Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení BOZP OSD 2014 Osnova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení BOZP OSD 2014 Osnova:"— Transkript prezentace:

1 Školení BOZP OSD 2014 Osnova:
Pracovní lékařství – pracovně lékařské služby zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a Vyhláška č. 373/2011 Sb. o pracovně lékařských službách Nový občanský zákoník – náhrada škody na zdraví Změny zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změna nařízení (ES) č. 561/2006

2 Pracovně lékařské služby - právní předpisy
Právní úprava vychází z Úmluvy MOP č.161 o závodních zdravotních službách z 26. června 1985 Legislativa: zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče: posudková péče, pracovně lékařské služby, posuzování nemocí z povolání Související předpisy zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách-definice (zdravotní služby, poskytovatel ZPP-PLS), povolení k poskytování zdravotních služeb, stížnosti zákon č. 375/2011 Sb., - změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění -zrušení úhrady pracovně lékařských služeb

3 obsah pracovně lékařských služeb
Pracovně lékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby Bližší vymezení obsahu - § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. -povinnosti poskytovatele, práva zaměstnavatele a zaměstnanců

4 komplexní poskytování pracovně lékařských služeb
Stanovené normativy komplexní poskytování pracovně lékařských služeb poradenství dohled na pracovištích povinnost každého poskytovatele PLS, audit pracovních podmínek podklady pro odhad zdravotní náročnosti minimální čas na pracovní místo a rok kat 1 – 10 min, kat – 2 + specifické činnosti – 20 min, kat 3 a 4 – 40 min minimálně pro 10 pracovních míst (příloha č. 1 vyhl. č. 79/2013 Sb.) nejméně 1x ročně 1x za dva roky v případě prací zařazených do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy (§ 3 vyhl. č. 79/2013 Sb.) hodnocení zdravotního stavu minimální čas dle druhu pracovnělékařské prohlídky a náročnosti práce vstupní - 40/60 min, periodická – 30/40 min, mimořádná - 30/40 min (příloha č. 1 vyhl. č. 79/2013 Sb.)

5 zajištění pracovně lékařských služeb
zajišťuje zaměstnavatel pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání vyloučení svobodné volby poskytovatele a zdravotnického zařízení - na základě písemné smlouvy s poskytovatelem v oboru (§ 54) všeobecné praktické lékařství, nebo pracovní lékařství. pracovněprávního nebo obdobného vztahu k oprávněnému poskytovateli (§ 58a) lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou nezávislost zaměstnanců poskytujících PLS písemné žádosti zaměstnavatel může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovně lékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci u poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání registrující poskytovatel není poskytovatelem pracovně lékařských služeb ostatní pracovně lékařské služby zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele pracovně lékařských služeb, s nímž uzavřel písemnou smlouvu

6 písemná smlouva věcný obsah smlouvy vymezuje podmínky jejího provádění, včetně úkolů a práv smluvních stran obsah smlouvy stanovení rozsahu poskytovaných služeb požadavky zaměstnavatele podmínky poskytovatele místo poskytování zdravotních služeb = sídlo zdravotnického zařízení počet pracovnělékařských prohlídek / den způsob požadování výpisů ze zdravotnické dokumentace registrujících poskytovatelů zajištění pracovnělékařských služeb, zejména prohlídek, v případě nepřítomnosti lékaře podmínky pro vstup zdravotnických pracovníků, popř. dalších pověřených pracovníků, na „chráněná“ pracoviště úloha poskytovatele při poskytování první pomoci podmínky a způsob jakým budou zajišťovány a hrazeny poskytovatelem požadovaná odborná vyšetření, měření, expertízy apod. přístup poskytovatele k evidenci práce neschopných předávání informací o změnách ve volbě zdravotní pojišťovny nebo registrujícího praktického lékaře

7 úhrada pracovnělékařských služeb
pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví (§ 58 z.č.373/2011 Sb.) vstupní lékařskou prohlídku osoby ucházející se o zaměstnání hradí osoba ucházející se o zaměstnání zaměstnavatel, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak – z.č.361/2003 Sb. – příslušníci, noční práce, mladiství zaměstnanci pokud není jiná dohoda – (§ 59 odst. 2 z.č.373/2011 Sb.)

