Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION"— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION
1

2 PM10 – průměrná roční koncentrace PM10 – average annual concentration
classification of stations concentration urban background Suburban background industrial Emissions in Brno in 2005 regions 2

3 PM10 – 36.nejvyšší 24-hodinová koncentrace
PM10 – 36th the highest 24-hours concentration classification of stations concentration industrial regions 3

4 Benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace
Benzo-pyrene - average annual concentration classification of stations concentration urban background regions 4

5 znečišťování ovzduší je jedním z největších problémů ČR
naše země byla postavena na 14. místo v pořadí největších znečišťovatelů 62 % obyvatel ČR žije v místech se znečištěným vzduchem vliv na znečištění ovzduší mají prachové částice, průmysl (těžba uranu), nekvalitní vytápění domácností, tepelné elektrárny a automobilová doprava znečištění vzduchu v České republice je také negativně ovlivněno její pozici uprostřed Evropy 5

6 air pollution is one of the biggest problems in CR
our country is the fourteenth biggest contaminator in the world 62 % of inhabitants live in the places with air pollution dust particles, industry (uranium mining), bad house heating, thermal power stations and heavy traffic cause air pollution air pollution in CR is negatively affected by its position in the middle of Europe 6

7 7 Emissions development in 1980 - 2005
Emissions development in South-Moravian in 2000 – 2004 ; Harmful substances 7

8 concentration concentration 8

9 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA trvalé narůstání počtu motorových vozidel
hlavní problém znečištění ovzduší v ČR východiskem je přechod na jiné druhy paliva (LPG, stlačený zemní plyn, biopaliva, vodíkové palivové články)‏ nejlepším řešením je provoz automobilů na stlačený zemní plyn CNG vozidla s tímto pohonem jsou finančně dostupná a produkují téměř nulové množství pevných částic a oxidů síry spalováním zemního plynu nevznikají karcinogenní látky 9

10 AUTOMOBILE CONVEYENCE
permanently growing number of motor vehicles the main problem of air pollution in CR the solution is change to another type of fuel (LPG, compressed natural gas, organic fuel, hydrogen fuel cells)‏ the best option is the use of compressed natural gas CNG vehicles with this drive are financially available and they produce only a small amount of solid particles and sulphur dioxide 10

11 NO2 – průměrná roční koncentrace No2 – average annual concentration
classification of stations concentration transport strial industrial regions 11

12 PRACHOVÉ ČÁSTICE jedná se většinou o sírany, amonné soli, uhlík, kovy, dusičnany i těkavé látky v malém množství vznikají v přírodě, ve velkém především spalovacími procesy příčinou vzniku je především: - spalování odpadů - tepelné elektrárny - těžební činnost - tavení rud a kovů apod. s tímto druhem znečištění bohužel nemůžeme dělat téměř nic 12

13 DUST PARTICLES sulphates, ammonium salts, carbon, metals, nitrates and volatile substances a small amount of these substances is created in the nature, large amount is the result of combustion processes The sources are: - waste incineration - thermal power stations - extractive industry - ores and metals smelting with this sort of pollution we can‘t do anything 13

14 Frakce suspendovaných částic (prachu)‏
PM10 – prach do velikost 10µm průměru Depozice v lidských plicích závisí na velikosti (částic)‏ Částice od 3 do 10 mikrometrů deponovány v horní části traktu, vrací se zpět do hrtanu PM2,5 deponují v plicních sklípcích 14

15 Fraction of suspended particles (dust)‏
PM10 – dust – diameter: 10µm Deposition in human lungs depends on the size (particles)‏ Particles from 3 to 10 micrometers are depended in top part of tract, it returns back to larynx PM2,5 depends in air sacks 15

16 JIHOMORAVSKÝ KRAJ kvalita ovzduší je oproti kvalitě vcelé republice nadprůměrná ekologie a ochrana přírodních zdrojů však nadále zůstává prioritní samotné město Brno, centrum kraje, však leží na větraném území, kde je vzduch relativně čistý nejnebezpečnějším faktorem zde jsou auta dílčím faktorem jsou továrny a spalovna nejvíce znečištěné jsou městské části v oblasti průmyslových objektů a dopravy město Brno se stále snaží zlepšovat prostředí ve kterém žijeme 16

17 SOUTH-MORAVIAN REGION
air quality is above-average environmentalism and natural resources conservation remain priority the city of Brno (the centre of the region) lies in an aired area - air is relatively clean car are the most dangerous factor of air pollution factories and waste incineration plant are partial factors industrial and heavy traffic city districts are the most polluted Brno is still trying to improve the environment where we live 17

