Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION. PM10 – průměrná roční koncentrace PM10 – average annual concentration classification of stations urban background.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION. PM10 – průměrná roční koncentrace PM10 – average annual concentration classification of stations urban background."— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION

2 PM10 – průměrná roční koncentrace PM10 – average annual concentration classification of stations urban background industrial regions Suburban background concentration Emissions in Brno in 2005

3 PM10 – 36.nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM10 – 36th the highest 24-hours concentration classification of stations industrial regions concentration

4 Benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace Benzo-pyrene - average annual concentration urban background regions concentration classification of stations

5 znečišťování ovzduší je jedním z největších problémů ČR naše země byla postavena na 14. místo v pořadí největších znečišťovatelů 62 % obyvatel ČR žije v místech se znečištěným vzduchem vliv na znečištění ovzduší mají prachové částice, průmysl (těžba uranu), nekvalitní vytápění domácností, tepelné elektrárny a automobilová doprava znečištění vzduchu v České republice je také negativně ovlivněno její pozici uprostřed Evropy

6 air pollution is one of the biggest problems in CR our country is the fourteenth biggest contaminator in the world 62 % of inhabitants live in the places with air pollution dust particles, industry (uranium mining), bad house heating, thermal power stations and heavy traffic cause air pollution air pollution in CR is negatively affected by its position in the middle of Europe

7 Emissions development in 1980 - 2005 Emissions development in South-Moravian in 2000 – 2004 ; Harmful substances

8 concentration

9 trvalé narůstání počtu motorových vozidel hlavní problém znečištění ovzduší v ČR východiskem je přechod na jiné druhy paliva (LPG, stlačený zemní plyn, biopaliva, vodíkové palivové články)‏ nejlepším řešením je provoz automobilů na stlačený zemní plyn CNG vozidla s tímto pohonem jsou finančně dostupná a produkují téměř nulové množství pevných částic a oxidů síry spalováním zemního plynu nevznikají karcinogenní látky AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

10 permanently growing number of motor vehicles the main problem of air pollution in CR the solution is change to another type of fuel (LPG, compressed natural gas, organic fuel, hydrogen fuel cells)‏ the best option is the use of compressed natural gas CNG vehicles with this drive are financially available and they produce only a small amount of solid particles and sulphur dioxide AUTOMOBILE CONVEYENCE

11 NO2 – průměrná roční koncentrace No2 – average annual concentration transport industrial regions concentration strial classification of stations

12 jedná se většinou o sírany, amonné soli, uhlík, kovy, dusičnany i těkavé látky v malém množství vznikají v přírodě, ve velkém především spalovacími procesy příčinou vzniku je především: - spalování odpadů - tepelné elektrárny - těžební činnost - tavení rud a kovů apod. s tímto druhem znečištění bohužel nemůžeme dělat téměř nic PRACHOVÉ ČÁSTICE

13 sulphates, ammonium salts, carbon, metals, nitrates and volatile substances a small amount of these substances is created in the nature, large amount is the result of combustion processes The sources are: - waste incineration - thermal power stations - extractive industry - ores and metals smelting with this sort of pollution we can‘t do anything DUST PARTICLES

14 PM 10 – prach do velikost 10µm průměru Depozice v lidských plicích závisí na velikosti (částic)‏  Částice od 3 do 10 mikrometrů deponovány v horní části traktu, vrací se zpět do hrtanu  PM 2,5 deponují v plicních sklípcích Frakce suspendovaných částic (prachu) ‏

15 PM 10 – dust – diameter: 10µm Deposition in human lungs depends on the size (particles)‏ ‏  Particles from 3 to 10 micrometers are depended in top part of tract, it returns back to larynx  PM 2,5 depends in air sacks Fraction of suspended particles (dust) ‏

16 kvalita ovzduší je oproti kvalitě vcelé republice nadprůměrná ekologie a ochrana přírodních zdrojů však nadále zůstává prioritní samotné město Brno, centrum kraje, však leží na větraném území, kde je vzduch relativně čistý nejnebezpečnějším faktorem zde jsou auta dílčím faktorem jsou továrny a spalovna nejvíce znečištěné jsou městské části v oblasti průmyslových objektů a dopravy město Brno se stále snaží zlepšovat prostředí ve kterém žijeme JIHOMORAVSKÝ KRAJ

17 air quality is above-average environmentalism and natural resources conservation remain priority the city of Brno (the centre of the region) lies in an aired area - air is relatively clean car are the most dangerous factor of air pollution factories and waste incineration plant are partial factors industrial and heavy traffic city districts are the most polluted Brno is still trying to improve the environment where we live SOUTH-MORAVIAN REGION

