Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná metodika účetnictví a rozpočtu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná metodika účetnictví a rozpočtu"— Transkript prezentace:

1 Jednotná metodika účetnictví a rozpočtu
společně s technologií pro sehrávání, sumarizace a datové sklady jako systém efektivního řízení organizací resortu zdravotnictví Ing. Jaromír Řezáč generální ředitel společnosti Seminář „ Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ , IKEM - PRAHA

2 Společnost GORDIC® spol. s r.o.
GORDIC® spol. s r.o. je softwarová firma specializovaná na tvorbu flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. Vysoká užitná hodnota produktů a služeb je zajištěna silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. Dominantní postavení na trhu podporuje obchodní a servisní činností distribuční síť 250-ti autorizovaných odborníků v celé ČR.

3 Služby Vývoj programů na zakázku Metodika
Komplexní metodická podpora ve všech řešených oblastech (ekonomické agendy, spisová služba) včetně sestavení a zdokumentování jednotlivých metodik a operogramů Systémová integrace Aplikační integrace Řízení projektů Implementace IS Komplexní podpora provozu Zpracování studií, analýz a projektů Audit

4 Bezpečnost Personální - proběhly bezpečnostní prověrky I. stupně a III. stupně Organizace - proběhla prověrka organizace na III. stupeň Jakost ISO 9001:2000 Standardy ISVS

5 Reference Centrální organizace veřejné správy 13 Magistráty 6
Organizace v rámci MHMP 857 Krajské úřady 9 Úřady práce Města Obce Školství ÚSP Zdravotnictví OHS Kultura Knihovny Dětské domovy Domovy důchodců Technické služby 29 Ostatní rozpočtové a příspěvkové organizace 239 Bankovnictví 6 ORGANIZACÍ CELKEM

6 resortu ministerstva zdravotnictví
Varianty sehrávání a sumarizace majetkových, účetních, rozpočtových a výkazových dat rozpočtové a příspěvkové oblasti (ROPO) resortu ministerstva zdravotnictví (Státní účetní výkazy vždy povinné!)

7 Jednotná metodika účetnictví a rozpočtu
Jednotná metodika účtování a rozpočtování jednotlivých uživatelů ve svém důsledku umožňuje sumarizaci účetních a rozpočtových dat nejenom na úrovni legislativně závazných výkazů, ale také na úrovni jednotlivých účetních a rozpočtových zápisů. Při dodržení typových metodik jednotlivými organizacemi poté dané řešení přináší: možnost využití sumarizačního automatu WUCRG (el. přenos a autorizace dávek, automatizované zpracování dávek, automatická validace dat a zpětná komunikace se zdrojem dat) možnost důsledné (nezaokrouhlené) centrální kontroly účtování a rozpočtování (tj. hospodaření) jednotlivých sumarizovaných organizací možnost centrální generace legislativně závazných a operativních výkazů pro jednotlivé sumarizované organizace reálné dodržení termínů měsíčních sumarizací stovek organizací s garancí čistoty dat

8 D: výkazy výkazy výkazy
Jednotná metodika účetnictví a rozpočtu Varianta: RO PO vlastní PO ostatní A: data data data B: data data výkazy C: data výkazy výkazy D: výkazy výkazy výkazy

9 Sehrávací automat pro sehrávání rozpočtové a příspěvkové oblasti resortu zdravotnictví Oracle Informix SQL Server Oracle Informix SQL Server pro pro rozhraní rozhraní 5,6,9Gx GZ2 GZ2 XML UCR bin 45,46,47 45,46,49 GV1 GV1 XML VYK bin Varianty DR0, DR2 Varianty VR0, VR1

10 Varianty transportních médií
Dávka (do automatu): Výkazy 45,46,47 (Uct a Fin) - povinně Data DR0 (DR1) - doporučeně Protokoly a výkazy (z automatu): Negativní (chybové) protokoly Varovné protokoly Pozitivní (akceptační) protokoly Vybrané hlavní výkazy (Uct, Fin, G20, Bilance, Rekapitulace UZ (přesné na Kč a haléře), …. - podle potřeby MZ) Vybrané kontrolní výkazy (rozvahové, účetní a rozpočtové okruhy, …)

