Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace z oblasti výzkumu (Sněm RVŠ, 22. 5. 2014) Tomáš Opatrný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace z oblasti výzkumu (Sněm RVŠ, 22. 5. 2014) Tomáš Opatrný."— Transkript prezentace:

1 Informace z oblasti výzkumu (Sněm RVŠ, ) Tomáš Opatrný

2 Obsah: ● Hodnocení VaV a retroaktivita ● Novela 130/2002 Sb. ● Elektronické informační zdroje ● Situace v GA ČR ● Operační program VVV

3 Hodnocení VaV a retroaktivita Sněm RVŠ Rada VŠ apeluje na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby zajistila včasné hodnocení výsledků výzkumných organizací. Akademická obec bere s velkým znepokojením na vědomí, že Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů z (dále jen „Metodika hodnocení“) má platit retroaktivně, tedy již pro hodnocení za rok 2012 a Sněm RVŠ požaduje, aby zásadní změny Metodiky hodnocení byly s předstihem projednány na Sněmu RVŠ a mohla se k nim vyjádřit reprezentace vysokých škol.

4 Hodnocení VaV a retroaktivita Problematikou se zabýval Pracovní komise pro vědeckou činnost a Legislativní komise, společné zasedání 29. dubna 2014

5 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2004 ● Návaznost na usnesení vlády z , podepsána 21. a (M. Jahn, P. Buzková). ● Sledované období včetně. ● Výsledky hodnocení zveřejnit do , využít jako podklad pro státní rozpočet ● Tři skupiny institucí, podle míry zhodnocení vynaložených prostředků, rozpočet se jim meziročně sníží, ponechá či zvýší. ● Metodika 6 stran, 2 přílohy (neimpaktované časopisy - 2s, stanovisko RVV k návrhu programu - 4s). Každý výsledek = 1 bod, od r se mají odlišit - 0,5, 1 a 2 body podle IF časopisu, patenty, knihy, atd.

6 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2005 ● Podepsána 21. září 2005 (M. Jahn, P. Buzková), 16 stran. ● Jimp = 10x(IF/mediánIF), Jneimp= 1 (česky nebo slovensky) nebo 2 (jiný jazyk), kniha 5 nebo 10, kapitola 2 nebo 4, ● Patent prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, funkční vzorek 25. ● Červeno-žluto-šedo-zelené taulky. ● Celkem 686 tis. bodů.

7 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2006 ● Podepsána v září 2006 (V. Viklický, M. Kopicová), 36 stran. ● Jimp = 1 +10x(IF/mediánIF) nebo 4 +10x(IF/mediánIF) dle jazyka, Jneimp= 1 (česky nebo slovensky) nebo 4 (jiný jazyk), kniha 5 nebo 20, kapitola 1 nebo 6, ● Patent prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, funkční vzorek 25, 50, 75, 100. ● Poprvé zaveden Index SR. ● Celkem 1,01 mil. bodů.

8 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2007 ● Podepsána 20. září a 3. října 2007 (M. Topolánek, D. Kuchtová), 29 stran, ● Jimp = 5 +15x(IF/mediánIF), Jneimp= 1, 2 nebo 4 (podle jazyka a NRRE), kniha 12,5 nebo 25, nebo 50 (podle jazyka a NRRE) kapitola 1, 2 nebo 4, patent prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, funkční vzorek 25, 50, 75, 500. ● Funkční vzorek - nově “Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu nebo výzkumného záměru nebo který vznikl jako nedílná součást při řešení.” Celkem 1,23 mil. bodů.

9 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2008 ● Podepsána 26. června 2008 (M. Topolánek), 25 stran ● Jimp=5+140x(1-N)/(1+N/0,14) (tedy 5 až 145 bodů), Jneimp = 4, 8, 10, 12 (dle databáze a NRRE), kniha =20 nebo 40, aplik. 40, 50, 100, 200 nebo 500. ● Reforma ● Index SR nebude pro instituce, pouze pro programy. ● Celkem 1,33 mil. bodů.

10 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2009 ● Podepsána (J. Fischer), 29 stran. ● Bodování - do r. uplatnění 2007 dle M2008, rok uplatnění 2008: Jimp=10+295x(1-N)/(1+N/0,057) (tedy 10 až 305 bodů), Nature, Science, PNAS 500, Jneimp = 4, 8, 10, 12 (dle databáze a NRRE), kniha =20 nebo 40, aplik. 40, 50, 100, 200 nebo 500. ● Pro prototyp poprvé uplatněna podmínka “může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu a vývoje nebo jiných aktivit aplikovaného výzkumu a vývoje, podporovaného podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací”. Celkem 2,23 mil. bodů.

11 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2010 ● Schválena na roky , 45 stran. “Po roce 2012, jak vyplývá z nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 (Opatření A 3-1), budou zpracovány vícesložkové oborové metodiky a zavedeno oborové hodnocení, které zohlední specifika výsledků jednotlivých skupin příbuzných oborů a společná kritéria (kapacity, strategie a další ukazatele potenciálu pro budoucí rozvoj hodnocených institucí) tak, aby na základě takto vzniklých ukazatelů bylo možno objektivně a ekonomicky rozhodovat o výši jednotlivých alokací finančních prostředků ze státního rozpočtu.”

12 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2010 (pokrač.) “hodnotí se výsledky uplatněné za posledních 5 let, ale hodnocení výsledků VO dle této Metodiky není retroaktivní, tj. u výsledků, které byly již v uplynulých letech hodnoceny, se bodové ohodnocení nemění (s výjimkou uplatnění patentu – viz část II.4.2.)” Změny: např. ERIH-a 30 bodů (do té doby Jneim 8-12 bodů, Jrec 4-10 bodů), Software - bodováno za podmínky: “Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy... doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011.”

