Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pořizování územních plánů porada pořizovatelů a projektantů Karlovarského kraje 10. a 13. prosince 2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pořizování územních plánů porada pořizovatelů a projektantů Karlovarského kraje 10. a 13. prosince 2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková."— Transkript prezentace:

1 pořizování územních plánů porada pořizovatelů a projektantů Karlovarského kraje 10. a 13. prosince 2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková

2 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20072 program 9.00 – 15.00 hod. aktuální informace z oblasti územního plánování aktuální informace z oblasti územního plánování vybrané pojmy a působnosti na úseku územního plánování vybrané pojmy a působnosti na úseku územního plánování PÚR, ÚP VÚC a ZÚR ve vztahu k územním plánům PÚR, ÚP VÚC a ZÚR ve vztahu k územním plánům pořizování územního plánu pořizování územního plánu evidence územně plánovací činnosti evidence územně plánovací činnosti obsah územního plánu obsah územního plánu obsah změny ÚPD obsah změny ÚPD diskuze, dotazy diskuze, dotazy

3 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20073 aktuální informace novela SZ v parlamentu - Sněmovní tisk 259 novela SZ v parlamentu - Sněmovní tisk 259259 připravovaná velká novela NSZ připravovaná velká novela NSZ pořizování ÚPD obcí v roce 2007 pořizování ÚPD obcí v roce 2007 kontrolní činnost 2007, 2008 kontrolní činnost 2007, 2008 seminář pro starosty obcí KK seminář pro starosty obcí KK –informace o poskytování údajů o území –činnosti obce při pořizování ÚP

4 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20074 odpověď na dotaz starostů k údajům o území ÚAP veřejné osvětlení veřejné osvětlení –není součástí sledovaného jevu číslo 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, včetně ochranného pásma - dle přílohy č. 1 části A vyhl. 500/2006 Sb. UUR, 5.12.2007 Dle § 2 energetického zákona č. 458/2000 Sb.: Dle § 2 energetického zákona č. 458/2000 Sb.: –Elektrizační soustavou České republiky se rozumí vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Elektrizační soustava neobsahuje zařízení pro spotřebu elektrické energie. Elektrizační soustava neobsahuje zařízení pro spotřebu elektrické energie. Veřejné osvětlení je sice elektroenergetické vedení, nejedná se však o součást energetické soustavy. Je zařízením odběrným; odběratelem jsou především obce. Veřejné osvětlení je sice elektroenergetické vedení, nejedná se však o součást energetické soustavy. Je zařízením odběrným; odběratelem jsou především obce. Veřejné osvětlení není předmětem sledování pro účely ÚAP. Veřejné osvětlení není předmětem sledování pro účely ÚAP.

5 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20075 dotace na ÚPD dotace z Programu rozvoje venkova - metodika a podávání žádostí - Státní zemědělský intervenční fond Ústí nad Labem www.szif.cz dotace z Programu rozvoje venkova - metodika a podávání žádostí - Státní zemědělský intervenční fond Ústí nad Labem www.szif.cz  záměr c) zpracování územního plánu projektantem  obec do 500 obyvatel  max. 90% nákladů  žádost se podává po schválení zadání  podmínka - podepsaná smlouva s projektantem  financování zpětně (možno na dvě etapy)

6 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20076 dotace je možné poskytnout na zpracování: dotace je možné poskytnout na zpracování: –územního plánu, vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území –úpravu ÚPO dle § 188 odst. 2 SZ –změny ÚPD, pokud nejsou vyvolány výhradní potřebou fyzických či právnických osob –vyhodnocení SEA –vyhodnocení NATURA –digitalizaci podkladových map obecné podmínky poskytnutí dotací obecné podmínky poskytnutí dotací –vyrovnání závazků k rozpočtu kraje –uzavřená smlouva o dílo s projektantem ÚPD –schválení záměru na pořízení ÚPD v zastupitelstvu obce –závěrečné vyúčtování 15.1. následujícího roku –cena za zpracování dokumentace v místě obvyklá –… max. výše dotace 150 tisíc Kč, max. však 80 % nákladů na rok max. výše dotace 150 tisíc Kč, max. však 80 % nákladů na rok –SEA a NATURA bez limitu; ve výjimečných případech 100 % žádost o dotaci podává obec žádost o dotaci podává obec dotace Karlovarského kraje na územně plánovací činnost obcí

7 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20077 dotace Karlovarského kraje na územně plánovací činnost obcí návrh změny pravidel na rok 2008 – projedná ZKK 13.12.2007 - schváleno návrh změny pravidel na rok 2008 – projedná ZKK 13.12.2007 - schváleno –nebude možné obdržet dotaci na zadání ÚPD –požadavek na zpracování ÚPD v digitální podobě, bez stanovení závazné metodiky –povinnost předat dotovanou etapu dokumentace v analogové i digitální podobě (vektorová i rastrová data) –podmínka předání „konečné“ podoby vydané ÚPD, vč. digitálních dat –termín pro podávání žádostí pro rok 2008 - 21.3.2008 nová pravidla budou rozeslána všem obcím e-mailem a uveřejněna na internetových stránkách kraje do konce roku 2007 nová pravidla budou rozeslána všem obcím e-mailem a uveřejněna na internetových stránkách kraje do konce roku 2007

8 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20078 aktuální krajské územně plánovací projekty návrh ZÚR KK a VV ZÚR KK URÚ – UK-24, arch. Koubek návrh ZÚR KK a VV ZÚR KK URÚ – UK-24, arch. Koubek –SEA ZÚR KK – T- plan, s.r.o., RNDr. Krajíček –NATURA ZÚR KK – EKOLOGIA, RNDr. Nykles MEDARD www.madard-lake.eu MEDARD www.madard-lake.euwww.madard-lake.eu Územní studie Střela www.cestazmesta.cz – UP-24, arch. Poláčková Územní studie Střela www.cestazmesta.cz – UP-24, arch. Poláčkováwww.cestazmesta.cz –Více tématická studie pro území Střely – Cesta z města, o.s. Aktualizace Územní studie areálu krajského úřadu – MARKANT, arch. Míka Aktualizace Územní studie areálu krajského úřadu – MARKANT, arch. Míka Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary – AGA-letiště s.r.o. Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary – AGA-letiště s.r.o. cyklostezka Ohře cyklostezka Ohře studie horských středisek Karlovarského kraje studie horských středisek Karlovarského kraje dotace na ÚPD obcí dotace na ÚPD obcí postupné doplňování digitálního skladu ÚPD na internetu KK postupné doplňování digitálního skladu ÚPD na internetu KK KOPaS ÚAP KK KOPaS ÚAP KK

9 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 20079 ÚAP spolupráce KÚ - ORP spolupráce KÚ - ORP Projekt Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje = KOPaS ÚAP KK Projekt Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje = KOPaS ÚAP KK –smlouva o spolupráci a realizaci projektu pracovní skupina ÚAP pracovní skupina ÚAP dotace na vybavení standardizovaných pracovišť ÚAP dotace na vybavení standardizovaných pracovišť ÚAP

10 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200710 starý a nový SZ v oblasti ÚP staré PRÁVNÍ PŘEDPISY nové zákon zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu = starý stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu = nový stavební zákon platil do konce roku 2006 účinnost od 1. ledna 2007 (s výjimkou několika ustanovení) 1 novela č. 68/2007 Sb., další novela v parlamentu, „velká“ novela se připravuje na MMR prováděcí předpisy vyhláška č. 135/2001 Sb. … vyhláška č. 500/2006 Sb. vyhláška č. 501/2006 Sb. …

11 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200711 NSZ - přechodná a závěrečná ustanovení – účinnost a důležité termíny od 01.07.2006vznik autorizovaných inspektorů od 01.07.2006vznik autorizovaných inspektorů od 01.01.2007 omezení platnosti ÚP VÚC od 01.01.2007 omezení platnosti ÚP VÚC od 30.9.2007 údaje o území (max. od 31.12.2007) od 30.9.2007 údaje o území (max. od 31.12.2007) do 31.12.2008 ÚAP ORP do 31.12.2008 ÚAP ORP do 30.06.2009 ÚAP krajů do 30.06.2009 ÚAP krajů do 31.12.2008 PÚR ČR do 31.12.2008 PÚR ČR do 31.12.2009 všechny kraje ZÚR do 31.12.2009 všechny kraje ZÚR do 31.12.2009nové ÚP jako náhrada za ÚPD starší 1992 do 31.12.2009nové ÚP jako náhrada za ÚPD starší 1992 do 31.12.2011 nové nebo upravené ÚP do 31.12.2011 nové nebo upravené ÚP od 01.01.2012 účinnost § 102 (náhrady za zrušení určení pozemku k zastavění v ÚP nebo RP) od 01.01.2012 účinnost § 102 (náhrady za zrušení určení pozemku k zastavění v ÚP nebo RP) od 31.12.2012 technická infrastruktura v JTSK od 31.12.2012 technická infrastruktura v JTSK

12 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200712 starý a nový SZ v oblasti ÚP staré DRUHY DOKUMENTACÍ nové státØ politika územního rozvoje „PÚR“- závazná územně plánovací dokumentace „ÚPD“ – jsou závazné kraj územní plán velkého územního celku „ÚP VÚC“ zásady územního rozvoje „ZÚR“ Ø regulační plán „RP“ obec územní plán sídelního útvaru „ÚPN SÚ“ územní plán „ÚP“ + změny ÚP, (ÚPO, ÚPN SÚ) + změny ÚP, (ÚPO, ÚPN SÚ) územní plán obce „ÚPO“ územní plán zóny „ÚPN Z“ regulační plán „RP“ + změny RP, (ÚPN Z) regulační plán „RP“ územně plánovací podklady „ÚPP“ kraj, obec urbanistická studie „ÚS“, územní generel, územní prognóza, ÚTP územní studie „ÚS“ územně analytické podklady „ÚAP“

13 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200713 rozdíl mezi ÚP a ÚPO nejpodstatnější změna (platí pro všechny typy ÚPD) – –ÚP nejsou „schvalovány“, ale „vydávány“ – –vydávány nikoliv obecně závaznou vyhláškou obce, ale opatřením obecné povahy podle části šesté správního řádu (500/2004 Sb.) – –ÚP jsou formálně rozděleny na část „výrokovou” (vlastní návrh), „odůvodnění“ a „poučení“ – –soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení vlastní obsah ÚP je obohacen např. o: – –prostorovou regulaci, plochy rezerv, veřejně prospěšná opatření, předkupní právo na některé pozemky, vymezení ploch s podmínkou zpracování regulačního plánu nebo územní studie a ploch, kde bude muset stavby navrhovat jen autorizovaný architekt, … – –grafická část např. obsahuje hlavní výkres, kde jsou na mapovém podkladu znázorněny pouze navrhované jevy, nově je zpracováván koordinační výkres, …