11 Seznam některých hlavních a kontrolních výkazů
# UCR?y SPOLEČNÉ KONTROLY DAT – všech subjektů #UCR?y4401 Kontrola okruhu ROZVAHY UCRKU101. #UCR?y4402 Zůstatky okruhu podrozvahových účtů UCRKU109. #UCR?y4403 Kontrola bilanční kontinuity účetnictví UCRKU162. #UCR?y Kontroly příspěvkových organizací #UCR?y4421 Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU113. #UCR?y4431 Kontrola okruhu pořízení dlouhodobého majetku PO UCRKU116. #UCR?y ÚSC – Kontroly ročních uzávěrek #UCR?y4441 ÚSC - Kontrola uzávěrky roku (stav účtu 961 a 962) UCRKU112. #VYK?y46xx KONTROLY DAT VÝKAZŮ A VÝKAZOVÝCH OKRUHŮ #VYK?y461x-2x Úč OÚPO 3-02 Rozvaha #VYK?y4611 Kontrola součtů výkazu ROZVAHA X60 VYKKU160. #VYK?y4612 Kontrola součtů výkazu ROZVAHA X65 VYKKU165. #VYK?y4613 Kontrola návaznosti počátečních stavů výkazu X60 (období 06 na aktuální období) VYKKUK60. #VYK?y4614 Kontrola návaznosti počátečních stavů výkazu X65 (období 06 na aktuální období) VYKKUK65. #VYK?y4615 Kontrola bilanční kontinuity výkazu X60 (období 12 min.roku na aktuální období následujícího roku) VYKKU16A #VYK?y4616 Kontrola návaznosti konečných stavů na počáteční stavy X60 (období 13 min.roku na aktuální období následujícího roku) VYKKU16B #VYK?y4617 Kontrola bilanční kontinuity výkazu X65 (období 12 min.roku na aktuální období následujícího roku) VYKKU16C #VYK?y4618 Kontrola návaznosti konečných stavů na počáteční stavy X65 (období 13 min.roku na aktuální období následujícího roku) VYKKU16D #UCR?y Kontroly příspěvkových organizací #UCR?y4421 Kontrola okruhu dotací příspěvkových organizací UCRKU113. #VYK?d4617 Kontrola bilanční kontinuity výkazu X65 (období 12 min.roku na aktuální období následujícího roku) VYKKU16C.

12 Automat - výkaz FIN 2-04 U

13 Automat - kontrolní okruh s chybou

14 Automat - kontrolní okruh bez chyby

15 Automat je hlavně určen jako podpora pro odstranění rutinní práce metodiků rychlejší orientace a zjištění chyb u načítaných dat (výkazů) zejména pro komunikaci výhodné – odesilatel dat se dozví automaticky o výsledku zpracování jeho dat neodstraňuje hlavní roli metodiků odhalování chyb ve vazbách a KCH odsouhlasení naúčtování dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím hraje roli v časovém hledisku – v krátkém termínu se musí zjistit všechny chyby a napravit před odevzdáním do celostátního zpracování (termíny jsou stanoveny vyhláškou a MF ČR na jejich dodržení klade důraz) upevňuje metodickou kázeň významný přínos pro transparentnost a efektivnost finančních (ekonomických) procesů v resortu zdravotnictví

16 GINIS® Účetní systém se striktně implementovanou účetní a rozpočtovou metodikou

17 Subsystém Ekonomika Jednotlivé ekonomické děje jsou v systému GINIS® evidovány ve specializovaných modulech (agendách), které svojí funkčností umožňují komfortní, průkazné, přehledné a výkonné vedení podvojného účetnictví a rozpočtování včetně vedení souvisejících operativních evidencí. Všechny operace s dokumenty ekonomického charakteru se v systému GINIS® provádějí nad agendovými knihami a cílově se zachycují v účetních denících a  v denících zápisů rozpočtu. Veškeré účetní a rozpočtové operace jsou v rámci systému striktně klasifikovány ve formě jednotné účetní a rozpočtové věty.

