Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJEM A PRVKY OBČANSKOPRÁVNÍHO VZTAHU VYBRANÉ OTÁZKY JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Katedra občanského práva PrF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJEM A PRVKY OBČANSKOPRÁVNÍHO VZTAHU VYBRANÉ OTÁZKY JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Katedra občanského práva PrF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 POJEM A PRVKY OBČANSKOPRÁVNÍHO VZTAHU VYBRANÉ OTÁZKY JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Katedra občanského práva PrF MU Brno

2 Osnova : Opakování z teorie práva Opakování z teorie práva Občanskoprávní vztah Občanskoprávní vztah Druhy občanskoprávních vztahů Druhy občanskoprávních vztahů Struktura občanskoprávního vztahu Struktura občanskoprávního vztahu Subjekty – fyzické osoby, právnické osoby, všeobecná osobnostní práva, zastoupení Subjekty – fyzické osoby, právnické osoby, všeobecná osobnostní práva, zastoupení Předmět – přímý, nepřímý Předmět – přímý, nepřímý Obsah občanskoprávního vztahu Obsah občanskoprávního vztahu

3 OPAKOVÁNÍ Z TEORIE PRÁVA: PRÁVNÍ VZTAH = PRÁVNÍMI NORMAMI (OBJEKTIVNÍM PRÁVEM) REGULOVANÝ SPOLEČENSKÝ VZTAH VÍCE SUBJEKTŮ, KTEŘÍ MAJÍ NAVZÁJEM SUBJEKTIVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNÍ VZTAH = PRÁVNÍMI NORMAMI (OBJEKTIVNÍM PRÁVEM) REGULOVANÝ SPOLEČENSKÝ VZTAH VÍCE SUBJEKTŮ, KTEŘÍ MAJÍ NAVZÁJEM SUBJEKTIVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI navzájem vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností navzájem vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností

4 Co je objektivní právo? SPECIFICKÝ NORMATIVNÍ SYSTÉM - (SOUBOR PRAVIDEL) SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ LIDÍ, JEHOŽ DODRŽOVÁNÍ JE ZABEZPEČENO STÁTNÍ MOCÍ. SPECIFICKÝ NORMATIVNÍ SYSTÉM - (SOUBOR PRAVIDEL) SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ LIDÍ, JEHOŽ DODRŽOVÁNÍ JE ZABEZPEČENO STÁTNÍ MOCÍ.

5 Co je subjektivní právo? Co je subjektivní právo? OBJEKTIVNÍM PRÁVEM STANOVENÁ A GARANTOVANÁ MÍRA MOŽNÉHO CHOVÁNÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY. OBJEKTIVNÍM PRÁVEM STANOVENÁ A GARANTOVANÁ MÍRA MOŽNÉHO CHOVÁNÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY. Co je subjektivní povinnost? OBJEKTIVNÍM PRÁVEM STANOVENÁ MÍRA NUTNÉHO CHOVÁNÍ POVINNÉ OSOBY. OBJEKTIVNÍM PRÁVEM STANOVENÁ MÍRA NUTNÉHO CHOVÁNÍ POVINNÉ OSOBY. SUBJEKTIVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI TVOŘÍ OBSAH PRÁVNÍHO VZTAHU SUBJEKTIVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI TVOŘÍ OBSAH PRÁVNÍHO VZTAHU

6 OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH Je právní vztah, jenž je upravován normami občanského práva a jehož subjekty navzájem vystupují jako nositelé subjektivních občanskoprávní práv a povinností Je právní vztah, jenž je upravován normami občanského práva a jehož subjekty navzájem vystupují jako nositelé subjektivních občanskoprávní práv a povinností Je společenský vztah, který se od jiných právních vztahů odlišuje svým předmětem a metodou regulace Je společenský vztah, který se od jiných právních vztahů odlišuje svým předmětem a metodou regulace jeho obsah tvoří subjektivní práva a povinnosti upravená občanským právem jeho obsah tvoří subjektivní práva a povinnosti upravená občanským právem jeho charakteristickým rysem je, že vzájemné postavení subjektů občanskoprávního vztahu je formálně rovné (§ 2 odst. 2 OZ) jeho charakteristickým rysem je, že vzájemné postavení subjektů občanskoprávního vztahu je formálně rovné (§ 2 odst. 2 OZ) vymezení pojmu občanskoprávní vztahu je podrobováno diskusi – možno se dočíst v odborné literatuře (přesahuje rozsah této přednášky) vymezení pojmu občanskoprávní vztahu je podrobováno diskusi – možno se dočíst v odborné literatuře (přesahuje rozsah této přednášky)

