Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo duševního vlastnictví v kontextu Nařízení (ES) č. 1400/2002

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo duševního vlastnictví v kontextu Nařízení (ES) č. 1400/2002"— Transkript prezentace:

1 Právo duševního vlastnictví v kontextu Nařízení (ES) č. 1400/2002
Od kauzy Magill k Nařízení č. 1400/2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno 2. září 2009 Tomáš Waidhofer

2 Odvětví distribuce a oprav motorových vozidel je jednou z oblastí, jež mají pro evropského spotřebitele mimořádný význam. Specifická problematika oblasti distribuce a oprav motorových vozidel je na území Evropské unie blíže upravena Nařízením Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel („Nařízení“ nebo „Nařízení č. 1400/2002“). Nařízení se vztahuje na vertikální dohody týkající se podmínek, za kterých mohou (smluvní) strany kupovat, prodávat nebo přeprodávat motorová vozidla náhradní díly na motorová vozidla servisní a údržbové služby na motorová vozidla

3 Na přelomu let 2007/2008 úřad zrealizoval plošné dotazníkové šetření
Na přelomu let 2007/2008 úřad zrealizoval plošné dotazníkové šetření. Dotazovanými subjekty byli autorizovaní prodejci a opravci všech značek působících na území České republiky. Důvody šetření větší množství podnětů týkajících se Nařízení č. 1400/2002 zmapování tržního prostředí, a to zejména s ohledem na cíle, pro něž bylo Nařízení Evropskou komisí přijato. studie Vývoj na trzích distribuce a servisu motorových vozidel za dobu platnosti Nařízení vypracovaná pro EK poradenskou společností London Economics (2. pol. 2006)

4 Zjištění Vysoká míra používání náhradních dílů dodávaných výrobci automobilů při mimozáručních opravách

5 v případě, že si zákazník po záruční lhůtě nechá opravit vůz v autorizované opravně, existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že náhradní díl použitý při opravě bude náhradní díl dodaný dovozcem Čl. 4 odst.1 písm. k) Nařízení Výjimka se neuplatňuje na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo, samostatně nebo v kombinaci s jinými faktory pod kontrolou stran, mají za předmět omezení možnosti prodejce nebo autorizované opravny získávat původní náhradní díly nebo náhradní díly srovnatelné kvality od třetího soutěžitele podle jejich výběru a používat je k opravám nebo údržbě motorových vozidel, aniž je dotčena možnost dodavatele nových motorových vozidel požadovat použití původních náhradních dílů dodávaných pro opravy prováděné v rámci záruky, servisu zdarma a prací prováděných v rámci svolávacích akcí

6 pouze zhruba ve čtvrtině případů je takový náhradní díl použit na přání
zákazníka

7 Možný důvod - tzv. prodejní cíle náhradních dílů
šetření zaměřené na stanovování a plnění odběrových cílů náhradních dílů možné jednání v rozporu s Nařízením č. 1400/2002 možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS

8 Čl. 1 odst.1 písm. m) Nařízení
Nezávislá opravna - poskytovatel opravárenských a údržbových služeb na motorová vozidla nezačleněná do distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel, pro která dodavatel motorových vozidel poskytuje opravy nebo údržbu. Autorizovaná opravna v distribučním systému daného dodavatele se pro účely tohoto nařízení považuje za nezávislou opravnu v tom rozsahu, ve kterém poskytuje opravárenské a údržbové služby pro motorová vozidla, pro která není členem distribučního systému příslušného dodavatele

9 => Aplikace doktríny „Magill“ [1] patří mezi ně i nezávislé opravny
Čl. 4 odst. 2 Nařízení Výjimka se neuplatňuje tam, kde dodavatel motorových vozidel odmítne umožnit nezávislým subjektům[1] přístup k jakýmkoli technickým informacím, diagnostickým nebo jiným zařízením, nástrojům, včetně jakéhokoli relevantního softwaru, nebo školením požadovaným pro opravy a údržbu těchto motorových vozidel nebo pro provádění opatření na ochranu životního prostředí. Nezávislým subjektům musí být poskytnut přístup nediskriminačně, rychle a přiměřeně a informace musí být poskytnuty v použitelné formě. Pokud relevantní položka spadá pod práva duševního vlastnictví nebo představuje know-how, přístup se neodepře nevhodným způsobem (shall not be withheld in any abusive manner). => Aplikace doktríny „Magill“ [1] patří mezi ně i nezávislé opravny

