Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2011

2 VYMEZENÍ POJMU  Proces = postup.  Civilní proces  Civilní proces = postup soudu a jiných procesních subjektů při poskytování ochrany porušeným a ohroženým subjektivním právům a právem chráněným zájmům vyplývajících ze soukromoprávních vztahů. + Občanské soudní řízení neboli civilní proces.

3 VYMEZENÍ POJMU  Soukromoprávní vztahy  Soukromoprávní vztahy – vztahy vyplývající z odvětví soukromého práva:  občanského práva,  pracovního práva,  obchodního práva,  rodinného práva. +

4 PRAMENY  Ústava ČR  Ústava ČR, zejména hlava IV. – moc soudní  Listina základních práv a svobod  Listina základních práv a svobod - hlava V. – právo na soudní ochranu občanský soudní řád  zák. č. 99/1963Sb.,občanský soudní řád v platném znění /OSŘ/ soudní řád správní  zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní insolvenční zákon  zák. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění o soudech a soudcích  zák. č. 6/2002Sb., o soudech a soudcích exekuční řád  zák.č. 120/2001Sb.,exekuční řád a další +

5 OBČANSKÉ (CIVILNÍ) PRÁVO PROCESNÍ souhrn právních norem, které upravují postup soudu, účastníků řízení popř. jiných osob nebo orgánů =souhrn právních norem, které upravují postup soudu, účastníků řízení popř. jiných osob nebo orgánů (procesních subjektů), jehož cílem je poskytnout ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob. +

6 ZÁKLADNÍ POJMY CIVILNÍHO PROCESU  Procesní subjekty soud a účastníci  Procesní subjekty – subjekty, které svými úkony ovlivňují průběh civilního procesu –soud a účastníci.  Procesní úkony žaloba, rozsudek, usnesení, předvolání, doručování  Procesní úkony – úkony směřující k zahájení, průběhu a ukončení civilního procesu (např. žaloba, rozsudek, usnesení, předvolání, doručování apod.). +

7 ZÁKLADNÍ POJMY CIVILNÍHO PROCESU  Procesní vztahy  Procesní vztahy – vztahy vznikající mezi procesními subjekty v průběhu civilního procesu. +

8 SUBJEKTY ŘÍZENÍ Subjekty, které svoji činností (svými procesními úkony) ovlivňují průběh řízení. základnízvláštní  Dělíme je na základní a zvláštní. +

9 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY ŘÍZENÍ 1. soudy 1. soudy – tj. orgány, které mají zákonem danou pravomoc autoritativně rozhodovat, mají v řízení zvláštní postavení dané zákonem. 2. účastníci řízení +

10 SOUD věc projedná a rozhodne  Plní roli nezúčastněného subjektu, který věc projedná a rozhodne o ní. nadřazené postavení.  Má nadřazené postavení. samosoudcem  Může rozhodovat samosoudcem nebo v senátu (senát je složen ze soudců nebo soudců a přísedících). +

11 SOUSTAVA SOUDŮ V ČR Soustavu soudů tvoří :  okresní soudy,  krajské soudy,  vrchní soudy,  Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud. POZOR:Ústavní soud stojí mimo soudní soustavu jako soudní orgán ochrany ústavnosti. +

12 OBSAZENÍ SOUDŮ V ČR U okresních a krajských soudů to jsou:  soudci,  přísedící,  justiční čekatelé,  vyšší soudní úředníci,  soudní tajemníci,  soudní vykonavatelé,  zaměstnanci odborného aparátu soudů. +

13 SOUDCE České soudce jmenuje prezident republiky. Podmínky jmenování:  státní občanství ČR  státní občanství ČR, způsobilost k právním úkonům  plná způsobilost k právním úkonům,  bezúhonnost  bezúhonnost, 30 let  věk nejméně 30 let, magisterské vzdělání  české vysokoškolské magisterské vzdělání práva  v oblasti práva, justiční zkoušky  složení justiční zkoušky,  zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že bude funkce soudce řádně zastávána,  souhlas s ustanovením za soudce  souhlas s ustanovením za soudce a s přidělením ke konkrétnímu soudu. +