7 DRUHY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHŮ z povahy věci plyne – právní vztah musí mít nejméně dva subjekty (strany) z povahy věci plyne – právní vztah musí mít nejméně dva subjekty (strany) DVOUSTRANNÉ DVOUSTRANNÉ VÍCESTRANNÉ - Na každé straně však může být i více subjektů (spoluvlastníci, manželé apod.) VÍCESTRANNÉ - Na každé straně však může být i více subjektů (spoluvlastníci, manželé apod.) DVOUSTRANNÉ (dělení nemá velký praktický význam a nebývá chápáno jednotně) DVOUSTRANNÉ (dělení nemá velký praktický význam a nebývá chápáno jednotně) - SYNALLAGMATICKÉ (strany ve vzájemném postavení dlužník – věřitel, poskytnutí ekvivalentní protihodnoty, příklad: koupě – prodej za přiměřenou cenu) - ASYNALLAGMATICKÉ – ( práva a povinnosti stran nejsou vyrovnané, př. darovací smlouva, bezúročná půjčka) - SYNALLAGMATICKÉ (strany ve vzájemném postavení dlužník – věřitel, poskytnutí ekvivalentní protihodnoty, příklad: koupě – prodej za přiměřenou cenu) - ASYNALLAGMATICKÉ – ( práva a povinnosti stran nejsou vyrovnané, př. darovací smlouva, bezúročná půjčka)

8 DRUHY OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ II. ABSOLUTNÍ – určitému subjektu svědčí právo a všem ostatní subjektům tomu odpovídající povinnost (absolutní právo, př. právo vlastnické) ABSOLUTNÍ – určitému subjektu svědčí právo a všem ostatní subjektům tomu odpovídající povinnost (absolutní právo, př. právo vlastnické) RELATIVNÍ – právu jednoho subjektu odpovídá povinnost jiného určitého subjektu (vztah dlužník a věřitel) RELATIVNÍ – právu jednoho subjektu odpovídá povinnost jiného určitého subjektu (vztah dlužník a věřitel)

9 DRUHY OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ III. VĚCNÉ – ERGA OMNES -jsou spojeny s určitou věcí, jejím přivlastňování apod. VĚCNÉ – ERGA OMNES -jsou spojeny s určitou věcí, jejím přivlastňování apod. ZÁVAZKOVÉ – INTER PARTES – pomocí nich dochází k realizaci užitné hodnoty ZÁVAZKOVÉ – INTER PARTES – pomocí nich dochází k realizaci užitné hodnoty MAJETKOVÉ – odraz ekonomických hodnotových vztahů MAJETKOVÉ – odraz ekonomických hodnotových vztahů OSOBNÍ (OSOBNOSTNÍ) – spojeny s osobností člověka OSOBNÍ (OSOBNOSTNÍ) – spojeny s osobností člověka ÚPLATNÉ a BEZÚPLATNÉ ÚPLATNÉ a BEZÚPLATNÉ KAUZÁLNÍ a ABSTRAKTNÍ KAUZÁLNÍ a ABSTRAKTNÍ POJEMNOVANÉ a INOMINÁTNÍ POJEMNOVANÉ a INOMINÁTNÍ

10 VZNIK PRÁVNÍHO VZTAHU vždy na základě právního důvodu se stávají určité SUBJEKTY právního vztahu jeho účastníky vždy na základě právního důvodu se stávají určité SUBJEKTY právního vztahu jeho účastníky vznikají mezi nimi práva a povinnosti určitého OBSAHU, jež se týkají určitého PŘEDMĚTU. vznikají mezi nimi práva a povinnosti určitého OBSAHU, jež se týkají určitého PŘEDMĚTU.

11 STRUKTURA OBČANSKOPRÁVNÍHO VZTAHU (záleží na pojetí) SUBJEKT – vždy nositelé práv a povinností - fyzické a právnické osoby (stát) SUBJEKT – vždy nositelé práv a povinností - fyzické a právnické osoby (stát) PŘEDMĚT - to, na co je působení normy zaměřeno - v pojetí objektivního práva - chování subjektů - v pojetí subjektivního práva (totožný s předmětem regulovaného spol. vztahu) – věc hmotná či jiné věci v právním smyslu, práva, další hodnoty, kterým to právo přiznává PŘEDMĚT - to, na co je působení normy zaměřeno - v pojetí objektivního práva - chování subjektů - v pojetí subjektivního práva (totožný s předmětem regulovaného spol. vztahu) – věc hmotná či jiné věci v právním smyslu, práva, další hodnoty, kterým to právo přiznává OBSAH – v pojetí objektivního práva – totožný s obsahem právní normy – subjektivní práva a povinnosti v pojetí subjektivního práva – totožný s obsahem konkrétního spol. vztahu – chování subjektů OBSAH – v pojetí objektivního práva – totožný s obsahem právní normy – subjektivní práva a povinnosti v pojetí subjektivního práva – totožný s obsahem konkrétního spol. vztahu – chování subjektů

12 SUBJEKTY OBČANSKÉHO PRÁVA FYZICKÉ OSOBY, PRÁVNICKÉ OSOBY, STÁT nositelé práv a povinností z občanskoprávní vztahů (osoby) nositelé práv a povinností z občanskoprávní vztahů (osoby) takové, kterým občanské právo přiznává: takové, kterým občanské právo přiznává: PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU (ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM), což je právem přiznaná možnost mít práva a povinnosti a PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU (ZPŮSOBILOST K PRÁVŮM A POVINNOSTEM), což je právem přiznaná možnost mít práva a povinnosti a ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM – způsobilost aktivně nakládat s právy a povinnostmi (způsobilost k chování, kterým se zakládají, mění nebo ruší občanskoprávní vztahy, tedy ZPŮSOBILOST VLASTNÍMI PRÁVNÍMI ÚKONY NABÝVAT PRÁVA A ZAVAZOVAT SE K POVINNOSTEM ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM – způsobilost aktivně nakládat s právy a povinnostmi (způsobilost k chování, kterým se zakládají, mění nebo ruší občanskoprávní vztahy, tedy ZPŮSOBILOST VLASTNÍMI PRÁVNÍMI ÚKONY NABÝVAT PRÁVA A ZAVAZOVAT SE K POVINNOSTEM dle charakteru uznání zákonodárcem rozlišujeme: ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM A ZPŮSOBILOST K PROTIPRÁVNÍM ÚKONŮM (DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST) dle charakteru uznání zákonodárcem rozlišujeme: ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM A ZPŮSOBILOST K PROTIPRÁVNÍM ÚKONŮM (DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST) DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST je schopnost nést právní následky porušení povinností vyplývajících z občanskoprávního vztahu či přímo z normy občanského práva. DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST je schopnost nést právní následky porušení povinností vyplývajících z občanskoprávního vztahu či přímo z normy občanského práva.