14 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200714 návrh ÚP „vlastní návrh“ ÚP „vlastní návrh“ ÚP –obsahuje pouze to, co projektant navrhuje – resp. zastupitelstvo vydává –nepatří sem popis současného stavu (s výjimkou toho, pokud současný stav je součástí koncepce, kterou ÚP navrhuje – např. u koncepce dopravní infrastruktury) –nepatří sem citace nebo uvedení právních předpisů (zákony, vyhlášky, normy) – právní předpisy platí pro všechny a územní plán je nemá citovat, ani připomínat jejich dodržování

15 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200715 návrh ÚP odůvodnění ÚP odůvodnění ÚP –je součástí dokumentace Návrhu ÚP (případně již konceptu) –odůvodnění ÚP v rozsahu přílohy č. 7 část II. vyhl. 500/2006 Sb., včetně odkazu na § 53 odst. 4 a 5 SZ, zpracovává projektant pouze s výjimkou částí, které vyplynou až z projednání –části odůvodnění územního plánu, které vyplynou z projednání zpracovává pořizovatel až po řízení o návrhu ÚP

16 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200716 opatření obecné povahy- ÚP – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 1. část/3 Územní plán …. Zastupitelstvo obce …, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v y d á v á Územní plán ……. Textová část územního plánu (obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) tato část končí kapitolou s údajem o počtu listů této části ÚP Grafická část územního plánu (obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) uvést seznam výkresů s měřítky vlastní výkresy nemusí být „sešity“ s textovkou, ale mohou být na samostatných výkresech, jak jsme zvyklí

17 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200717 opatření obecné povahy- ÚP – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 2. část/3 O d ů v o d n ě n í 1. Textová část odůvodnění Postup při pořízení územního plánu Postup při pořízení územního plánu Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Vyhodnocení souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů Vyhodnocení souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky DO podle zvl. právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky DO podle zvl. právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení splnění zadání, pokyn Vyhodnocení splnění zadání, pokyn Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Vyhodnocení připomínek Vyhodnocení připomínek 2. Grafická část odůvodnění (obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) uvést seznam výkresů s měřítky vlastní výkresy nemusí být „sešity“ s textovkou, ale mohou být na samostatných výkresech, jak jsme zvyklí pořizovatel pořizovatel pořizovatel pořizovatel pořizovatel

18 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200718 opatření obecné povahy- ÚP – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 3. část/3 P o u č e n í : Proti územnímu plánu obce … vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). místostarosta obcestarosta obce podpisy a razítko

19 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200719 ukončování platnosti „starých“ ÚPD dle přechodných ustanovení § 187 odst. 1 a § 188 odst. 1 a 2 dle přechodných ustanovení § 187 odst. 1 a § 188 odst. 1 a 2 –ÚPD schválené před 1.7.1992 – přestanou platit po 31.12.2009  pořídit nový ÚP –ÚPN SÚ a ÚPN Z - přestanou platit po 31.12.2011  pořídit nový ÚP –ÚPO a RP schválené po 1.7.1998 je možné  upravit do souladu s novým stavebním zákonem, projednat a nejpozději do 31.12.2011 vydat, jinak přestanou platit PŘIPRAVOVANÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA  PRODLUŽUJE NĚKTERÉ TERMÍNY  § 188 odst. 1 a 2 – z 5 na 9 let

20 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200720 rozpracované dokumentace postupovat dle přechodných ustanovení § 188 odst. 3 postupovat dle přechodných ustanovení § 188 odst. 3 –u územních plánů, regulačních plánů a jejich změn, u kterých bylo zahájeno před 1.1.2007 pořizování, a které nebyly do 31.12.2006 schváleny, se nedokončená činnost při pořizování upraví podle nového stavebního zákona a další pořizování a vydání se již řídí novými právními předpisy  metodická pomůcka - tabulka na www.mmr.cz nebo www.uur.cz www.mmr.czwww.uur.czwww.mmr.czwww.uur.cz

21 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200721 http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%20a %20stav.rad/UP_rozpracovane_tabulka.pdf http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%20a %20stav.rad/UP_rozpracovane_tabulka.pdf

22 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200722 http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/CastoKladen eOtazky/RP_porizovani_tabulka_20070419.pdf http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/CastoKladen eOtazky/RP_porizovani_tabulka_20070419.pdf

23 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200723 změny „starých“ dokumentací projednání a vydání návrhu změny podle nového stavebního zákona, § 188 odst. 4 (nemluví se zde o obsahu) projednání a vydání návrhu změny podle nového stavebního zákona, § 188 odst. 4 (nemluví se zde o obsahu) změna se nazývá názvem původní dokumentace změna se nazývá názvem původní dokumentace změna musí být vnitřně provázaná s původní dokumentací změna musí být vnitřně provázaná s původní dokumentací grafická část vychází ze schválené ÚPD, původní názvy výkresů a legendy grafická část vychází ze schválené ÚPD, původní názvy výkresů a legendy textová část vychází zejména po formální stránce přiměřeně z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., věcně navazuje na schválenou ÚPD, kterou mění textová část vychází zejména po formální stránce přiměřeně z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., věcně navazuje na schválenou ÚPD, kterou mění terminologie a obsah původní dokumentace nemůže být změnou narušen, musí být však respektovány principy vydání formou opatření obecné povahy a v rozsahu měněných částí ÚPD terminologie a obsah původní dokumentace nemůže být změnou narušen, musí být však respektovány principy vydání formou opatření obecné povahy a v rozsahu měněných částí ÚPD –rozdělení na „vlastní návrh“, obsahující pokyny pro rozhodování v území, a odůvodnění, … ve změně musí být uvedeno, ve kterých částech a jak se původní závazná část územního plánu z důvodu změny mění, nebo případně pozbývá platnosti, to znamená, která ustanovení uvedená v jeho závazné části již nelze použít ve změně musí být uvedeno, ve kterých částech a jak se původní závazná část územního plánu z důvodu změny mění, nebo případně pozbývá platnosti, to znamená, která ustanovení uvedená v jeho závazné části již nelze použít vlastní návrh změny bude obsahovat pouze to, co se mění, vše ostatní bude v odůvodnění vlastní návrh změny bude obsahovat pouze to, co se mění, vše ostatní bude v odůvodnění

24 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200724 vymezení zastavěného území http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%2 0a%20stav.rad/ZU_metodika_uprava.pdf http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%2 0a%20stav.rad/ZU_metodika_uprava.pdf http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%2 0a%20stav.rad/ZU_metodika_uprava.pdf http://www.mmr.cz/upload/files/uzemni%20planovani%2 0a%20stav.rad/ZU_metodika_uprava.pdf

25 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200725 opatření obecné povahy- vymezení zastavěného území – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 1. část/2 Vymezení zastavěného území Obce ……. Rada obce (pokud není volena, uvést zde zastupitelstvo obce) …… příslušná(é) podle ustanovení podle 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 59 a 60 stavebního zákona a ve spojení s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v y d á v á vymezení zastavěného území Obce ….. Vymezení zastavěného území se vydává pro území Obce …, které je tvořeno těmito k. ú.: ……. Na území Obce ….. se vymezuje v k.ú....... (uvést počet) zastavěných území …. Vymezení zastavěného území Obce … je zakresleno na.. (uvést počet) listech mapovém podkladu katastrální mapy v měřítku ……, které tvoří číslované grafické přílohy k tomuto opatření obecné povahy. Jednotlivé listy jsou ve formátu A 3 a jsou označeny jménem a příjmením starosty obce s uvedením jeho funkce, jeho podpisem a otiskem úředního razítka. V grafických přílohách je hranice zastavěného území, která je vymezena v souladu s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, vyznačena černou čarou a hranice nezastavitelných pozemků, vymezená v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, zelenou čarou. Zastavěné území je vymezeno ke dni ….. Toto vymezení zastavěného území Obce ….. pozbývá platnosti dnem nabytím účinnosti územního plánu vydaného pro Obec … nebo novým vymezením zastavěného území Obce …….

26 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200726 opatření obecné povahy- vymezení zastavěného území – vzor- pracovní návrh 12/2007, T. Sklenář 2. část/2 Odůvodnění a) Postup pořízení návrhu vymezení zastavěného území b) Řízení o vydání vymezení zastavěného území c) Zdůvodnění vymezeného zastavěného území - zejména soulad s § 58 odst. 2 stavebního zákona - zejména soulad s § 58 odst. 2 stavebního zákona d) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů - včetně případného řešení rozporů - včetně případného řešení rozporů e) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění f) Vyhodnocení připomínek P o u č e n í : Proti vymezení zastavěného území Obce ……, které je vydáno formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). místostarosta obcestarosta obce místostarosta obcestarosta obce

27 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200727 konzultační středisko www.uur.cz www.uur.cz Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního střediska se ukazuje nezbytné sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované jednotlivými složkami veřejné správy. Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního střediska se ukazuje nezbytné sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované jednotlivými složkami veřejné správy. K tomuto účelu jsou nezbytné standardní postupy poskytování těchto výkladů. Ty spočívají v tom, že uplatňování stavebního práva v činnosti stavebních úřadů a v územně plánovací činnosti úřadů územního plánování a pořizovatelů sjednocují příslušné krajské úřady v rámci svého metodického vedení a pomoci obcím, obecním úřadům a stavebním úřadům. K tomuto účelu jsou nezbytné standardní postupy poskytování těchto výkladů. Ty spočívají v tom, že uplatňování stavebního práva v činnosti stavebních úřadů a v územně plánovací činnosti úřadů územního plánování a pořizovatelů sjednocují příslušné krajské úřady v rámci svého metodického vedení a pomoci obcím, obecním úřadům a stavebním úřadům. Odpovědi na dotazy stavebních úřadů a úřadů územního plánování na nejasnosti a problémy s výkladem a s uplatňováním stavebního práva může proto konzultační středisko kvalifikovaně a účinně poskytovat pouze na základě znalosti metodického výkladu a pomoci, kterou v dané věci poskytly tazateli příslušné krajské úřady a na základě spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby k vlastnímu dotazu byly přiloženy i výklady poskytnuté krajským úřadem. Odpovědi na dotazy stavebních úřadů a úřadů územního plánování na nejasnosti a problémy s výkladem a s uplatňováním stavebního práva může proto konzultační středisko kvalifikovaně a účinně poskytovat pouze na základě znalosti metodického výkladu a pomoci, kterou v dané věci poskytly tazateli příslušné krajské úřady a na základě spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby k vlastnímu dotazu byly přiloženy i výklady poskytnuté krajským úřadem.

