Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví e-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz

2 Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách definice zdravotních služeb, práva a povinnosti, povolení k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace a nakládání s ní, povinnost předávání dokumentace dalšímu poskytovateli, vyloučení svobodné volby poskytovatele pro PLS (§ 29 odst 2 písm.b) ) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách posudková péče, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání přehled dotčených zákonů zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony zrušení úhrady pracovnělékařských prohlídek

3 Vyhlášky účinné od 1.4.2012 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb minimální vybavení oborů ambulantní péče - obor všeobecné praktické lékařství a obor pracovní lékařství _________________________ 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci obsah a rozsah zdravotnické dokumentace, obsah lékařského posudku _________________________ 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání postup při posuzování nemocí z povolání ======================== 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, kontraindikace, druhy, periodicita a obsah pracovnělékařských prohlídek, náležitosti žádosti o prohlídku, náležitosti lékařského posudku ke zdravotní způsobilosti k práci

4 Základní mezinárodní normy v PLS  Úmluva MOP č. 161 o závodních zdravotních službách (vyhl. č. 145/1988 Sb.)  ČR ratifikována 25.2.1988, účinnost 25.2.1989  V zák. č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu upravena od 1.1.1992 ve znění zák. č. 548/1991 Sb. (§§ 9 odst. 2,18a, 35a, 40 )  (Směrnice č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 2/1968 Sb.))  Sm. č. 89/391/EHS o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( čl. 14 - zajištění zdravotního dohledu nad zdravím zaměstnanců)

5 Obsah pracovnělékařských služeb K zajištění kvality je nezbytné komplexní poskytování PLS nebo vytvoření podmínek pro komplexní služby.  Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před PÚ, NzP a nemocemi souvisejícími s prací  Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby je povinen provádět každý poskytovatel PLS  Audit pracovních podmínek • Podklady pro odhad zdravotní náročnosti práce Hodnocení zdravotního stavu • Hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví • Provádění preventivních prohlídek • Hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci Školení v poskytování první pomoci

6 Požadavky na zdravotní způsobilost podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce  § 103 odst. 1 písm a) zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti  § 32 V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce.  Do 1.4.2013 zvl. právní předpis= směrnice č.49/1967 Věst. MZ  Od 1.4.2013 zák. č. 373/2011 Sb. a vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách

7 Zdravotní způsobilost pedagogů  § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že jednou z podmínek pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je, zdravotní způsobilost  posuzuje se podle zvláštního právního předpisu  (dříve § 13 směrnice č. 49/1967 Sb. Věst MZd, o posuzování zdrav. způsobilosti k práci - periodické prohlídky u prac. ve školství 1x za 3 roky)  nově zák. č. 373/2011 Sb. a vyhl. č. 79/2013 Sb.  periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví  1x za 4 roky  po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky  Práce nebo činnosti, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jsou uvedeny v příloze č. 2 části II vyhlášky - v bodě 1 jsou uvedeny práce ve školách a školských zařízeních

8 Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání  Podle novely zákona č. 373/2011 Sb, od 1.4.2013  zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením  a) pracovního poměru,  b) dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy  zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo  c) vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (člen družstva, soudci).  Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

9 Obsah lékařské prohlídky – rozsah vyšetření  Základní vyšetření:  rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných onemocněních s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost (anamnéza osobní, rodinná, pracovní + výpis ze ZD),  komplexní fyzikální vyšetření  včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby,  základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče

10 Obsah lékařské prohlídky – rozsah vyšetření  Další odborná vyšetření vyžadovaná z důvodů zdravotního stavu nebo pracovních podmínek - určuje posuzující lékař  U zaměstnanců vykonávajících rizikové práce nebo práce při kterých může být ohroženo zdraví zaměstnance nebo jiných osob (riziko ohrožení života) se základní vyšetření rozšiřuje vždy o odborná vyšetření uvedená v příloze 2 vyhlášky  U nerizikových prací a u studentů a žáků se mohou provést vyšetření podle přílohy pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav nebo pracovní podmínky

11 Výpis ze zdravotnické dokumentace  § 42 odst 1 zákona č. 373/2011 Sb. vydává poskytovatel LP i na základě výpisu ze ZD  Výpis je součástí ZD jako doklad  pokud posuzovaná osoba prohlásí, že nemá registrujícího lékaře, zaznamená se tato skutečnost do ZD (nejlépe formou čestného prohlášení) a záznam nechá posuzovanou osobou podepsat  Nutnost provedení rozsáhlejšího vyšetření  Garantem za správnost výpisu ( uvedení všech podstatných údajů) je registrující lékař, který je i právně odpovědný  Má-li poskytovatel PLS v ZD založený kompletní výpis a je to uvedeno v žádosti o výpis, není třeba, aby registrující PL pořizoval před každou periodickou prohlídkou výpis z celé ZD,  stačí pouze předat informace o vývoji zdravotního stavu od doby provedení poslední lékařské preventivní prohlídky  Pokud zaměstnanec nenavštívil svého registrujícího lékaře v době mezi lék. prohlídkami, bude postačovat písemné sdělení (potvrzení) registrujícího praktického lékaře, že uvedené osobě (zaměstnanci) neposkytoval během této doby zdravotní péči.

