Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením"— Transkript prezentace:

1 Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením
MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví

2 Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách definice zdravotních služeb, práva a povinnosti, povolení k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace a nakládání s ní, povinnost předávání dokumentace dalšímu poskytovateli, vyloučení svobodné volby poskytovatele pro PLS (§ 29 odst 2 písm.b) ) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách posudková péče, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání přehled dotčených zákonů zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony zrušení úhrady pracovnělékařských prohlídek

3 Vyhlášky účinné od 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb minimální vybavení oborů ambulantní péče - obor všeobecné praktické lékařství a obor pracovní lékařství _________________________ 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci obsah a rozsah zdravotnické dokumentace, obsah lékařského posudku _________________________ 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání postup při posuzování nemocí z povolání ======================== 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, kontraindikace, druhy, periodicita a obsah pracovnělékařských prohlídek, náležitosti žádosti o prohlídku, náležitosti lékařského posudku ke zdravotní způsobilosti k práci

4 Základní mezinárodní normy v PLS
Úmluva MOP č. 161 o závodních zdravotních službách (vyhl. č. 145/1988 Sb.) ČR ratifikována , účinnost V zák. č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu upravena od ve znění zák. č. 548/1991 Sb. (§§ 9 odst. 2,18a, 35a, 40 ) (Směrnice č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 2/1968 Sb.)) Sm. č. 89/391/EHS o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( čl zajištění zdravotního dohledu nad zdravím zaměstnanců)

5 Obsah pracovnělékařských služeb
K zajištění kvality je nezbytné komplexní poskytování PLS nebo vytvoření podmínek pro komplexní služby. Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před PÚ, NzP a nemocemi souvisejícími s prací Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby je povinen provádět každý poskytovatel PLS Audit pracovních podmínek Podklady pro odhad zdravotní náročnosti práce Hodnocení zdravotního stavu Hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví Provádění preventivních prohlídek Hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci Školení v poskytování první pomoci

6 Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb
Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 103 odst. 1 písm a) zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti § 32 V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Do zvl. právní předpis= směrnice č.49/1967 Věst. MZ Od zák. č. 373/2011 Sb. a vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách

7 Zdravotní způsobilost pedagogů
§ 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že jednou z podmínek pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je, zdravotní způsobilost posuzuje se podle zvláštního právního předpisu (dříve § 13 směrnice č. 49/1967 Sb. Věst MZd, o posuzování zdrav. způsobilosti k práci - periodické prohlídky u prac. ve školství 1x za 3 roky) nově zák. č. 373/2011 Sb. a vyhl. č. 79/2013 Sb. periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví 1x za 4 roky po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky Práce nebo činnosti, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jsou uvedeny v příloze č. 2 části II vyhlášky - v bodě 1 jsou uvedeny práce ve školách a školských zařízeních

8 Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání
Podle novely zákona č. 373/2011 Sb, od zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením a) pracovního poměru, b) dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo c) vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (člen družstva, soudci). Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

9 Obsah lékařské prohlídky – rozsah vyšetření
Základní vyšetření: rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných onemocněních s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost (anamnéza osobní, rodinná, pracovní + výpis ze ZD), komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby, základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče

10 Obsah lékařské prohlídky – rozsah vyšetření
Další odborná vyšetření vyžadovaná z důvodů zdravotního stavu nebo pracovních podmínek - určuje posuzující lékař U zaměstnanců vykonávajících rizikové práce nebo práce při kterých může být ohroženo zdraví zaměstnance nebo jiných osob (riziko ohrožení života) se základní vyšetření rozšiřuje vždy o odborná vyšetření uvedená v příloze 2 vyhlášky U nerizikových prací a u studentů a žáků se mohou provést vyšetření podle přílohy pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav nebo pracovní podmínky

11 Výpis ze zdravotnické dokumentace
§ 42 odst 1 zákona č. 373/2011 Sb. vydává poskytovatel  LP i na základě výpisu ze ZD Výpis je součástí ZD jako doklad pokud posuzovaná osoba prohlásí, že nemá registrujícího lékaře, zaznamená se tato skutečnost do ZD (nejlépe formou čestného prohlášení) a záznam nechá posuzovanou osobou podepsat Nutnost provedení rozsáhlejšího vyšetření Garantem za správnost výpisu ( uvedení všech podstatných údajů) je registrující lékař, který je i právně odpovědný Má-li poskytovatel PLS v ZD založený kompletní výpis a je to uvedeno v žádosti o výpis, není třeba, aby registrující PL pořizoval před každou periodickou prohlídkou výpis z celé ZD,   stačí pouze předat informace o   vývoji zdravotního stavu od doby provedení poslední lékařské preventivní prohlídky Pokud zaměstnanec nenavštívil svého registrujícího lékaře v době mezi lék. prohlídkami, bude postačovat písemné sdělení (potvrzení) registrujícího praktického lékaře, že uvedené osobě  (zaměstnanci) neposkytoval během této doby zdravotní péči. 

