Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Flexi životní pojištění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Flexi životní pojištění"— Transkript prezentace:

1 Flexi životní pojištění
…pokryje celý váš život

2 Co je Flexi? ….komplexní životní a úrazové pojištění pro celou rodinu
….celoživotní pojistně – spořící program s širokým spektrem pojistných rizik ….individuální nastavení parametrů pojistky přesně podle potřeb klienta v jednotlivých fázích života ….efektivní zhodnocování volných finančních prostředků dle požadavků klienta

3 Prodej ruční návrhy (Z0078) - 1.1.2009 – 31.3.2010
ruční návrhy (Z1078) – prodej od VPP OSOINV 3 (verze 01/2009) VPP OSOINV 4 ( verze 01/2010) SPP pro FLEXI ŽP (verze 01/2009) SPP pro FLEXI ŽP (verze 01/2010)

4 Parametry produktu POJISTNÍK DOSPĚLÝ POJIŠTĚNÝ POJIŠTĚNÍ DĚTÍ
- min. vstupní věk dovršených 18 let k datu sjednání pojistné smlouvy, max. vstupní i výstupní věk bez omezení - pojistník nemusí být zároveň pojištěnou osobou DOSPĚLÝ POJIŠTĚNÝ - 1 nebo 2 dospělé pojištěné osoby na pojistné smlouvě - vstupní věk dovršených let, max. výstupní věk 75 let - doba pojištění je min. 3 roky - pro osoby starší 70 let je smlouva uzavírána vždy na 3 roky, s možností dalšího prodloužení až do 100 let věku (max. vstupní věk je 97 let), PČ na smrt Kč POJIŠTĚNÍ DĚTÍ - v rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění až pro 5 dětí se stejným pojistným rozsahem, dospělá osoba nemusí být ZZ dítěte

5 Rozsah rizik životní složka doplňková a úrazová složka pojištění dětí

6 Pojistná rizika – životní složka
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní věk 75 let pojistná částka min Kč, maximum neomezeno pojistná částka pro případ smrti je shodná pro 1. i 2. pojištěného možnost individuálního konce F2010 – Doplňkové pojištění smrti z jakýchkoliv příčin v případě pojištění dvojice lze sjednat pro každého pojištěného jinou PČ a jiný individ. konec pojištění PČ ani individ. konec není závislý na základním pojištění smrti Pojistné plnění - obmyšlené osoby: pojistná částka, případně kapitálová hodnota smlouvy – to, co je vyšší

7 Pojistná rizika – doplňková složka
VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ vstupní věk 18 – 64 let, max. výstupní 65 let pojistná částka min Kč, max Kč poj. plnění – jednorázově ( přežití 30 dnů od potvrzení diagnózy, 3 měsíční čekací doba ) Individuální konec pojistného rizika Diagnózy VVO pro dospělé: Infarkt myokardu, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, nitrolební (interkraniální) nádor, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, slepota, hluchota, koma, paraplegie, tetraplegie a demence včetně Alzheimerovy choroby, bypass/operace věnčitých tepen, roztroušená skleróza, těžké popáleniny, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte (klíšťové meningoencefalitidy a lymeské nemoci), onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost. Možnost uplatnit výluky z pojištění VVO

8 Pojistná rizika – doplňková složka
PLNÁ INVALIDITA (F2010 Invalidita 3.stupně) S JEDNORÁZOVOU VÝPLATOU PČ vstupní věk 18 – 62 let, max. výstupní 65 let pojistná částka min Kč, max Kč poj. plnění - plná invalidita (Inv.3.stupně) v době trvání pojištění, dvouletá čekací lhůta (nevztahuje se na úrazy) minimální doba trvání tohoto pojištění je 3 roky Individuální konec pojistného rizika – uvedený věk musí být o 3 roky vyšší než vstupní věk pojištěného, ale nižší než 65 let. po dovršení individ.konce riziko automaticky ukončeno. F2010 – připojištění na 1. a 2.stupeň invalidity

