Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pořizování územních plánů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pořizování územních plánů"— Transkript prezentace:

1 pořizování územních plánů
porada pořizovatelů a projektantů Karlovarského kraje 10. a 13. prosince 2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková

2 program 9.00 – hod. aktuální informace z oblasti územního plánování vybrané pojmy a působnosti na úseku územního plánování PÚR, ÚP VÚC a ZÚR ve vztahu k územním plánům pořizování územního plánu evidence územně plánovací činnosti obsah územního plánu obsah změny ÚPD diskuze, dotazy KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

3 aktuální informace novela SZ v parlamentu - Sněmovní tisk 259
připravovaná velká novela NSZ pořizování ÚPD obcí v roce 2007 kontrolní činnost 2007, 2008 seminář pro starosty obcí KK informace o poskytování údajů o území činnosti obce při pořizování ÚP KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

4 odpověď na dotaz starostů k údajům o území ÚAP
veřejné osvětlení není součástí sledovaného jevu číslo 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma - dle přílohy č. 1 části A vyhl. 500/2006 Sb. UUR, Dle § 2 energetického zákona č. 458/2000 Sb.: Elektrizační soustavou České republiky se rozumí vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Elektrizační soustava neobsahuje zařízení pro spotřebu elektrické energie. Veřejné osvětlení je sice elektroenergetické vedení, nejedná se však o součást energetické soustavy. Je zařízením odběrným; odběratelem jsou především obce. Veřejné osvětlení  není předmětem sledování pro účely ÚAP.     KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

5 dotace na ÚPD dotace z Programu rozvoje venkova - metodika a podávání žádostí - Státní zemědělský intervenční fond Ústí nad Labem záměr c) zpracování územního plánu projektantem obec do 500 obyvatel max. 90% nákladů žádost se podává po schválení zadání podmínka - podepsaná smlouva s projektantem financování zpětně (možno na dvě etapy) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

6 dotace Karlovarského kraje na územně plánovací činnost obcí
dotace je možné poskytnout na zpracování: územního plánu, vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území úpravu ÚPO dle § 188 odst. 2 SZ změny ÚPD, pokud nejsou vyvolány výhradní potřebou fyzických či právnických osob vyhodnocení SEA vyhodnocení NATURA digitalizaci podkladových map obecné podmínky poskytnutí dotací vyrovnání závazků k rozpočtu kraje uzavřená smlouva o dílo s projektantem ÚPD schválení záměru na pořízení ÚPD v zastupitelstvu obce závěrečné vyúčtování následujícího roku cena za zpracování dokumentace v místě obvyklá max. výše dotace 150 tisíc Kč, max. však 80 % nákladů na rok SEA a NATURA bez limitu; ve výjimečných případech 100 % žádost o dotaci podává obec KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

7 dotace Karlovarského kraje na územně plánovací činnost obcí
návrh změny pravidel na rok 2008 – projedná ZKK schváleno nebude možné obdržet dotaci na zadání ÚPD požadavek na zpracování ÚPD v digitální podobě, bez stanovení závazné metodiky povinnost předat dotovanou etapu dokumentace v analogové i digitální podobě (vektorová i rastrová data) podmínka předání „konečné“ podoby vydané ÚPD, vč. digitálních dat termín pro podávání žádostí pro rok nová pravidla budou rozeslána všem obcím em a uveřejněna na internetových stránkách kraje do konce roku 2007 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

8 aktuální krajské územně plánovací projekty
návrh ZÚR KK a VV ZÚR KK URÚ – UK-24, arch. Koubek SEA ZÚR KK – T- plan, s.r.o., RNDr. Krajíček NATURA ZÚR KK – EKOLOGIA, RNDr. Nykles MEDARD Územní studie Střela – UP-24, arch. Poláčková Více tématická studie pro území Střely – Cesta z města, o.s. Aktualizace Územní studie areálu krajského úřadu – MARKANT, arch. Míka Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary – AGA-letiště s.r.o. cyklostezka Ohře studie horských středisek Karlovarského kraje dotace na ÚPD obcí postupné doplňování digitálního skladu ÚPD na internetu KK KOPaS ÚAP KK KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

9 ÚAP spolupráce KÚ - ORP Projekt Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje = KOPaS ÚAP KK smlouva o spolupráci a realizaci projektu pracovní skupina ÚAP dotace na vybavení standardizovaných pracovišť ÚAP KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

10 starý a nový SZ v oblasti ÚP
staré PRÁVNÍ PŘEDPISY nové zákon zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu = starý stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu = nový stavební zákon platil do konce roku 2006 účinnost od 1. ledna (s výjimkou několika ustanovení) 1 novela č. 68/2007 Sb., další novela v parlamentu, „velká“ novela se připravuje na MMR prováděcí předpisy vyhláška č. 135/2001 Sb. vyhláška č. 500/2006 Sb. vyhláška č. 501/2006 Sb. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

11 NSZ - přechodná a závěrečná ustanovení – účinnost a důležité termíny
od vznik autorizovaných inspektorů od omezení platnosti ÚP VÚC od údaje o území (max. od ) do ÚAP ORP do ÚAP krajů do PÚR ČR do všechny kraje ZÚR do nové ÚP jako náhrada za ÚPD starší 1992 do nové nebo upravené ÚP od účinnost § 102 (náhrady za zrušení určení pozemku k zastavění v ÚP nebo RP) od technická infrastruktura v JTSK KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

12 starý a nový SZ v oblasti ÚP
staré DRUHY DOKUMENTACÍ nové stát Ø politika územního rozvoje „PÚR“- závazná územně plánovací dokumentace „ÚPD“ – jsou závazné kraj územní plán velkého územního celku „ÚP VÚC“ zásady územního rozvoje „ZÚR“ regulační plán „RP“ obec územní plán sídelního útvaru „ÚPN SÚ“ územní plán „ÚP“ + změny ÚP, (ÚPO, ÚPN SÚ) územní plán obce „ÚPO“ územní plán zóny „ÚPN Z“ regulační plán „RP“ + změny RP, (ÚPN Z) územně plánovací podklady „ÚPP“ kraj, obec urbanistická studie „ÚS“, územní generel, územní prognóza, ÚTP územní studie „ÚS“ územně analytické podklady „ÚAP“ KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

13 rozdíl mezi ÚP a ÚPO nejpodstatnější změna (platí pro všechny typy ÚPD) ÚP nejsou „schvalovány“, ale „vydávány“ vydávány nikoliv obecně závaznou vyhláškou obce, ale opatřením obecné povahy podle části šesté správního řádu (500/2004 Sb.) ÚP jsou formálně rozděleny na část „výrokovou” (vlastní návrh), „odůvodnění“ a „poučení“ soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení vlastní obsah ÚP je obohacen např. o: prostorovou regulaci, plochy rezerv, veřejně prospěšná opatření, předkupní právo na některé pozemky, vymezení ploch s podmínkou zpracování regulačního plánu nebo územní studie a ploch, kde bude muset stavby navrhovat jen autorizovaný architekt, … grafická část např. obsahuje hlavní výkres, kde jsou na mapovém podkladu znázorněny pouze navrhované jevy, nově je zpracováván koordinační výkres, … KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

14 návrh ÚP „vlastní návrh“ ÚP
obsahuje pouze to, co projektant navrhuje – resp. zastupitelstvo vydává nepatří sem popis současného stavu (s výjimkou toho, pokud současný stav je součástí koncepce, kterou ÚP navrhuje – např. u koncepce dopravní infrastruktury) nepatří sem citace nebo uvedení právních předpisů (zákony, vyhlášky, normy) – právní předpisy platí pro všechny a územní plán je nemá citovat, ani připomínat jejich dodržování KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