13 FYZICKÉ OSOBY ZPŮSOBILOST MÍT PRÁVA A POVINNOSTI - Základní lidské právo (č. 5 LZPS) - Nikdo jí nemůže být zbaven ani omezen - Vzniká narozením živého dítěte (podmíněně i nasciturus) - Zaniká vždy smrtí + smrt se prokazuje předepsaným způsobem nebo + smrt se prokazuje předepsaným způsobem nebo + soud zjistí jinými prostředky (prohlášení za mrtvého dle OSŘ, tzv. důkaz smrti) + soud zjistí jinými prostředky (prohlášení za mrtvého dle OSŘ, tzv. důkaz smrti) + prohlášení za mrtvou osoby nezvěstné, kde vysoká pravděpodobnost, že nežije Zrušení rozhodnutí ex tunc, výj. § 22 zák. o rodině

14 FYZICKÉ OSOBY ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM Způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a povinností Způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a povinností Vznik: postupně, v závislosti na rozumové a volní vyspělosti Vznik: postupně, v závislosti na rozumové a volní vyspělosti V plném rozsahu se nabývá zletilostí V plném rozsahu se nabývá zletilostí + dovršením 18 roku věku + uzavřením manželství osoby starší 16 let s přivolením soudu

15 OMEZENÍ A ZBAVENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM Ex lege – pro nedostatek věku (§9 OZ), v případě konkurzu (úpadce) Ex lege – pro nedostatek věku (§9 OZ), v případě konkurzu (úpadce) Rozhodnutím soudu v důsledku duševní poruchy, která není jen přechodná, pro nadměrné požívání alkoholických nápojů či jedů Rozhodnutím soudu v důsledku duševní poruchy, která není jen přechodná, pro nadměrné požívání alkoholických nápojů či jedů § 38/2 OZ § 38/2 OZ omezení – může-li činit některé právní úkony (rozsah dle výroku rozhodnutí) omezení – může-li činit některé právní úkony (rozsah dle výroku rozhodnutí) Zbavení – není schopen vůbec činit vůbec právní úkony (úplný zánik) Zbavení – není schopen vůbec činit vůbec právní úkony (úplný zánik)

16 DELIKTNÍ ZPŮSOBILOST je schopnost nést právní následky porušení povinností vyplývajících z občanskoprávního vztahu či přímo z normy občanského práva je schopnost nést právní následky porušení povinností vyplývajících z občanskoprávního vztahu či přímo z normy občanského práva V OZ upravena v souvislosti s odpovědností za škodu V OZ upravena v souvislosti s odpovědností za škodu V plném rozsahu se nabývá zletilostí V plném rozsahu se nabývá zletilostí

17 PRÁVNICKÉ OSOBY Co si můžeme představit pod pojmem právnická osoba? Co si můžeme představit pod pojmem právnická osoba? Současné platné právo, nejen české, ale ani právo dalších evropských zemí, nenabízí zákonnou definici tohoto institutu neobsahuje Současné platné právo, nejen české, ale ani právo dalších evropských zemí, nenabízí zákonnou definici tohoto institutu neobsahuje Česká právní věda i praxe vycházejí především z pozitivistické teorie fikce pohlížející na právnickou osobu jako na pouhou juristickou fikci, jež nemá oporu v reálném světě. Česká právní věda i praxe vycházejí především z pozitivistické teorie fikce pohlížející na právnickou osobu jako na pouhou juristickou fikci, jež nemá oporu v reálném světě.

18 PRÁVNICKÉ OSOBY V právních předpisech soukromého práva v Česku i v dalších evropských zemích platí numerus clausus právnických osob. V právních předpisech soukromého práva v Česku i v dalších evropských zemích platí numerus clausus právnických osob. Tato typizace právních forem slouží především k ochraně práv třetích osob a osob zúčastněných. Tato typizace právních forem slouží především k ochraně práv třetích osob a osob zúčastněných.