28 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200728 dotčené orgány a nadřízený správní orgán při pořizování ÚP 1/3 1 Ministerstvo vnitra, Praha u státních hranic 2 Ministerstvo dopravy, Praha vždy; dráhy, vodní cesty, letecká doprava, dálnice, rychlostní silnice, silnice I. tř. 3 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n.L. - vždy; geologie - nerostné bohatství - ZPF - ÚP KV (sídlo kraje) 4 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Praha SEA na území CHKO, může si vyhradit další 5 Ministerstvo zdravotnictví – ČILZ, Praha OP a na území lázeňského místa 6 Ministerstvo obrany, VÚSS, pracoviště Plzeň zájmy obrany ČR 7 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha vždy; ochrana a využití nerostného bohatství 8 Ministerstvo kultury, Praha památková rezervace, seznam světového dědictví Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje nadřízený správní orgán územního plánování pro obce

29 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200729 9 Obvodní báňský úřad Příbram vždy; ochrana a využití nerostného bohatství 10 Obvodní báňský úřad Sokolov vždy; ochrana a využití nerostného bohatství 11 Státní energetická inspekce, KV vždy 12 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha vždy; bezpečnost a radiační ochrana 13 Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně - SEA - stanovisko dle § 45i odst. 1 zák. 114/1992 Sb. - ochrana přírody a krajiny na území CHKO 14 Ministerstvo zemědělství – pozemkový úřad, Cheb, Sokolov, KV vždy; koordinace pozemkových úprav 15 Hasičský záchranný sbor KK, KV vždy, požární ochrana, IZS a ochrana obyvatelstva 16 Krajská hygienická stanice KK, územní pracoviště, Cheb, Sokolov, KV - vždy; veřejné zdraví, hodnocení a řízení zdravotních rizik - SEA 17 Krajská veterinární správa pro KK, KV vždy; veterinární péče dotčené orgány při pořizování ÚP – 2/3

30 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200730 dotčené orgány při pořizování ÚP – 3/3 18KÚKK - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - odbor životního prostředí a zemědělství - odbor dopravy a silničního hospodářství - památková zóna, nemovitá národní kulturní památka - PUPFL – rekreační a sportovní stavby, ÚP ORP - voda - ÚP ORP - vždy – R ÚSES - SEA - § 45i odst. 1 zák. 114/1992 Sb. - ZPF – ÚP (vyjma KV) - vždy – ochrana ovzduší - SEA – mimo CHKO (není-li příslušné MŽP) - vždy – silnice II. a III. třídy 19 Obecní úřad obce s rozšířenou působností - památková péče – nemovitá kulturní památka, OP památky, rezervace nebo zóny - voda – s výjimkou ÚP ORP - odpady – vždy - ochrana přírody a krajiny, mimo CHKO - lesy – není-li příslušný kraj - (ZPF – RP, vymezení zastavěného území) - pozemní komunikace – není-li příslušný jiný orgán 20 Obecní úřad dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, není-li příslušné ministerstvo

31 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200731 správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění platí od 1.1.2006 platí od 1.1.2006 vztah k NSZ dán § 192 SZ – použijí se postupy a řízení dle SŘ pokud SZ nestanoví jinak vztah k NSZ dán § 192 SZ – použijí se postupy a řízení dle SŘ pokud SZ nestanoví jinak část první§ 1 – 8 část první§ 1 – 8 spis§ 17 spis§ 17 doručování veřejnou vyhláškou§ 25 doručování veřejnou vyhláškou§ 25 počítání času§ 40 počítání času§ 40 přezkumné řízení§ 94 – 99 přezkumné řízení§ 94 – 99 dotčené orgány§ 136 dotčené orgány§ 136 rozpor§ 136 odst. 6 rozpor§ 136 odst. 6 předběžná informace§ 139 předběžná informace§ 139 vyjádření, osvědčení sdělení§ 154 – 158 (část čtvrtá) vyjádření, osvědčení sdělení§ 154 – 158 (část čtvrtá) veřejnoprávní smlouva§ 159 – 170 (část pátá) veřejnoprávní smlouva§ 159 – 170 (část pátá) opatření obecné povahy§ 171 – 174 (část šestá) opatření obecné povahy§ 171 – 174 (část šestá) –při řízení o OOP platí obdobně část první (§ 1 - § 8) a přiměřeně část druhá (§ 9 - § 129) SŘ stížnosti§ 175 stížnosti§ 175 nadřízený správní orgán§ 178 nadřízený správní orgán§ 178

32 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200732 zakládání spisu při pořizování ÚP dotaz na www.uur.cz z 30.3.2007: dotaz na www.uur.cz z 30.3.2007:www.uur.cz –Dokladová část procesu pořízení ÚPP, ÚPD má povahu spisu dle správního řádu? –Pořizování územně plánovacích podkladů je upraveno komplexně ve stavebním zákonu, správní řád se tedy na jejich pořizování nevztahuje (není tedy třeba ani zakládat spis dle správního řádu). V případě územně plánovací dokumentace se jedná o opatření obecné povahy ve smyslu části šesté správního řádu. Pro řízení podle této části se použije přiměřeně část druhá tohoto zákona, včetně § 17 správního řádu, který upravuje spis. Dokladová část procesu pořízení ÚPD má povahu spisu dle správního řádu. T. Sklenář, 20.11.2007: T. Sklenář, 20.11.2007: –„Domnívám se, že u ÚPD se spis zakládá - je to druh správního řízení (asi bych jen nepoužil formulaci, že dokladová část procesu pořizování má povahu spisu dle správního řádu). –ÚPP stojí tak trochu mimo, neprojednávají se, nejsou závazné, nevydává se o nich žádné osvědčení... můj názor je, že spis u ÚPP není třeba zakládat (nejedná se o správní řízení). To neznamená, že by pořizovatel neměl mít zaznamenány a založeny základní údaje (zadání, převzetí studie, prověření... apod.).“

33 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200733 § 17 správního řádu - spis (1) V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. (2) Zasílají-li se dožádané spisy v poštovní zásilce, musí odesílající správní orgán zvolit takovou poštovní službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání poštovní zásilky. (3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných skutečností, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo spis. (4) Nevykonává-li příslušný správní orgán spisovou službu, předá spis po právní moci rozhodnutí správnímu orgánu, který pro něj spisovou službu vykonává.

34 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200734 přezkumné řízení podle § 174 správního řádu 1/2 dozor vykonávaný Ministerstvem vnitra nad samosprávou podle zákona o obcích nebude přicházet u územních plánů vydaných formou opatření obecné povahy v úvahu, vzhledem ke kompetenční výluce normované v § 128 odst.7 zákona o obcích dozor vykonávaný Ministerstvem vnitra nad samosprávou podle zákona o obcích nebude přicházet u územních plánů vydaných formou opatření obecné povahy v úvahu, vzhledem ke kompetenční výluce normované v § 128 odst.7 zákona o obcích ustanovení § 171 SZ zakotvuje speciální úpravu dozoru nad výkonem působnosti orgánů veřejné správy stanovené stavebním zákonem ustanovení § 171 SZ zakotvuje speciální úpravu dozoru nad výkonem působnosti orgánů veřejné správy stanovené stavebním zákonem pokud zastupitelstvo obce nevydá územní plán předepsanou procedurou, mělo by být k odstranění tohoto nedostatku vyzváno příslušným orgánem, tj. krajským úřadem pokud zastupitelstvo obce nevydá územní plán předepsanou procedurou, mělo by být k odstranění tohoto nedostatku vyzváno příslušným orgánem, tj. krajským úřadem soulad územního plánu vydaného formou opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle § 94 a následujících s tím, že územní plán nelze vzhledem ke znění § 54 odst.6 stavebního zákona změnit, ale pouze zrušit (z důvodu potřebného projednání s dotčenými orgány a osobami) soulad územního plánu vydaného formou opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle § 94 a následujících s tím, že územní plán nelze vzhledem ke znění § 54 odst.6 stavebního zákona změnit, ale pouze zrušit (z důvodu potřebného projednání s dotčenými orgány a osobami) příslušným k takovému rozhodnutí bude krajský úřad, který přezkumné řízení zahájí z moci úřední, a může tak učinit i na základě vnějšího podnětu, krajský úřad v této věci rozhoduje v přenesené působnosti příslušným k takovému rozhodnutí bude krajský úřad, který přezkumné řízení zahájí z moci úřední, a může tak učinit i na základě vnějšího podnětu, krajský úřad v této věci rozhoduje v přenesené působnosti dle § 174 odst.2 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 3 let od účinnosti opatření, účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci dle § 174 odst.2 správního řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 3 let od účinnosti opatření, účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci opravný prostředek proti územnímu plánu vydanému formou opatření obecné povahy dle § 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravný prostředek proti územnímu plánu vydanému formou opatření obecné povahy dle § 173 odst.2 správního řádu nelze podat

35 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200735 přezkumné řízení podle § 174 správního řádu 2/2 napadnout územní plán vydaný formou opatření obecné povahy návrhem na zrušení takového opatření u Nejvyššího správního soudu je daná § 101a odst.1 a 2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů: napadnout územní plán vydaný formou opatření obecné povahy návrhem na zrušení takového opatření u Nejvyššího správního soudu je daná § 101a odst.1 a 2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů: –tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen a –Ministerstvu vnitra tuto možnost je třeba vnímat jako krajní prostředek ochrany zákonnosti, když přednost by jednoznačně mělo mít přezkumné řízení dle správního řádu, a to v situaci, kdy ukončené přezkumné řízení není podmínkou k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy tuto možnost je třeba vnímat jako krajní prostředek ochrany zákonnosti, když přednost by jednoznačně mělo mít přezkumné řízení dle správního řádu, a to v situaci, kdy ukončené přezkumné řízení není podmínkou k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy tomu nasvědčuje i § 48 odst.2 písm. a) soudního řádu správního, který stanoví, že předseda senátu řízení usnesením může přerušit, jestliže zjistí, že ve věci byl podán zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí podaný u Nejvyššího správního soudu tím, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen (§ 101a odst.1 soudního řádu správního) tomu nasvědčuje i § 48 odst.2 písm. a) soudního řádu správního, který stanoví, že předseda senátu řízení usnesením může přerušit, jestliže zjistí, že ve věci byl podán zákonem připouštěný podnět nebo návrh na změnu nebo zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí podaný u Nejvyššího správního soudu tím, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen (§ 101a odst.1 soudního řádu správního)

36 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200736 vybrané pojmy a působnosti na úseku územního plánování účelem definic územního plánování je jednotný a nekolizní výkon veřejné správy na tomto a navazujících úsecích účelem definic územního plánování je jednotný a nekolizní výkon veřejné správy na tomto a navazujících úsecích proto je třeba věnovat patřičnou pozornost pojmům ÚP proto je třeba věnovat patřičnou pozornost pojmům ÚP NSZ obsahuje 3 základní typy pojmů: NSZ obsahuje 3 základní typy pojmů: –pojmy vymezené formou „definice“ - § 2 + § 3 NSZ  např.: zastavěné území, zastavitelná plocha, veřejná infrastruktura, pořizovatel, … –pojmy vymezené formou tzv. „legislativní zkratky“  např.: úřad územního plánování, Rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, limity využití území, rozbor udržitelného rozvoje území, údaje o území, poskytovatel údajů, územní rezerva, … –pojmy užívané v NSZ, ale definované jiným předpisem  např.: dotčený orgán, veřejné prostranství, …