9 Pojistná rizika – doplňková složka
ZPROŠTĚNÍ OD PLACENÍ POJISTNÉHO vstupní věk 18 – 62 let, max. výstupní 65 let pojistné plnění - pojistník (1. pojištěný) plně invalidním (F2010 invalidním ve 3.stupni invalidity) fixace pojistné smlouvy (pouze netechnické změny) POJIŠTĚNÍ KAPITÁLOVÉ HODNOTY vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní 75 let Výplata PČ i KH

10 Pojistná rizika – doplňková složka
PLNÁ INVALIDITA (F2010 Invalidita 3.stupně) NEBO DLOUHODOBÁ PÉČE S VÝPLATOU DOŽIVOTNÍ RENTY vstupní věk 18 – 62 let, max. výstupní 65 let pojistná částka min Kč/měsíc, max Kč/měsíc plná invalidita (invalidita 3.stupně) nebo přiznání příspěvku na péči (stupeň závislosti II a vyšší) v době trvání pojištění (dvouletá čekací lhůta) renta bude vyplácena trvale do data úmrtí ( předložení odborného posudku o zdravotním stavu pojištěného) DOŽIVOTNÍ KAPITÁLOVÁ RENTA vstupní věk 18 – 59 let, výstupní věk 60 let pojistnou událostí je dožití se konce pojištění renty (60 let), renta bude vyplácena od následujícího měsíce trvale, maximálně do data úmrtí pojištěného

11 Pojistná rizika - úrazová složka
SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní 75 let pojistná částka min Kč, max Kč pojistné plnění je vyplaceno v případě, že dojde k úmrtí v době trvání pojištění vhodné zvláště pro mladší klienty, kde je riziko úrazové smrti vyšší TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU vstupní věk let, max. výstupní 75 let pojistná částka min Kč, max Kč progresivní plnění od 0,5 % trvalého tělesného poškození vhodné pro klienty, kteří jsou sportovně aktivní, případně provozují některé rizikové činnosti (řídí motorové vozidlo apod.) F do SPP doplněna textace pro TN neuvedené v oceňovací tabulce

12 Pojistná rizika – úrazová složka
DENNÍ ODŠKODNÉ - úraz vstupní věk 18 – 70 let, max. výstupní 75 let pojistná částka min. 50 Kč/den, max Kč/den jakýkoliv úraz, jehož léčení trvá alespoň 8 dnů – pojistné plnění je vypláceno zpětně, není nutné dokládat pracovní neschopnost maximální plnění je 365 dnů pro dospělého PŘIPOJIŠTĚNÍ K DENNÍMU ODŠKODNÉMU umožňuje připojištění nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO maximální plnění 548 dnů pro dospělého

13 Pojistná rizika – úrazová složka
HOSPITALIZACE – úraz a nemoc vstupní věk let, max. výstupní 75 let pojistná částka min. 50 Kč/den, max Kč/den podmínkou výplaty je hospitalizace min. 24 hodin, poj. plnění za každý den hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci maximální plnění je 730 dnů pro dospělého POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI - nemoc denní rozsah lze sjednat následně od 15.dne, resp. od 29. dne pracovní neschopnosti, prvních 14, resp. 28 dnů spoluúčast klienta maximální plnění je 548 dnů pro dospělého nelze sjednat pro děti, studenty, nezaměstnané, důchodce a klienty na mateřské dovolené + připojištění úrazu k pracovní neschopnosti (F2010)

14 Pojistná rizika - děti VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ
Pro všechna dětská rizika: vstupní věk 0 – 18 let (nedovršených), výstupní věk 19 – 25 let stejná pravidla jako pro dospělé pojištěné osoby VELMI VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ pojistná částka min Kč, max Kč Diagnózy VVO pro děti: Rakovina, nitrolební (interkraniální) nádor, transplantace životně důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, koma, mozková obrna (poliomyelitida), meningitida, encefalitida, virová hepatitida, aplastická anémie, diabetes mellitus I.typu s intenzifikovaným inzulínovým režimem, stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva s nutností totální parenterální umělé výživy, epilepsie, revmatická horečka, získané chronické srdeční onemocnění, operace srdeční chlopně, tetanus, astma bronchialie.