8 související povinnosti
poskytovatel vedení dokumentace o PLS – rozsah § 5 vyhl.č.79/2013 Sb. vykazování poradenské činnosti (i zaměstnancům) vykazování dohledu – bližší úprava vyhláškou oznámit neprodleně závažné nebo opakující se negativní zjištění vedení zdravotnické dokumentace odděleně předání zdravotnické dokumentace - § 59 odst. 3 z.č.372/2011 Sb. zaměstnavatel umožnit vstup na všechna pracoviště zaměstnavatele též při šetření nemocí z povolání hradit poskytovatelem požadovaná odborná vyšetření, měření, expertízy apod. nesouhlas – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví lékař ohlašovací povinnost – § 45 z.č.373/2011 Sb. posuzující lékař

9 posuzování zdravotní způsobilosti
posuzování zdravotní způsobilosti = hodnocení kvality zdraví ve vztahu ke známé zátěž dle § 42 z.č.373/2011 Sb. Lékařský posudek vydá poskytovatel na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření Výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem Zdravotní náročnosti pro výkon práce pro kterou je osoba posuzována

10 zdravotní náročnost vykonávané práce/služby
zdravotní náročnost se rámcově vyjadřuje charakteristikou pracovních podmínek = údaje o pracovním zařazení posuzované osoby /služebním místě = pracovní/služební pozice druhu práce = profese (účetní/dozorce) režimu práce = směnnost + hodinový úvazek (nepřetržitý provoz) pracovních podmínkách - rizikových faktorech pracovního prostředí rizikové faktory pracovních podmínek a jejich míra podle kategorizace prací, uvede se výčet faktorů a u každého se uvede míra 2,3 nebo 4; neuvádí se faktor zařazený do kategorie prvé riziko ohrožení zdraví - příloha č. 2 část II vyhl. č. 79/2013 Sb. bod 14. – další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví – např. točivý nebo blikavý moment u záchvatových stavů další rizikové faktory ohrožující zdraví (např.práce ve výšce, řízení motorového vozidla míry menší než riziko ohrožení zdraví) údaje jsou povinným obsahem lékařského posudku (§ 17 písm. b) vyhl.č.79/2013 Sb.) údaje má dostupné v plném rozsahu pouze příslušný vedoucí pracovník

11 Pracovně lékařská prohlídka - rozsah vyšetření
pracovnělékařská prohlídka (§ 7 vyhl. č. 79/2013 Sb.) základní vyšetření - vždy vlastní lékařské vyšetření posuzujícím lékařem – anamnéza, klinické vyšetření, moč odborná vyšetření vyžadovaná na základě právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nebo příloha č. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ další odborná vyšetření vyžadovaná z důvodu zdravotního stavu nebo pracovních podmínek určuje posuzující lékař po provedení základního vyšetření obsah žádosti o další vyšetření výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele (§ 42 odst. 1 písm. b) z.č.373/2011 Sb.)

12 prohlídka vstupní cíl - zajistit, aby k výkonu práce v podmínkách se známou zdravotní náročností nebyl zařazen zaměstnanec, u kterého výkon této práce povede ke zhoršení zdravotního stavu nebo v souvislosti s jeho zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob u osoby, která se uchází o zaměstnání, před uzavřením pracovního vztahu, zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením 1. pracovního poměru, 2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce před převedením zaměstnance na jinou práci vykonávanou za odlišných podmínek =navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden

13 prohlídka periodická kategorie 1 – 6,resp. od 50 let 4 roky
cíl - včasné zjištění takové změny zdravotního stavu v době kdy lze předpokládat změnu kvality zdraví a tím změnu zdravotní způsobilosti v souvislosti se zdravotní náročností práce, kdy další výkon práce předpokládá poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, se stárnutím organismu , kdy další výkon práce předpokládá ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob periodicita prohlídek kategorie 1 – 6,resp. od 50 let 4 roky kategorie 2 - 5,resp. od 50 let 3 roky kategorie 3 – 2 roky kategorie 4 – 1 rok riziko ohrožení zdraví 4, resp. od 50 let 2 roky platnost lékařského posudku končí dnem, kdy má být provedena další prohlídka posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti – 90 dnů předem

14 prohlídka mimořádná od pokud ji nařídí zaměstnavatel nebo o ni požádá zaměstnanec pokud ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek, došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší než je interval periodické prohlídky, byl výkon práce přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5), v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví nebo žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance Informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců.