37 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200737 působnosti obcí § 6 zastupitelstvo zastupitelstvo obce obce – samostatná působnost –rozhoduje, –rozhoduje, zda se bude dokumentace pořizovat –určuje –určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu nebo změny –schvaluje –schvaluje jednotlivé etapy dokumentace –vydává –vydává územní plán a regulační plán rada rada obce obce (přenesená působnost), kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce –schvaluje –schvaluje žádost obce o pořízení nebo uzavření smlouvy s pořizovatelem („létající pořizovatel“) –uplatňuje –uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje KK a připomínky k územnímu plánu sousední obce

38 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200738 co činí obec při pořizování územního plánu usnesení zastupitelstva obce o záměru pořídit + určení spolupracujícího zastupitele usnesení zastupitelstva obce o záměru pořídit + určení spolupracujícího zastupitele zajištění financování – rozpočet obce, dotace, jiné zdroje zajištění financování – rozpočet obce, dotace, jiné zdroje vyjasnění pořizování - kompetence rady obce vyjasnění pořizování - kompetence rady obce výběr projektanta výběr projektanta koordinace s pořizovatelem a s projektantem koordinace s pořizovatelem a s projektantem zajištění podkladů zajištění podkladů podpis smlouvy o dílo s projektantem podpis smlouvy o dílo s projektantem spolupráce určeného zastupitele s pořizovatelem v jednotlivých etapách pořizování dle § 47 – 54 SZ – zastupitel tlumočí zájmy a názory obce pouze ve fázích pořizování, které jsou k tomu určené – ty jsou akceptovány pouze v případě splnění podmínek ze zákona spolupráce určeného zastupitele s pořizovatelem v jednotlivých etapách pořizování dle § 47 – 54 SZ – zastupitel tlumočí zájmy a názory obce pouze ve fázích pořizování, které jsou k tomu určené – ty jsou akceptovány pouze v případě splnění podmínek ze zákona spolupráce s pořizovatelem a projektantem spolupráce s pořizovatelem a projektantem přebírání jednotlivých etap dokumentace, jejich kontrola ve spolupráci s pořizovatelem, případná reklamace vad díla přebírání jednotlivých etap dokumentace, jejich kontrola ve spolupráci s pořizovatelem, případná reklamace vad díla hrazení jednotlivých etap dokumentace hrazení jednotlivých etap dokumentace schvalování jednotlivých projednaných etap schvalování jednotlivých projednaných etap vydání ÚP zastupitelstvem obce vydání ÚP zastupitelstvem obce schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu a vydává změny ÚP schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu a vydává změny ÚP

39 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200739 působnosti obcí - pořizování § 6 úřad = přenesená působnost úřad = přenesená působnost rozdělení působností obecních úřadů v oblasti územního plánování rozdělení působností obecních úřadů v oblasti územního plánování 1/ORP = úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost pro celé správní území ORP (Aš, Cheb, K. Vary, Kraslice, M. Lázně, Ostrov, Sokolov) - úředníci splňují kvalifikační požadavky (§ 24) 2/jiný obecní úřad – pořizuje ÚPD a ÚPP pro svou obec (zatím v KK: Toužim, Nejdek; Chodov, Loket, Nové Sedlo, Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Vintířov; Teplá) nebo na základě veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec (zat í m v KK: Vint í řov → Královské Poříčí) (obce v rámci stejné ORP) - pouze pokud úředníci nebo fyzické osoby (létající pořizovatel) splňují kvalifikační požadavky splňují kvalifikační požadavky 3/ ostatní obecní úřady – nesmí pořizovat ÚPD a ÚPP povinnost poskytovat veškeré informace při pořizování ÚPP a ÚPD povinnost poskytovat veškeré informace při pořizování ÚPP a ÚPD

40 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200740 působnosti úřadu územního plánování § 6 pořizuje ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro celé správní území pořizuje ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY pro celé správní území pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie pořizuje ÚZEMNÍ PLÁNY, regulační plány a územní studie  na žádost OBCÍ ve svém správním obvodu  a pro svou obec podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu je dotčeným orgánem v územních řízeních a v řízeních o změnách území z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (pokud nevydává územní rozhodnutí) je dotčeným orgánem v územních řízeních a v řízeních o změnách území z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (pokud nevydává územní rozhodnutí) vykonává další činnosti dle zákona (např. poskytuje územně plánovací informace, prověřuje aktuálnost ÚPP, …) vykonává další činnosti dle zákona (např. poskytuje územně plánovací informace, prověřuje aktuálnost ÚPP, …)

41 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200741 vyjasnění pořizování - 5 možností, jak pořídit územně plánovací dokumentaci 1) úředníkem vlastního úřadu, který splňuje kvalifikační požadavky § 24 2) úřadem územního plánování žádost o pořizování schvaluje rada obce, která žádážádost o pořizování schvaluje rada obce, která žádá ÚÚP na ORP nesmí žádost obce odmítnout; přijme ji, neschvaluje, ani na ni písemně nemusí odpovídat; je povinen neprodleně činit úkony pořizovateleÚÚP na ORP nesmí žádost obce odmítnout; přijme ji, neschvaluje, ani na ni písemně nemusí odpovídat; je povinen neprodleně činit úkony pořizovatele 3) na základě veřejnoprávní smlouvy s OÚ jiné obce, který splňuje kvalifikační požadavky § 24 (v rámci stejné ORP)  v kompetenci rady obce úkony pořizovatele lze činit až po nabytí právní moci rozhodnutí KÚ o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvyúkony pořizovatele lze činit až po nabytí právní moci rozhodnutí KÚ o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 4) na základě smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel)  v kompetenci rady obce 5) na základě smlouvy s právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifikační požadavky § 24 (létající pořizovatel)  v kompetenci rady obce

42 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200742 úhrada nákladů na územní plán § 45 náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení –smlouvu s projektantem uzavírá obce, která rozhodla o pořízení náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel náklady na mapové podklady hradí obec, která rozhodla o pořízení, pokud se s ÚÚP nedohodnou jinak náklady na mapové podklady hradí obec, která rozhodla o pořízení, pokud se s ÚÚP nedohodnou jinak pořízení změny územního plánu může být podmíněno úhradou nákladů na zpracování a mapové podklady ze strany navrhovatele pořízení změny územního plánu může být podmíněno úhradou nákladů na zpracování a mapové podklady ze strany navrhovatele dotace dotace

43 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200743 výběrové řízení provádí obec v samostatné působnosti výběrové řízení provádí obec v samostatné působnosti –zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách –vnitřní předpisy úřadu –doporučujeme vždy výběr na základě více nabídek, oslovením několika projektantů –typy na projektanty na internetu:  Ústav územního rozvoje v Brně www.uur.cz www.uur.cz  Česká komora architektů www.cka.cc www.cka.cc  Asociace pro urbanismus a územní plánování www.urbanismus.cz www.urbanismus.cz –aby byly nabídky porovnatelné, je třeba jasně formulovat zadávací podmínky – spolupráce s pořizovatelem  zejména obsahy dokumentací (mj. obsah P+R !!!) výběr projektanta

44 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200744 Podklady pro výběrové řízení / doporučený obsah výzvy – zkonzultovat s pořizovatelem: Podklady pro výběrové řízení / doporučený obsah výzvy – zkonzultovat s pořizovatelem: –druh a název dokumentace –statistické údaje o území (vymezení řešeného území, jeho velikost, počet obyvatel, informace o významných limitech a hodnotách území, …) –informace o platné územně plánovací dokumentaci, pořízených studiích a dalších podkladech –informace o obsahu zpracovaných územně analytických podkladů –vymezení přesného obsahu dokumentace v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou –vymezení jednotlivých činností projektanta –požadované měřítko hlavního výkresu –požadavky na formu, způsob zpracování a předání díla –předpokládaný termín zahájení, doporučené termíny plnění po etapách a předpokládaný termín ukončení prací –možné důvody navýšení ceny (VV ÚP URÚ, varianty, podmínka RP – zadání, …) –… výběr projektanta

45 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200745 výběr projektanta Etapy dokumentace, které zpracovává projektant Etapy dokumentace, které zpracovává projektant –cenová nabídka na jednotlivé etapy musí odpovídat různým možnostem postupu zpracování územního plánu průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP / doplňující průzkumy a rozbory / doplňující průzkumy a rozbory případné požadavky na koncept a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplynou z projednání zadání koncept vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,vč. vyhodnocení SEA (vždy! pokud je VV URÚ) a NATURA (pouze pokud není vyloučen významný vliv na území NATURA 2000) návrhnávrh úprava návrhu před řízením o ÚP (rozsah dle výsledku společného jednání) úprava návrhu před vydáním ÚP (rozsah dle výsledku veřejného projednání) pouze pokud není řešení variantní

46 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200746 vymezení obsahu dokumentace a činností projektanta vymezení obsahu dokumentace a činností projektanta –způsob pořízení a předání podkladů, mapový podklad –konkrétní obsah jednotlivých etap dokumentace  koncept a návrh po formální stránce jako opatření obecné povahy dle správního řádu  vymezit, které části textu zpracuje pořizovatel – ty, které vyplývají z projednání dokumentace –účast projektanta na veřejných i neveřejných projednáních dokumentace, kontrolní dny –podmínky digitálního zpracování a předání dat –počet výstupních paré v každé etapě –… výběr projektanta

47 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200747 PÚR, ÚP VÚC a ZÚR ve vztahu k územním plánům Politika územního rozvoje ČR Politika územního rozvoje ČR –PÚR ČR 2006 – závazná v přenesené působnosti, doporučená v samostatné působnost usnesením vlády –PÚR ČR 2008 – bude závazná pro územní plánování dokumentace vydaná krajem dokumentace vydaná krajem –ÚPN VÚC okresu Cheb – závazný v rozsahu § 187, odst. 7 –ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace - závazný v rozsahu § 187, odst. 7 –Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), do konce roku 2006 pořizované pod názvem Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje (ÚP VÚC KK)  v roce 2008 budou projednávány  budou vydány nejpozději v roce 2009 ZKK PÚR ČR i ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání ÚP i RP PÚR ČR i ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání ÚP i RP obec je povinna uvést do souladu územní plán a regulační plán z podnětu s ÚPD následně vydanou krajem a následně schválenou PÚR ČR obec je povinna uvést do souladu územní plán a regulační plán z podnětu s ÚPD následně vydanou krajem a následně schválenou PÚR ČR pokud pořízení změny ÚP vyplývá ze ZÚR nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace ZÚR, která změnu ÚP vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce – toto neplatí pro první vydané ZÚR pokud pořízení změny ÚP vyplývá ze ZÚR nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace ZÚR, která změnu ÚP vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce – toto neplatí pro první vydané ZÚR