15 Pojistná rizika - děti SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
pojistná částka min Kč, max Kč TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU pojistná částka min Kč, max Kč DENNÍ ODŠKODNÉ – úraz pojistná částka min. 50 Kč/den, max Kč/den maximální plnění z denního odškodného je 180 dnů PŘIPOJIŠTĚNÍ K DENNÍMU ODŠKODNÉMU připojištění umožňuje plnění nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO, max. 365 dnů HOSPITALIZACE – úraz a nemoc maximální plnění je 365 dnů

16 Placení pojistného BĚŽNÉ POJISTNÉ: VS je číslo pojistné smlouvy (700xxxxxxx) frekvence: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně min. měsíční pojistné 300 Kč (pro dvojici min. 600 Kč) MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ: VS je upravené číslo PS v průběhu trvání PS je možné kdykoliv vložit mimořádný vklad min. 500 Kč u VS 790xxxxxxx je pojistné zaúčtováno ve sjednaném poměru rozložení lze uhradit do konkrétního i nesjednaného fondu JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ: VS je upravené číslo PS (790xxxxxxx) úhrada pojistného za zvolená pojistná rizika na celou dobu trvání smlouvy ČÍSLO ÚČTU: /0800 (číslo účtu Flexi Invest) Nově lze hradit pojistné i přes SIPO

17 Zdravotní posouzení 6 základních zdravotních dotazů
Limity pro jednotlivá rizika viz simulace Velký zdravotní dotazník, výpis ze zdravotní dokumentace, lékařská prohlídka, finanční dotazník, potvrzení o výši příjmů,….

18 Zdravotní zkoumání F2010 Zmírnění zdravotního zkoumání
Pojištění smrti, VVO a plné invalidity nad 500 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 300 000 Kč) - zdravotní dotazník nad 2 000 000 Kč (u osob ve věku od 45 let nad 1 000 000 Kč) - výpis ze zdravotní dokumentace - lékařská prohlídka Zrušena hranice pro ZC nad 1 000 000 Kč a hranice 1 500 000 Kč posunuta na 2 000 000 Kč. Pojištění hospitalizace od 350 Kč/den (včetně) – zdravotní dotazník (beze změn) od 700 Kč/den (včetně) – zdravotní dotazník + výpis ze zdravotní dokumentace (dříve od 500) 18

19 Změny do PS NETECHNICKÉ ZMĚNY
změna jména, příjmení, adresy, tel. čísla pojistníka, pojištěných osob změna podmínek zajištění závazku změna obmyšleného, pojistníka doplnění či zrušení indexace (od nejbližšího výročního dne od vystavení dodatku) TECHNICKÉ ZMĚNY zvýšení nebo snížení pojistných částek a běžného pojistného změna doby trvání změna frekvence nebo techniky placení změna rizikové skupiny změna poměru rozložení pojistného do investičních fondů sjednání nebo vyloučení úrazových a doplňkových pojištění dočasné přerušení placení pojistného doplnění nebo vyřazení dítěte, 2. dospělé osoby

20 Daně, indexace DAŇOVÉ ÚLEVY
daňové úlevy se vztahují pouze na pojistné zaplacené na pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění KH a pojištění doživotní kapitálové renty poplatník musí být pojistníkem a zároveň pojištěným výplata poj.plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření PS a současně nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let maximální částka pro odpočet je Kč za zdaňovací období ZDANĚNÍ PLNĚNÍ při výplatě odkupného, dožití, výplaty části KH nebo výplatě doživotní kapitálové renty je výnos zdaněn srážkovou daní ve výši 15 % INDEXACE provádí se vždy k výročnímu dni PS u běžně placeného pojistného a vybraných poj. částek (pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, pojištění velmi vážných onemocnění, pojištění plné invalidity s jednorázovou výplatou, pojištění smrti následkem úrazu a pojištění trvalých následků úrazu, F2010 i doplňkové pojištění smrti)