18 Agenda Rozpočet Moduly: SRV - Střednědobý rozpočtový výhled
BAR - Balancování rozpočtu ROZ - Pořizovač rozpočtových dokladů ADA - Evidence akcí - Plán ADO - Administrace organizací Funkcionalita modulů umožňuje: tvorbu střednědobého rozpočtového výhledu (SRV) variantní návrh rozpočtu následujícího rozpočtového období včetně tvorby plánu příjmů a výdajů organizace (BAR) schválení vybraného návrhu rozpočtu (BAR) realizaci úprav aktuálního rozpočtu organizace prostřednictvím rozpočtových opatření (ROZ) správu plánu příjmů a výdajů organizace v aktuálním rozpočtovém období (ADA)

19 Agenda Akviziční činnost
Moduly: EVZ - Evidence veřejných zakázek SML - Smlouvy OBJ - Objednávky Funkcionalita modulů umožňuje: zakládání a řízení průběhu veřejných zakázek včetně sledování legislativně závazných kroků (EVZ) blokování prostředků (rozpočtových i mimorozpočtových) vyhrazených na financování veřejné zakázky (EVZ) evidenci smluvních vztahů s vazbou na veřejné zakázky nebo plán (SML) blokování prostředků vyhrazených na financování smluvního vztahu (SML) evidenci objednávek s vazbou na smluvní vztah nebo plán (OBJ) blokování prostředků vyhrazených na financování objednávky (OBJ)

20 Agenda Finanční závazky a pohledávky
Moduly: KDF - Kniha došlých faktur POU - Kniha poukazů KOF - Kniha odeslaných faktur DDP - Daně - dávky - pohledávky Funkcionalita modulů umožňuje: evidenci závazků organizace v libovolných měnách včetně vazby na akviziční proces a plán řízení likvidačních procesů rezervaci prostředků vyhrazených na financování závazku zaúčtování předpisu a úhrady závazku evidenci pohledávek organizace v libovolných měnách včetně vazby na akviziční proces a plán správu pohledávek včetně procesu upomínkování a penalizace sledování plnění plánu příjmů organizace zaúčtování předpisu a úhrady pohledávky

21 Agenda Bezhotovostní operace
Moduly: PRE - Kniha převodních poukazů BUC - Komunikace s bankou - platební centrum Funkcionalita modulů umožňuje: evidenci převodních poukazů v mezi vlastními účty organizace zaúčtování kreditních a debetních pohybů na bankovních účtech kontrolu disponibilních prostředků na bankovních účtech tvorbu příkazů k úhradě a poukázek v různých měnách ve formě tisku formulářů i el. dávek evidenci bankovních výpisů a oznámení plateb (fyzické i el. dávky) párování pohybů na účtech s evidovanými závazky a pohledávkami s automatickým vyhodnocením kurzových rozdílů likvidaci nespárovaných plateb

22 Agenda Hotovostní operace
Moduly: PPD - Příprava pokladních dokladů POK - Pokladna Funkcionalita modulů umožňuje: přípravu pokladních dokladů včetně tisku pokladních poukázek (PPD) rezervaci finančních prostředků v okamžiku rozhodnutí o jejich vynaložení vedení pokladních deníků v libovolných měnách příjem hotovosti předepsaných i nepředepsaných pohledávek výplatu závazků v hotovosti zaúčtování hotovostních příjmů a výdajů

23 Agenda Majetek Moduly: MAJ - Evidence majetku
INM - Inventarizace majetku Funkcionalita modulů umožňuje: na základě pohybu vlastního i nevlastního majetku na materiálových dokladech: vedení analytické evidence investičního majetku organizace vedení analytické evidence materiálových zásob organizace vedení operativní evidence majetku organizace evidenci souborů majetku včetně jejich obsahů vedení registru finančních operací nad evidovaným majetkem a realizaci jeho technického zhodnocení modelování a realizaci účetních i daňových odpisů účtování o evidovaném majetku inventarizaci majetku včetně využití čteček čárového kódu

24 Agenda Účetnictví Moduly: FUC - Finanční účtárna
UCT - Pořizovač účetních dokladů Funkcionalita modulů umožňuje: evidenci externích účetních případů a účetních pohybů (načtených rozhraním) evidenci účetních případů nefakturovaných závazků a pohledávek a jejich účetních pohybů (DDP, správní agendy) jednotlivé nebo kumulované proúčtování účetních pohybů realizaci jednostranných zápočtů a vzájemných zápočtů závazků a pohledávek evidenci a proúčtování prvotních (jinde neevidovaných) a opravných účetních dokladů