19 CHARAKTERISTICKÉ a IDENTIFIKAČNÍ ZNAKY PRÁVNICKÉ OSOBY Vliv státu a práva na vznik PO Vliv státu a práva na vznik PO Samostatná právní subjektivita (způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům, deliktní způsobilost) Samostatná právní subjektivita (způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům, deliktní způsobilost) Název Název Sídlo Sídlo Účel, CÍL (předmět činnosti) Účel, CÍL (předmět činnosti) Majetková samostatnost (a samostatná majetková odpovědnost) Majetková samostatnost (a samostatná majetková odpovědnost) Minimální organizační struktura (určení statutárních orgánů) Minimální organizační struktura (určení statutárních orgánů) Příslušnost k určitému právnímu řádu (osobní status) Příslušnost k určitému právnímu řádu (osobní status)

20 1.Vliv státu a práva na vznik PO Právnické osoby soukromého a veřejného práva Právnické osoby soukromého a veřejného práva Vliv veřejné moci uplatňován podle tří principů: Vliv veřejné moci uplatňován podle tří principů: - koncesní - koncesní - legality (registrační, imatrikulační) - legality (registrační, imatrikulační) - volnosti (liberality) - volnosti (liberality) - dílčí princip spontaneity - dílčí princip spontaneity

21 2. Způsobilost k právům a povinnostem Dva základní typy: Dva základní typy: Speciální subjektivita (daná předmětem činnosti) Speciální subjektivita (daná předmětem činnosti) Neomezená subjektivita (shodně s FO) Neomezená subjektivita (shodně s FO) Současné pojetí vychází z: Současné pojetí vychází z: subjektivity FO subjektivity FO omezení daného povahou PO omezení daného povahou PO (důvod opuštění spec. subj.: ochrana třetích osob před překročením oprávnění osob jednajících jménem PO)

22 3.Způsobilost k právním úkonům Dva typy: Dva typy: Odvozená od rozsahu právní subjektivity (podpůrný argument § 20 odst. 2 obč. zák.) Odvozená od rozsahu právní subjektivity (podpůrný argument § 20 odst. 2 obč. zák.) Omezená jen zákonem Omezená jen zákonem Jednání za právnickou osobu (§ 20 obč. zák.): - Statutární orgán (jedná v plném rozsahu statutu PO) - Jiní pracovníci nebo členové… - Zmocněnci na základě plné moci Následky překročení oprávnění (§ 20 odst. 2 obč. zák.)

23 4. Deliktní způsobilost Nutno odlišit : - Trestně právní - Administrativně právní - Majetkovou (civilní) odpovědnost PO Nutno odlišit: - Odpovědnost PO (rozsah) - Odpovědnost orgánů, členů společníků, zakladatelů atd. PO za delikty primárně přičitatelné právnické osobě

24 5. Organizační struktura Vytváří předpoklady pro: Vytváří předpoklady pro: - Tvorbu vůle PO - - koncepční - - operativní - Projev vůle PO vně PO - Projev vůle PO uvnitř PO - Kontrolu činnosti PO (odpovědnost vůči sobě samé a vůči společnosti)

25 6. Název Základní identifikační znak (§ 19b odst. 1 obč.zák.) Základní identifikační znak (§ 19b odst. 1 obč.zák.) Požadavek nezaměnitelnosti Požadavek nezaměnitelnosti Povinná součást – ve stanovených případech označení typu PO Povinná součást – ve stanovených případech označení typu PO Ochrana názvu PO (§ 19b odst. 2 obč.zák.) Ochrana názvu PO (§ 19b odst. 2 obč.zák.)

26 7. Sídlo Identifikační znak (§ 19c obč. zák.) Identifikační znak (§ 19c obč. zák.) Požadavky na sídlo: Požadavky na sídlo: Shora registrovaného a skutečného Shora registrovaného a skutečného Registrované sídlo – skutečná adresa, kde je umístěna správa a kde lze doručovat a osobně kontaktovat Registrované sídlo – skutečná adresa, kde je umístěna správa a kde lze doručovat a osobně kontaktovat

27 8. Národnost (osobní statut) Podrobnosti mezi národní právo soukromé Podrobnosti mezi národní právo soukromé Určuje se podle tří principů: Určuje se podle tří principů: - princip sídla - princip sídla - princip inkorporace - princip inkorporace - princip kontroly - princip kontroly

28 KATEGORIZACE PRÁVNICKÝCH OSOB Právnické osoby fundace soukromoprávní Nadace ústavy veřejnoprávní fondy ústavy koroprace soukromoprávní civilní obchodní veřejnoprávníprávní územní Profesní, jiné

29 Členění právnických osob I. 1. dle charakteristiky faktického základu právnické osoby nadace (fundace) nadace (fundace) Korporace Korporace Rozdíl mezi korporací a nadací lze spatřovat mimo jiné v tom, že korporace je samosprávná instituce nadaná vlastní vůlí, na rozdíl od nadace, která je závislá na vůli třetí osoby – zakladatele (zřizovatele), který již zpravidla nemá po vlastním vzniku nadace možnost zasahovat do jejího právního života. Rozdíl mezi korporací a nadací lze spatřovat mimo jiné v tom, že korporace je samosprávná instituce nadaná vlastní vůlí, na rozdíl od nadace, která je závislá na vůli třetí osoby – zakladatele (zřizovatele), který již zpravidla nemá po vlastním vzniku nadace možnost zasahovat do jejího právního života.