14 SOUDCE Soudce je při výkonu své funkce  zcela nezávislý, vázán pouze zákonem  je vázán pouze zákonem mezinárodní smlouvou  a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. povinen je vykládat  Je ale povinen je vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodovat v přiměřených lhůtách v souladu se zákonem.  a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. +

15 PŘÍSEDÍCÍ = laikové, kteří se podílí na rozhodovací činnosti soudů svou účastí v soudních senátech. je veřejnou funkcí  Funkce přísedícího je veřejnou funkcí a není slučitelná s funkcí poslance nebo senátora. dostávají náhradu mzdy  Za výkon své funkce dostávají náhradu mzdy a hotových výdajů a hotových výdajů.  Nejsou po nich požadovány žádné zvláštní znalosti práva znalosti práva (proto je dbáno o jejich odbornou průpravu). volí a odvolává zastupitelstva obcí  Přísedící okresních soudů volí a odvolává zastupitelstva obcí a přísedící krajských soudů zastupitelstva kraje volí zastupitelstva kraje. +

16 PŘÍSEDÍCÍ voleni na období 4 let.  Přísedící jsou do svých funkcí voleni na období 4 let.  Zvolen může být každý státní občan ČR, který způsobilý k právním úkonům  je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný  je bezúhonný, zkušenosti a morální vlastnosti  jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat, nejméně 30 let  dosáhl věku nejméně 30 let,  souhlasí s přidělením do funkce přísedícího konkrétního soudu. +

17 PŘÍSEDÍCÍ zasedání v tříčlenných soudních senátech dva přísedící doplňuje jen jeden profesionální soudce platí rovnost hlasů  Jejich konkrétní zapojení do rozhodovací činnosti soudu spočívá v zasedání v tříčlenných soudních senátech, přičemž vždy dva přísedící doplňuje jen jeden profesionální soudce, který je sice předsedou daného senátu, ale při poradě o rozsudku ho mohou přísedící přehlasovat, neboť platí rovnost hlasů. před okresním soudem ve věcech pracovních  V civilním procesu rozhoduje senát s účastí přísedících jen pří řízení před okresním soudem ve věcech pracovních. +

18 JUSTIČNÍ ČEKATEL = právník, který se podílí na rozhodovací a jiné činnosti soudu a který se připravuje na vykonání odborné justiční zkoušky, aby se mohl stát soudcem. Justičním čekatelem se může stát jen ten, kdo splňuje tyto předpoklady:  státní občanství ČR  státní občanství ČR,  plná způsobilost k právním úkon  plná způsobilost k právním úkonům,  bezúhonnost  bezúhonnost a magisterské vzdělání v oblasti práva  české vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva. Výběrové řízení Výběrové řízení vyhlašuje předseda krajského soudu. +

19 VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK = administrativní pracovník soudu, který se podílí na jeho rozhodovací a jiné činnosti. Vyšším soudním úředníkem může být jen ten, kdo splňuje tyto předpoklady:  občanství ČR  občanství ČR,  bezúhonnos  bezúhonnost a  úspěšné ukončení studia vyšších soudních úředníků nebo vysokoškolské magisterské, ale i bakalářské v oblasti práva  úspěšné ukončení studia vyšších soudních úředníků na Justiční akademii v Kroměříži nebo vysokoškolské magisterské, ale i bakalářské v oblasti práva. +

20 VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK samostatně provádět jednotlivé soudní úkony samostatně rozhodovat  Je oprávněn samostatně provádět jednotlivé soudní úkony a v jednodušších věcech samostatně rozhodovat. +

21 VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK V občanském soudním řízení působí zejména  v řízení o vydání platebního rozkazu,  v řízení o dědictví,  v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a opatrovnických věcech,  v řízení o úschovách a o umoření listin,  v řízení o nařízení exekuce a o výkonu rozhodnutí,  v insolvenčním řízení a  v řízení ve věcech obchodního rejstříku  v řízení ve věcech obchodního rejstříku. +