18 REZZO 1 – Zvláště velké a velké zdroje REZZO 2 – Střední zdroje REZZO 3 – Malé zdroje (domácí topeniště)‏ REZZO 4 – Mobilní zdroje (doprava)‏ Emise TZL dle jednotlivých kategorií zdrojů v roce 2005 v Jihomoravském kraji Emission TZL according to sources in 2005 in SOUTH-MORAVIAN REGION REZZO 1 – particularly large and large sources REZZO 2 – middle sources REZZO 3 – small sources (household heating)‏ REZZO 4 – mobile sources (traffic)‏ Emissions in South-Moravian region in 2005Emissions in Brno in 2005

19 NO2 – průměrná roční koncentrace v Brně No2 – average annual concentration in Brno

20 Rada města Brna schválila záměr pořídit v následujících třech letech 110 nových autobusů, které by neměly spalovat naftu, ale zemní plyn (CNG). VÝHODY: - o 80% méně oxidu dusíku - o 80% méně reaktivních uhlovodíků - o 50% méně CO - neprodukují žádný popílek (pevné částice)‏

21 The city council of Brno has approved a plan to acquire 110 new natural gas buses. BENEFITS: - about 80% less nitrogen oxide - about 80% less reactive hydrocarbon - about 50% less CO - it doesn‘t produce fly ash (solid particles)

22 Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů SAKO Waste incineration plant reconstruction ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Waste management Brno Perspective view from the north campus

23

24

25

26 Emise ze spalování odpadů Spalovna Uhelná Uhelná Teplárna odpadů teplárna teplárna na zemní plyn (granulační kotel) (fluidní kotel)‏ SO2 50 1667 533 19 NOx 200 435 267 111 CO 50 267 167 55 TZL 10 100 67 28 Garantované hodnoty Projektované hodnoty 70% uvedených limitů Běžně prakticky dosahované jsou i 5x nižší (except NOx)‏ Zařízení je projektováno na automatické krytí špiček obsahu HCl 200x vyšší než povolený limit

27 Emissions from waste combustion Waste Coal Coal incineration heating heating Natural gas plant plant plant heating plant (dry bottom boiler) (fluidized bed boiler)‏ SO2 50 1667 533 19 NOx 200 435 267 111 CO 50 267 167 55 TZL 10 100 67 28 Guaranteed values Designed values 70% of the mentioned limits Normally reached values are 5x lower (except NOx)‏ It is projected to cover automatically the tips of the content of HCl 200x higher than permitted limit

28 V rámci svých veškerých výrobních aktivit se snaží eliminovat dopad na životní prostředí používáním nejmodernějších technik a metod, umožňující snižovat hladinu prachu, hluku, vibrací a v neposlední řadě se stará o čistotu aut a přístupových cest. CEMENTÁRNA V MOKRÉ

29 They strive to eliminate a negative impact to environment (using the most modern technics and methods)‏It makes possible decline of dust, noise, vibration level and a last but not least it is looking after cars and access road purity. CEMENT FACTORY IN MOKRÁ

30 Špitálka Brno-severČervený mlýn Staré Brno

31 Veškerá výrobní zařízení naší společnosti spalují zemní plyn. Provoz Brno-sever v Maloměřicích spaluje vedle zemního plynu také těžké topné oleje. Pro snížení množství emisí oxidu siřičitého se používá nízkosirný topný olej. V roce 2007 byl Krajským úřadem povolen zkušební provoz na těžký topný pyrolýzní olej. Spalováním tohoto druhu topného oleje v některých parametrech vzniká podobné množství emisí jako při spalování zemního plynu.

32 All production facilities of our companies burn natural gas. Operation Brno-north burns natural gas in addition to the heavy fuel oil. To reduce emissions of sulfur dioxide is used low-sulfur fuel oil. In 2007, the Regional Office was allowed to test the operation of heavy fuel oil pyrolysis. Incineration of this type of heating oil in some parameters of a similar amount of emissions as the combustion of natural gas.

33

34 Teplárna Brno-Bystrc Teyschlova Rok zahájení provozu: 1990-1991 Palivo: zemní plyn a dřevní štěpka Výroba: teplo Původní zdroj na plynná paliva prošel v letech 2003-2005 rozsáhlou rekonstrukcí (instalace BIO kotlů). V provozu jsou dnes instalovány 2 kotle na dřevní štěpku a 4 plynové kotle. Kotle na bimasu spalují zbytky dřeva z lesní těžby a piliny ze zpracování dřeva, které dodávají Lesy města Brna, a.s.

35 Teplárna Brno-Bystrc Teyschlova Year of launching: 1990-1991 Fuel: natural gas and wood chips Production: heat The original gas fuel source went through an extensive reconstruction ( installation of BIO boilers) in 2003-2005 Two wood chips boilers and four gas boilers have been installed to the operation. Biomass boilers combust wood remains from forest logging and sawdust from wood processing, which is supplied by Lesy města Brna, a.s.


Stáhnout ppt "ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION. PM10 – průměrná roční koncentrace PM10 – average annual concentration classification of stations urban background."

Podobné prezentace


Reklamy Google