Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce, charakteristika, postupy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce, charakteristika, postupy"— Transkript prezentace:

1 Funkce, charakteristika, postupy
Odborný styl Funkce, charakteristika, postupy

2 Odborný styl I. Funkce a základní charakteristika
II. Vědecké poznávací postupy III. Analýza textů IV. Kompozice, jazykové prostředky V. Odborný popis – obecně, kompozice, prostředky

3 I. 1. Funkce A. Poznávací Popsat výsledky vědeckého bádání
B. Odborně informativní sdělit tyto výsledky adresátovi

4 I. 2. Druhy odborného stylu
A vědecký – odborné texty určené odborníkům B učební – odborné texty určené studentům C populárně naučný – odborné texty určené veřejnosti D esejistický – odborné texty určené odborníkům i veřejnosti se silným osobním vkladem autora

5 I. 3. Útvary odborného stylu
A podle převládajícího slohového postupu: výklad, odborný popis, úvaha B podle žánrového hlediska: odborná stať, heslo ve slovníku, resumé, referát, polemika C podle rozsahu textu: krátké – heslo, resumé, recenze střední – studie, esej dlouhé – disertační, diplomová práce, knižní monografie, učebnice

6 II. Poznávací postupy (metody zkoumání)

7 II.1. Analýza a syntéza a. rozložení problému, zkoumán detailně po částech b. detailně prozkoumané jednotlivosti jsou zasazeny do systému

8 II. 2. Indukce a dedukce a. Vlastnosti jednotlivostí jsou použity jako obecné a použity u dalšího zkoumaného jevu jako vzor – jde o ZOBECNĚNÍ– pozor : je to zrádné) b. Z obecného zjištění se dedukují závěry pro dosud nerozebranou jednotlivost

9 II. 3. Analogie Např. v historických událostech – hledání analogií, civilizace římská zanikla poté, co se dostala na vrchol, lidé už víc nemohli chtít – analogicky tak může zaniknout i naše civilizace, až budou splněny tyto podmínky : jde o hledání podobností, které ovšem nemusí sedět : zase je potřeba znát sílu těch předpokladů, které vedly ke zmíněné změně… A(Řím) se podobá B(náš svět), A má vlastnost X = B může mít vlastnost X…

10 II. 4. Abstrakce Pomíjíme vedlejší vlastnosti a držíme se podstatných
Abstrakce neboli zobecňování Původně: určitá smyslová zkušenost vede k racionálnímu zobecnění: hrnec na sporáku pálí, nesaháme na věci, které jsou na sporáku

11 II. 5. Pokus a pozorování Pozorování může být na začátku i na konci výzkumu. Výsledkem pozorování může být popis předmětu…

12 II. 6. Hypotéza Souhrn domněnek o příčinách a podstatě jevu, předběžná úvaha, která nebyla prokázána. Mohu vyslovit hypotézu a následně v odborné práci ji podrobit zkoumání a prokázat… Předpokládám na základě jistých zjištění, že Napoleon prohrál válku s Ruskem, protože podcenil rozlohu území, rozdílné klima a množství vojáků na straně nepřítele. Tuto hypotézu se ve své práci budu snažit dokázat. To znamená, že budu hledat argumenty na její podporu.

13 II. 7. Teorie Hypotéza na vyšší úrovni, je to již částečně ucelené, podložené, teorie může být potvrzena, ale i vyvrácena

14 II. 8. Axiom Teorie, která není sice prokázána, ale je natolik zjevná a nezpochybnitelná, že ji lze vzít za danou.

15 III. Odborný popis Pozor! Nutná práce s učebnicí, s. 205-215
III. 1 Odborný popis, základní charakteristika Podle základní funkce dělíme popis na – prostý, odborný, administrativní (posudek), umělecký (charakteristika literární postavy) a různé kombinace (populárně-naučný = odborný a umělecký atd.) Podle toho, co popisujeme, rozlišujeme popis statický nebo dynamický Příklady učebnice s

16 Odborný popis III. 2. Kompozice a jazykové příklady
Název úvod – proč, co si od toho slibuji… jádro – využití kap. II. vědeckých poznávacích postupů od celku k detailu nebo naopak od vnější podoby k funkci nebo naopak vysvětlení důležitosti, příklady, úvahové pasáže (podle druhu popisu) závěr – zdůraznění smyslu popisu, užitečnosti popisovaného předmětu, významu popisované události…

17 Odborný popis III.3. Jazykové prostředky přídavná jména, příslovce stavová slovesa u popisu statického dějová slovesa u popisu dynamického časté užití 1. osoby množného čísla (pozor na střídání osoby!!!) DÚ k procvičení: s. 219, cv. 7, body 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 (složitější recept, ne bramboráky nebo chleba s máslem!). Termín odevzdání do 22. prosince 2010 na

18 IV. Analýza textů odborného stylu
Postupujte podle zadání v učebnici na straně 188!

19 V. 1. Kompozice útvarů odb. stylu
Horizontální: odstavce, podkapitoly, kapitoly, části…(prostředky textového editoru – mezery v řádkování, v případě, že potřebuji oddělit více odstavců od ostatních v rámci jedné kapitoly) Text by měl tvořit logicky uspořádaný celek. Vertikální: poznámky, komentáře, vysvětlivky (prostředky textového editoru – různé typy písma, používání podtržítka, tučného písma atd.) V souvislém textu by tyto „dodatky“ mohly rušit, proto se umísťují jako odkazy na zvláštní místo.

20 V. 2 Jazykové prostředky 1. Lexikální:
odborné názvy přejatá slova multiverbizace – častěji používaná slova v odborném textu musí mít své věcně totožné ekvivalenty – jde o to, aby se neopakovala stejná slova hodně podstatných jmen (srovnej: vypravování hodně dynamických sloves)

21 V. 2 Jazykové prostředky 2. Syntaktické
Složitá větná stavba - komplikovaná souvětí s převahou vedlejších vět přívlastkových, příslovečných účelových, podmínkových a přípustkových V případě souřadného souvětí důsledkový poměr. Větná kondenzace - „Problém lze pochopit pouze sledováním chování jednotlivých postav.“ (a ne – problém pochopíme pouze tehdy, budeme-li sledovat chování jednotlivých postav – viz varianta výše Každou variantu použijeme u jiného útvaru.


Stáhnout ppt "Funkce, charakteristika, postupy"

Podobné prezentace


Reklamy Google