15 návrh ÚP odůvodnění ÚP je součástí dokumentace Návrhu ÚP (případně již konceptu) odůvodnění ÚP v rozsahu přílohy č. 7 část II. vyhl. 500/2006 Sb., včetně odkazu na § 53 odst. 4 a 5 SZ, zpracovává projektant pouze s výjimkou částí, které vyplynou až z projednání části odůvodnění územního plánu, které vyplynou z projednání zpracovává pořizovatel až po řízení o návrhu ÚP KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

16 Textová část územního plánu
opatření obecné povahy- ÚP – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 1. část/3 Územní plán …. Zastupitelstvo obce …, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v y d á v á Územní plán ……. Textová část územního plánu (obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) tato část končí kapitolou s údajem o počtu listů této části ÚP Grafická část územního plánu uvést seznam výkresů s měřítky vlastní výkresy nemusí být „sešity“ s textovkou, ale mohou být na samostatných výkresech, jak jsme zvyklí KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

17 1. Textová část odůvodnění 2. Grafická část odůvodnění
opatření obecné povahy- ÚP – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 2. část/3 O d ů v o d n ě n í 1. Textová část odůvodnění Postup při pořízení územního plánu Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Vyhodnocení souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky DO podle zvl. právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení splnění zadání, pokyn Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Vyhodnocení připomínek 2. Grafická část odůvodnění (obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) uvést seznam výkresů s měřítky vlastní výkresy nemusí být „sešity“ s textovkou, ale mohou být na samostatných výkresech, jak jsme zvyklí pořizovatel pořizovatel pořizovatel pořizovatel pořizovatel KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

18 místostarosta obce starosta obce
opatření obecné povahy- ÚP – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 3. část/3 P o u č e n í : Proti územnímu plánu obce … vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). místostarosta obce starosta obce podpisy a razítko KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

19 ukončování platnosti „starých“ ÚPD
dle přechodných ustanovení § 187 odst. 1 a § 188 odst. 1 a 2 ÚPD schválené před – přestanou platit po  pořídit nový ÚP ÚPN SÚ a ÚPN Z - přestanou platit po  pořídit nový ÚP ÚPO a RP schválené po je možné  upravit do souladu s novým stavebním zákonem, projednat a nejpozději do vydat, jinak přestanou platit PŘIPRAVOVANÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA PRODLUŽUJE NĚKTERÉ TERMÍNY  § 188 odst. 1 a 2 – z 5 na 9 let ! KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

20 rozpracované dokumentace
postupovat dle přechodných ustanovení § 188 odst. 3 u územních plánů, regulačních plánů a jejich změn, u kterých bylo zahájeno před pořizování, a které nebyly do schváleny, se nedokončená činnost při pořizování upraví podle nového stavebního zákona a další pořizování a vydání se již řídí novými právními předpisy metodická pomůcka - tabulka na nebo KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

21 http://www. mmr. cz/upload/files/uzemni%20planovani%20a%20stav
KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

22 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

23 změny „starých“ dokumentací
projednání a vydání návrhu změny podle nového stavebního zákona, § 188 odst. 4 (nemluví se zde o obsahu) změna se nazývá názvem původní dokumentace změna musí být vnitřně provázaná s původní dokumentací grafická část vychází ze schválené ÚPD, původní názvy výkresů a legendy textová část vychází zejména po formální stránce přiměřeně z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., věcně navazuje na schválenou ÚPD, kterou mění terminologie a obsah původní dokumentace nemůže být změnou narušen, musí být však respektovány principy vydání formou opatření obecné povahy a v rozsahu měněných částí ÚPD rozdělení na „vlastní návrh“, obsahující pokyny pro rozhodování v území, a odůvodnění, … ve změně musí být uvedeno, ve kterých částech a jak se původní závazná část územního plánu z důvodu změny mění, nebo případně pozbývá platnosti, to znamená, která ustanovení uvedená v jeho závazné části již nelze použít vlastní návrh změny bude obsahovat pouze to, co se mění, vše ostatní bude v odůvodnění KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

24 vymezení zastavěného území
KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

25 opatření obecné povahy- vymezení zastavěného území – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 1. část/2 Vymezení zastavěného území Obce ……. Rada obce (pokud není volena, uvést zde zastupitelstvo obce) …… příslušná(é) podle ustanovení podle 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 59 a 60 stavebního zákona a ve spojení s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v y d á v á vymezení zastavěného území Obce …. . Vymezení zastavěného území se vydává pro území Obce …, které je tvořeno těmito k. ú.: ……. Na území Obce ….. se vymezuje v k.ú (uvést počet) zastavěných území … . Vymezení zastavěného území Obce … je zakresleno na .. (uvést počet) listech mapovém podkladu katastrální mapy v měřítku ……, které tvoří číslované grafické přílohy k tomuto opatření obecné povahy. Jednotlivé listy jsou ve formátu A 3 a jsou označeny jménem a příjmením starosty obce s uvedením jeho funkce, jeho podpisem a otiskem úředního razítka. V grafických přílohách je hranice zastavěného území, která je vymezena v souladu s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, vyznačena černou čarou a hranice nezastavitelných pozemků, vymezená v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, zelenou čarou. Zastavěné území je vymezeno ke dni …. . Toto vymezení zastavěného území Obce ….. pozbývá platnosti dnem nabytím účinnosti územního plánu vydaného pro Obec … nebo novým vymezením zastavěného území Obce ……. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

26 opatření obecné povahy- vymezení zastavěného území – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 2. část/2 Odůvodnění a) Postup pořízení návrhu vymezení zastavěného území b) Řízení o vydání vymezení zastavěného území c) Zdůvodnění vymezeného zastavěného území - zejména soulad s § 58 odst. 2 stavebního zákona d) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů - včetně případného řešení rozporů e) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění f) Vyhodnocení připomínek P o u č e n í : Proti vymezení zastavěného území Obce ……, které je vydáno formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). místostarosta obce starosta obce KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

27 konzultační středisko www.uur.cz
Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního střediska se ukazuje nezbytné sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované jednotlivými složkami veřejné správy. K tomuto účelu jsou nezbytné standardní postupy poskytování těchto výkladů. Ty spočívají v tom, že uplatňování stavebního práva v činnosti stavebních úřadů a v územně plánovací činnosti úřadů územního plánování a pořizovatelů sjednocují příslušné krajské úřady v rámci svého metodického vedení a pomoci obcím, obecním úřadům a stavebním úřadům. Odpovědi na dotazy stavebních úřadů a úřadů územního plánování na nejasnosti a problémy s výkladem a s uplatňováním stavebního práva může proto konzultační středisko kvalifikovaně a účinně poskytovat pouze na základě znalosti metodického výkladu a pomoci, kterou v dané věci poskytly tazateli příslušné krajské úřady a na základě spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby k vlastnímu dotazu byly přiloženy i výklady poskytnuté krajským úřadem. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

28 dotčené orgány a nadřízený správní orgán při pořizování ÚP 1/3
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje nadřízený správní orgán územního plánování pro obce 1 Ministerstvo vnitra, Praha u státních hranic 2 Ministerstvo dopravy, Praha vždy; dráhy, vodní cesty, letecká doprava, dálnice, rychlostní silnice, silnice I. tř. 3 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n.L. vždy; geologie nerostné bohatství ZPF - ÚP KV (sídlo kraje) 4 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Praha SEA na území CHKO, může si vyhradit další 5 Ministerstvo zdravotnictví – ČILZ, Praha OP a na území lázeňského místa 6 Ministerstvo obrany, VÚSS, pracoviště Plzeň zájmy obrany ČR 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha vždy; ochrana a využití nerostného bohatství 8 Ministerstvo kultury, Praha památková rezervace, seznam světového dědictví KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