21 Fondy možnost zvolit libovolnou kombinaci poměru rozložení pojistného do 10 investičních fondů, 1 garantovaného fondu a 1 fondu z konceptu H-FIX po celých % a součet poměru u všech zvolených fondů musí být 100 % GARANTOVANÝ FOND garance pro běžné pojistné 2,4 % p.a. (fond GA22), pro jednorázové a mimořádné pojistné 0 % p.a. (fond GB23), na dané období může pojistitel vyhlásit vyšší garanci, bude uvedeno na pojistce H-FIX FOND při sjednání konceptu H-FIX se automaticky přiřadí dle sjednaného konce trvání H-FIX fond, bude uvedeno na pojistce pokud přijde MP do nesjednaného H-FIX fondu, bude pojistné vráceno pojistníkovi INVESTIČNÍ FONDY v simulačním programu a šablonách XEF možnost zvolit doporučené strategie nebo si poskládat vlastní, v návrhu budou jen kódy fondů

22 Fondy INVESTIČNÍ FONDY – strategie Konzervativní strategie
(ISČS Sporobond - 50 %, ISČS Trendbond - 30 %, REICO ČS Nemovitostní fond – 10 %, PČS Fond akciový – 10 %) F % Sporobond, 35 % Trendbond, 15 % Fond akciový Vyvážená strategie (ISČS Sporobond - 30 %, ISČS Trendbond - 15 %, REICO ČS Nemovitostní fond – 15 %, PČS Fond akciový – 40 %) Progresivní strategie (REICO ČS Nemovitostní fond – 20 %, PČS Fond akciový – 80 %) SEZNAM JEDNOTLIVÝCH FONDŮ - je uveden na pojistce a v příručce např.: PČS Fond akciový kód fondu: AA VS: 750xxxxxxx Možnost platby do konkrétního i nesjednaného fondu (vyjma H_FIX)

23 Poplatky měsíční administrativní poplatek 30 Kč (dříve 20 Kč), u jednorázového pojistného pouze 10 Kč poplatek za zrušení PS v prvních 2 letech 10 %, max Kč poplatek za výplatu části KH 100 Kč + transakční poplatek management fee u garantovaného fondu 0,5 %, u ostatních fondů 0 % poplatek za platbu pojistného inkasem z účtu, přes SIPO 5 Kč poplatek za platbu pojistného složenkou 10 Kč nová alokační tabulka č. 5 (doba trvání 20 let, max. 1.rok 90 %, 2.rok 90 %) poplatek z běžného pojistného 5 % poplatek z jednorázového a MP 1,5 % do 2 mil., nad 2 mil. 0,75 %, max Kč poplatek z poj. částky pro případ smrti 0,1 %, max Kč (při sjednání nebo změně)

24 Příspěvek zaměstnavatele
formulář Z0089 - doba trvání pojištění min. 5 let a zároveň min. do 60 let věku pojištěného - nesmí být pojištěna 2. dospělá osoba a prováděna Indexace VARIANTA M všechna pojištění včetně pojištění dětí pojistné hradí zaměstnanec, min. 300 Kč/měsíc zaměstnavatel přispívá formou mimořádného pojistného VARIANTA B pouze - pojištění pro případ smrti, KH a pojištění doživotní kapitálové renty běžné pojistné hradí zaměstnavatel, min. 300 Kč/měsíc zaměstnanec může uhradit mimořádné pojistné v min. výši 500 Kč VARIANTA K pojistného platí zaměstnanec i zaměstnavatel, min. výše pojistného v součtu 300 Kč/ měsíc (zaměstnanec min. 100 Kč/měsíc, zaměstnavatel min. 100 Kč/měsíc) zaměstnancem bude ve všech letech trvání pojištění hradit pojistné za daňově neuznatelná rizika, zaměstnavatel hradí pojistné jen za daňově uznatelná rizika (FS, KH, D, kapitál. renta)