22 VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK Vyšší soudní úředník je navíc oprávněn  vydávat úřední opisy, výpisy nebo potvrzení,  provádět práce v oboru soudní statistiky  a vyřizovat dotazy a připomínky veřejnosti, týkající se průběhu řízení v jednotlivých věcech. +

23 SOUDNÍ TAJEMNÍK = je zaměstnancem státu, který provádí obdobné úkony, k nimž jsou oprávněni i justiční čekatelé. +

24 SOUDNÍ VYKONAVATEL = pracovník, který zajišťuje, aby byly vykonány některé úkony nařízené soudem nebo potřebné pro soudní řízení.Např.:  vymáhání soudních pohledávek,  vyklízení bytů,  sepisování a zajišťování věcí,  vydávání věcí nebo odebraných peněz,  vyrozumívání účastníků soudního řízení apod. +

25 PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Vymezuje rozsah působnosti mezi jednotlivými soudy navzájem, vztahy mezi nimi, případně určení konkrétního soudu, jenž bude věc projednávat a rozhodovat o ní. Rozlišujeme: věcnou  příslušnost věcnou a místní  příslušnost místní. +

26 PŘÍSLUŠNOST VĚCNÁ Vymezuje rozsah působnosti mezi jednotlivými články soustavy soudů (okresní soud, krajský soud atd.), tj. který soud věc projednává a rozhoduje v prvním stupni. +

27 PŘÍSLUŠNOST VĚCNÁ Je upravena v § 9 OSŘ tak, že: v prvním stupni  Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. prvního stupně  Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně o specializovaných a méně. frekventovaných agendách (ochrana osobnosti, spory z nemocenského nebo důchodového pojištění, o určení nezákonnosti výluky nebo stávky). prvního stupně  Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně o podstatné části agendy ve věcech obchodních, včetně věcí o peněžní plnění nad 100 tis. Kč.  Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně tehdy, stanoví-li tak zákon. +

28 PŘÍSLUŠNOST MÍSTNÍ Určuje konkrétní soud ze soudů věcně příslušných podle místních hledisek. obecnou a zvláštní Dělíme ji na obecnou a zvláštní (danou na výběr a výlučnou). +

29 PŘÍSLUŠNOST MÍSTNÍ OBECNÁ – příslušný je obecný soud účastníka - žalovaného, v zásadě okresní soud fyzické osoby v obvodu jejího bydliště  obecným soudem fyzické osoby je soud v obvodu jejího bydliště (místa, kde se zdržuje), právnické osoby sídlo místo, kde nastala rozhodná skutečnost  obecným soudem právnické osoby její sídlo, sídlo organizační složky státu (event. místo, kde nastala rozhodná skutečnost) atd.; +

30 PŘÍSLUŠNOST MÍSTNÍ DANÁ NA VÝBĚR – vedle obecného soudu žalovaného může být příslušný též jiný soud  volba je na žalobci  volba je na žalobci (též místo, kde nastala rozhodná skutečnost,  např. kde vznikla škoda,  kde je umístěna organizační složka právnické osoby atd.) +

31 PŘÍSLUŠNOST MÍSTNÍ VÝLUČNÁ – namísto obecného soudu je příslušný jiný zákonem stanovený soud NAPŘ.:  rozvodový soud bydliště nezletilého  rozvodový soud pro řízení následující, soud bydliště nezletilého,  soud, v jehož obvodu je nemovitosti, týká-li se řízení práva k ní atd.). +

32 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. Mají rovné postavení – soud je povinen zajistit jim stejné možnosti uplatnění práv.  žalobce  žalobce (navrhovatel)  žalovaný  žalovaný (odpůrce)  ten, koho zákon za účastníka výslovně označuje +

33 ZPŮSOBILOST BÝT ÚČASTNÍKEM ŘÍZENÍ tj. způsobilost mít procesní práva a povinnosti - tuto způsobilost určuje hmotné právo ( občanské právo hmotné – nezletilé dítě, nasciturus.., pracovní právo a pod). +