29 dotčené orgány při pořizování ÚP – 2/3
9 Obvodní báňský úřad Příbram vždy; ochrana a využití nerostného bohatství 10 Obvodní báňský úřad Sokolov 11 Státní energetická inspekce, KV vždy 12 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha vždy; bezpečnost a radiační ochrana 13 Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně SEA - stanovisko dle § 45i odst. 1 zák. 114/1992 Sb. ochrana přírody a krajiny na území CHKO 14 Ministerstvo zemědělství – pozemkový úřad, Cheb, Sokolov, KV vždy; koordinace pozemkových úprav 15 Hasičský záchranný sbor KK, KV vždy, požární ochrana, IZS a ochrana obyvatelstva 16 Krajská hygienická stanice KK, územní pracoviště, Cheb, Sokolov, KV vždy; veřejné zdraví, hodnocení a řízení zdravotních rizik SEA 17 Krajská veterinární správa pro KK, KV vždy; veterinární péče KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

30 dotčené orgány při pořizování ÚP – 3/3
18 KÚKK odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu odbor životního prostředí a zemědělství odbor dopravy a silničního hospodářství památková zóna, nemovitá národní kulturní památka PUPFL – rekreační a sportovní stavby, ÚP ORP voda - ÚP ORP vždy – R ÚSES SEA - § 45i odst. 1 zák. 114/1992 Sb. ZPF – ÚP (vyjma KV) vždy – ochrana ovzduší SEA – mimo CHKO (není-li příslušné MŽP) vždy – silnice II. a III. třídy 19 Obecní úřad obce s rozšířenou působností památková péče – nemovitá kulturní památka, OP památky, rezervace nebo zóny voda – s výjimkou ÚP ORP odpady – vždy ochrana přírody a krajiny, mimo CHKO lesy – není-li příslušný kraj (ZPF – RP, vymezení zastavěného území) pozemní komunikace – není-li příslušný jiný orgán 20 Obecní úřad dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, není-li příslušné ministerstvo KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

31 správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění
platí od vztah k NSZ dán § 192 SZ – použijí se postupy a řízení dle SŘ pokud SZ nestanoví jinak část první § 1 – 8 spis § 17 doručování veřejnou vyhláškou § 25 počítání času § 40 přezkumné řízení § 94 – 99 dotčené orgány § 136 rozpor § 136 odst. 6 předběžná informace § 139 vyjádření, osvědčení sdělení § 154 – 158 (část čtvrtá) veřejnoprávní smlouva § 159 – 170 (část pátá) opatření obecné povahy § 171 – 174 (část šestá) při řízení o OOP platí obdobně část první (§ 1 - § 8) a přiměřeně část druhá (§ 9 - § 129) SŘ stížnosti § 175 nadřízený správní orgán § 178 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

32 zakládání spisu při pořizování ÚP
dotaz na z  : Dokladová část procesu pořízení ÚPP, ÚPD má povahu spisu dle správního řádu? Pořizování územně plánovacích podkladů je upraveno komplexně ve stavebním zákonu, správní řád se tedy na jejich pořizování nevztahuje (není tedy třeba ani zakládat spis dle správního řádu). V případě územně plánovací dokumentace se jedná o opatření obecné povahy ve smyslu části šesté správního řádu. Pro řízení podle této části se použije přiměřeně část druhá tohoto zákona, včetně § 17 správního řádu, který upravuje spis. Dokladová část procesu pořízení ÚPD má povahu spisu dle správního řádu. T. Sklenář, : „Domnívám se, že u ÚPD se spis zakládá - je to druh správního řízení (asi bych jen nepoužil formulaci, že dokladová část procesu pořizování má povahu spisu dle správního řádu). ÚPP stojí tak trochu mimo, neprojednávají se, nejsou závazné, nevydává se o nich žádné osvědčení... můj názor je, že spis u ÚPP není třeba zakládat (nejedná se o správní řízení). To neznamená, že by pořizovatel neměl mít zaznamenány a založeny základní údaje (zadání, převzetí studie, prověření ... apod.).“ KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

33 § 17 správního řádu - spis (1) V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. (2) Zasílají-li se dožádané spisy v poštovní zásilce, musí odesílající správní orgán zvolit takovou poštovní službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání poštovní zásilky. (3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných skutečností, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo spis. (4) Nevykonává-li příslušný správní orgán spisovou službu, předá spis po právní moci rozhodnutí správnímu orgánu, který pro něj spisovou službu vykonává. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

34 přezkumné řízení podle § 174 správního řádu 1/2
dozor vykonávaný Ministerstvem vnitra nad samosprávou podle zákona o obcích nebude přicházet u územních plánů vydaných formou opatření obecné povahy v úvahu, vzhledem ke kompetenční výluce normované v § 128 odst.7 zákona o obcích ustanovení § 171 SZ zakotvuje speciální úpravu dozoru nad výkonem působnosti orgánů veřejné správy stanovené stavebním zákonem pokud zastupitelstvo obce nevydá územní plán předepsanou procedurou, mělo by být k odstranění tohoto nedostatku vyzváno příslušným orgánem, tj. krajským úřadem soulad územního plánu vydaného formou opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle § 94 a následujících s tím, že územní plán nelze vzhledem ke znění § 54 odst.6 stavebního zákona změnit, ale pouze zrušit (z důvodu potřebného projednání s dotčenými orgány a osobami) příslušným k takovému rozhodnutí bude krajský úřad, který přezkumné řízení zahájí z moci úřední, a může tak učinit i na základě vnějšího podnětu, krajský úřad v této věci rozhoduje v přenesené působnosti dle § 174 odst.2 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 3 let od účinnosti opatření, účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci opravný prostředek proti územnímu plánu vydanému formou opatření obecné povahy dle § 173 odst.2 správního řádu nelze podat KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

35 přezkumné řízení podle § 174 správního řádu 2/2
napadnout územní plán vydaný formou opatření obecné povahy návrhem na zrušení takového opatření u Nejvyššího správního soudu je daná § 101a odst.1 a 2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů: tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen a Ministerstvu vnitra tuto možnost je třeba vnímat jako krajní prostředek ochrany zákonnosti, když přednost by jednoznačně mělo mít přezkumné řízení dle správního řádu, a to v situaci, kdy ukončené přezkumné řízení není podmínkou k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy tomu nasvědčuje i § 48 odst.2 písm. a) soudního řádu správního, který stanoví, že předseda senátu řízení usnesením může přerušit, jestliže zjistí, že ve věci byl podán zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí podaný u Nejvyššího správního soudu tím, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen (§ 101a odst.1 soudního řádu správního) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

36 vybrané pojmy a působnosti na úseku územního plánování
účelem definic územního plánování je jednotný a nekolizní výkon veřejné správy na tomto a navazujících úsecích proto je třeba věnovat patřičnou pozornost pojmům ÚP NSZ obsahuje 3 základní typy pojmů: pojmy vymezené formou „definice“ - § 2 + § 3 NSZ např.: zastavěné území, zastavitelná plocha, veřejná infrastruktura, pořizovatel, … pojmy vymezené formou tzv. „legislativní zkratky“ např.: úřad územního plánování, Rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, limity využití území, rozbor udržitelného rozvoje území, údaje o území, poskytovatel údajů, územní rezerva, … pojmy užívané v NSZ, ale definované jiným předpisem např.: dotčený orgán, veřejné prostranství, … KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

