Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

2 Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

3 Financování výzkumu Státní rozpočet VaV: 26 mld. cca 2,5 % rozpočtu ČR cca 0,7 % HDP peníze jdou přes 10 poskytovatelů (ministerstva, GAČR, TAČR, AV ČR) dvě komponenty: účelová podpora institucionální podpora

4 Financování výzkumu Institucionální financování: přechod od výzkumných záměrů k alokaci na základě „zhodnocení výsledků“ Kritika výzkumných záměrů: peníze za sliby, ne za výsledky nízká elasticita (peníze fixovány na 7 let) nepříliš transparentní proces přidělování na univerzitách velký rozdíl mezi týmy s výzkumným záměrem a bez něj

5 Financování výzkumu 100 % ~ 8,8 mld. Kč Odkud se bere nesoulad mezi hodnocením a rozpočtem? (u MŠMT rozdíl cca 500 mil. Kč)

6 Financování výzkumu Zákon 130/2002...návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice. Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

7 Financování výzkumu LN 8. 2. 2012

8 Financování výzkumu Stanovisko AV ČR k opakovanému využívání Metodiky hodnocení výsledků VaVaI (tzv. kafemlejnku) pro rozdělování institucionální podpory VO (Materiál pro RVVI k přípravě návrhu SR 3013; 14. 3. 2012)

9 Financování výzkumu Návrh RVVI 24.2.2012: 80 % střednědobý výhled (SDV), 20 % hodnocení 2011

10 Financování výzkumu

11 Dva pohledy: a) Vysoké školy subvencují svůj výzkum z peněz na studenty. b) Výzkumné fakulty subvencují svou výuku z peněz na výzkum.

12 Hodnocení VaV a Metodiky

13 Metodiky 2010, 2011, 2012

14

15 RVVI 2011: příprava Metodiky 2012 leden až duben: Dlouhodobé principy hodnocení, oprava Metodiky 2011 květen až září: Metodika 2012 léto 2011: vypořádání připomínek M2012 říjen 2011: odvolána RVVI

16 Návrh Metodiky 2013 Obecné zásady: Hodnocení výsledků VO prostřednictvím tří vzájemně provázaných ukazatelů (pilířů). Hodnocení bude probíhat s ohledem na mezioborové odlišnosti.

17 Obecné zásady: Tři pilíře: I. Aktuální výzkumná výkonnost VO měřená dle nezávislého kvantitativního kritéria případně peer review posouzením. II. Míra excelence VO měřená jednak porovnáním několika vybraných výsledků, a dále excelence v mezinárodním kontextu indikovaná získanými projekty ERC. Návrh Metodiky 2013

18 Obecné zásady: Tři pilíře: III. Aktivita v aplikovaném VaV měřená objemem neinvestičních nákladů vynaložených danou VO na aplikovaný výzkum a získaných z vnějších zdrojů. Návrh Metodiky 2013

19

20

21 Pilíř I hodnocení publikačních výsledků a patentů: Typy výsledků a jejich definice - v prvním roce dle současné metodiky, dále aktualizovat jak dle průběžných zkušeností a vývoje publikačních zvyklostí. Nová kategorie J SC – publikace vedené v databázi SCOPUS, hodnoceny analogicky J IMP.

22 Návrh Metodiky 2013 Pilíř I hodnocení publikačních výsledků a patentů: Pro každou oborovou skupinu metodika určí relevantní typy výsledků, na ostatní typy nebude brán zřetel, (např. u fyziky a chemie bodovány pouze J IMP ). Obor s více typy výsledků: pro jednotlivé typy určen maximální procentní podíl na všech výsledcích dané oborové skupiny.

23 Návrh Metodiky 2013 Pilíř I hodnocení publikačních výsledků a patentů: Bodovému hodnocení každého výsledku předchází jeho strojová verifikace a kontrola. Dále možná manuální verifikace. Fyzickou verifikací projdou všechny výsledky J REC, B a C.

24 Návrh Metodiky 2013 Pilíř I hodnocení publikačních výsledků a patentů: Každá oborová skupina má přidělen procentuální podíl na celkovém počtu bodů a bodové hodnocení je nakonec úměrně upraveno tak, aby tato kvóta byla dodržena. Hodnocení knih: hlavní kritéria reflektovat metodologickou kvalitu zpracování, originalitu, objevnost atp. Poměřovat mezinárodními standardy.