48 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200748 pořizování územního plánu „zapomenout“ na postupy dle starého SZ „zapomenout“ na postupy dle starého SZ –např. uzavírání dohody s DO již neexistuje!  nakládání se stanovisky je uvedeno v: –§ 4 odst. 2 písm. b) = stanoviska jsou závazným podkladem pro OOP vydaná dle SZ –a § 4 odst. 7 = orgány ÚP projednávají protichůdná stanoviska, v případě rozporu se posupuje dle správního řádu  zásada kontinuity stanovisek § 4 odst. 3  DO mají možnost kontrolovat jejich dodržování - § 4 odst. 5, a to v každé fázi projednávání ÚPD (koncept, návrh)  stanoviska DO jsou pro pořizovatele závazná

49 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200749 návrh na pořízení ÚP - zejména v případě změny § 46  podání u obce (orgán veřejné správy, občan obce, vlastník)  v případě vlastního podnětu obce se návrh nepodává  obsah podání  údaje navrhovatele, včetně vlastnických práv  údaje o navrhované změně využití ploch  údaje o současném využití ploch  důvody pro pořízení ÚP nebo jeho změny  návrh úhrady nákladů poslat pořizovateli  posoudí úplnost návrhu a soulad s právními předpisy a)nedostatky podání - vrátí a vyzve navrhovatele k odstranění  neodstraní-li, pořizovatel návrh odmítne + podá info do ZO  neodstraní-li, pořizovatel návrh odmítne + podá info do ZO b)podání v pořádku - posoudí a se svým stanoviskem předloží bezodkladně k rozhodnutí zastupitelstvu obce  o výsledku obec informuje navrhovatele a pořizovatele

50 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200750 co vše musí být zařízeno než se může začít s vlastním pořizováním ÚP nebo změny? usnesení ZO – schválení záměru usnesení ZO – schválení záměru usnesení ZO – určení zastupitele usnesení ZO – určení zastupitele zajištění financování zajištění financování vyjasnění pořizování (usnesení RO / ZO – žádost, smlouva) vyjasnění pořizování (usnesení RO / ZO – žádost, smlouva) výběr projektanta výběr projektanta koordinace s projektantem a s pořizovatelem koordinace s projektantem a s pořizovatelem zajištění podkladů zajištění podkladů –v této fázi podklady potřebné pro Průzkumy a rozbory a Zadání ÚP podpis smlouvy o dílo s projektantem podpis smlouvy o dílo s projektantem

51 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200751 doručování veřejnou vyhláškou § 25 správního řádu – doručování VV obecně § 25 správního řádu – doručování VV obecně –den vyvěšení + 15 dnů = den doručení § 20 stavebního zákona – zveřejňování písemností obecně dle SZ § 20 stavebního zákona – zveřejňování písemností obecně dle SZ –den vyvěšení na poslední úřední desce (odchylka od správního řádu) § 47 SZ – zadání + 30 dnů (vystavení) § 47 SZ – zadání + 30 dnů (vystavení) § 48 SZ – koncept + 15 dnů (konání veřejného projednání) § 48 SZ – koncept + 15 dnů (konání veřejného projednání) + 30 dnů (vystavení) + 30 dnů (vystavení) § 52 SZ – návrh – řízení o ÚP (+ § 172 odst. 3 SŘ) § 52 SZ – návrh – řízení o ÚP (+ § 172 odst. 3 SŘ) + 15 dnů (konání veřejného projednání) + 15 dnů (konání veřejného projednání) + 30 dnů (vystavení) + 30 dnů (vystavení) § 173 správního řádu – oznámení OOP + 15 dnů (nabytí účinnosti) § 173 správního řádu – oznámení OOP + 15 dnů (nabytí účinnosti) (výjimečně dnem vyvěšení) (výjimečně dnem vyvěšení)

52 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200752 veřejné projednání § 22 pokud je více veřejných projednání – lhůty se počítají od posledního pokud je více veřejných projednání – lhůty se počítají od posledního o průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam o průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam stanoviska, námitka a připomínky při VP písemně – ID údaje + podpis  připojí se k záznamu stanoviska, námitka a připomínky při VP písemně – ID údaje + podpis  připojí se k záznamu stanoviska, námitka a připomínky podané před VP  uvést v záznamu odkaz a připojit k záznamu stanoviska, námitka a připomínky podané před VP  uvést v záznamu odkaz a připojit k záznamu na VP vždy výklad – pořizovatel ve spolupráci s projektantem na VP vždy výklad – pořizovatel ve spolupráci s projektantem –osobní účast projektanta na VP doporučujeme dát do SOD

53 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200753 Průzkumy a rozbory ÚP § 185, odst. 3 SZ a § 11 vyhl. 500/2006 Sb. dokud nebudou pořízeny územně analytické podklady, bude pořízení ÚPD vždy zahrnovat i zpracování Průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům dokud nebudou pořízeny územně analytické podklady, bude pořízení ÚPD vždy zahrnovat i zpracování Průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům –nejméně do konce roku 2008 –později, pokud nebudou ÚAP zpracovány (v dostatečném rozsahu), bude se jednat o sankční ustanovení doplňující Průzkumy a rozbory (poté co budou ÚAP) doplňující Průzkumy a rozbory (poté co budou ÚAP) P+R jsou podkladem pro zadání ÚPD P+R jsou podkladem pro zadání ÚPD –jejich obsah by měl být stanoven ve spolupráci s pořizovatelem –pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo zpracování P+R v potřebném rozsahu by mělo předcházet i změně ÚPD zpracování P+R v potřebném rozsahu by mělo předcházet i změně ÚPD

54 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200754 příklad výkresů P+R v rozsahu ÚAP http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=54664&doctype=ART&nid=2781&cpi=1

55 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200755 zadání ÚP § 47 pořizovatel + určený zastupitel zpracují návrhu Zadání ÚP pořizovatel + určený zastupitel zpracují návrhu Zadání ÚP Zadání ÚP stanoví hlavní cíle a věcné a formální požadavky na zpracování ÚP Zadání ÚP stanoví hlavní cíle a věcné a formální požadavky na zpracování ÚP obsah Zadání ÚP je stanoven v příloze č. 6 vyhl. 500/2006 Sb. obsah Zadání ÚP je stanoven v příloze č. 6 vyhl. 500/2006 Sb. –„zadání ÚP obsahuje zejména: …“  rozsah zadání je minimální a může tedy obsahovat jakoukoliv přílohu, kterou pořizovatel uzná za vhodnou –Zadání ÚP nemusí mít grafickou část  jakou vypovídající schopnost bude mít zpracované zadání pro dotčené orgány závisí na pořizovateli Zadání ÚP by mělo být Zadání ÚP by mělo být –natolik obecné, aby příliš nesvazovalo následující etapy –natolik konkrétní, aby jej bylo možné posoudit při projednání  (např. vyloučení významného vlivu na území NATURA 2000, požadavek na vyhodnocení vlivů na ŽP = SEA, …) –formálně a věcně správně, aby nemuselo dojít k výrazné úpravě pro projednání a tím nedošlo k nepřípustnému krácení práv dotčených orgánů i občanů –obsahem zadání není popis současného stavu (bylo v P+R) či budoucího řešení (bude v konceptu, resp. návrhu) –u kapitoly o) požadavky na obsah: nestačí uvést, že textová a grafická část návrhu změny bude zpracována v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky  pokud se neuvedou konkrétní kapitoly a výkresy, musí se projektant zabývat všemi –výkresy: uvést které a měřítko –počet vyhotovení –požadavky na digitální zpracování –…

56 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200756 prokazování 1) nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy 2) potřeby vymezení nových zastavitelných ploch při pořizování změny nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje pořizovatel ve fázi zadání změny územního plánu nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje pořizovatel ve fázi zadání změny územního plánu musí při tom vycházet z konkrétní situace musí při tom vycházet z konkrétní situace –např. někde jsou vymezená zastavitelná území již z 90 % zastavěná, jinde bylo vyhlášeno záplavové území nebo nově vzniklé podmínky činí výstavbu nerentabilní a nežádoucí –je tedy potřeba srovnat reálné potřeby a omezení s již vymezenými zastavitelnými plochami (případ od případu) vlastnické vztahy územní plán neřeší vlastnické vztahy územní plán neřeší vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je také součástí odůvodnění návrhu ÚP a změny ÚPD vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je také součástí odůvodnění návrhu ÚP a změny ÚPD doporučujeme podklad pro tato vyhodnocení připravit v rámci P+R doporučujeme podklad pro tato vyhodnocení připravit v rámci P+R

57 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200757 titulní strana návrhu zadání návrh Zadání Územního plánu Dolní Lhota (NEBO např.: návrh Zadání změny č. 8 Územního plánu obce Horní Lhota) 15.4.2008 pořizovatel: Městský úřad Sokolov určený zastupitel: Josef Novák

58 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200758 projednání zadání § 47 pořizovatel pořizovatel –zašle návrh Zadání DO, sousedním obcím, obci, pro kterou pořizuje a KÚ  pozn.: v rozdělovnících oznámení nepoužívat pojem účastníci řízení (platí pro všechny etapy) –oznámí projednání zadání na úřední desce (úředních deskách) –zajistí zveřejnění a vystavení dokumentace k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů podání podání –do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu Zadání kdokoliv - připomínky –do 30 dnů od obdržení návrhu zadání DO, KÚ - požadavky  příp. požadavky na SEA a NATURA budou formou stanoviska –doporučujeme toto stanovisko od KÚKK, OŽP /na území CHKO 2 stanoviska: KÚKK, OŽP + správa CHKO/ získat „za každou cenu“ a to správně naformulovaná!, tzn.:  SEA – UPLATŇUJE POŽADAVEK / NEUPLATŇUJE POŽADAVEK;  významný vliv na NATURA – NEVYLOUČEN / VYLOUČEN  POZOR – pokud není jednoznačně a doslova vyloučen významný vliv, znamená to automatické zpracování vyhodnocení NATURA i SEA (bez ohledu na další text stanoviska (stanovisek) –do 30 dnů od obdržení návrhu zadání sousední obce - podněty  nemusí schvalovat RO  obeslat všechny sousední obce, ty sami posoudí jsou-li jejich zájmy dotčeny k požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží k požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží

59 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200759 zadání ÚP § 47 v upraveném zadání se uvede požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud to vyplynulo z projednání zadání v upraveném zadání se uvede požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud to vyplynulo z projednání zadání –požadavek DO na SEA /zákon č.114/1992 Sb./ nebo není vyloučen významný vliv na území NATURA 2000 /zákon č.100/2001 Sb./ zastupitelstvo obce v odůvodněných případech nebo z podnětu DO uloží v zadání zpracování konceptu ÚP ověřující variantní řešení ÚP = pořizovatel uvede tento pokyn do upraveného návrhu zadání, včetně podmínek pro posuzování variant - § 11 odst. 3 vyhl. 500/2007 Sb. zastupitelstvo obce v odůvodněných případech nebo z podnětu DO uloží v zadání zpracování konceptu ÚP ověřující variantní řešení ÚP = pořizovatel uvede tento pokyn do upraveného návrhu zadání, včetně podmínek pro posuzování variant - § 11 odst. 3 vyhl. 500/2007 Sb. pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotí požadavky, připomínky, podněty a stanovisko  upraví návrh Zadání  předloží zastupitelstvu obce Zadání ÚP ke schválení pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotí požadavky, připomínky, podněty a stanovisko  upraví návrh Zadání  předloží zastupitelstvu obce Zadání ÚP ke schválení