10 Radio Telefis Eireann (RTE), Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Komise
1985 Irská společnost Magill TV Guide (Magill) začala vydávat televizní týdeník, který obsahoval informace o všech televizních programech vysílaných v Irsku a Severním Irsku RTE, ITP a BBC => Magill => žaloba – porušení práva na rozmnožování a šíření autorského díla Soud => Magill porušuje autorská práva Magill => podnět EK na možné porušení čl. 82 (dříve čl. 86) Smlouvy

11 Komise: Autorské právo představovalo nástroj zneužití dominantního postavení, který byl televizními společnostmi užit „způsobem spadajícím mimo rozsah specifického obsahu práva k duševnímu vlastnictví.“ Soud prvního stupně: „…ochrana konkrétního předmětu autorských práv (v zásadě) opravňovala držitele autorských práv si uchovat výhradní právo k reprodukci chráněného díla.“ „…tento pohled nedá aplikovat, když ve světle okolností každého jednotlivého případu bylo zřejmé, že tato práva byla vykonávána takovým způsobem a za takových okolností, že ve skutečnosti byl sledován záměr zjevně v rozporu se záměry článku 86.“ „…v takovémto případě nebylo autorské právo nadále vykonáváno způsobem, který by odpovídal jeho základní funkci ve významu článku 36 Smlouvy, kterým je chránit morální práva k dílu a zajistit odměnu za tvůrčí úsilí za současného uznávání záměrů jmenovitě článku 86.“

12 Soudní dvůr: „…pouhé vlastnictví práv duševního vlastnictví nemůže poskytovat takovéto (dominantní) postavení.“ „…výkon výlučných práv vlastníkem může za výjimečných okolností znamenat zneužívající jednání.“ „…žalobci, kteří byli shodou okolností jediným zdrojem základních informací k programovému rozvrhu, který je nezbytným prvkem k sestavení týdenního televizního průvodce, neposkytli divákům, kteří si přejí získat informace o výběru programů na týden dopředu žádnou jinou možnost volby, než si zakoupit týdenní průvodce pro každou stanici.“  „...odmítnutí poskytnout základní informace s odvoláním na ustanovení vnitrostátního práva o autorských právech tak zabránilo vzniku nového produktu, souhrnného týdenního průvodce televizními programy, což odvolatel nenabídl, i když zde byla potenciální poptávka zákazníků. Takovéto odmítnutí vytváří zneužití podle článku 86 Smlouvy.“

13 Generální advokát Gulmann:
Dozvuky kauzy Magill Generální advokát Gulmann: „…účelem autorského práva je právě dát držiteli možnost omezení soutěže a tato možnost musí být rovněž poskytnuta dominantnímu soutěžiteli.“ „…i když trh je omezován k újmě spotřebitelů, právo odmítnout licenci za takovéto situace musí být považováno za nezbytné, aby vlastníkovi autorského práva zaručilo odměnu za jeho tvůrčí úsilí.“ Steven D. Anderman: „…(generální advokát) nebere v úvahu rozdíl mezi odměnou založenou na tvůrčí hodnotě a odměnou založenou na výkonu tržní moci.“

14 Došlo by k vyloučení soutěže na sekundárním trhu?
Výjimečné okolnosti - test Magill/doktrína Magill ze strany spotřebitelů existovala (stálá a pravidelná) potenciální poptávka odmítnutí nebylo ospravedlněno (činností televizních společností) došlo k vyhrazení „sekundárního trhu“, tj. k vyloučení soutěže na tomto trhu Nařízení č. 1400/2002 Existuje poptávka? Odmítnutí by nebylo ospravedlnitelné činností výrobce motorových vozidel. Došlo by k vyloučení soutěže na sekundárním trhu? - technické informace - nástroje - diagnostická zařízení - nezbytný software Tiercé Ladbroke v. Komise IMS Health v. Komise Microsoft v. Komise

15

16 Literatura: DĚKUJI ZA POZORNOST tomas.waidhofer@compet.cz
Pavel Utěšený: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu Steven D. Anderman: The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy Josef Drexl: Research Handbook On Intellectual Property And Competition Law DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Právo duševního vlastnictví v kontextu Nařízení (ES) č. 1400/2002"

Podobné prezentace


Reklamy Google