30 Členění právnických osob II. 2. dle právního důvodu jejich vzniku a zaměření jejich činnosti právnické osoby veřejného práva – ty, které vznikly aktem veřejné moci (přímo ex lege nebo veřejnoprávním aktem právnické osoby veřejného práva – ty, které vznikly aktem veřejné moci (přímo ex lege nebo veřejnoprávním aktem právnické osoby soukromého práva – nutný prvotní soukromoprávní projev vůle – zákonodárce pak stanoví soubor typů právnických osob a určí způsob vzniku právnické osoby soukromého práva – nutný prvotní soukromoprávní projev vůle – zákonodárce pak stanoví soubor typů právnických osob a určí způsob vzniku

31 Členění právnických osob III. 3. dle účelu ( cíle) založení právnických osob za účelem hospodářským – dosažení zisku za účelem hospodářským – dosažení zisku za účelem jiným než hospodářským za účelem jiným než hospodářským

32 Soukromoprávní korporace - civilní Je samosprávnou institucí, ve které dochází ke spojení více osob za určitým společným účelem (cílem) 1. V režimu občanskoprávním (tam, kde je subsidiárně použitelná obecná. úprava zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) zájmová sdružení právnických osob (§20f a násl. obč. zák.) zájmová sdružení právnických osob (§20f a násl. obč. zák.) spolky včetně odborových organizací (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) spolky včetně odborových organizací (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) organizace s mezinárodním prvkem (zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice) organizace s mezinárodním prvkem (zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice) politické strany a politická hnutí (zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), politické strany a politická hnutí (zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), církve a náboženské společnosti (zákon č. 4/2002 Sb., o právním postavení církví a náboženských společností). církve a náboženské společnosti (zákon č. 4/2002 Sb., o právním postavení církví a náboženských společností). společenství vlastníků jednotek (§ 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů) společenství vlastníků jednotek (§ 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů)

33 Soukromoprávní korporace - obchodněprávní V režimu obchodně právním (režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) : - Veřejná obchodní společnost - Komanditní společnost - Společnost s ručením omezeným - Akciová společnost - Družstvo

34 Soukromoprávní nadace (fundace) Podstatu nadace tvoří určitý majetkový substrát, sloužící předem určenému účelu. NADACE: Nadace, nadační fondy (dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) ÚSTAVY: Obecně prospěšná společnost (dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

35 Veřejnoprávní korporace územní -územní samosprávné celky- kraje, obce územní -územní samosprávné celky- kraje, obce zájmové – profesní samospráva –profesní komory zájmové – profesní samospráva –profesní komory ostatní, např. veřejné vysoké školy ostatní, např. veřejné vysoké školy

36 Fondy veřejného práva Pozemkový fond České republiky (zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky) Pozemkový fond České republiky (zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky) Státní fond životního prostředí (zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky) Státní fond životního prostředí (zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky) Státní fond kultury České republiky (zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky) Státní fond kultury České republiky (zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky) Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie) Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie) Fond dětí a mládeže (zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže České republiky). Fond dětí a mládeže (zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže České republiky).

37 Ústavy veřejného práva Česká televize (zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi) Česká televize (zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi) Český rozhlas (zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase), Český rozhlas (zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase), Česká tiskový kancelář (zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři) Česká tiskový kancelář (zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři) Další subjekty (příspěvkové organizace) v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR - rozpočtová pravidla republiky a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních orgánů. Další subjekty (příspěvkové organizace) v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR - rozpočtová pravidla republiky a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních orgánů.

38 STÁT POKUD JE ÚČASTNÍK OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ JE PRÁVNICKOU OSOBOU (§ 21 OZ) POKUD JE ÚČASTNÍK OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ JE PRÁVNICKOU OSOBOU (§ 21 OZ) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích JEDNOTNÁ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA JEDNOTNÁ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

39 STÁT Organizačními složkami státu jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Organizačními složkami státu jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu.

40 VŠEOBECNÁ OSOBNOSTNÍ PRÁVA obecný výklad obecný výklad Právní zakotvení Právní zakotvení subjekty práva na ochranu osobnosti subjekty práva na ochranu osobnosti Předmět všeobecných osobnostních práv Předmět všeobecných osobnostních práv Omezení všeobecných osobnostních práv Omezení všeobecných osobnostních práv Prostředky ochrany osobnosti Prostředky ochrany osobnosti Prostředky ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby Prostředky ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby Zvláštní osobností práva tvůrčí Zvláštní osobností práva tvůrčí Soukromoprávní prostředky ochrany osobních údajů Soukromoprávní prostředky ochrany osobních údajů

41 OBECNÝ VÝKLAD všeobecná osobnostní práva základní práva: - nezadatelná – nezcizitelná - nepromlčitelná a nezrušitelná

42 Základní znaky: osobní, nemajetkový charakter osobní, nemajetkový charakter náleží každé fyzické osobě jako individualitě náleží každé fyzické osobě jako individualitě působí erga omnes, jedná se o právo absolutní právní povahy působí erga omnes, jedná se o právo absolutní právní povahy nepodléhají promlčení ani prekluzi nepodléhají promlčení ani prekluzi