18 Emise TZL dle jednotlivých kategorií zdrojů
v roce 2005 v Jihomoravském kraji Emission TZL according to sources in 2005 in SOUTH-MORAVIAN REGION REZZO 1 – Zvláště velké a velké zdroje REZZO 2 – Střední zdroje REZZO 3 – Malé zdroje (domácí topeniště)‏ REZZO 4 – Mobilní zdroje (doprava)‏ REZZO 1 – particularly large and large sources REZZO 2 – middle sources REZZO 3 – small sources (household heating)‏ REZZO 4 – mobile sources (traffic)‏ Emissions in South-Moravian region in 2005 Emissions in Brno in 2005 18

19 No2 – average annual concentration in Brno
NO2 – průměrná roční koncentrace v Brně No2 – average annual concentration in Brno 19

20 VÝHODY: - o 80% méně oxidu dusíku - o 80% méně reaktivních uhlovodíků
Rada města Brna schválila záměr pořídit v následujících třech letech 110 nových autobusů, které by neměly spalovat naftu, ale zemní plyn (CNG). VÝHODY: - o 80% méně oxidu dusíku - o 80% méně reaktivních uhlovodíků - o 50% méně CO - neprodukují žádný popílek (pevné částice)‏ 20

21 BENEFITS: - about 80% less nitrogen oxide
The city council of Brno has approved a plan to acquire 110 new natural gas buses. BENEFITS: - about 80% less nitrogen oxide - about 80% less reactive hydrocarbon - about 50% less CO - it doesn‘t produce fly ash (solid particles) 21

22 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Waste management Brno
Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů SAKO Waste incineration plant reconstruction Perspective view from the north campus 22

23 23

24 24

25 25

26 Emise ze spalování odpadů
Spalovna Uhelná Uhelná Teplárna odpadů teplárna teplárna na zemní plyn (granulační kotel) (fluidní kotel)‏ SO NOx CO TZL Garantované hodnoty Projektované hodnoty 70% uvedených limitů Běžně prakticky dosahované jsou i 5x nižší (except NOx)‏ Zařízení je projektováno na automatické krytí špiček obsahu HCl 200x vyšší než povolený limit 26

27 Emissions from waste combustion
Waste Coal Coal incineration heating heating Natural gas plant plant plant heating plant (dry bottom boiler) (fluidized bed boiler)‏ SO NOx CO TZL Guaranteed values Designed values 70% of the mentioned limits Normally reached values are 5x lower (except NOx)‏ It is projected to cover automatically the tips of the content of HCl 200x higher than permitted limit 27

28 CEMENTÁRNA V MOKRÉ V rámci svých veškerých výrobních aktivit se snaží eliminovat dopad na životní prostředí používáním nejmodernějších technik a metod, umožňující snižovat hladinu prachu, hluku, vibrací a v neposlední řadě se stará o čistotu aut a přístupových cest. 28

29 CEMENT FACTORY IN MOKRÁ
They strive to eliminate a negative impact to environment (using the most modern technics and methods)‏It makes possible decline of dust, noise, vibration level and a last but not least it is looking after cars and access road purity. 29

30 Červený mlýn Brno-sever Staré Brno Špitálka 30

31 Veškerá výrobní zařízení naší společnosti spalují zemní plyn
Veškerá výrobní zařízení naší společnosti spalují zemní plyn. Provoz Brno-sever v Maloměřicích spaluje vedle zemního plynu také těžké topné oleje. Pro snížení množství emisí oxidu siřičitého se používá nízkosirný topný olej. V roce 2007 byl Krajským úřadem povolen zkušební provoz na těžký topný pyrolýzní olej. Spalováním tohoto druhu topného oleje v některých parametrech vzniká podobné množství emisí jako při spalování zemního plynu. 31

32 To reduce emissions of sulfur dioxide is used low-sulfur fuel oil.
All production facilities of our companies burn natural gas. Operation Brno-north burns natural gas in addition to the heavy fuel oil. To reduce emissions of sulfur dioxide is used low-sulfur fuel oil. In 2007, the Regional Office was allowed to test the operation of heavy fuel oil pyrolysis. Incineration of this type of heating oil in some parameters of a similar amount of emissions as the combustion of natural gas. 32

33 33

34 Teplárna Brno-Bystrc Teyschlova
Rok zahájení provozu: Palivo: zemní plyn a dřevní štěpka Výroba: teplo Původní zdroj na plynná paliva prošel v letech rozsáhlou rekonstrukcí (instalace BIO kotlů). V provozu jsou dnes instalovány 2 kotle na dřevní štěpku a 4 plynové kotle. Kotle na bimasu spalují zbytky dřeva z lesní těžby a piliny ze zpracování dřeva, které dodávají Lesy města Brna, a.s. 34

35 Teplárna Brno-Bystrc Teyschlova
Year of launching: Fuel: natural gas and wood chips Production: heat The original gas fuel source went through an extensive reconstruction ( installation of BIO boilers) in Two wood chips boilers and four gas boilers have been installed to the operation. Biomass boilers combust wood remains from forest logging and sawdust from wood processing, which is supplied by Lesy města Brna, a.s. 35


Stáhnout ppt "ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ AIR POLLUTION"

Podobné prezentace


Reklamy Google