13 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2010 (pokrač.) Kap. V. Pravidla rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím a stanovení finanční hodnoty bodu ● Alokace rozpočtu na oborové skupiny ● Poměr „publikační“ vs. „aplikační” 85/15 ● Pravidla omezující nadměrný růst některých výsledků ● “Vlastní výpočet je složitý, řešit se bude iterační metodou, kde je nutné udělat více kroků pro odpovídající přesnost, každý krok přepočítává body v celé matici (např. změna pro 1 obor ovlivní všechny obory).” Výsledky - body, plus body po korekci. Přepočítávané výsledky. Přepočet se projeví zpětně. Celkem 2,7 mil. korigovaných bodů.

14 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2011 úprava Metodiky , schváleno : změna bodových renormalizací, meziroční nárůst u některých druhů výsledků max. 15%, fixace poměru publ/apl 85/15, nastavení oborových poměrů. oprava - Mat. = 5,16%. Celkem 2,97 mil. korigovaných bodů.

15 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2012 ● Připravována během let 2010 a 2011 ● Zcela nový způsob hodnocení aplikovaného výzkumu ● Expertní posuzování knih ● podzim 2011: připravena k vypořádání meziresortního přip. řízení, vláda P. Nečase odvolala RVVI, práce přerušeny. ● Prodloužena platnost M i na rok 2012 (13. června 2012). ● Hodnocení 2012: celkem 3,28 mil. bodů.

16 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Metodika 2013 ● Schválena na roky ● Tři pilíře - původní kafemlejnek = část pilíře I ● podpilíř I: expertní posouzení knih (OVHP) ● pilíř II: “excelence” ● pilíř III: aplikovaný výzkum - prostřednictvím finančních toků Co od roku 2016? IPN Metodika? Prodloužení M13?

17 Hodnocení VaV a retroaktivita, historie Závěry LK a komise VaV z : Ve vztahu k stávající Metodice LK nemá za to, že by bylo možné dovodit legitimní očekávání v tom smyslu, že vědecké výstupy budou hodnoceny přesně podle pravidel užívaných v době jejich uplatnění, zejména za situace, když toto hodnocení probíhá až s nemalým časovým odstupem v budoucnu. Návrh usnesení pro Sněm: Rada VŠ požaduje, aby do budoucna byla vždy známa metodika hodnocení výsledků dříve, než budou uplatněny výsledky, které jsou podle ní hodnoceny. Dlouhodobé uplatňování retroaktivních účinků není žádoucí ani etické.

18 Novela zák. 130/2002 sb. ● Diskutováno na sněmu ● Projednala komise VaV ● Připomínky schválilo předsednictvo RVŠ Návrh usnesení sněmu: Rada VŠ podporuje změny v zákonu 130/2002 Sb., které povedou ke snížení administrativní zátěže výzkumných organizací, umožní soulad národních pravidel podpory výzkumu s novou evropskou legislativou a přispějí k transparentnímu a efektivnímu využití EU fondů k podpoře výzkumu.

19 Elektronické informační zdroje ● Pracovní komise ● Diskutováno na sněmu ● Pracovní skupina zástupců knihoven (ref. dr. Machytková) ● Projednala komise VaV

20 Elektronické informační zdroje Návrh usnesení sněmu: Rada VŠ podporuje vznik licenčního centra s tím, že 1. na elektronické informační zdroje (EIZ) bude vyčleněna adekvátní částka z prostředků státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, 2. bude jasně definován okruh organizací, které budou tímto způsobem podporovány - zejména by mělo jít o akademickou sféru, 3. při výběru pořizovaných EIZ bude zajištěna ekonomická zpětná vazba jasně stanovenou povinnou spoluúčastí podpořených organizací. Rada VŠ vyzývá MŠMT k sestavení pracovní skupiny zahrnující všechny zainteresované skupiny, která zpracuje konkrétní návrh licenčního centra.

21 Situace v GA ČR Projednáváno předsednictvem RVŠ , host člen předsednictva prof. B. Gaš. Usnesení pRVŠ: Předsednictvo RVŠ bere na vědomí informaci člena předsednictva Grantové agentury ČR o situaci v GA ČR. Vyzývá předsednictvo GA ČR k zajištění maximální transparentnosti všech jejích procesů tak, aby výzkumná obec byla dostatečně informována o všech zamýšlených i uskutečňovaných krocích GA ČR. Předsednictvo RVŠ ukládá komisi pro vědeckou činnost se danou problematikou detailně zabývat a informovat RVŠ.

22 Situace v GA ČR Projednáváno na společném zasedání Komise pro vědeckou činnost a Legislativní komise , host prof. B. Gaš. Systém výběru grantových přihlášek Postdoktorské vs. juniorské granty Rozpočet GA ČR a úspěšnost přihlášek Opatření k omezení přihlášek velmi nízké kvality Úpravy v pořadí přihlášek předsednictvem Komunikace

23 Operační program VVV ● Poslední verze dokumentu z ● K připomínkám rozeslán ● Termín připomínek ● Zasedání Řídicího výboru pro přípravu OP VVV Děkuji za došlé připomínky (šibeniční termín)! Důležitá bude implementace.


Stáhnout ppt "Informace z oblasti výzkumu (Sněm RVŠ, 22. 5. 2014) Tomáš Opatrný."

Podobné prezentace


Reklamy Google