15 prohlídka výstupní a následná
výstupní – zjištění zdravotního stavu cíl - zjištění zdravotního stavu v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon před ukončením pracovně právního poměru nebo obdobného pracovního vztahu s výjimkou kat.1 „čisté“ u dohod, pokud byla provedena vstupní před převedením na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost, než práce dosud vykonávaná nevydává se lékařský posudek následná cíl – včasné zjištění negativního vývoje zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce v minulosti, nebo na základě podnětu – nařízení dle z. č. 258/2000 Sb., příloha č.- 2 vyhl. č. 79/2013 Sb.

16 lékařský posudek je zdravotně způsobilá
lékařský posudek je vydáván podle zákona č.373/2011 Sb. náležitosti posudku (vyhl.č.98/2012 Sb. a § 17 vyhl.č.79/2013 Sb.,vyhl. č. 277/2004 Sb., č.393/2006 Sb…) identifikace zaměstnance, zaměstnavatele, identifikace lékaře a poskytovatele datum vystavení posudku údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách = rizikových faktorech pracovního prostředí, za kterých je práce vykonávána = míře rizikových faktorů pracovních podmínek, rizik ohrožení zdraví a dalších rizik posudkový závěr - § 43 z.č.373/2011 Sb. je zdravotně způsobilá je zdravotně způsobilá s podmínkou je zdravotně nezpůsobilá pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost poučení //- § 43 z.č.373/2011 Sb. zákon stanoví výslovně – v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání odkladný účinek

17 lékařský posudek posudek se nevydá, oznámí posuzovanému a žadateli
vydání posudku do 10 dnů - stavění lhůty prokazatelné předání posudku osobně zásilka do vlastních rukou elektronicky – zaručený elektronický podpis posuzovaný odmítne vyšetření posudek se nevydá, oznámí posuzovanému a žadateli neplatný nebo nevydaný posudek statut osoby zdravotně nezpůsobilé ze zákona

18 právní účinky lékařského posudku
a) se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání, b) se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby c) o zdravotním stavu nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (§ 44 odst.4 z.č.373/2011 Sb.)

19 platnost lékařského posudku
a) uplynutím doby, na kterou byl vydán, b) dnem, kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nebo posuzujícího lékaře nebo jiné k tomu oprávněné osoby provedena lékařská prohlídka za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby, c) dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek d) ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu, jde-li o posudek o zdravotní způsobilosti k práci; to neplatí, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, pokud v době od jeho ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby (§ 44 odst.6 z.č.373/2011 Sb.)

20 přezkoumání lékařského posudku
zákon č. 373/2011 Sb. - § 46 a násl. má-li pacient, k jehož zdravotnímu stavu byl lékařský posudek vydán, nebo osoby, pro které v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, mohou podat návrh na přezkoumání lékařského posudku vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím lékaře, který posudek vypracoval návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních (PN 3 pracovních) dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku poskytovatel bezodkladně písemně oznámí, že mu byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán, osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly pokud byl podán návrh na přezkoumání lékařského posudku, kladný posudek není platný a nelze podle něho postupovat do doby jeho potvrzení rozhodnutím správního orgánu (nelze provádět pracovněprávní úkony) , negativní posudek - je právně účinný, nastává povinnost dle něho postupovat - vydání nového lékařského posudku vzniká opět právo podat návrh na jeho přezkoumání

21 přezkoumání správním úřadem
pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví, bezodkladně písemně toto oznámí účastníkům řízení postoupí návrh do 30 dnů -10 pracovních u zdr. způsobilosti od jeho doručení, resp. PN do pěti pracovních dnů, správnímu orgánu,, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb správní orgán postupuje při přezkoumání v souladu se správním řádem a podle § 47 zákona č. 373/2011 Sb. – správní orgán zjišťuje, zda bylo posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby provedeno a lékařský posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem, byly provedeny lékařské prohlídky, které stanoví právní předpisy nebo které indikoval posuzující lékař, byl zdravotní stav posuzované osoby pro účely zdravotního posouzení zjištěn úplně a závěr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu odpovídá aktuálně zjištěnému zdravotnímu stavu posuzované osoby; při přezkoumání lékařského posudku vychází z podkladů předaných poskytovatelem. správní orgán a) návrh zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo b) napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc poskytovateli, který tento posudek vydal, k vydání nového lékařského posudku na základě nového, popřípadě doplňujícího posouzení zdravotního stavu pacienta c) zruší rozhodnutí správního úřadu je konečné