37 působnosti obcí § 6 zastupitelstvo obce – samostatná působnost
rozhoduje, zda se bude dokumentace pořizovat určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu nebo změny schvaluje jednotlivé etapy dokumentace vydává územní plán a regulační plán rada obce (přenesená působnost), kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořízení nebo uzavření smlouvy s pořizovatelem („létající pořizovatel“) uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje KK a připomínky k územnímu plánu sousední obce KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

38 co činí obec při pořizování územního plánu
usnesení zastupitelstva obce o záměru pořídit + určení spolupracujícího zastupitele zajištění financování – rozpočet obce, dotace, jiné zdroje vyjasnění pořizování - kompetence rady obce výběr projektanta koordinace s pořizovatelem a s projektantem zajištění podkladů podpis smlouvy o dílo s projektantem spolupráce určeného zastupitele s pořizovatelem v jednotlivých etapách pořizování dle § 47 – 54 SZ – zastupitel tlumočí zájmy a názory obce pouze ve fázích pořizování, které jsou k tomu určené – ty jsou akceptovány pouze v případě splnění podmínek ze zákona spolupráce s pořizovatelem a projektantem přebírání jednotlivých etap dokumentace, jejich kontrola ve spolupráci s pořizovatelem, případná reklamace vad díla hrazení jednotlivých etap dokumentace schvalování jednotlivých projednaných etap vydání ÚP zastupitelstvem obce schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu a vydává změny ÚP KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

39 působnosti obcí - pořizování § 6
úřad = přenesená působnost rozdělení působností obecních úřadů v oblasti územního plánování 1/ ORP = úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost pro celé správní území ORP (Aš, Cheb, K. Vary, Kraslice, M. Lázně, Ostrov, Sokolov) - úředníci splňují kvalifikační požadavky (§ 24) 2/ jiný obecní úřad – pořizuje ÚPD a ÚPP pro svou obec (zatím v KK: Toužim, Nejdek; Chodov, Loket, Nové Sedlo, Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Vintířov; Teplá) nebo na základě veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec (zatím v KK: Vintířov → Královské Poříčí) (obce v rámci stejné ORP) - pouze pokud úředníci nebo fyzické osoby (létající pořizovatel) splňují kvalifikační požadavky 3/ ostatní obecní úřady – nesmí pořizovat ÚPD a ÚPP povinnost poskytovat veškeré informace při pořizování ÚPP a ÚPD KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

40 působnosti úřadu územního plánování § 6
pořizuje ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro celé správní území pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu a pro svou obec podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu je dotčeným orgánem v územních řízeních a v řízeních o změnách území z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (pokud nevydává územní rozhodnutí) vykonává další činnosti dle zákona (např. poskytuje územně plánovací informace, prověřuje aktuálnost ÚPP, …) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

41 vyjasnění pořizování - 5 možností, jak pořídit územně plánovací dokumentaci
úředníkem vlastního úřadu, který splňuje kvalifikační požadavky § 24 úřadem územního plánování žádost o pořizování schvaluje rada obce, která žádá ÚÚP na ORP nesmí žádost obce odmítnout; přijme ji, neschvaluje, ani na ni písemně nemusí odpovídat; je povinen neprodleně činit úkony pořizovatele na základě veřejnoprávní smlouvy s OÚ jiné obce, který splňuje kvalifikační požadavky § 24 (v rámci stejné ORP)  v kompetenci rady obce úkony pořizovatele lze činit až po nabytí právní moci rozhodnutí KÚ o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na základě smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel)  v kompetenci rady obce na základě smlouvy s právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel)  v kompetenci rady obce KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

42 úhrada nákladů na územní plán § 45
náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení smlouvu s projektantem uzavírá obce, která rozhodla o pořízení náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel náklady na mapové podklady hradí obec, která rozhodla o pořízení, pokud se s ÚÚP nedohodnou jinak pořízení změny územního plánu může být podmíněno úhradou nákladů na zpracování a mapové podklady ze strany navrhovatele dotace KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

43 výběr projektanta výběrové řízení provádí obec v samostatné působnosti
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vnitřní předpisy úřadu doporučujeme vždy výběr na základě více nabídek, oslovením několika projektantů typy na projektanty na internetu: Ústav územního rozvoje v Brně Česká komora architektů Asociace pro urbanismus a územní plánování aby byly nabídky porovnatelné, je třeba jasně formulovat zadávací podmínky – spolupráce s pořizovatelem zejména obsahy dokumentací (mj. obsah P+R !!!) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

44 výběr projektanta Podklady pro výběrové řízení / doporučený obsah výzvy – zkonzultovat s pořizovatelem: druh a název dokumentace statistické údaje o území (vymezení řešeného území, jeho velikost, počet obyvatel, informace o významných limitech a hodnotách území, …) informace o platné územně plánovací dokumentaci, pořízených studiích a dalších podkladech informace o obsahu zpracovaných územně analytických podkladů vymezení přesného obsahu dokumentace v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou vymezení jednotlivých činností projektanta požadované měřítko hlavního výkresu požadavky na formu, způsob zpracování a předání díla předpokládaný termín zahájení, doporučené termíny plnění po etapách a předpokládaný termín ukončení prací možné důvody navýšení ceny (VV ÚP URÚ, varianty, podmínka RP – zadání, …) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

45 zadání zpracovává pořizovatel
výběr projektanta Etapy dokumentace, které zpracovává projektant cenová nabídka na jednotlivé etapy musí odpovídat různým možnostem postupu zpracování územního plánu průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP / doplňující průzkumy a rozbory zadání zpracovává pořizovatel případné požadavky na koncept a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplynou z projednání zadání koncept vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,vč. vyhodnocení SEA (vždy! pokud je VV URÚ) a NATURA (pouze pokud není vyloučen významný vliv na území NATURA 2000) návrh úprava návrhu před řízením o ÚP (rozsah dle výsledku společného jednání) úprava návrhu před vydáním ÚP (rozsah dle výsledku veřejného projednání) pouze pokud není řešení variantní KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

46 výběr projektanta vymezení obsahu dokumentace a činností projektanta
způsob pořízení a předání podkladů, mapový podklad konkrétní obsah jednotlivých etap dokumentace koncept a návrh po formální stránce jako opatření obecné povahy dle správního řádu vymezit, které části textu zpracuje pořizovatel – ty, které vyplývají z projednání dokumentace účast projektanta na veřejných i neveřejných projednáních dokumentace, kontrolní dny podmínky digitálního zpracování a předání dat počet výstupních paré v každé etapě KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

47 PÚR, ÚP VÚC a ZÚR ve vztahu k územním plánům
Politika územního rozvoje ČR PÚR ČR 2006 – závazná v přenesené působnosti, doporučená v samostatné působnost usnesením vlády PÚR ČR 2008 – bude závazná pro územní plánování dokumentace vydaná krajem ÚPN VÚC okresu Cheb – závazný v rozsahu § 187, odst. 7 ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace - závazný v rozsahu § 187, odst. 7 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), do konce roku 2006 pořizované pod názvem Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje (ÚP VÚC KK) v roce 2008 budou projednávány budou vydány nejpozději v roce 2009 ZKK PÚR ČR i ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání ÚP i RP obec je povinna uvést do souladu územní plán a regulační plán z podnětu s ÚPD následně vydanou krajem a následně schválenou PÚR ČR pokud pořízení změny ÚP vyplývá ze ZÚR nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace ZÚR, která změnu ÚP vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce – toto neplatí pro první vydané ZÚR KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