12 A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
1. Práce ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru Poznámka: Pro práce ve školství, kde je hlasová zátěž platí i položka 12. A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost. B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména závažné duševní poruchy a poruchy chování. drogová a alkoholová závislost v anamnéze, závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči. Vstupní prohlídka: základní vyšetření Periodická prohlídka: základní vyšetření Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

13 12. Hlasová zátěž těžká nedomykavost hlasivek,
A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména těžká nedomykavost hlasivek, těžká hyperkinetická dysfonie. B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek, papilomatóza hrtanu, obrna n. recurrens, fonastenie, fibromy a jiné novotvary hlasivek, těžká nedoslýchavost. Vstupní prohlídka: základní vyšetření Periodická prohlídka: základní vyšetření Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

14 Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - § 51 zák č. 373/2011
Zdr. způsobilost posuzuje při podání přihlášky registrující poskytovatel pro děti a dorost nebo praktický lékař Před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejím průběhu vydává LP poskytovatel PLS právnické osoby nebo fyzické osoby na jejichž pracovištích se bude tato příprava uskutečňovat Ve škole a škol. zařízení poskytovatel PLS školy Na pracovištích PO a FO a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jeho průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb PO a FO Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (škola) hradí posuzování zdravotní způsobilosti, včetně lék. prohlídek žáků SŠ nebo studentů VOŠ.

15 Posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání
Lékařská prohlídka při změně zdravotního stavu na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka nebo studenta Lékařské prohlídky žáku a studentů před zařazením na praktickou přípravu se provádějí na základě žádosti ředitele školy lékařská prohlídka se neprovádí, je-li při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána práce zařazená do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zařazení pro zaměstnance) a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy,

16 Posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání
zdravotní stav žáka nebo studenta se posuzuje ke všem  činnostem vykonávaným v průběhu vzdělávání, podmínkám, za kterých je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána, současně se zohlední profesní profil absolventa příslušného oboru vzdělání vychází se z údajů v žádosti ředitele školy Nemoci, stavy nebo vady, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vzdělávání nebo průběhu vzdělávání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17 Posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání
jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel škol od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat  o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce Pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce, provádí se jedenkrát ročně periodická prohlídka,

18 Posuzování zdravotní způsobilosti
podle kontextu zákona i záměru lze dovodit, že zákonodárce předpokládal posouzení zdravotní způsobilosti před prvým zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) je již před prvým zařazením na praxi zřejmé k jakým činnostem je praktické vyučování nebo praktická příprava zaměřena, není nezbytné, pokud se podmínky praktického vyučování na různých místech, kde se praktické vyučování uskutečňuje zásadně neliší nebo pokud výuka není vykonávána v režimu rizikové práce, posuzovat zdravotní způsobilost opakovaně.

19 Posuzování zdravotní způsobilosti
Pokud podmínky, za kterých jsou praktická příprava nebo praktické vyučování vykonávány, jsou u zaměstnavatele zásadně odlišné od podmínek ve škole, je i v zájmu školy a dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žáka, vyžádat si nové posouzení zdravotní způsobilosti žáka, a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, u kterého praktická výuka probíhá. Zásadní změnou podmínek je uskutečňování praktické přípravy nebo praktického vyučování za podmínek výkonu rizikové práce. Obdobně je potřebné postupovat i v případě výkonu praxe u různých zaměstnavatelů.

20 Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání obsahuje: Náležitostí podle vyhl. č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci a podle vyhl. 79/2013 Sb. identifikační údaje školy kód a název oboru vzdělávání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci (zdravotních a bezpečnostních rizicích) a míře rizikových faktorů vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rizikových faktorů posudkový závěr termín provedení další prohlídky, je-li provedení této prohlídky důvodné.

21 Náležitosti lék. posudku - vyhl. č.98/2012 Sb. část 9 příl. č. 1
a) identifikační údaje 1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, 2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele, 3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře, 4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku, b) účel vydání posudku, c) posudkový závěr, d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání, e) datum vydání posudku, f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

22 Posuzování zdravotní způsobilosti k TV
Pro základní školství je stěžejní zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění pro předmět tělesná výchova u základního vzdělávání, na rozdíl od dalšího vzdělávání, žádné posudky nepožaduje, v § 50 se hovoří pouze o písemném doporučení registrujícího nebo odborného lékaře. § 50  (2) - Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

23 Posuzování zdravotní způsobilosti k TV
„Lékařský posudek“ se vydává pouze na žádost žáka, studenta nebo zákonného zástupce v případě, kdy zdravotní stav žáka přijatého k výuce na ZŠ nebo SŠ se natolik a na dlouho změní, že nedovoluje výuku předmětu TV ve škole absolvovat, popř. jako doklad, že žák je schopen účastnit se v rámci TV různých sportovních aktivit apod.

24 Posuzování zdravotní způsobilosti k TV a ke sportu
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je třeba vyžadovat pro výuku a studium na školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu podle § 51 odst. 3 písm. d), kdy je nedílnou součástí předmětu TV účast na dalších, někdy až vysoce náročných, sportovních aktivitách (reprezentace školy, zapojení do přeborů apod.)

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením"

Podobné prezentace


Reklamy Google