34 PROCESNÍ ZPŮSOBILOST Způsobilost k tomu, aby účastník mohl před soudem samostatně jednat. V plném rozsahu se nabývá zletilostí. zastoupení zákonným zástupcem  Nezletilé osoby – zastoupení zákonným zástupcem – rodiči. soudem stanovený opatrovník.  Osoby stižené duševní poruchou s omezením ke způsobilosti k právním úkonům – soudem stanovený opatrovník. +

35 ZASTOUPENÍ Zastoupení  ze zákona – viz výše,  na základě plné moci- advokát, jakákoli zletilá osoba. +

36 ZASTOUPENÍ Advokát  Lze udělit jen procesní plnou moc.  Může se dát zastupovat jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem.Notář  Lze udělit jen procesní plnou moc.  V rozsahu svého oprávnění dle NŘ.  Může se dát zastupovat jiným notářem, notářským kandidátem nebo notářským koncipientem. +

37 ZASTOUPENÍ Patentový zástupce  V rozsahu oprávnění dle zákona o patentových zástupcích.  Nelze pro dovolací řízení. Obecný zmocněnec  Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.  Soud nepřipustí, je-li nezpůsobilý k řádnému zastupovaní nebo vystupuje-li v různých věcech opětovně. +

38 ZASTOUPENÍ Odborová organizace  Může zastupovat svého člena, s výjimkou věcí obchodních. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí  Pro zákonem vymezená řízení, jde-li o věci se vztahem k cizině. +

39 ZASTOUPENÍ Stát – za nějž jedná ÚZSVM (Úřad pro zastupování ve věcech majetkových)  Zastupuje obec v případech stanovených zvláštním právním předpisem.  Lze udělit pouze procesní plnou moc. Právnická osoba, k jejímž činnostem patří ochrana před diskriminací  Řízení ve věcech ochrany před diskriminací. +

40 ZASTOUPENÍ Právnická osoba, k jejímuž předmětu podnikání patří ochran práv dle autorského zákona  např. pro spory o nárocích vycházejících z autorského zákona. +

41 PLNÁ MOC zmocnitel zmocněnce = formální dokument, kterým zmocnitel zmocňuje zmocněnce k vykonání v plné moci uvedeného právního úkonu. V některých případech je potřeba notářsky ověřit podpis zmocnitele na plné moci. +

42 PLNÁ MOC  V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zvolením jiného zástupce se má za to, že vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.  Plná moc zaniká, nevyplývá-li z ní něco jiného, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena. +

43 PLNÁ MOC Formální náležitosti plné moci: zmocnitel  jednoznačně identifikovaný zmocnitel, tedy ten, kdo plnou moc uděluje. zmocněnec  jednoznačně identifikovaný zmocněnec, tedy ten, kdo je plnou mocí zmocněn k určitému právnímu výkonu, při kterém bude zastupovat zmocnitele. +

44 PLNÁ MOC uvedení právního úkonu  Mimo to nesmí chybět uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce zmocňuje.  Časové období  Časové období, po které zmocnění platí.  Datum a místo  Datum a místo podpisu plné moci.  Podpisy zmocněnce a zmocnitele  Podpisy zmocněnce a zmocnitele. Někdy postačí podpis zmocnitele. +

45 ZVLÁŠTNÍ PROCESNÍ SUBJEKTY Státní zastupitelství (státní zástupce)  organizační složka státu – nemá právní subjektivitu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  organizační složka státu, nemá právní subjektivitu, Rozhodce  zvláštní procesní subjekt civilního procesu, Insolvenční správce  zvláštní procesní subjekt insolvenčního řízení. +

46 ÚČAST STÁTNÍHO ZÁSTUPCE Může v civilním procesu působit „trojím“ způsobem: zvláštní procesní subjekt, 1. může činit vše, co účastník, s výjimkou úkonů, které může činit pouze účastník vztahu – zvláštní procesní subjekt, navrhovatel = účastník, 2. může podat návrh na zahájení řízení – navrhovatel = účastník, žalobce = účastník. 3. může podat žalobu dle zvláštních právních předpisů – např. § 62 zákona o rodině (žaloba na popření otcovství) – žalobce = účastník.+