25 RVVI 2012: příprava Metodiky 2013 Pilíř I hodnocení publikačních výsledků a patentů: Hodnocení knih: Výraznější rozdíl v hodnocení výsledku dvěma hodnotiteli -> hodnocení třetím hodnotitelem, či jednání sub-panelu. Relativní bodové rozdíly mezi kvalitativními skupinami nastaveny cca v poměru 1 : 5 : 10 : 20 (založeno na zkušenostech z dosavadních verifikací).

26 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: Určitý počet bodů přiznán VO, jejíž pracovníci v uplynulém pětiletém období uspěli v získání ERC grantu. Kromě toho na indikátor excelence 10 % z celkového množství bodů hodnocení, mezi VO přerozdělovat na základě expertního posouzení jejích výsledků.

27 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: VO předloží stanovený počet svých vybraných výsledků ke srovnání s vybranými výsledky od ostatních institucí. Stanovení kvóty pro počet výsledků se odvíjí od institucionální podpory dané VO. Žádné omezení na druhy výsledků, ani na obory.

28 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: Hodnocení probíhá každoročně s pětiletým klouzavým obdobím. V Pilíři II již hodnocený výsledek nebude znovu v tomto pilíři posuzován. Pro každou oborovou skupinu expertní komise (oborové členění v pilíři I i II bude totožné).

29 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: Komise výsledky rozřadí do tříd s tím, že výsledky v nejvyšší třídě výrazně vynikají (excelují) nad průměr, podíl výsledků, které mohou být v nejvyšší třídě, bude omezen. (Nejjednodušší model - třídy A a B, max. 20 % v třídě A)

30 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: K danému výsledku VO dodá zdůvodnění, proč jej považuje za excelentní (citace, komercionalizace, zvlášť výrazné ovlivnění oboru, atd.). Stanovena pravidla pro míru příspěvku pro případy, kdy se více institucí hlásí k témuž výsledku.

31 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: V roce 2013 každé VO na indikátor excelence alokováno 10 % jejího celkového bodového skóre. V dalším roce se každé VO příslušná bodová část procentuálně změní podle zařazení jejích vybraných výsledků do jednotlivých kategorií. Podobně v příštích letech.

32 Návrh Metodiky 2013 Pilíř II. - hodnocení excelence: Výpočet rychlosti zvyšování či snižování konečné bodové hodnoty bude respektovat pravidla: změna je mírná (bude stanovena maximální meziroční změna); za nejlepší se přidává, za nejhorší ubírá; suma za pilíř (přesně) a za oborovou skupinu (přibližně) se nemění.

33 Návrh Metodiky 2013 Pilíř III: aplikovaný výzkum Bodové ohodnocení výsledků odvozeno nikoli z jednotlivých vyprodukovaných výsledků druhu P, F, G, H, N, R, V S, Z a T, ale z finančních prostředků potřebných pro vyprodukování, dosažení alespoň jednoho ze jmenovaných druhů výsledků však bude nutnou podmínkou pro zahájení celého popisovaného procesu.

34 IPN Metodika Cíl: vytvořit návrh nového systému hodnocení a financování VaVaI z veřejných prostředků. Cca 110 mil. Kč Informační podpora, analytická bibliometrická data, cca 22 mil. Vytvoření systému hodnocení - cca 37 mil. Vytvoření systému financování - cca 19 mil. Pilotní ověření - cca 10 mil.

35 IPN Metodika Harmonogram pro přechodné období a legislativní změny - cca 6,5 mil. Institucionální zajištění hodnocení (studie proveditelnosti celorepublikové nezávislé hodnotící instituce) - cca 5 mil. Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí - cca 4,5 mil.

36 Otázky: Má se na hodnocení věnovat 1% inst. podpory (~ 100 mil. ročně) ? Potřebujeme nový speciální úřad na hodnocení? Má-li se od základu revidovat systém financování VaV, je opravdu nutné mít dvoukolejný systém (VŠ a AV)?

37 Otazníky KA3 Vytvoření systému financování: Analýza stavu VaVaI v ČR 2012

38 Co bude dál ? ? ? 2013 2014 2015...... Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google