60 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200760 podmínka regulačního plánu v případě, že je v zadání požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  je součástí návrhu (příp. též konceptu) ÚP ZADÁNÍ regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. 500/2006 Sb. v případě, že je v zadání požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití  je součástí návrhu (příp. též konceptu) ÚP ZADÁNÍ regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. 500/2006 Sb. –doporučení uvést do smlouvy o dílo jako důvod pro dodatek SOD  možnost vydání regulačního plánu NA ŽÁDOST (fyzické či právnické osoby)

61 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200761 upuštění od zadání § 55 odst. 2 pouze u změny ÚP pouze u změny ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce rozhoduje zastupitelstvo obce pouze pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP součástí schválené zprávy o uplatňování ÚP a zároveň se nezpracovává vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj!!! pouze pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP součástí schválené zprávy o uplatňování ÚP a zároveň se nezpracovává vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj!!! toto urychlení půjde využít v určitých případech až u nových územních plánů pořízených dle NSZ toto urychlení půjde využít v určitých případech až u nových územních plánů pořízených dle NSZ zprávu o uplatňování ÚP v uplynulém období schvaluje ZO nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování ÚP v uplynulém období schvaluje ZO nejméně jednou za 4 roky 

62 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200762 jak je to s konceptem a s VV ÚP URÚ? p r o j e d n á n í z a d á n í kdokoliv (obec, DO, občan, …) požaduje ověření řešení určité části ÚP ve variantách DO ve svém stanovisku k návrhu zadání: není požadavek na varianty ani požadavek na posouzení SEA či NATURA 2000 uplatní požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA) nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (NATURA 2000) uplatní požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA) a zároveň nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (NATURA 2000) do upraveného návrhu zadání pořizovatel uvede požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí požadavek jako akceptovatelný dle přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. – bez části B. dle přílohy č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. – „komplet“ pořizovatel uvede v upraveném návrhu zadání pokyn ke zpracování konceptu DO zároveň uplatní požadavek na ověření řešení určité části ÚP ve variantách DO neuplatní požadavek na ověření řešení určité části ÚP ve variantách pořizovatel uvede v upraveném návrhu zadání pokyn ke zpracování konceptu projektant zpracuje koncept projektant zpracuje koncept, jehož součástí je VV ÚP URÚ „cesta bez konceptu“, jde se rovnou do návrhu, VV ÚP URÚ se zpracovává jako součást návrhu „cesta bez konceptu“, jde se rovnou do návrhu a nezpracovává se VV ÚP URÚ po projednání projektant zpracuje návrh bez VV ÚP URÚ po projednání projektant zpracuje návrh, bez VV ÚP URÚ

63 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200763 koncept ÚP § 48, 49 koncept ÚP § 48, 49 pokud je tak stanoveno v zadání, zajistí pořizovatel zpracování konceptu ÚP a případně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pokud je tak stanoveno v zadání, zajistí pořizovatel zpracování konceptu ÚP a případně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území rozsah konceptu minimálně stejný jako návrh (stanoveno v zadání) rozsah konceptu minimálně stejný jako návrh (stanoveno v zadání) pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo –projednání dokumentace, která neodpovídá zákonným požadavkům je nepřípustné, může při něm docházet k pochybení ve smyslu krácení práv dotčených orgánů i občanů

64 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200764 projednání konceptu § 48 projednání konceptu § 48 pořizovatel pořizovatel –oznámí místo a dobu veřejného projednání spojeného s výkladem veřejnou vyhláškou nejméně 15 dnů předem (úřední desky) –zajistí vystavení konceptu ÚP k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou pořizuje, po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky –oznámí místo a dobu veřejného projednání DO, KÚ a sousedním obcím jednotlivě, nejméně 30 dnů předem podání podání –do 15 dní ode dne veřejného projednání kdokoliv - připomínky –do 15 dní ode dne veřejného projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem VPS, VPO a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti - námitky  pozor na přiznání práva podat námitku! –do 15 dní ode dne veřejného projednání DO – stanoviska  nejpozději na VP doloží závažné důvody – lhůta se prodlužuje nejdéle o 30 dnů –do 15 dní ode dne veřejného projednání sousední obce připomínky z hlediska využití navazujícího území  schvaluje rada obce (kde se nevolí, tak zastupitelstvo)  o svých připomínkách ve stejné lhůtě informuje krajský úřad –do 30 dní ode dne veřejného projednání KÚ – stanovisko  koordinace širších územních vztahů, soulad s PÚR, VÚC, ZÚR, soulad se SZ a vyhl. k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží

65 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200765 koncept § 49 koncept § 49 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  zpracuje návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP včetně výběru varianty řešení pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  zpracuje návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP včetně výběru varianty řešení k návrhu pokynů pro zpracování návrhu připojí odůvodnění, které obsahuje: k návrhu pokynů pro zpracování návrhu připojí odůvodnění, které obsahuje: –VV URÚ –vyhodnocení souladu se stanovisky DO, KÚ (příp. řešením rozporu, vyhodnocení souladu s PÚR, VÚC, ZÚR –zdůvodnění výběru varianty řešení –vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky pořizovatel předloží Pokyny pro zpracování návrhu ÚP zastupitelstvu obce ke schválení pořizovatel předloží Pokyny pro zpracování návrhu ÚP zastupitelstvu obce ke schválení

66 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200766 návrh ÚP § 50 - 54 návrh ÚP § 50 - 54 pořizovatel zajistí zpracování návrhu na základě schváleného Zadání ÚP nebo Pokynů pro zpracování návrhu ÚP pořizovatel zajistí zpracování návrhu na základě schváleného Zadání ÚP nebo Pokynů pro zpracování návrhu ÚP VV ÚP URÚ není součástí návrhu pokud: VV ÚP URÚ není součástí návrhu pokud: –bylo součástí konceptu –zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování obsah návrhu ÚP je stanoven v příloze č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. obsah návrhu ÚP je stanoven v příloze č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo pořizovatel zkontroluje úplnost a správnost dokumentace, a v případě vad, obec dílo reklamuje v souladu s podmínkami smlouvy o dílo pořizovatel nemůže převzít dokumentaci od projektanta, aniž by zkontroloval, zda byla splněny podmínky zadání, zda má dokumentace náležitosti vyplývající ze zákona, vyhlášek apod. pořizovatel nemůže převzít dokumentaci od projektanta, aniž by zkontroloval, zda byla splněny podmínky zadání, zda má dokumentace náležitosti vyplývající ze zákona, vyhlášek apod. kontrola musí proběhnout ještě před fakturací a vypsáním projednání kontrola musí proběhnout ještě před fakturací a vypsáním projednání

67 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200767 společné jednání § 50 společné jednání § 50 pořizovatel pořizovatel –oznámí místo a dobu konání společného jednání nejméně 15 dnů předem - obci, pro kterou je ÚP pořizován, DO, KÚ a sousedním obcím –po dobu 30 dnů ode dne společného jednání umožní nahlížení do ÚP podání podání –do 30 dnů ode dne společného jednání DO – stanoviska  nejpozději na SJ doloží závažné důvody – lhůta se prodlužuje nejdéle o 30 dnů –do 30 dnů ode dne společného jednání sousední obce – připomínky  schvaluje rada obce (kde se nevolí, tak zastupitelstvo)

68 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200768 posouzení návrhu ÚP krajským úřadem § 51 pořizovatel předloží pořizovatel předloží –návrh územního plánu –zprávu o projednání územního plánu  vyhodnocení souladu s PÚR, VÚC, ZÚR  sdělení o zohlednění připomínek sousedních obcí  sdělení o zohlednění výsledků VV ÚP URÚ  (sdělení o zohlednění stanoviska Komise a vyjádření Rady obcí a vyjádření pořizovatele o jeho zohlednění)  důvody, proč nebyly výše uvedená stanoviska, vyjádření či připomínky zohledněny, nebo byly zohledněny jen částečně krajský úřad krajský úřad –posoudí návrh ÚP z hlediska  koordinace širších územních vztahů  souladu s PÚR, VÚC, ZÚR –sdělí stanovisko do 30 dnů po obdržení všech podkladů  po lhůtě - souhlas mlčky  pokud jsou nedostatky, lze zahájit řízení o vydání ÚP, až po potvrzení o odstranění

69 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200769 „1.“ úprava návrhu ÚP před zahájením o řízení ÚP dá pořizovatel projektantovi pokyn před zahájením o řízení ÚP dá pořizovatel projektantovi pokyn –ke zpracování úpravy návrhu před řízením o ÚP úprava se provede na základě úprava se provede na základě –Zprávy o projednání ÚP a dalších pokynů pořizovatele dokumentaci úpravy hradí obec a případně reklamuje vady v souladu se smlouvou o dílo dokumentaci úpravy hradí obec a případně reklamuje vady v souladu se smlouvou o dílo

70 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200770 řízení o územním plánu § 52 upravený a posouzený návrh ÚP upravený a posouzený návrh ÚP § 172 odst.3 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řádu § 172 odst.3 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řádu pořizovatel pořizovatel –oznámí VP veřejnou vyhláškou na úřední desce (deskách) nejméně 15 dnů předem –zajistí vystavení ÚP k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele a v obci, pro kterou se pořizuje –na VP přizve jednotlivě nejméně 30 dnů předem obec, pro kterou se pořizuje, DO a sousední obce podání podání –nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky –nejpozději při veřejném projednání mohou – vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem VPS, VPO a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti podat své námitky  musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a musí vymezit území dotčené námitkou DO uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám DO uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží –dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny

71 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200771 návrh ÚP § 53 návrh ÚP § 53 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP § 53 odst. 1 § 53 odst. 2 § 53 odst. 3 je-li to vůbec nutné, pořizovatel zajistí pro obec zpracování ÚPRAVY (úprava návrhu před vydáním územního plánu = „2.“ úprava návrhu ÚP) obec dokumentaci hradí a případně reklamuje vady v souladu se smlouvou o dílo dojde-li na základě výsledků veřejného projednání k Podstatné úpravě návrhu územního plánu  projednání se vrací do § 50 a koná se opakované veřejné projednání (za identifikaci „podstatné“ úpravy ručí pořizovatel) je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat  zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Pokyny pro zpracování návrhu ÚP  předloží je ke schválení do zastupitelstva obce  znovu se zpracovává návrh ÚP (dodatek SOD) tři možnosti pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP

72 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200772 § 53 odst. 2 „podstatná úprava“ návrhu ÚP „podstatná úprava“ návrhu ÚP –zda se jedná o „podstatnou úpravu“ posoudí pořizovatel –při tomto posouzení vychází zejména ze skutečnosti, zda mohou být podstatně dotčeny veřejné zájmy chráněné dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů –podstatnou úpravou se rozumí i taková změna návrhu územního plánu, ke které by mohly být uplatněny nové námitky vlastníků pozemků a staveb pojem „posoudit přiměřeně podle § 50“ pojem „posoudit přiměřeně podle § 50“ –přiměřené posouzení uváděné v § 53 odst. 2 znamená, že se postupuje tak, aby nikdo touto úpravou návrhu územního plánu nebyl krácen na svých právech –např. musí se znovu kontaktovat dotčené orgány, které mají co říct k předmětné úpravě návrhu územního plánu – ostatní dotčené orgány, kterých se to netýká, už nemusí být vyzváni k uplatnění stanovisek

73 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200773 návrh ÚP § 53 odst. 6 návrh ÚP § 53 odst. 6 § 53 odst. 6: § 53 odst. 6: dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo požadavky v odst. 4 § 53 (soulad s: PÚR, VÚC, ZÚR, cíli a úkoly územního plánování, požadavky na ochranu nezastavěného území, požadavky právních předpisů, stanovisky dotčených orgánů, …)  předloží zastupitelstvu obce návrh na zamítnutí územního plánu

74 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200774 návrh ÚP § 54 návrh ÚP § 54 pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu –„ZO/ZM vydává Územní plán Dolní Lhota“ … zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s PÚR ČR, ÚPD kraje, výsledkem rozporů a stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s PÚR ČR, ÚPD kraje, výsledkem rozporů a stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu pokud zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky projednání  vrátí pořizovateli ÚP se svými pokyny k ÚPRAVĚ A NOVÉMU PROJEDNÁNÍ nebo jej zamítne pokud zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky projednání  vrátí pořizovateli ÚP se svými pokyny k ÚPRAVĚ A NOVÉMU PROJEDNÁNÍ nebo jej zamítne při změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je obec povinna uvést ÚP do souladu s tímto rozhodnutím při změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je obec povinna uvést ÚP do souladu s tímto rozhodnutím obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD kraje a PÚR obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD kraje a PÚR –do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu

75 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200775 činnosti po vydání ÚP oznámení opatření obecné povahy (= územního plánu) veřejnou vyhláškou na úřední desce oznámení opatření obecné povahy (= územního plánu) veřejnou vyhláškou na úřední desce pořizovatel opatří ÚP „záznamem o účinnosti“ § 14 vyhl. 500/2006 Sb. pořizovatel opatří ÚP „záznamem o účinnosti“ § 14 vyhl. 500/2006 Sb. § 165 § 165 –pořizovatel uloží ÚP a doklady u obce (originály)  součástí dokladové části jsou také veškeré etapy dokumentace (P+R, návrh zadání, upravené (schválené) zadání, koncept, návrh ÚP, úprava návrhu ÚP před řízením o ÚP, územní plán (úprava před vydáním), příp. návrh ÚP (podstatná úprava), … a to vždy kompletní paré opatřené datumem a odpovídajícím popisem v rozpiskách, atd.) –pořizovatel poskytne ÚP stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu –pořizovatel zveřejní na internetu údaje o ÚP a místech, kde lze do ÚP a dokladové části nahlížet (po celou dobu platnosti ÚP) a toto oznámí dotčeným orgánům pořizovatel podá krajskému úřadu návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti dle § 162 pořizovatel podá krajskému úřadu návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti dle § 162 pořizovatel podá na katastrální úřad návrh na zápis předkupního práva do listů vlastnictví pořizovatel podá na katastrální úřad návrh na zápis předkupního práva do listů vlastnictví

76 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200776 Vzor – oznámení opatření obecné povahy Hlavičkový papír obecního (městského úřadu) Datum……… Č.j. OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. … Zastupitelstvo obce (města)……. jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydání opatření obecné povahy č..... - změna č. …. Územního plánu Dolní Lhota, které vydalo na svém zasedání dne ……… v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanoveními § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb v území obce ……… dotčených změnou územního plánu. Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na internetových stránkách Obecního (Městského) úřadu www.obec… a u pořizovatele. Textová a grafická část včetně dokladů je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uložena u obce. starosta (jméno, funkce, podpis) razítko Zveřejněno na úřední desce obecního (městského) úřadu od : …………………….. (15 dnů) do: ………………………

77 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200777 evidence územně plánovací činnosti metodika: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2521 http://www.uur.cz/default.asp?ID=2521

78 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200778 do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky pořizovatel předloží zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky pořizovatel předloží zastupitelstvu obce Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období –obsah § 15 vyhl. 500/2006 Sb. –musí být konzultována s DO a KÚ při pořizování a vydávání změn ÚP se postupuje obdobně (§ 43 až 46 a § 50 až 54) a přiměřeně (§ 47 až 49) jako při pořizování a vydávání územního plánu při pořizování a vydávání změn ÚP se postupuje obdobně (§ 43 až 46 a § 50 až 54) a přiměřeně (§ 47 až 49) jako při pořizování a vydávání územního plánu další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy změna se vydává v rozsahu měněných částí ÚP změna se vydává v rozsahu měněných částí ÚP po vydání každé změny územního plánu musí být vyhotoven kompletní výtisk územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny, vyhotovení se opatří záznamem o účinnosti po vydání každé změny územního plánu musí být vyhotoven kompletní výtisk územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny, vyhotovení se opatří záznamem o účinnosti –vyhotovení kompletního výtisku u změn ÚPO, ÚPN SÚ a ÚPN Z je neaplikovatelné vyhodnocování územního plánu a jeho změny § 55

79 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200779 opatření proti průtahům § 56 je-li při zpracování a projednávání územního plánu pořizovaného jiným obecním úřadem překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, musí pořizovatel bez zbytečného odkladu povinně předložit zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu (není-li určena delší lhůta) je-li při zpracování a projednávání územního plánu pořizovaného jiným obecním úřadem překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, musí pořizovatel bez zbytečného odkladu povinně předložit zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu (není-li určena delší lhůta) „kontrola“ určeným zastupitelem, který spolupracuje s pořizovatelem na: „kontrola“ určeným zastupitelem, který spolupracuje s pořizovatelem na: –zpracování návrhu zadání územního plánu, § 47 odst. 1 –úpravě návrhu zadání po projednání, před schválením v ZO, § 47 odst. 4 –zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu (po projednání konceptu), § 49 odst. 1 –vyhodnocení výsledků projednání návrhu a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu ÚP, § 53 odst. 1  v případě nutnosti návrh ÚP po veřejném projednání přepracovat  zpracování pokynů pro zpracování návrhu ÚP, § 53 odst. 3

80 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200780 názvy etap ÚP – doporučení 1/4 Průzkumy a rozbory Územního plánu Dolní Lhota / ev. Dolní Lhoty, datum... Průzkumy a rozbory Územního plánu Dolní Lhota / ev. Dolní Lhoty, datum... –dokud nebudou mít na úřadu územního plánování kompletně zpracovaná ÚAP  zpracovává projektant –jakmile budou kompletní ÚAP bude se etapa jmenovat: Doplňující průzkumy a rozbory Územního plánu Dolní Lhota  zpracovává projektant –obsah P+R případně Doplňujících P+R, by měl stanovit pořizovatel, po dohodě s obcí, a obec by jej měla uvést do smlouvy o dílo – je to z důvodu, aby dle P+R mohl pořizovatel bez problémů napsat zadání Návrh Zadání Územního plánu Dolní Lhota, datum ……… Návrh Zadání Územního plánu Dolní Lhota, datum ……… –zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Zadání Územního plánu Dolní Lhota /úprava po projednání ze dne …/ Zadání Územního plánu Dolní Lhota /úprava po projednání ze dne …/ –zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a předkládá zastupitelstvu ke schválení Koncept Územního plánu Dolní Lhota, datum … Koncept Územního plánu Dolní Lhota, datum … –zpracovává projektant –koncept se zpracovává jen pokud je variantní řešení, jinak se jde rovnou do návrhu Návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Dolní Lhota ze dne........ Návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Dolní Lhota ze dne........ –zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem –zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem –zastupitelstvo schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Dolní Lhota

81 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200781 názvy etap ÚP – doporučení 2/4 Návrh Územního plánu Dolní Lhota, datum ……… Návrh Územního plánu Dolní Lhota, datum ……… –zpracovává projektant Návrh Územního plánu Dolní Lhota /úprava před řízením o územním plánu ze dne …………/ Návrh Územního plánu Dolní Lhota /úprava před řízením o územním plánu ze dne …………/ –zpracovává projektant na základě zprávy o projednání a pokynů pořizovatele – zpráva o projednání dle § 12 vyhl. 500/2006 Sb., neobsahuje vše potřebné pro zadání zpracování této úpravy Územní plán Dolní Lhota /úprava před vydáním územního plánu ze dne ………/ Územní plán Dolní Lhota /úprava před vydáním územního plánu ze dne ………/ –dle § 53 odst. 1 SZ –zpracovává projektant na základě pokynů pořizovatele, které zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem – pokyny zahrnují také návrh rozhodnutí o námitkách ke konceptu i návrhu –+ některé kapitoly, které vyplynuly z projednání doplňuje do dokumentace pořizovatel - konkrétně některé části textu odůvodnění –tato dokumentace je předkládána k vydání do zastupitelstva NEBO Návrh Územního plánu Dolní Lhota /podstatná úprava na základě veřejného projednání ze dne ………/ NEBO Návrh Územního plánu Dolní Lhota /podstatná úprava na základě veřejného projednání ze dne ………/ –dle § 53 odst. 2 SZ – z toho plyne návrat o „půlkrok“ zpět