47 ÚČAST STÁTNÍHO ZÁSTUPCE Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech:  určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,  uložení výchovného opatření,  nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,  pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti,  způsobilosti k právním úkonům,  prohlášení za mrtvého, +

48 ÚČAST STÁTNÍHO ZÁSTUPCE  určení data narození nebo úmrtí fyzické osoby,  vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,  umoření listin,  obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, +

49 ÚČAST STÁTNÍHO ZÁSTUPCE  některých otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů, a moratoria,  společenství vlastníků jednotek,  vyslovení neplatnosti dražby,  navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. +

50 ÚČAST ÚZSVM Může vystupovat v civilním procesu čtverým způsobem: účastníkem řízení je stát, 1. organizační složka oprávněná jednat jménem státu – účastníkem řízení je stát, vedlejší účastník je stát, 2. může vystupovat za stát jako vedlejší účastník – jedná jménem státu – vedlejší účastník je stát, navrhovatel – účastník, 3. může podat návrh na zahájení řízení– jde-li o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace- navrhovatel – účastník, zvláštní procesní subjekt. 4. může vstoupit do řízení uvedeného pod bodem c – zvláštní procesní subjekt. +

51 ÚČAST ROZHODCE subjektu, který rozhoduje  V rozhodčím řízení má postavení základního procesního subjektu, který rozhoduje,  fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. +

52 ÚČAST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE fyzická osoba  Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce, veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení  insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce. +

53 OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA ŘÍZENÍ NEJEDNÁ SE O PROCESNÍ SUBJEKTY! =osoby, které mají v řízení určité povinnosti, nikoli však práva.  např. svědek, znalec.  jedná-li se v řízení o jejich dílčím právu, stávají se tzv. účastníkem pro určitý úsek řízení – např. rozhodnutí o svědečném.  osoba, která se fyzicky účastní jednání, nemá však v řízení žádná práva a povinnosti – VEŘEJNOST. +

54 DRUHY CIVILNÍHO PROCESU  ŘÍZENÍ NALÉZACÍ  ŘÍZENÍ VYKONÁVACÍ (EXEKUČNÍ)  SMÍRČÍ A ZAJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ  INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ  ROZHODČÍ (ARBITRÁŽNÍ) ŘÍZENÍ +

55 ŘÍZENÍ NALÉZACÍ  druh civilního procesu, který vede k rozhodnutí, jímž soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo vytváří  v nalézacím řízení soud vydává autoritativní rozhodnutí, které většinou jde vykonat prostřednictvím řízení vykonávacího. +

56 ŘÍZENÍ NALÉZACÍ dělí se: sporné  má napravit porušení práva (reparační funkce)  např. spor o neplatnost smlouvy, o zaplacení částky, rozvod manželství, nesporné  má předejít možným sporům tím, že se právní vztahy postaví na pevný základ (preventivní funkce) – úprava právních poměrů do budoucna,  např. dědické řízení, péče soudu o nezletilé, řízení ve věcech odchodního rejstříku apod. +

57 ŘÍZENÍ VYKONÁVACÍ (exekuční) když nedošlo k dobrovolnému plnění  dochází k donucení, tedy k výkonu práva i proti vůli toho, kdo měl právní povinnost k plnění  nejde o automatické pokračování nalézacího řízení, exekučním řízení  nucená realizace titulem uložené povinnosti může probíhat i v tzv. exekučním řízení dle EŘ – exekuci provádí soudní exekutor. +

58 ŘÍZENÍ SMÍRČÍ A ZAJIŠŤOVACÍ  specifická řízení probíhající před zahájením řízení ve věci samé  slouží k předběžnému zajištění práva nebo jeho výkonu v případě ohrožení  cílem je za pomoci soudu dosáhnout smírného řešení sporu nebo určitého předběžného upravení poměrů mezi účastníky,  patří sem předběžná opatření, zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech. +