43 Literatura: Švestka J., Jehlička, P., Pavlík, P., Knap, K., Plecitý, V.: Švestka J., Jehlička, P., Pavlík, P., Knap, K., Plecitý, V.: Ochrana osobnosti podle občanského práva, Ochrana osobnosti podle občanského práva, 3. vydání, Linde Praha, a.s., Praha, 1996. 3. vydání, Linde Praha, a.s., Praha, 1996. Kužílek, O., Žantovský, M.: Kužílek, O., Žantovský, M.: Svoboda informací – Svobodný přístup k informacím Svoboda informací – Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky, Linde Praha a.s., Praha 2002. v právním řádu České republiky, Linde Praha a.s., Praha 2002. Sokol, T.: Tisk a právo, ORAC, Praha, 2001. Sokol, T.: Tisk a právo, ORAC, Praha, 2001. Bartoň, M.: Svoboda projevu a její meze v právu ČR, Linde, Praha, 2002. Bartoň, M.: Svoboda projevu a její meze v právu ČR, Linde, Praha, 2002. Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech na ochranu osobnosti, Hajn, P.: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech na ochranu osobnosti, Bulletin advokacie, 4/2003, str. 9-10. Bulletin advokacie, 4/2003, str. 9-10. Doležílek, J.: Veřejná kritika a právo na ochranu osobnosti, Doležílek, J.: Veřejná kritika a právo na ochranu osobnosti, Právní praxe, 2/1997, str.125 Právní praxe, 2/1997, str.125 Filip, J.: Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy Filip, J.: Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe, Časopis pro právní vědu a praxi, 4/1998, str.628 a soudní praxe, Časopis pro právní vědu a praxi, 4/1998, str.628 Mates, P.: Ochrana osobních údajů, Karolinum, Praha UK, 2002 Mates, P.: Ochrana osobních údajů, Karolinum, Praha UK, 2002 Devátý, S., Toman, P.: Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob, Devátý, S., Toman, P.: Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob, Linde a.s., Praha, 2001. Linde a.s., Praha, 2001.

44 Ochrana osobnosti v mezinárodním dokumentech o lidských Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) (vyhláška MZV č. 120/1976 Sb.) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) (vyhláška MZV č. 120/1976 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP50) sděl. č. 209/1992 Sb.), včetně Protokolů Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP50) sděl. č. 209/1992 Sb.), včetně Protokolů Evropská Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), (sděl. č. 96/2001 Sb. m.s.), včetně Dodatkového protokolu o zákazu klonování lidských bytostí. (sděl. č. 97/2001 Sb. m. s.)atd. Evropská Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), (sděl. č. 96/2001 Sb. m.s.), včetně Dodatkového protokolu o zákazu klonování lidských bytostí. (sděl. č. 97/2001 Sb. m. s.)atd. Úmluva o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb.) Úmluva o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb.)

45 Ústavní zakotvení práva na ochranu osobnosti Podle čl. 10 odst. 1 LZPS "každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno". Podle čl. 10 odst. 1 LZPS "každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno".

46 Zákonné zakotvení práva na ochranu osobnosti § 11 a násl. občanského zákoníku a další předpisy: § 21 a násl., zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů § 21 a násl., zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a změněně kterých zákonů (transplantační zákon) zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a změněně kterých zákonů (transplantační zákon) zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů § 10, §11 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) § 10, §11 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) § 35, §36 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání § 35, §36 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE § 133a občanského soudního řádu § 133a občanského soudního řádu zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv zákon č. 140/1961 Sb., trestního zákona – pomluva (§206), útok na státní orgán (154/2), neoprávněné nakládání s osobními údaji (178) zákon č. 140/1961 Sb., trestního zákona – pomluva (§206), útok na státní orgán (154/2), neoprávněné nakládání s osobními údaji (178) 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – přestupky proti občanskému soužití 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – přestupky proti občanskému soužití

47 3. SUBJEKTY VŠEOBECNÝCH OSOBNOSTNÍCH PRÁV právo na ochranu fyzických osob, tj. na ochranu osobnosti fyzické osoby právo na ochranu fyzických osob, tj. na ochranu osobnosti fyzické osoby Postmortální ochrana osobnosti - § 15 OZ právo na ochranu právnických osob, které je občanským zákoníkem taxativně zúženo jen na právo na ochranu názvu a dobré pověsti právnické osoby. právo na ochranu právnických osob, které je občanským zákoníkem taxativně zúženo jen na právo na ochranu názvu a dobré pověsti právnické osoby. Základním rysem ochrany osobnostních práv fyzické osoby je skutečnost, že zásah do těchto práv je možný pouze se svolením dotčené fyzické osoby

48 4. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OSOBNOSTNÍCH PRÁV Vymezení předmětu všeobecných osobnostních práv obsahuje ustanovení § 11 OZ Vymezení předmětu všeobecných osobnostních práv obsahuje ustanovení § 11 OZ Demonstrativní výčet: zdraví (včetně duševní a tělesné integrity) zdraví (včetně duševní a tělesné integrity) občanská čest občanská čest lidská důstojnost lidská důstojnost soukromí soukromí jméno (nejen jméno a příjmení jak je zapsáno v matrice, ale i přezdívka či krycí jméno – pseudonym) jméno (nejen jméno a příjmení jak je zapsáno v matrice, ale i přezdívka či krycí jméno – pseudonym) projevy osobní povahy (včetně písemností osobní povahy jako jsou osobní dopisy, deníky apod.) projevy osobní povahy (včetně písemností osobní povahy jako jsou osobní dopisy, deníky apod.) jiné předměty práva na ochranu osobnosti, v občanském zákoníku výslovně neuvedené (např. osobní svoboda, osobní tajemství, listovní tajemství, podoba, hlas, životopisné a jiné osobní údaje, zdravé životní prostředí, dobré jméno, profesní, obchodní, vědecká čest, svoboda vyznání a náboženského cítění, pracovní síla, apod.) jiné předměty práva na ochranu osobnosti, v občanském zákoníku výslovně neuvedené (např. osobní svoboda, osobní tajemství, listovní tajemství, podoba, hlas, životopisné a jiné osobní údaje, zdravé životní prostředí, dobré jméno, profesní, obchodní, vědecká čest, svoboda vyznání a náboženského cítění, pracovní síla, apod.)