48 pořizování územního plánu
„zapomenout“ na postupy dle starého SZ např. uzavírání dohody s DO již neexistuje! nakládání se stanovisky je uvedeno v: § 4 odst. 2 písm. b) = stanoviska jsou závazným podkladem pro OOP vydaná dle SZ a § 4 odst. 7 = orgány ÚP projednávají protichůdná stanoviska, v případě rozporu se posupuje dle správního řádu zásada kontinuity stanovisek § 4 odst. 3 DO mají možnost kontrolovat jejich dodržování - § 4 odst. 5, a to v každé fázi projednávání ÚPD (koncept, návrh) stanoviska DO jsou pro pořizovatele závazná KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

49 návrh na pořízení ÚP - zejména v případě změny § 46
podání u obce (orgán veřejné správy, občan obce, vlastník) v případě vlastního podnětu obce se návrh nepodává obsah podání údaje navrhovatele, včetně vlastnických práv údaje o navrhované změně využití ploch údaje o současném využití ploch důvody pro pořízení ÚP nebo jeho změny návrh úhrady nákladů poslat pořizovateli posoudí úplnost návrhu a soulad s právními předpisy nedostatky podání - vrátí a vyzve navrhovatele k odstranění  neodstraní-li, pořizovatel návrh odmítne + podá info do ZO podání v pořádku - posoudí a se svým stanoviskem předloží bezodkladně k rozhodnutí zastupitelstvu obce  o výsledku obec informuje navrhovatele a pořizovatele KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

50 co vše musí být zařízeno než se může začít s vlastním pořizováním ÚP nebo změny?
usnesení ZO – schválení záměru usnesení ZO – určení zastupitele zajištění financování vyjasnění pořizování (usnesení RO / ZO – žádost, smlouva) výběr projektanta koordinace s projektantem a s pořizovatelem zajištění podkladů v této fázi podklady potřebné pro Průzkumy a rozbory a Zadání ÚP podpis smlouvy o dílo s projektantem KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

51 doručování veřejnou vyhláškou
§ 25 správního řádu – doručování VV obecně den vyvěšení + 15 dnů = den doručení § 20 stavebního zákona – zveřejňování písemností obecně dle SZ den vyvěšení na poslední úřední desce (odchylka od správního řádu) § 47 SZ – zadání dnů (vystavení) § 48 SZ – koncept dnů (konání veřejného projednání) + 30 dnů (vystavení) § 52 SZ – návrh – řízení o ÚP (+ § 172 odst. 3 SŘ) + 15 dnů (konání veřejného projednání) § 173 správního řádu – oznámení OOP dnů (nabytí účinnosti) (výjimečně dnem vyvěšení) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

52 veřejné projednání § 22 pokud je více veřejných projednání – lhůty se počítají od posledního o průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam stanoviska, námitka a připomínky při VP písemně – ID údaje + podpis  připojí se k záznamu stanoviska, námitka a připomínky podané před VP  uvést v záznamu odkaz a připojit k záznamu na VP vždy výklad – pořizovatel ve spolupráci s projektantem osobní účast projektanta na VP doporučujeme dát do SOD KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

53 Průzkumy a rozbory ÚP § 185, odst. 3 SZ a § 11 vyhl. 500/2006 Sb.
dokud nebudou pořízeny územně analytické podklady, bude pořízení ÚPD vždy zahrnovat i zpracování Průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům nejméně do konce roku 2008 později, pokud nebudou ÚAP zpracovány (v dostatečném rozsahu), bude se jednat o sankční ustanovení doplňující Průzkumy a rozbory (poté co budou ÚAP) P+R jsou podkladem pro zadání ÚPD jejich obsah by měl být stanoven ve spolupráci s pořizovatelem pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo zpracování P+R v potřebném rozsahu by mělo předcházet i změně ÚPD KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

54 příklad výkresů P+R v rozsahu ÚAP
KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

55 zadání ÚP § 47 pořizovatel + určený zastupitel zpracují návrhu Zadání ÚP Zadání ÚP stanoví hlavní cíle a věcné a formální požadavky na zpracování ÚP obsah Zadání ÚP je stanoven v příloze č. 6 vyhl. 500/2006 Sb. „zadání ÚP obsahuje zejména: …“ rozsah zadání je minimální a může tedy obsahovat jakoukoliv přílohu, kterou pořizovatel uzná za vhodnou Zadání ÚP nemusí mít grafickou část jakou vypovídající schopnost bude mít zpracované zadání pro dotčené orgány závisí na pořizovateli Zadání ÚP by mělo být natolik obecné, aby příliš nesvazovalo následující etapy natolik konkrétní, aby jej bylo možné posoudit při projednání (např. vyloučení významného vlivu na území NATURA 2000, požadavek na vyhodnocení vlivů na ŽP = SEA, …) formálně a věcně správně, aby nemuselo dojít k výrazné úpravě pro projednání a tím nedošlo k nepřípustnému krácení práv dotčených orgánů i občanů obsahem zadání není popis současného stavu (bylo v P+R) či budoucího řešení (bude v konceptu, resp. návrhu) u kapitoly o) požadavky na obsah: nestačí uvést, že textová a grafická část návrhu změny bude zpracována v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky pokud se neuvedou konkrétní kapitoly a výkresy, musí se projektant zabývat všemi výkresy: uvést které a měřítko počet vyhotovení požadavky na digitální zpracování KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

56 prokazování 1) nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy 2) potřeby vymezení nových zastavitelných ploch při pořizování změny nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje pořizovatel ve fázi zadání změny územního plánu musí při tom vycházet z konkrétní situace např. někde jsou vymezená zastavitelná území již z 90 % zastavěná, jinde bylo vyhlášeno záplavové území nebo nově vzniklé podmínky činí výstavbu nerentabilní a nežádoucí je tedy potřeba srovnat reálné potřeby a omezení s již vymezenými zastavitelnými plochami (případ od případu) vlastnické vztahy územní plán neřeší vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je také součástí odůvodnění návrhu ÚP a změny ÚPD doporučujeme podklad pro tato vyhodnocení připravit v rámci P+R KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

57 titulní strana návrhu zadání
návrh Zadání Územního plánu Dolní Lhota (NEBO např.: návrh Zadání změny č. 8 Územního plánu obce Horní Lhota) pořizovatel: Městský úřad Sokolov určený zastupitel: Josef Novák KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

58 projednání zadání § 47 pořizovatel podání
zašle návrh Zadání DO, sousedním obcím, obci, pro kterou pořizuje a KÚ pozn.: v rozdělovnících oznámení nepoužívat pojem účastníci řízení (platí pro všechny etapy) oznámí projednání zadání na úřední desce (úředních deskách) zajistí zveřejnění a vystavení dokumentace k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů podání do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu Zadání kdokoliv - připomínky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání DO, KÚ - požadavky příp. požadavky na SEA a NATURA budou formou stanoviska doporučujeme toto stanovisko od KÚKK, OŽP /na území CHKO 2 stanoviska: KÚKK, OŽP + správa CHKO/ získat „za každou cenu“ a to správně naformulovaná!, tzn.: SEA – UPLATŇUJE POŽADAVEK / NEUPLATŇUJE POŽADAVEK; významný vliv na NATURA – NEVYLOUČEN / VYLOUČEN POZOR – pokud není jednoznačně a doslova vyloučen významný vliv, znamená to automatické zpracování vyhodnocení NATURA i SEA (bez ohledu na další text stanoviska (stanovisek) do 30 dnů od obdržení návrhu zadání sousední obce - podněty nemusí schvalovat RO obeslat všechny sousední obce, ty sami posoudí jsou-li jejich zájmy dotčeny k požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