59 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ =proces, jehož cílem je dosáhnout určitého uspořádání majetkových vztahů mezi věřiteli a dlužníkem, jež byl stižen úpadkem (bankrotem) uspořádání majetkových vztahů majetkového uspořádání,  zákon stanoví pravidla uspořádání majetkových vztahů mezi věřiteli a dlužníkem a pravidla pro realizaci majetkového uspořádání,  způsoby řešení úpadku – konkurs, reorganizace, oddlužení. +

60 ROZHODČÍ (arbitrážní) ŘÍZENÍ rozhodce nejedná se o soudní řízení  Nehraje zde roli soud, ale rozhodce, pokud se tak strany smluvně dohodly -> nejedná se o soudní řízení,  alternativní řešení sporu  alternativní řešení sporu - řešení sporu má procesní povahu a stát jim propůjčuje autoritu tím, že je vykonává, rozhodčí smlouva  základem pravomoci je rozhodčí smlouva, strany určitého právního vztahu se mohou jejím uzavřením dohodnout, že spory týkající se jejich právního vztahu budou namísto soudu řešeny rozhodčím orgánem. +

61 ROZHODČÍ (arbitrážní) ŘÍZENÍ VÝHODY: méně formální,  průběh projednání a rozhodnutí věci je méně formální, v zásadě neveřejné  je v zásadě neveřejné (pokud se strany nedohodnou jinak),  rychlost  rychlost řízení, odbornými znalostmi  rozhodci mohou disponovat zvláštními odbornými znalostmi z různých oblastí života (rozhodčí řízení je vhodnější v případech posuzování a řešení sporů vzniklých v mezinárodním obchodním styku). +

62 ZÁSADY CIVILNÍHO PROCESU  zásada formální pravdy  zásada volného hodnocení důkazů  dispoziční  rovnosti účastníků  ústnosti a přímosti  veřejnosti  hospodárnosti řízení +

63 ŘÍZENÍ V 1. STUPNI  Zahájení řízení:  Zahájení řízení: obecně na návrh účastníka (žaloba),  náležitosti žaloby:  náležitosti žaloby: označení účastníků (jméno, příjmení, bydliště, IČO, sídlo právnické osoby atd.),  pravdivé vylíčení rozhodných skutečností,  označení důkazů,  žalobní petit (čeho se navrhovatel domáhá),  příprava jednání  příprava jednání,  důkazní řízení  důkazní řízení – výslech účastníků, svědků, znalecké posudky, důkaz listinou, ohledáním…(zásada volného hodnocení důkazů). +

64 ROZHODNUTÍ rozsudek,  Rozhodnutí ve věci samé – rozsudek, usnesení  rozhodnutí procesní ( např. o ustanovení znalce, zastavení řízení..,) - usnesení. +

65 ROZSUDEK konečný cíl celého soudního procesu Obsah rozhodnutí:  úvodní část:  úvodní část: označení soudu, účastníků, jejich zástupců, v jaké věci …,  výrok:  výrok: v přesné, stručné a úplné formulaci závazný úsudek soudu o otázce, která je předmětem řízení, součástí bývá i rozhodnutí o nákladech řízení,  odůvodnění,  poučení o odvolání. rozsudek jménem republiky rozsudek jménem republiky +

66 OPRAVNÉ ŘÍZENÍ řízení, ve kterém se přezkoumává soudní rozhodnutí opravné prostředky Podněty, kterými se zahajuje - opravné prostředky. Opravné prostředky:  řádné  řádné (odvolání),  mimořádné  mimořádné (dovolání, žaloba pro zmatečnost, žaloba na obnovu řízení). +

67 ODVOLÁNÍ  řádný opravný prostředek,  proti rozhodnutí soudu prvního stupně  proti rozhodnutí soudu prvního stupně (rozsudky i usnesení),  lhůta15 dní  lhůta15 dní - běží od doručení rozhodnutí +