49 5. OMEZENÍ VŠEOBECNÝCH OSOBNOSTNÍCH PRÁV se svolením fyzické osoby (smluvní omezení) se svolením fyzické osoby (smluvní omezení) na základě zákona na základě zákona tzv. bezúplatné zákonné licence: zákonná úřední licence (§ 12 odst 2) zákonná úřední licence (§ 12 odst 2) zákonná licence vědecká a umělecká (§ 12 odst. 3) zákonná licence vědecká a umělecká (§ 12 odst. 3) zákonná licence zpravodajská (reportážní) zákonná licence zpravodajská (reportážní) Použití (pořízení) těchto chráněných hodnot: Použití (pořízení) těchto chráněných hodnot: nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické soby nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické soby v případě pochybností vykládat restriktivně v případě pochybností vykládat restriktivně musí být vždy zaručena základní ochrana důstojné existence dotčené fyzické osoby. musí být vždy zaručena základní ochrana důstojné existence dotčené fyzické osoby.

50 6. PROSTŘEDKY OCHRANY VŠEOBECNÝCH OSOBNOSTNÍCH PRÁV Prostředky ochrany jsou zakotveny v nejrůznějších soukromoprávních i veřejnoprávních právních předpisech. Prostředky ochrany jsou zakotveny v nejrůznějších soukromoprávních i veřejnoprávních právních předpisech. Ochrana se týká porušení i ohrožení práva Ochrana se týká porušení i ohrožení práva Občanský zákoník zakotvuje obecné i zvláštní právní prostředky ochrany osobnosti. Občanský zákoník zakotvuje obecné i zvláštní právní prostředky ochrany osobnosti. Základním předpokladem odpovědnosti podle § 13 OZ je existence neoprávněného zásahu objektivně způsobilého narušit, popř. ohrozit osobnostní práva chráněná ustanovením § 11 OZ. Základním předpokladem odpovědnosti podle § 13 OZ je existence neoprávněného zásahu objektivně způsobilého narušit, popř. ohrozit osobnostní práva chráněná ustanovením § 11 OZ.

51 6. PROSTŘEDKY OCHRANY VŠEOBECNÝCH OSOBNOSTNÍCH PRÁV II. 1) ZVLÁŠTNÍ ŽALOBNÍ NÁROKY 1) zápůrčí (negatorní) žaloba 1) zápůrčí (negatorní) žaloba 2) restituční žaloba (odstraňovací). 2) restituční žaloba (odstraňovací). 3) satisfakční žaloba. 3) satisfakční žaloba. a) přiměřené zadostiučinění morální a) přiměřené zadostiučinění morální b) náhrada nemajetkové újmy v penězích (přiměřené zadostiučinění peněžité) b) náhrada nemajetkové újmy v penězích (přiměřené zadostiučinění peněžité) Soud musí přitom přihlížet k taxativně stanoveným zákonným kritériím: Soud musí přitom přihlížet k taxativně stanoveným zákonným kritériím: ba) k závažnosti vzniklé nemajetkové újmy (osobnostní povahy ba) k závažnosti vzniklé nemajetkové újmy (osobnostní povahy bb) k okolnostem, za nichž k ohrožení nebo porušení osobního práva na ochranu osobnosti došlo bb) k okolnostem, za nichž k ohrožení nebo porušení osobního práva na ochranu osobnosti došlo Morální satisfakce – preferovaná Morální satisfakce – preferovaná Peněžitá satisfakce Peněžitá satisfakce vždy ve formě jednorázové částky vždy ve formě jednorázové částky

52 Soudní příslušnost u sporů z ochrany osobnosti: § 9 ODST. 2 PÍSM. A) OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU JSOU K ROZHODOVÁNÍ SPORŮ Z OCHRANY OSOBNOSTI V I. STUPNI PŘÍSLUŠNÉ KRAJSKÉ SOUDY.