59 zadání ÚP § 47 v upraveném zadání se uvede požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud to vyplynulo z projednání zadání požadavek DO na SEA /zákon č.114/1992 Sb./ nebo není vyloučen významný vliv na území NATURA 2000 /zákon č.100/2001 Sb./ zastupitelstvo obce v odůvodněných případech nebo z podnětu DO uloží v zadání zpracování konceptu ÚP ověřující variantní řešení ÚP = pořizovatel uvede tento pokyn do upraveného návrhu zadání, včetně podmínek pro posuzování variant - § 11 odst. 3 vyhl. 500/2007 Sb. pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotí požadavky, připomínky, podněty a stanovisko  upraví návrh Zadání  předloží zastupitelstvu obce Zadání ÚP ke schválení KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

60 podmínka regulačního plánu
v případě, že je v zadání požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  je součástí návrhu (příp. též konceptu) ÚP ZADÁNÍ regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. 500/2006 Sb. doporučení uvést do smlouvy o dílo jako důvod pro dodatek SOD  možnost vydání regulačního plánu NA ŽÁDOST (fyzické či právnické osoby) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

61 upuštění od zadání § 55 odst. 2
pouze u změny ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce pouze pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP součástí schválené zprávy o uplatňování ÚP a zároveň se nezpracovává vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj!!! toto urychlení půjde využít v určitých případech až u nových územních plánů pořízených dle NSZ zprávu o uplatňování ÚP v uplynulém období schvaluje ZO nejméně jednou za 4 roky KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

62 jak je to s konceptem a s VV ÚP URÚ?
p r o j e d n á n í z a d á n í kdokoliv (obec, DO, občan, …) požaduje ověření řešení určité části ÚP ve variantách DO ve svém stanovisku k návrhu zadání: není požadavek na varianty ani požadavek na posouzení SEA či NATURA 2000 uplatní požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA) nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (NATURA 2000) uplatní požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA) a zároveň nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (NATURA 2000) do upraveného návrhu zadání pořizovatel uvede požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí požadavek jako akceptovatelný dle přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. – bez části B. dle přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. – „komplet“ pořizovatel uvede v upraveném návrhu zadání pokyn ke zpracování konceptu DO zároveň uplatní požadavek na ověření řešení určité části ÚP ve variantách DO neuplatní požadavek na ověření řešení určité části ÚP ve variantách pořizovatel uvede v upraveném návrhu zadání pokyn ke zpracování konceptu projektant zpracuje koncept projektant zpracuje koncept, jehož součástí je VV ÚP URÚ „cesta bez konceptu“, jde se rovnou do návrhu, VV ÚP URÚ se zpracovává jako součást návrhu „cesta bez konceptu“, jde se rovnou do návrhu a nezpracovává se VV ÚP URÚ po projednání projektant zpracuje návrh bez VV ÚP URÚ po projednání projektant zpracuje návrh, bez VV ÚP URÚ KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

63 koncept ÚP § 48, 49 pokud je tak stanoveno v zadání, zajistí pořizovatel zpracování konceptu ÚP a případně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území rozsah konceptu minimálně stejný jako návrh (stanoveno v zadání) pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo projednání dokumentace, která neodpovídá zákonným požadavkům je nepřípustné, může při něm docházet k pochybení ve smyslu krácení práv dotčených orgánů i občanů KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

64 projednání konceptu § 48 pořizovatel podání
oznámí místo a dobu veřejného projednání spojeného s výkladem veřejnou vyhláškou nejméně 15 dnů předem (úřední desky) zajistí vystavení konceptu ÚP k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou pořizuje, po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky oznámí místo a dobu veřejného projednání DO, KÚ a sousedním obcím jednotlivě, nejméně 30 dnů předem podání do 15 dní ode dne veřejného projednání kdokoliv - připomínky do 15 dní ode dne veřejného projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem VPS, VPO a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti - námitky pozor na přiznání práva podat námitku! do 15 dní ode dne veřejného projednání DO – stanoviska nejpozději na VP doloží závažné důvody – lhůta se prodlužuje nejdéle o 30 dnů do 15 dní ode dne veřejného projednání sousední obce připomínky z hlediska využití navazujícího území schvaluje rada obce (kde se nevolí, tak zastupitelstvo) o svých připomínkách ve stejné lhůtě informuje krajský úřad do 30 dní ode dne veřejného projednání KÚ – stanovisko koordinace širších územních vztahů, soulad s PÚR, VÚC, ZÚR, soulad se SZ a vyhl. k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

65 koncept § 49 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  zpracuje návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP včetně výběru varianty řešení k návrhu pokynů pro zpracování návrhu připojí odůvodnění, které obsahuje: VV URÚ vyhodnocení souladu se stanovisky DO, KÚ (příp. řešením rozporu, vyhodnocení souladu s PÚR, VÚC, ZÚR zdůvodnění výběru varianty řešení vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky pořizovatel předloží Pokyny pro zpracování návrhu ÚP zastupitelstvu obce ke schválení KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

66 návrh ÚP § pořizovatel zajistí zpracování návrhu na základě schváleného Zadání ÚP nebo Pokynů pro zpracování návrhu ÚP VV ÚP URÚ není součástí návrhu pokud: bylo součástí konceptu zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování obsah návrhu ÚP je stanoven v příloze č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo pořizovatel nemůže převzít dokumentaci od projektanta, aniž by zkontroloval, zda byla splněny podmínky zadání, zda má dokumentace náležitosti vyplývající ze zákona, vyhlášek apod. kontrola musí proběhnout ještě před fakturací a vypsáním projednání KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

67 společné jednání § 50 pořizovatel podání
oznámí místo a dobu konání společného jednání nejméně 15 dnů předem - obci, pro kterou je ÚP pořizován, DO, KÚ a sousedním obcím po dobu 30 dnů ode dne společného jednání umožní nahlížení do ÚP podání do 30 dnů ode dne společného jednání DO – stanoviska nejpozději na SJ doloží závažné důvody – lhůta se prodlužuje nejdéle o 30 dnů do 30 dnů ode dne společného jednání sousední obce – připomínky schvaluje rada obce (kde se nevolí, tak zastupitelstvo) KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

68 posouzení návrhu ÚP krajským úřadem § 51
pořizovatel předloží návrh územního plánu zprávu o projednání územního plánu vyhodnocení souladu s PÚR, VÚC, ZÚR sdělení o zohlednění připomínek sousedních obcí sdělení o zohlednění výsledků VV ÚP URÚ (sdělení o zohlednění stanoviska Komise a vyjádření Rady obcí a vyjádření pořizovatele o jeho zohlednění) důvody, proč nebyly výše uvedená stanoviska, vyjádření či připomínky zohledněny, nebo byly zohledněny jen částečně krajský úřad posoudí návrh ÚP z hlediska koordinace širších územních vztahů souladu s PÚR, VÚC, ZÚR sdělí stanovisko do 30 dnů po obdržení všech podkladů po lhůtě - souhlas mlčky pokud jsou nedostatky, lze zahájit řízení o vydání ÚP, až po potvrzení o odstranění KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