25 Agenda Účetní a rozpočtové výstupy
Moduly: UCR® - Účetní a rozpočtové výstupy VYK - Výkaznictví DFO - Datový fond organizace Funkcionalita modulů umožňuje: prohlížení účetního deníku a deníku rozpočtových zápisů vytváření legislativně závislých, manažerských a controllingových výkazů a sestav plánování automatického zpracování a zveřejnění výstupů (mail, file-systém, www) využití technologie datových skladů pro rozhodovací procesy řízení organizace

26 Agenda Platy Moduly: PAM - Práce, mzdy a platy
Funkcionalita modulů umožňuje: zadávání a aktualizaci údajů o pracovnících měsíční zpracování výpočet platů, jejich sumarizace, výpočet sociálního a zdravotního pojištění, základů daně, daně, výpočet srážek, vyúčtování platů, ... zpracování plateb, převody na účty zaměstnanců, odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění, srážek, ... čtvrtletní zpracování výpočty čtvrtletních průměrů roční zpracování uzávěrka roku zpracování ročních zúčtování daní

27 Správní agendy Moduly: SOC - Sociální dávky
PRR - Přestupkové řízení STU – Stavební úřad Funkcionalita modulů umožňuje: evidenci žádostí o výplaty sociálních dávek rozhodnutí o přiznání či odejmutí sociálních dávek realizaci výplat sociálních dávek (hotovostně či bezhotovostně) proúčtování výplat sociálních dávek evidenci přestupků rozhodnutí o přestupku, případně vyřízení odvolání evidenci pohledávek, vyplývajících z rozhodnutí o přestupku (pokuty, náklady řízení) příjem úhrad proúčtování úhrad územní, stavební a kolaudační řízení ohlašování, údržba, odstraňování a vyklizení staveb státní stavební dohled nařízení zabezpečovacích prací atd.

28 Agenda Registry Moduly: ROB – Registr obyvatel
ROP – Prohlížení registru obyvatel MTK - Matrika REN – Registr nemovitostí RNP – Prohlížení registru nemovitostí UIR – Územně identifikační registr Funkcionalita modulů umožňuje: kompletní vedení agend jednotlivých registrů vyhledávání údajů z jednotlivých registrů, jejich prohlížení a případný tisk ve zvoleném formátu monitorování dotazů ověřování správnosti zadávaných údajů v systému GINIS® oproti příslušnému registru

29 Agenda Spisová služba Příjem podání: Proces vyřizování:
POD - Podatelna POE - Elektronická podatelna Skenovací linka Proces vyřizování: USU - Univerzální spisový uzel USW - Univerzální spisový uzel - L TSU - Termíny spisového uzlu - L VYP - Výpravna příjem všech druhů podání Ukládání, skartace: SPI - Spisovna Úkoly: UKO - Úkoly Pohledy: VED - Vedoucí PSU - Přehledy spisového uzlu TPD - Generování podacích deníků

30 ô Podstata datového skladu
integruje data z různých zdrojů do jednoho systému data jsou periodicky načítána z provozních systémů data jsou uživatelům dostupná pouze ke čtení obsahuje historii – jsou k dispozici data i za několik minulých let ô

31 data jsou uložena na různých úrovních sumarizace

32 data lze prezentovat pomocí širokého spektra analytických nástrojů (např. tabulky, grafy, rozpadové stromy)

33 data lze prezentovat pomocí širokého spektra analytických nástrojů (např. tabulky, grafy, rozpadové stromy)

34 data lze procházet napříč dimenzemi

35 data lze vizualizovat také prostřednictvím GIS (barevně je zobrazeno překročení kritických hodnot vybraného ukazatele)

36 poměrové ukazatele významný nástroj pro porovnávání různě velkých jednotek stejného typu součást standardních sestav i ad hoc dotazů přidáním nefinančních měřítek do databáze lze pro hodnocení organizací počítat také intenzitní ukazatele

37 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Jednotná metodika účetnictví a rozpočtu"

Podobné prezentace


Reklamy Google