12 1. Práce ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru Poznámka: Pro práce ve školství, kde je hlasová zátěž platí i položka 12.  A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména  prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,  prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.  B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména  závažné duševní poruchy a poruchy chování.  drogová a alkoholová závislost v anamnéze,  závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.  Vstupní prohlídka: základní vyšetření  Periodická prohlídka: základní vyšetření  Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

13 12. Hlasová zátěž  A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména  těžká nedomykavost hlasivek,  těžká hyperkinetická dysfonie.  B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména  závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek,  papilomatóza hrtanu,  obrna n. recurrens,  fonastenie,  fibromy a jiné novotvary hlasivek,  těžká nedoslýchavost.  Vstupní prohlídka: základní vyšetření  Periodická prohlídka: základní vyšetření  Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

14 Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - § 51 zák č. 373/2011  Zdr. způsobilost posuzuje při podání přihlášky registrující poskytovatel pro děti a dorost nebo praktický lékař  Před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejím průběhu vydává LP poskytovatel PLS právnické osoby nebo fyzické osoby na jejichž pracovištích se bude tato příprava uskutečňovat  Ve škole a škol. zařízení poskytovatel PLS školy  Na pracovištích PO a FO a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jeho průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb PO a FO  Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (škola) hradí posuzování zdravotní způsobilosti, včetně lék. prohlídek žáků SŠ nebo studentů VOŠ.

15 Posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání  Lékařská prohlídka při změně zdravotního stavu na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka nebo studenta  Lékařské prohlídky žáku a studentů před zařazením na praktickou přípravu se provádějí na základě žádosti ředitele školy  lékařská prohlídka se neprovádí, je-li při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána  práce zařazená do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zařazení pro zaměstnance)  a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy,

16 Posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání  zdravotní stav žáka nebo studenta se posuzuje  ke všem činnostem vykonávaným v průběhu vzdělávání,  podmínkám, za kterých je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána,  současně se zohlední profesní profil absolventa příslušného oboru vzdělání  vychází se z údajů v žádosti ředitele školy  Nemoci, stavy nebo vady, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vzdělávání nebo průběhu vzdělávání  jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17 Posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání  jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel škol od těchto osob údaje  o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat  o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce  Pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce, provádí se jedenkrát ročně periodická prohlídka,

18 Posuzování zdravotní způsobilosti  podle kontextu zákona i záměru lze dovodit, že zákonodárce předpokládal posouzení zdravotní způsobilosti před prvým zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.  Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) je již před prvým zařazením na praxi zřejmé k jakým činnostem je praktické vyučování nebo praktická příprava zaměřena,  není nezbytné, pokud se podmínky praktického vyučování na různých místech, kde se praktické vyučování uskutečňuje zásadně neliší nebo pokud výuka není vykonávána v režimu rizikové práce, posuzovat zdravotní způsobilost opakovaně.

19 Posuzování zdravotní způsobilosti  Pokud podmínky, za kterých jsou praktická příprava nebo praktické vyučování vykonávány, jsou u zaměstnavatele zásadně odlišné od podmínek ve škole,  je i v zájmu školy a dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci žáka, vyžádat si nové posouzení zdravotní způsobilosti žáka,  a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, u kterého praktická výuka probíhá.  Zásadní změnou podmínek je uskutečňování praktické přípravy nebo praktického vyučování za podmínek výkonu rizikové práce.  Obdobně je potřebné postupovat i v případě výkonu praxe u různých zaměstnavatelů.

20 Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání obsahuje:  Náležitostí podle vyhl. č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci a podle vyhl. 79/2013 Sb.  identifikační údaje školy  kód a název oboru vzdělávání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci (zdravotních a bezpečnostních rizicích) a míře rizikových faktorů vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rizikových faktorů  posudkový závěr  termín provedení další prohlídky, je-li provedení této prohlídky důvodné.

21 Náležitosti lék. posudku - vyhl. č.98/2012 Sb. část 9 příl. č. 1  a) identifikační údaje • 1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, • 2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele, • 3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře, • 4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,  b) účel vydání posudku,  c) posudkový závěr,  d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,  e) datum vydání posudku,  f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

22 Posuzování zdravotní způsobilosti k TV  Pro základní školství je stěžejní zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  pro předmět tělesná výchova u základního vzdělávání, na rozdíl od dalšího vzdělávání, žádné posudky nepožaduje,  v § 50 se hovoří pouze o písemném doporučení registrujícího nebo odborného lékaře.  § 50 (2) - Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu;  zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.  V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

23 Posuzování zdravotní způsobilosti k TV  „Lékařský posudek“ se vydává pouze na žádost žáka, studenta nebo zákonného zástupce v případě,  kdy zdravotní stav žáka přijatého k výuce na ZŠ nebo SŠ se natolik a na dlouho změní, že nedovoluje výuku předmětu TV ve škole absolvovat,  popř. jako doklad, že žák je schopen účastnit se v rámci TV různých sportovních aktivit apod.

24 Posuzování zdravotní způsobilosti k TV a ke sportu  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je třeba vyžadovat  pro výuku a studium na školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu podle § 51 odst. 3 písm. d),  kdy je nedílnou součástí předmětu TV účast na dalších, někdy až vysoce náročných, sportovních aktivitách  (reprezentace školy, zapojení do přeborů apod.)

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nová zdravotnická legislativa ve vztahu ke školám a školským zařízením MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google