Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s. r. o

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s. r. o"— Transkript prezentace:

1 Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s. r. o
Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s.r.o. významným znečišťovatelem životního prostředí? Jaké jsou legislativní normy pro emise ze spalovny a jak tyto normy Spalovna v Plzni splňuje? Do jaké míry je oprávněný negativní postoj společnosti ke spalovnám? Markéta Petrů

2 Spalování Spalování je způsob zneškodňování odpadů, při němž dochází k výrazné redukci objemu odpadů Neměl by být spalován odpad, který lze recyklovat či kompostovat nebo zpracovat biodegradací Výhodou spalování je zejména zisk energie s také výrazné snížení objemu odpadu určeného k likvidaci Nevýhodami spalování je vznik odpadu po spalování, který je třeba zneškodňovat. Další nevýhodou jsou emise (jsou limitovány, ale vždy je určité množství látek vypouštěno do okolního ovzduší), vysoké náklady na spalování a také často větší vzdálenosti, ze kterých je odpad do spalovny dopravován. U některých druhů odpadů je spalování vlastně jediným vhodným způsobem jejich zneškodňování, jde například o zdravotnický odpad či zbytky léků a podobně

3 Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni
Spalovna byla postavena v roce a byla postavena za účelem spalování zejména zdravotnického odpadu v trvalém provozu je od roku 1994 a vlastníkem Spalovny je z 95 % město Plzeň a z 5 % společnost T.O.P. EKO s.r.o., jenž je zároveň dlouhodobým provozovatelem spalovny Zneškodňují se zde zejména odpady ze zdravotnických zařízení, léky s prošlou exspirací, nebezpečné tuhé průmyslové odpady a odpady, jejichž likvidace vyžaduje protokolární dohled V současné době je Spalovna vytížena na 100 % bez možnosti navýšení kapacity Spalovna zajišťuje zneškodňování odpadů ze dvou krajů: Plzeňského a Karlovarského Při plném a nepřetržitém provozu se pohybuje kapacita spalovny v rozmezí 240 – 320 kg za hodinu, což je cca 1900 tun za rok Provoz Spalovny je málo ekonomicky výhodný

4 Čištění spalin ve Spalovně
Spaliny jsou ochlazeny a vedeny do předstupně čištění – tzv.: dioxinového filtru, zde jsou zachyceny polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany a také zde dochází k mechanickému odloučení tuhých produktů Takto předčištěné spaliny jsou vedeny do pračky kouřových plynů, kde dochází k mokrému čištění spalin Očištěné spaliny jsou vytlačovány do komína a následně do vnějšího prostředí Součástí pračky kouřových plynů je i čistírna odpadních vod

5 Výstupy z technologie Spalovny
1. Energie spalováním odpadů vzniká teplo, které je vedeno do výměníků a dále se používá k vytápění vedlejších objektů a k sušení dřeva spol. T.O.P EKO s.r.o.. Teplo je tedy plně využito. 2. Pevné odpady ze spalování Mezi pevné odpady patří popel, který tvoří asi 6–8 % původní hmotnosti zneškodňovaného odpadu, dále filtrační koláč, jenž odchází z kalolisu po čištění odpadních vod (tvoří asi 1 % hmotnosti zneškodňovaných odpadů), dále také popílek tvořený zreagovaným i nezreagovaným sorbentem. Pevné odpady ze spalování jsou většinou ukládány na skládky příslušných skupin. 3. Odpadní vody K vypouštění odpadních vod ze spalovny odpadu Plzeň do veřejné kanalizace města Plzně muselo být vydáno vodohospodářské povolení, které vydal odbor životního prostředí magistrátu města Plzně, kde jsou uvedeny příslušné normy pro tyto odpadní vody. Čtyřikrát ročně jsou odebírány vzorky odpadních vod pro laboratorní analýzu. 4. Emise Provoz Spalovny splňuje všechny emisní limity škodlivin, jenž vyplývají ze současně platných zákonů ČR a EU.

6 Kontroly a měření v Spalovně
Orgány dohlížející na provoz spalovny jsou: Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor životního prostředí, Magistrát města Plzně –odbor životního prostředí, Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Všechny kontroly a měření jsou prováděny dle platné legislativy Ve Spalovně je prováděno provozní měření v rámci technologického vybavení Spalovny a také kontinuální měření emisí znečišťujících látek.

7 Emisní limit v ČR (průměrné denní hodnoty) (mg/m3 )
Průměrné emisní hodnoty před realizací akce (mg/m3 ) Emisní hodnoty po realizaci akce Tuhé znečišťující látky (TZL) 10 10 – 15 0,8 – 1,5 Oxid uhelnatý (CO) 50 10 – 28 4 Oxidy dusíku (NOx) 400 100 – 134 108 Organické látky v plynné fázi vyjádřené celkovým obsahem organického uhlíku (TOC) 5 – 6 1,9 Oxid siřičitý (SO2) 10 – 40 10 – 26 Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl 1 – 8 Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF 1 0,1 - 0,6 0,1-0,60 Polychlorované dibenzodioxiny/ dibenzofurany (PCDD/F) 0,1ng/m3 0,3 - 1,5ng/m3 0,02-0,09 ng/m3

8 Závěrem Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni je zařízení, které vyhovuje všem ekologickým požadavkům, a tudíž lze shledat její vztah k životnímu prostředí za dobrý Čištění spalin i odpadních vod je zde na dobré úrovni Myslím si, že zejména pro zdravotnický odpad je to zatím nejvhodnější způsob zneškodňování vzhledem ke specifickým vlastnostem zdravotnického materiálu v současné době technologie spaloven i čištění spalin na velmi dobré úrovni a Spalovny musejí splňovat poměrně přísné emisní limity


Stáhnout ppt "Je Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni s. r. o"

Podobné prezentace


Reklamy Google