82 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200782 názvy etap ÚP – doplňující komentář 3/4 Čistopis již neexistuje. Dokumentace ÚP musí být vždy před vydáním v zastupitelstvu již v „konečné“ podobě, což zajistí úprava před vydáním dle § 53 odst. 1 SZ. Po vydání už se nesmí nic měnit, doplňovat apod. Čistopis již neexistuje. Dokumentace ÚP musí být vždy před vydáním v zastupitelstvu již v „konečné“ podobě, což zajistí úprava před vydáním dle § 53 odst. 1 SZ. Po vydání už se nesmí nic měnit, doplňovat apod. Dokumentace Konceptu a Návrhu je zpracována po formální stránce jako opatření obecné povahy (OOP). Dokumentaci jako OOP zpracovává projektant, není to práce pořizovatele, ten to jen zkontroluje a po veřejném projednání doplní „své“ kapitoly. Formální náležitosti OOP lze dovodit pro jakoukoliv dokumentaci ze vzoru, který je uveřejněn na webu MMR a ÚÚR. Dokumentace Konceptu a Návrhu je zpracována po formální stránce jako opatření obecné povahy (OOP). Dokumentaci jako OOP zpracovává projektant, není to práce pořizovatele, ten to jen zkontroluje a po veřejném projednání doplní „své“ kapitoly. Formální náležitosti OOP lze dovodit pro jakoukoliv dokumentaci ze vzoru, který je uveřejněn na webu MMR a ÚÚR. Textová část OOP, tj. „vlastní návrh“ a odůvodnění se sešívají do jednoho „svazku“. Textová část OOP, tj. „vlastní návrh“ a odůvodnění se sešívají do jednoho „svazku“. Pokud se zpracovává VV ÚP URÚ ocení projektant, že si etapu Průzkumy a rozbory ÚP zpracoval skutečně v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům – tj. stručně řečeno: sběr vybraných dostupných jevů (stav a vývoj území, hodnoty, limity, záměry), analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, rozbor udržitelného rozvoje území, určení problémů. Pokud jsou P+R zpracovány „postaru“ a VV ÚP URÚ se nakonec musí dělat, nezbývá projektantovi než původní P+R „upravit v nezbytné míře“ do takové podoby, aby mohl hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 vyhl. zpracovat. Pokud se zpracovává VV ÚP URÚ ocení projektant, že si etapu Průzkumy a rozbory ÚP zpracoval skutečně v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům – tj. stručně řečeno: sběr vybraných dostupných jevů (stav a vývoj území, hodnoty, limity, záměry), analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, rozbor udržitelného rozvoje území, určení problémů. Pokud jsou P+R zpracovány „postaru“ a VV ÚP URÚ se nakonec musí dělat, nezbývá projektantovi než původní P+R „upravit v nezbytné míře“ do takové podoby, aby mohl hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 vyhl. zpracovat.

83 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200783 názvy etap ÚP – doplňující komentář 4/4 Pokud není u zadání vyloučen významný vliv na území NATURA 2000 (EVL nebo PO), zpracovává se jako součást konceptu nebo návrhu Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VV ÚP URÚ). Jestli jako součást konceptu nebo rovnou návrhu se pozná podle toho, jestli jsou zároveň požadovány varianty řešení (dotčeným orgánem, nebo někým jiným a zastupitelstvo s tím souhlasí). Obsah VV ÚP URÚ je v příloze č. 5 vyhl. 500/2006 Sb.VV ÚP URÚ obsahuje v tomto případě zkráceně řečeno „vyhodnocení NATURA 2000“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 114/1992 Sb.; písm. B přílohy č. 5 vyhl.), „vyhodnocení SEA“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 100/2001 Sb.; písm. A, přílohy č. 5 vyhl.), vyhodnocení dvou zbývajících pilířů (sociální a hospodářský) a celkové zhodnocení všech tří pilířů (zpracovává projektant ÚP – velká autorizace A nebo na ÚP; písm. C, D, E, F přílohy č. 5 vyhl.). Pokud není u zadání vyloučen významný vliv na území NATURA 2000 (EVL nebo PO), zpracovává se jako součást konceptu nebo návrhu Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VV ÚP URÚ). Jestli jako součást konceptu nebo rovnou návrhu se pozná podle toho, jestli jsou zároveň požadovány varianty řešení (dotčeným orgánem, nebo někým jiným a zastupitelstvo s tím souhlasí). Obsah VV ÚP URÚ je v příloze č. 5 vyhl. 500/2006 Sb.VV ÚP URÚ obsahuje v tomto případě zkráceně řečeno „vyhodnocení NATURA 2000“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 114/1992 Sb.; písm. B přílohy č. 5 vyhl.), „vyhodnocení SEA“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 100/2001 Sb.; písm. A, přílohy č. 5 vyhl.), vyhodnocení dvou zbývajících pilířů (sociální a hospodářský) a celkové zhodnocení všech tří pilířů (zpracovává projektant ÚP – velká autorizace A nebo na ÚP; písm. C, D, E, F přílohy č. 5 vyhl.). Pokud je u zadání zkonstatována potřeba zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA), zpracovává se jako součást konceptu nebo návrhu Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VV ÚP URÚ). Jestli jako součást konceptu nebo rovnou návrhu se pozná podle toho, jestli jsou zároveň požadovány varianty řešení (dotčeným orgánem, nebo někým jiným a zastupitelstvo s tím souhlasí). Obsah VV ÚP URÚ je v příloze č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. VV ÚP URÚ obsahuje v tomto případě zkráceně řečeno„vyhodnocení SEA“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 100/2001 Sb.; písm. A přílohy č. 5 vyhl.), vyhodnocení dvou zbývajících pilířů (sociální a hospodářský) a celkové zhodnocení všech tří pilířů (zpracovává projektant ÚP – velká autorizace A nebo na ÚP; písm. C, D, E, F přílohy č. 5 vyhl.). V tomto případě se tedy nenaplní písm. B. přílohy č. 5 vyhl. Pokud je u zadání zkonstatována potřeba zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA), zpracovává se jako součást konceptu nebo návrhu Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území (VV ÚP URÚ). Jestli jako součást konceptu nebo rovnou návrhu se pozná podle toho, jestli jsou zároveň požadovány varianty řešení (dotčeným orgánem, nebo někým jiným a zastupitelstvo s tím souhlasí). Obsah VV ÚP URÚ je v příloze č. 5 vyhl. 500/2006 Sb. VV ÚP URÚ obsahuje v tomto případě zkráceně řečeno„vyhodnocení SEA“ (autorizace na toto hodnocení dle zák. 100/2001 Sb.; písm. A přílohy č. 5 vyhl.), vyhodnocení dvou zbývajících pilířů (sociální a hospodářský) a celkové zhodnocení všech tří pilířů (zpracovává projektant ÚP – velká autorizace A nebo na ÚP; písm. C, D, E, F přílohy č. 5 vyhl.). V tomto případě se tedy nenaplní písm. B. přílohy č. 5 vyhl.

84 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200784 regulační plán § 61 - 75 regulační plán § 61 - 75 prováděcí nástroj územního plánování, který stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, … prováděcí nástroj územního plánování, který stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, … je určitou formou skupinového územního rozhodnutí je určitou formou skupinového územního rozhodnutí musí vždy nahradit územní rozhodnutí o umístění všech veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v řešeném území musí vždy nahradit územní rozhodnutí o umístění všech veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v řešeném území –může nahradit další územní rozhodnutí nenahrazuje ÚR v nezastavěném území nenahrazuje ÚR v nezastavěném území 2 druhy regulačních plánů (obsahem stejné, projednáním rozdílné) 2 druhy regulačních plánů (obsahem stejné, projednáním rozdílné) –z podnětu –na žádost (na žádost fyzické či právnické osoby, stanoví-li tak ZÚR nebo ÚP) označení řešené plochy tabulí označení řešené plochy tabulí vydává se formou OOP vydává se formou OOP regulační plán vydává zastupitelstvo obce regulační plán vydává zastupitelstvo obce je závazný pro rozhodování v území je závazný pro rozhodování v území

85 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200785 obsah územního plánu Ing. arch. Alexandra Kasková

86 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200786 předkupní právo Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví U všech ploch s předkupním právem je třeba uvést: –druh veřejně prospěšné stavby nebo opatření –v čí prospěch má být předkupní právo vloženo (obec/město, kraj nebo Česká republika) –katastrální území a čísla všech dotčených pozemků Poznámka: nerozlišuje se, zda je dotčen celý pozemek nebo jeho část Vznik předkupního práva podle § 101 stavebního zákona zapíše katastrální úřad na základě ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu doloženého ověřenou kopií textové části opatření obecné povahy (územního plánu nebo regulačního plánu) opatřenou záznamem o účinnosti (§ 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Ověřená částečná kopie musí obsahovat úvodní a závěrečnou stranu a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo - bod I. odst.1 písm.g) a h) přílohy č.7 a bod I. odst.1 písm.g) a h) přílohy č.11 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vznik předkupního práva podle § 101 stavebního zákona zapíše katastrální úřad na základě ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu doloženého ověřenou kopií textové části opatření obecné povahy (územního plánu nebo regulačního plánu) opatřenou záznamem o účinnosti (§ 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Ověřená částečná kopie musí obsahovat úvodní a závěrečnou stranu a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo - bod I. odst.1 písm.g) a h) přílohy č.7 a bod I. odst.1 písm.g) a h) přílohy č.11 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pokud vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření není provedeno uvedením pozemků označených podle § 5 odst.1 katastrálního zákona, nebo pokud z opatření obecné povahy nevyplývá, pro kterou osobu (stát, konkrétní kraj nebo konkrétní obec) předkupní právo vzniklo, musí tyto údaje vyplynout z ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu. Pokud vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření není provedeno uvedením pozemků označených podle § 5 odst.1 katastrálního zákona, nebo pokud z opatření obecné povahy nevyplývá, pro kterou osobu (stát, konkrétní kraj nebo konkrétní obec) předkupní právo vzniklo, musí tyto údaje vyplynout z ohlášení pořizovatele územního plánu nebo regulačního plánu.

87 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200787 obsah změny ÚPD Ing. arch. Alexandra Kasková

88 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200788 diskuze, dotazy

89 KÚKK, ORR, odd. ÚP, Jana Kaválková10. a 13. prosince 200789 kontakty: vedoucí oddělení územního plánování, ORR KÚKK Ing. arch. Jana Kaválková, 353 502 223, jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz ORP Mariánské Lázně, ÚAP Ing. Markéta Báčová, 353 502 559, marketa.bacova@kr-karlovarsky.cz marketa.bacova@kr-karlovarsky.cz ORP Karlovy Vary, Kraslice, Ostrov, Sokolov Ing. Lenka Burešová, 353 502 309, lenka.buresova@kr-karlovarsky.cz lenka.buresova@kr-karlovarsky.cz ORP Aš, Cheb, DOTACE Ing. Jana Sedlačíková, 353 502 359, jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz jana.sedlacikova@kr-karlovarsky.cz ÚAP, studie Ing. arch. Jaroslav Jelínek, 353 502 139, jaroslav.jelinek@kr-karlovarsky.cz jaroslav.jelinek@kr-karlovarsky.cz ÚAP, obnovitelné zdroje energie Petr Křenek, 353 502 437, petr.krenek@kr-karlovarsky.cz petr.krenek@kr-karlovarsky.cz ZÚR, studie Vlastimil Veselý, 353 502 375, vlastimil.vesely@kr-karlovarsky.cz vlastimil.vesely@kr-karlovarsky.cz děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Pořizování územních plánů porada pořizovatelů a projektantů Karlovarského kraje 10. a 13. prosince 2007 KÚKK, ORR, odd. územního plánování, Jana Kaválková."

Podobné prezentace


Reklamy Google