnosti s vojáky v záloze? [cit ]. Dostupné z: soucasnosti-s-vojaky-v-zaloze-/ Základní vojenská služba, jiné státy [cit ] Dostupné z: lu%C5%BEba Kol. autorů. Vojenské dějiny Československa 3. díl. Praha 1987 LÁNÍK, Jaroslav. Jak se uzavírala 150 trvající historie povinné vojenské služby v českých zemích? 2012 [ ]. Dostupné z: sluzby-v-ceskych-zemich/

22 Zdroje 1)https://www.google.cz/search?q=voj%C3%A1k&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=C3BiVP7dGYjdPYLEgegE&ved=0CAgQ_AUo AQ&biw=1680&bih=865#facrc=_&imgdii=_&imgrc=_GK8UODCPgif- M%253A%3BIy9k3bNHONTNYM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.aktualne.centrum.cz%252F151%252F62%252F ukrajinsky-dobry-vojak- svejk.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ukrajinci.cz%252Fcs%252Fukrajina%252Fdetail%252Fukrajinci-natocili-animovaneho-svejka%252F%3B165%3B361 2)https://www.google.cz/search?q=%C4%8Dr+vlajka&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PHxiVM6JF4O0PZWRgcAP&ved=0CAg Q_AUoAQ&biw=1680&bih=865#facrc=_&imgdii=_&imgrc=elZtJa6ci7wzUM%253A%3B7Pmsj8xMGmuXUM%3Bhttp%253A%252F%252Fvlast.cz%252Fsoubory%252Fnahrane%252FV lajka2-300x170.png%3Bhttp%253A%252F%252Fvlast.cz%252Fvlajka-ceske-republiky%252F%3B300%3B170 3)https://www.google.cz/search?q=world&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dXRiVMQcyNg8ifOAqAE&ved=0CAkQ_AUoAg&bi w=1680&bih=865#facrc=_&imgdii=_&imgrc=slC-jLqh6qxd0M%253A%3BP- 0Qzpc7w4R6nM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.talkandroid.com%252Fuploads%252F2012%252F08%252FWorld.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.talkandroid.com%252Fguide s%252Fmisc%252Fmake-your-verizon-galaxy-s-iii-a-world-phone%252Fworld%252F%3B415%3B422 4)https://www.google.cz/search?q=boje+na+ukrajin%C4%9B&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&biw=1680&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wHliVN3 UIYHrO8nBgKAN&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=wEoRWXUfkIU1iM%253A%3BbLtcBDC_MgczBM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.ct24.cz%252Fcache%252F616x41 1%252Farticle%252F58%252F5722%252F jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ceskatelevize.cz%252Fct24%252Fsvet%252F boje-na-ukrajine-sedm-mrtvych-po- vybuchu-ve-stabu-povstalcu%252F%3B616%3B411 5)https://www.google.cz/search?q=adolescence&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m3piVI6dBoPjOJ- HgYAF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1680&bih=865#tbm=isch&q=growing+up&facrc=_&imgdii=_&imgrc=a- DRtv8Ku_r_pM%253A%3BKiz4x9rTEDEZCM%3Bhttp%253A%252F%252Fesl.culips.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F12%252Fgrowing- up.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fesl.culips.com%252F2012%252F12%252Flearn-english-idioms-and-slang-adulthood-someday-we-all-have-to-grow-up%252F%3B518%3B299 6)https://www.google.cz/search?q=aktuality&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NntiVMT6KIK0PYq8gMgK&ved=0CAgQ_AUoAQ &biw=1680&bih=865#facrc=_&imgdii=_&imgrc=53qMk7ObC4nS- M%253A%3BjakphsjbdrQbQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.krocan.cz%252Fimg%252Fcontent%252Faktuality%252Faktuality.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.krocan.cz%2 52Faktuality%3B630%3B232 7)https://www.google.cz/search?q=%C4%8Dr+mapa&rlz=1C1SFXN_enCZ530CZ530&espv=2&es_sm=122&biw=1680&bih=865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f3tiVLinNMeXPLT ugJgP&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mfm12WE- 4QqtFM%253A%3BsjEEa7L2CpAPPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwiki.rvp.cz%252F%2540api%252Fdeki%252Ffiles%252F18563%252F%253DObrysov%252525c3%252525a1_mapa_ %252525c4% cR.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwiki.rvp.cz%252FKabinet%25252FMapy%25252FMapa_%2525C4%25258CR%25252FSlep%2525C3%2525A9_mapy_%2525C 4%25258CR%3B2002%3B1256 8) Mapa - autor: Mysid. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Základní povinná vojenská služba v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google