25 Výplata KH, zánik, výpověď
VÝPLATY ČÁSTI KH - min. částka výběru části kapitálové hodnoty Kč - transakční poplatek - bude uplatněn pouze v případě, kdy dojde k výplatě části KH do 15 dnů po připsání MP. Výše transakčního poplatku bude 5 % z vybírané části KH (max. z částky, která se rovná součtu vkladů MP v době 15 dnů před provedením výplaty), bude odečtena z KH - výplata části KH nejdříve po 8 prac. dnech od doručení žádosti na centrálu VÝPOVĚĎ PS - výpověď do dvou měsíců od uzavření PS (8 denní výpověd. lhůta) - výpověď (6 týdnů výpověd. lhůta) - po uplynutí dvou měsíců do dvou let od počátku PS, poplatek 10 % z KH, max Kč po 2 letech, aktuální výše KH - ukončení dohodou - ukončení pro nezaplacení pojistného - odstoupení od PS (poplatek 350 Kč/pojištěného, 500 Kč pro dvojici) - žádost o výplatu odkupného (§ 58 zákona o PS)

26 Změny ve VPP – umíme pojistit klienty v zahraničních misích
čl. 10, bod 5 přidán odst. c): pojistitel vyplatí plnění ve výši kapitálové hodnoty, dojde-li k poj. události přímo či nepřímo způsobené válečnými událostmi, vojenskými nebo bojovými akcemi všeho druhu, dále také při události vzniklé aktivní účastí pojištěného na vnitrostátních nepokojích či veřejných násilnostech nebo v souvislosti s teroristickými událostmi všeho druhu na straně iniciátora. Nevztahuje se při plnění služby v Armádě ČR nebo u Policie ČR a na případy související s výkonem povolání nebo pracovní činnosti pojištěného mimo území ČR. Zvl. ustanovení II, čl. 3, bod 3 zpřesněn odst. c) a e): za pojistnou událost se nepovažuje: c) úraz, k němuž dojde při událostech vzniklých při účasti pojištěného na nepokojích či veřejných násilnostech nebo teroristickém činu na straně iniciátora. e) úraz, který byl způsoben přímo či nepřímo válečnými událostmi, vojenskými nebo bojovými akcemi všeho druhu, dále také událostmi vzniklými aktivní účastí pojištěného na vnitrostátních nepokojích či veřejných násilnostech nebo v souvislosti s teroristickými událostmi všeho druhu na straně iniciátora. Nevztahuje se při plnění služby v Armádě ČR nebo u Policie ČR.

27 FLEXI životní pojištění 2010
Změny do stávajících smluv Flexi FLEXI životní pojištění (= Flexi 2009) - všechna nová pojištění, tj. doplňkové pojištění smrti, připojištění úrazu k pracovní neschopnosti a připojištění k invaliditě, lze žádostí o změnu sjednat do stávajících smluv Flexibilní životní pojištění FŽP a Investiční životní pojištění FLEXI INVEST - do těchto smluv nová pojištění nebude možné sjednat 27

28 FLEXI životní pojištění 2009
28

29 Linka pro klienty Klientský servis:

30 HELP DESK Informační linka pro externí poradce 844 164 164

31 Informace www.pojistovnacs.cz
extranet – přístupy individuálně dle partnera Simulace – kalkulačka:

32 Oblastní manažeři – regiony*
Petr Baťha Mobil: Robert Hejna Mobil: Petra Janatová Mobil: Jana Vindušková Mobil: *mapka je pro úplnost doplněna o foto příslušného regionálního ředitele (malé foto) 

33 Závěr DOTAZY Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Flexi životní pojištění"

Podobné prezentace


Reklamy Google