69 „1.“ úprava návrhu ÚP před zahájením o řízení ÚP dá pořizovatel projektantovi pokyn ke zpracování úpravy návrhu před řízením o ÚP úprava se provede na základě Zprávy o projednání ÚP a dalších pokynů pořizovatele dokumentaci úpravy hradí obec a případně reklamuje vady v souladu se smlouvou o dílo KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

70 řízení o územním plánu § 52
upravený a posouzený návrh ÚP § 172 odst.3 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řádu pořizovatel oznámí VP veřejnou vyhláškou na úřední desce (deskách) nejméně 15 dnů předem zajistí vystavení ÚP k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele a v obci, pro kterou se pořizuje na VP přizve jednotlivě nejméně 30 dnů předem obec, pro kterou se pořizuje, DO a sousední obce podání nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky nejpozději při veřejném projednání mohou – vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem VPS, VPO a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti podat své námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a musí vymezit území dotčené námitkou DO uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

71 návrh ÚP § 53 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP tři možnosti § 53 odst. 1 § 53 odst. 2 § 53 odst. 3 je-li to vůbec nutné, pořizovatel zajistí pro obec zpracování ÚPRAVY (úprava návrhu před vydáním územního plánu = „2.“ úprava návrhu ÚP) obec dokumentaci hradí a případně reklamuje vady v souladu se smlouvou o dílo dojde-li na základě výsledků veřejného projednání k Podstatné úpravě návrhu územního plánu  projednání se vrací do § 50 a koná se opakované veřejné projednání (za identifikaci „podstatné“ úpravy ručí pořizovatel) je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat  zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Pokyny pro zpracování návrhu ÚP  předloží je ke schválení do zastupitelstva obce  znovu se zpracovává návrh ÚP (dodatek SOD) pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

72 § 53 odst. 2 „podstatná úprava“ návrhu ÚP
zda se jedná o „podstatnou úpravu“ posoudí pořizovatel při tomto posouzení vychází zejména ze skutečnosti, zda mohou být podstatně dotčeny veřejné zájmy chráněné dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů podstatnou úpravou se rozumí i taková změna návrhu územního plánu, ke které by mohly být uplatněny nové námitky vlastníků pozemků a staveb pojem „posoudit přiměřeně podle § 50“ přiměřené posouzení uváděné v § 53 odst. 2 znamená, že se postupuje tak, aby nikdo touto úpravou návrhu územního plánu nebyl krácen na svých právech např. musí se znovu kontaktovat dotčené orgány, které mají co říct k předmětné úpravě návrhu územního plánu – ostatní dotčené orgány, kterých se to netýká, už nemusí být vyzváni k uplatnění stanovisek KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

73 návrh ÚP § 53 odst. 6 § 53 odst. 6: dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo požadavky v odst. 4 § 53 (soulad s: PÚR, VÚC, ZÚR, cíli a úkoly územního plánování, požadavky na ochranu nezastavěného území, požadavky právních předpisů, stanovisky dotčených orgánů, …)  předloží zastupitelstvu obce návrh na zamítnutí územního plánu KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

74 návrh ÚP § 54 pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu „ZO/ZM vydává Územní plán Dolní Lhota“ … zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s PÚR ČR, ÚPD kraje, výsledkem rozporů a stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu pokud zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky projednání  vrátí pořizovateli ÚP se svými pokyny k ÚPRAVĚ A NOVÉMU PROJEDNÁNÍ nebo jej zamítne při změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je obec povinna uvést ÚP do souladu s tímto rozhodnutím obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD kraje a PÚR do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

75 činnosti po vydání ÚP oznámení opatření obecné povahy (= územního plánu) veřejnou vyhláškou na úřední desce pořizovatel opatří ÚP „záznamem o účinnosti“ § 14 vyhl. 500/2006 Sb. § 165 pořizovatel uloží ÚP a doklady u obce (originály) součástí dokladové části jsou také veškeré etapy dokumentace (P+R, návrh zadání, upravené (schválené) zadání, koncept, návrh ÚP, úprava návrhu ÚP před řízením o ÚP, územní plán (úprava před vydáním), příp. návrh ÚP (podstatná úprava), … a to vždy kompletní paré opatřené datumem a odpovídajícím popisem v rozpiskách, atd.) pořizovatel poskytne ÚP stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu pořizovatel zveřejní na internetu údaje o ÚP a místech, kde lze do ÚP a dokladové části nahlížet (po celou dobu platnosti ÚP) a toto oznámí dotčeným orgánům pořizovatel podá krajskému úřadu návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti dle § 162 pořizovatel podá na katastrální úřad návrh na zápis předkupního práva do listů vlastnictví KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

76 Vzor – oznámení opatření obecné povahy
Hlavičkový papír obecního (městského úřadu) Datum……… Č.j. OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. … Zastupitelstvo obce (města)……. jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydání opatření obecné povahy č změna č. …. Územního plánu Dolní Lhota, které vydalo na svém zasedání dne ……… v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v území obce ……… dotčených změnou územního plánu. Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na internetových stránkách Obecního (Městského) úřadu a u pořizovatele. Textová a grafická část včetně dokladů je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uložena u obce. starosta (jméno, funkce, podpis) razítko Zveřejněno na úřední desce obecního (městského) úřadu od : …………………….. (15 dnů) do: ……………………… KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

77 evidence územně plánovací činnosti
metodika: KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

78 vyhodnocování územního plánu a jeho změny § 55
do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky pořizovatel předloží zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období obsah § 15 vyhl. 500/2006 Sb. musí být konzultována s DO a KÚ při pořizování a vydávání změn ÚP se postupuje obdobně (§ 43 až 46 a § 50 až 54) a přiměřeně (§ 47 až 49) jako při pořizování a vydávání územního plánu další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy změna se vydává v rozsahu měněných částí ÚP po vydání každé změny územního plánu musí být vyhotoven kompletní výtisk územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny, vyhotovení se opatří záznamem o účinnosti vyhotovení kompletního výtisku u změn ÚPO, ÚPN SÚ a ÚPN Z je neaplikovatelné KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

79 opatření proti průtahům § 56
je-li při zpracování a projednávání územního plánu pořizovaného jiným obecním úřadem překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, musí pořizovatel bez zbytečného odkladu povinně předložit zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu (není-li určena delší lhůta) „kontrola“ určeným zastupitelem, který spolupracuje s pořizovatelem na: zpracování návrhu zadání územního plánu, § 47 odst. 1 úpravě návrhu zadání po projednání, před schválením v ZO, § 47 odst. 4 zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu (po projednání konceptu), § 49 odst. 1 vyhodnocení výsledků projednání návrhu a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP, § 53 odst. 1 v případě nutnosti návrh ÚP po veřejném projednání přepracovat  zpracování pokynů pro zpracování návrhu ÚP, § 53 odst. 3 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

80 názvy etap ÚP – doporučení 1/4
Průzkumy a rozbory Územního plánu Dolní Lhota / ev. Dolní Lhoty, datum ... dokud nebudou mít na úřadu územního plánování kompletně zpracovaná ÚAP zpracovává projektant jakmile budou kompletní ÚAP bude se etapa jmenovat: Doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Dolní Lhota obsah P+R případně Doplňujících P+R, by měl stanovit pořizovatel, po dohodě s obcí, a obec by jej měla uvést do smlouvy o dílo – je to z důvodu, aby dle P+R mohl pořizovatel bez problémů napsat zadání Návrh Zadání Územního plánu Dolní Lhota, datum ……… zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Zadání Územního plánu Dolní Lhota /úprava po projednání ze dne …/   zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a předkládá zastupitelstvu ke schválení Koncept Územního plánu Dolní Lhota, datum … koncept se zpracovává jen pokud je variantní řešení, jinak se jde rovnou do návrhu Návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Dolní Lhota ze dne zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem   zastupitelstvo schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Dolní Lhota KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