22 nemoci z povolání, odškodnění
zákon č. 373/2011 Sb. – povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů klinická kritéria pracovní podmínky vyhláška č.440/2001 Sb. , o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ošetřující lékař poučení

23 Nový občanský zákoník – náhrada škody na zdraví
-náhrada škody na zdraví označuje NOZ – „náhrada na přirozených právech člověka, vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněné dle zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil“ Dosavadní právní úprava platná do – náhrada bolestného a ztížení společenského uplatnění určovala dle Vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení spol. uplatnění je dle NOZ zrušen k datu Pro pracovněprávní náhradu škody je však v důsledku § 394 ZP platný – platí do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění Účinnost zákona o úrazovém pojištění č. 266/2006 byla naposledy odsunuta k datu NOZ nemá sílu rušit bez výslovné úpravy platné ustanovení jiného zákona Odškodňování pracovních úrazů – bolestného a ztížení společenského uplatnění bude i v roce 2014 řídit Vyhláškou č. 440/2001 Sb.

24 Stanovisko expertů BOZP k zákonu o úrazovém pojištění
Skupina expertů podporuje zachování stávajícího principu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání tak jak je dosud zakotven v zákoníku práce. Zároveň podporuje, aby dosavadní ustanovení odpovědnosti zaměstnavatele přešla z přechodných ustanovení zákoníku práce do kmenových. Skupina expertů zásadně odmítá: přímý vztah pojišťovny vůči poškozenému zaměstnanci vyloučení jak pojištěného subjektu tak zástupců zaměstnanců z rozhodování o využití prostředků na prevenci a rehabilitaci nesouhlasí s přechodem tzv. starých závazků, které jsou nyní financovány z průběžného systému na stát – uváděná finanční výše těchto závazků je dle názoru expertů na státní rozpočet nepřijatelná navrhovaný systém dávek, který nemůže plně nahradit zaměstnanci vzniklou škodu z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přechod na komerční pojištění, u kterého by byla vyloučená vnější kontrola, tak, jak tomu je u stávajícího systému zákonného pojištění odpovědnost zaměstnavatele za škodu, kdy jediným kontrolním orgánem pojišťoven je ČNB, která se však věcnou správností náhrad škody nezabývá Skupina expertů doporučuje Radě ČMKOS: Podporu vzniku jedné veřejnoprávní, neziskové instituce spravované na tripartitním principu.Skupina expertů zásadně odmítá:

25 Změny zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích – zákon č.101/2013 Sb. a zákon 233/2013Sb § 87odst. 3- dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla - dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů - trestu zákazu řízení motorových vozidel – dle rozhodnutí soudu - zákazu činnosti řízení mot. vozidel – dle rozhodnutí správního orgánu nejméně na dobu 6 měsíců Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel (ostatní případy hradí sám žadatel) §87a Prokazování zdravotní způsobilosti žadatele §102 – pokud žádá vrácení řidičského průkazu v důsledku: - soudem uloženého zákazu řízení - Správním orgánem uloženého zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců - Úprava ustanovení týkající se povinností řidiče -§5, povinnosti řidiče autoškoly-§8, zabránění v jízdě -§118 a přestupky -§137

26 Změna Nařízení (ES) č. 561/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 – změna Nařízení (ES) 561/2006 V článku 8 se vkládá nový odstavec: Řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu může odložit týdenní dobu odpočinku až po 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že: - doprava trvá nepřetržitě nejméně 24 hodin v členské státě nebo třetí zemi, (kde nebyla doprava zahájena) Po uplatnění odchylky řidič nastoupí na: - Buď dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo jednu běžnou dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení musí být varovnáno před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka - Vozidlo bude po 1. lednu 2014 vybaveno záznamovým zařízením splňujícím požadavky dle nařízení (EHS)m č. 3821/85 - V případě, že řízení probíhá mezi 22,00 a 6,00 musí s platností od být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v čl. 7 zkrácena na tři hodiny

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školení BOZP OSD 2014 Osnova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google