53 PROSTŘEDKY OCHRANY VŠEOBECNÝCH OSOBNOSTÍCH PRÁV III. 2) NÁHRADA ŠKODY § 16 a § 420 a násl. 3) VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 4) OCHRANA V MEDIÁLNÍM PRÁVU – právo na odpověď a dodatečné sdělení 5) OCHRANA TRESTNĚPRÁVNÍ 6) OCHRANA SPRÁVNĚ PRÁVNÍochrana osobnosti

54 7. SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY NÁZVU A DOBRÉ POVĚSTI PRÁVNICKÉ OSOBY dobrá pověst a název osoby právnické - §19b OZ dobrá pověst a název osoby právnické - §19b OZ OCHRANA: OCHRANA: - dle občanského zákoníku - dle tiskového zákona a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání - dle obchodního zákoníku - Dle trestního zákona

55 8. ZVLÁŠTNÍ OSOBNOSTNÍ PRÁVA TVŮRČÍ náleží pouze člověku – tvůrci, kterým může být pouze fyzická osoba, což vyplývá z povahy tvůrčí činnosti (tvorby) samé. náleží pouze člověku – tvůrci, kterým může být pouze fyzická osoba, což vyplývá z povahy tvůrčí činnosti (tvorby) samé. vztahují se k tvůrčím duševním plodům osobnosti fyzické osoby. vztahují se k tvůrčím duševním plodům osobnosti fyzické osoby. Mezi tato práva patří: 1) osobní právo na ochranu autorství, 1) osobní právo na ochranu autorství, 2) osobní právo na ochranu původcovství výkonu výkonného umělce 2) osobní právo na ochranu původcovství výkonu výkonného umělce 3) osobní právo na ochranu původcovství ideálních předmětů průmyslových práv, 3) osobní právo na ochranu původcovství ideálních předmětů průmyslových práv, možný souběh zvláštní ochrany autorskoprávní nebo průmyslově právní a obecné občanskoprávní podle § 13 OZ. možný souběh zvláštní ochrany autorskoprávní nebo průmyslově právní a obecné občanskoprávní podle § 13 OZ.

56 9. SOUKROMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zvláštní soukromoprávní režim je v případě osobních údajů stanoven na základě zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v souladu se směrnicí 95/94/ES (předcházel zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech – v souladu s Úmluvou Rady Evropy č.108)

57 10. Zákon o ochraně osobních údajů Které otázky reguluje? - Ochranu osobních údajů o fyzických osobách - Práva a povinnosti při zpracování údajů - Podmínky jejich předávání do jiných států - Postavení a působnost úřadu

58 ZASTOUPENÍ PŘÍMÉ a NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ a NEPŘÍMÉ ZÁKONNÉ a SMLUVNÍ ZÁKONNÉ a SMLUVNÍ

59 PŘEDMĚT OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHU Přímý Přímý Nepřímý Nepřímý Přímý předmět – lidské chování, jímž se realizují práva a povinnosti stran Přímý předmět – lidské chování, jímž se realizují práva a povinnosti stran Nepřímý předmět – to, čeho se toto chování týká Nepřímý předmět – to, čeho se toto chování týká

60 PŘEDMĚT PŘÍMÝ LIDSKÉ CHOVÁNÍ LIDSKÉ CHOVÁNÍ AKTIVNÍ CHOVÁNÍ SUBJEKTŮ: AKTIVNÍ CHOVÁNÍ SUBJEKTŮ: + dare (dát) + dare (dát) + facere (konat) + facere (konat) PASÍVNÍ CHOVÁNÍ SUBJEKTŮ: PASÍVNÍ CHOVÁNÍ SUBJEKTŮ: + ommitere (zdržet se) + ommitere (zdržet se) + pati (strpět) + pati (strpět)

61 NEPŘÍMÝ PŘEDMĚT Neexistuje legální definice věci v právním smyslu Neexistuje legální definice věci v právním smyslu § 118 – předmět občanskoprávních vztahů: § 118 – předmět občanskoprávních vztahů: Věci (hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly, které slouží potřebám lidí) Věci (hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly, které slouží potřebám lidí) Byty a nebytové prostory – vymezené jako jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. Byty a nebytové prostory – vymezené jako jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. Práva, pokud to jejich povaha připouští Práva, pokud to jejich povaha připouští Jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští (nehmotné hodnoty, know-how, lidské orgány, základní lidské hodnoty..) Jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha připouští (nehmotné hodnoty, know-how, lidské orgány, základní lidské hodnoty..) - Věc hromadná (např. podnik, výrobní linka)

62 VĚCI - třídění movité a nemovité movité a nemovité zastupitelné a nezastupitelné zastupitelné a nezastupitelné určené individuálně a genericky určené individuálně a genericky Zuživatelné a nezuživatelné Zuživatelné a nezuživatelné Dělitelné a nedělitelné Dělitelné a nedělitelné VĚC HLAVNÍ VĚC HLAVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VĚCI PŘÍSLUŠENSTVÍ VĚCI SOUČÁST VĚCI SOUČÁST VĚCI

63 OBSAH OBČANSKOPRÁVNÍHO VZTAHU Tvoří: Dvojí chápání: - Jako chování subjektů (dare, facere, omittere, pati) konkrétních vztahů (totožné s předmětem přímým) nebo - Jako subjektivní práva a subjektivní povinnosti - NÁROK – vlastnost subjektivního práva - oprávnění domoci se svého subjektivního práva při uplatnění státního donucení - PROSTŘEDKY OCHRANY SUBJEKTIVNÍCH PRÁV –prevence, svépomoc, ochrana pokojného stavu, soudní ochrana apod.

64 Děkuji Vám za pozornost….. hezký den…. hezký den….


Stáhnout ppt "POJEM A PRVKY OBČANSKOPRÁVNÍHO VZTAHU VYBRANÉ OTÁZKY JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Katedra občanského práva PrF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google