81 názvy etap ÚP – doporučení 2/4
Návrh Územního plánu Dolní Lhota, datum  ……… zpracovává projektant Návrh Územního plánu Dolní Lhota /úprava před řízením o územním plánu ze dne …………/ zpracovává projektant na základě zprávy o projednání a pokynů pořizovatele – zpráva o projednání dle § 12 vyhl. 500/2006 Sb., neobsahuje vše potřebné pro zadání zpracování této úpravy Územní plán Dolní Lhota /úprava před vydáním územního plánu ze dne ………/ dle § 53 odst. 1 SZ zpracovává projektant na základě pokynů pořizovatele, které zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem – pokyny zahrnují také návrh rozhodnutí o námitkách ke konceptu i návrhu + některé kapitoly, které vyplynuly z projednání doplňuje do dokumentace pořizovatel - konkrétně některé části textu odůvodnění tato dokumentace je předkládána k vydání do zastupitelstva NEBO Návrh Územního plánu Dolní Lhota /podstatná úprava na základě veřejného projednání ze dne ………/ dle § 53 odst. 2 SZ – z toho plyne návrat o „půlkrok“ zpět KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

82 názvy etap ÚP – doplňující komentář 3/4
Čistopis již neexistuje. Dokumentace ÚP musí být vždy před vydáním v zastupitelstvu již v „konečné“ podobě, což zajistí úprava před vydáním dle § 53 odst. 1 SZ. Po vydání už se nesmí nic měnit, doplňovat apod. Dokumentace Konceptu a Návrhu je zpracována po formální stránce jako opatření obecné povahy (OOP). Dokumentaci jako OOP zpracovává projektant, není to práce pořizovatele, ten to jen zkontroluje a po veřejném projednání doplní „své“ kapitoly. Formální náležitosti OOP lze dovodit pro jakoukoliv dokumentaci ze vzoru, který je uveřejněn na webu MMR a ÚÚR. Textová část OOP, tj. „vlastní návrh“ a odůvodnění se sešívají do jednoho „svazku“. Pokud se zpracovává VV ÚP URÚ ocení projektant, že si etapu Průzkumy a rozbory ÚP zpracoval skutečně v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům – tj. stručně řečeno: sběr vybraných dostupných jevů (stav a vývoj území, hodnoty, limity, záměry), analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, rozbor udržitelného rozvoje území, určení problémů. Pokud jsou P+R zpracovány „postaru“ a VV ÚP URÚ se nakonec musí dělat, nezbývá projektantovi než původní P+R „upravit v nezbytné míře“ do takové podoby, aby mohl hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 vyhl. zpracovat. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

83 názvy etap ÚP – doplňující komentář 4/4
Pokud není u zadání vyloučen významný vliv na území NATURA 2000 (EVL nebo PO), zpracovává se jako součást konceptu nebo návrhu Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VV ÚP URÚ). Jestli jako součást konceptu nebo rovnou návrhu se pozná podle toho, jestli jsou zároveň požadovány varianty řešení (dotčeným orgánem, nebo někým jiným a zastupitelstvo s tím souhlasí). Obsah VV ÚP URÚ je v příloze č. 5 vyhl. 500/2006 Sb .VV ÚP URÚ obsahuje v tomto případě zkráceně řečeno „vyhodnocení NATURA 2000“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 114/1992 Sb.;  písm. B přílohy č. 5 vyhl.), „vyhodnocení SEA“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 100/2001 Sb.; písm. A, přílohy č. 5 vyhl.), vyhodnocení dvou zbývajících pilířů (sociální a hospodářský) a celkové zhodnocení všech tří pilířů (zpracovává projektant ÚP – velká autorizace A nebo na ÚP; písm. C, D, E, F přílohy č. 5 vyhl.). Pokud je u zadání zkonstatována potřeba zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA), zpracovává se jako součást konceptu nebo návrhu Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VV ÚP URÚ). Jestli jako součást konceptu nebo rovnou návrhu se pozná podle toho, jestli jsou zároveň požadovány varianty řešení (dotčeným orgánem, nebo někým jiným a zastupitelstvo s tím souhlasí). Obsah VV ÚP URÚ je v příloze č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. VV ÚP URÚ obsahuje v tomto případě zkráceně řečeno„vyhodnocení SEA“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 100/2001 Sb.; písm. A přílohy č. 5 vyhl.), vyhodnocení dvou zbývajících pilířů (sociální a hospodářský) a celkové zhodnocení všech tří pilířů (zpracovává projektant ÚP – velká autorizace A nebo na ÚP; písm. C, D, E, F přílohy č. 5 vyhl.). V tomto případě se tedy nenaplní písm. B. přílohy č. 5 vyhl. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

84 regulační plán § prováděcí nástroj územního plánování, který stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, … je určitou formou skupinového územního rozhodnutí musí vždy nahradit územní rozhodnutí o umístění všech veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v řešeném území může nahradit další územní rozhodnutí nenahrazuje ÚR v nezastavěném území 2 druhy regulačních plánů (obsahem stejné, projednáním rozdílné) z podnětu na žádost (na žádost fyzické či právnické osoby, stanoví-li tak ZÚR nebo ÚP) označení řešené plochy tabulí vydává se formou OOP regulační plán vydává zastupitelstvo obce je závazný pro rozhodování v území KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

85 obsah územního plánu Ing. arch. Alexandra Kasková
KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

86 předkupní právo Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví
U všech ploch s předkupním právem je třeba uvést: druh veřejně prospěšné stavby nebo opatření v čí prospěch má být předkupní právo vloženo (obec/město, kraj nebo Česká republika) katastrální území a čísla všech dotčených pozemků Poznámka: nerozlišuje se, zda je dotčen celý pozemek nebo jeho část Vznik předkupního práva podle § 101 stavebního zákona zapíše katastrální úřad na základě ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu doloženého ověřenou kopií textové části opatření obecné povahy (územního plánu nebo regulačního plánu) opatřenou záznamem o účinnosti (§ 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Ověřená částečná kopie musí obsahovat úvodní a závěrečnou stranu a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo - bod I. odst.1 písm.g) a h) přílohy č.7 a bod I. odst.1 písm.g) a h) přílohy č.11 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pokud vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření není provedeno uvedením pozemků označených podle § 5 odst.1 katastrálního zákona, nebo pokud z opatření obecné povahy nevyplývá, pro kterou osobu (stát, konkrétní kraj nebo konkrétní obec) předkupní právo vzniklo, musí tyto údaje vyplynout z ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu. KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

87 obsah změny ÚPD Ing. arch. Alexandra Kasková
KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007

88 diskuze, dotazy KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková
10. a 13. prosince 2007

89 děkujeme za pozornost kontakty:
vedoucí oddělení územního plánování, ORR KÚKK Ing. arch. Jana Kaválková, , ORP Mariánské Lázně, ÚAP Ing. Markéta Báčová, , ORP Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov, Sokolov Ing. Lenka Burešová, , ORP Aš, Cheb, DOTACE Ing. Jana Sedlačíková, , ÚAP, studie Ing. arch. Jaroslav Jelínek, , ÚAP, obnovitelné zdroje energie Petr Křenek, , ZÚR, studie Vlastimil Veselý, , KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková 10. a 13. prosince 2007


Stáhnout ppt "pořizování územních plánů"

Podobné prezentace


Reklamy Google