68 ODVOLÁNÍ Odvolací soud odvolání:  odmítne  odmítne – opožděné, nepřípustné, podáno někým,kdo není oprávněn…, potvrdí  rozhodnutí potvrdí – je-li věcně správné, změní  rozhodnutí změní - rozhodl-li soud I. stupně nesprávně, ačkoli právní stav věci byl zjištěn správně, zruší a věc vrátí soudu I. stupně  rozhodnutí zruší a věc vrátí soudu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. +

69 MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY lze je použít ve výjimečných případech stanovených zákonem i tehdy, když již rozhodnutí nabylo právní moci  dovolání  obnova řízení  žaloba pro zmatečnost +

70 DOVOLÁNÍ pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu  Lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.  Dovolání podává účastník řízení do 2 měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu.  Dovolatel musí být zastoupen advokátem,  Dovolatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li sám vysokoškolské právnické vzdělání. +

71 OBNOVA ŘÍZENÍ zrušeno a o věci jednáno znovu  Znamená, že pravomocné rozhodnutí může být za určitých předpokladů zrušeno a o věci jednáno znovu. pouze z důvodů uvedených v OSŘ  Návrh na obnovu řízení lze podat pouze z důvodů uvedených v OSŘ (nové skutečnosti,rozhodnutí důkazy, které účastník nemohl bez své viny uplatnit v původním řízení……)  Návrh lze podat do 3 měsíců, kdy se ten, kdo navrhuje obnovu dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do 3 let od právní moci rozsudku. +

72 ŽALOBA PRO ZMATEČNOST Pouze z důvodů zde uvedených:  např. věc nenáleží do pravomoci soudů,  ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník jím nebyl, nebo neměl procesní způsobilost,  rozhodoval vyloučený soudce,  bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce,  účastníku řízení bylo nesprávným postupem odvolacího soudu odňata možnost jednat před soudem…. lhůtě 3 měsíců  Žalobu pro zmatečnost lze podat ve lhůtě 3 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí.+

73 ZPŮSOBY VÝKONU ROZHODNUTÍ Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění Zřizením soudcovského zástavního práva na nemovitostech Prodejem podniku Prodejem věcí nemovitých Prodejem věcí movitých Příkaz k výplatě z účtu Přikázáním pohledávky Srážkami ze mzdy Výkon rozhodnutí na peněžitá plnění

74 ZPŮSOBY VÝKONU ROZHODNUTÍ Výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění Provedením prací a výkonů Rozdělením Společné věci Odebráním věci vyklizením Výkon rozhodnutí Na nepeněžitá plnění

75 NÁKLADY ŘÍZENÍ Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců:  jízdné, stravné a nocležné Soudní poplatky:  určité finanční částky, které je účastník povinen státu zaplatit za řízení nebo za jednotlivé procesní úkony.  Poplatníkem je, není-li stanoveno jinak navrhovatel. Ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců. Náklady důkazů. +

76 NÁKLADY ŘÍZENÍ Svědečné:  náhrada hotových výdajů a ušlého výdělkuZnalečné:  náhrada hotových výdajů a odměna Odměna notáře za úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje Odměna správce dědictví a jeho hotové výdajeTlumočné  náhrada hotových výdajů a odměna +

77 NÁKLADY ŘÍZENÍ Odměna za zastupování  pouze advokát, notář a patentový zástupce Náhrada za daň z přidané hodnoty  je-li zástupcem advokát, notář nebo patentový zástupce, který je plátcem DPH, … +

78 ÚHRADA NÁKLADŮ ŘÍZENÍ Zásada úspěchu ve věci:  Právo na náhradu nákladů hradí účastník, který měl ve věci úspěch.  V případě částečného úspěchu se od úspěchu odečte neúspěch. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod nebo neplatnost manželství anebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství. +

79 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.upol.cz/fileadmin/user.../prezentace_civil_2010_final.ppt http://cs.wikipedia.org Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google