Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy pracovního práva Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy pracovního práva Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10"— Transkript prezentace:

1 Základy pracovního práva Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10
Mgr. Ilona Kostadinovová

2 Přednášky v zimním semestru akademického roku 2009/10
Mgr. Ilona Kostadinovová Přednášky v zimním semestru akademického roku 2009/10 , Mgr. Ilona Kostadinovová  Pojetí a historický vznik pracovního práva, jeho postavení v systému našeho právního řádu. Předmět a systém pracovního práva. , Mgr. Petra Doudová Funkce pracovního práva. Působnost pracovního práva.   Vnitrostátní prameny českého pracovního práva.  Instituce a mezinárodní prameny pracovního práva , Mgr. Ilona Kostadinovová Pracovněprávní vztahy. Druhy pracovního poměru. Další pracovní poměr – vedlejší činnost. Pracovní poměr. Vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva. Změna pracovního poměru. Agenturní zaměstnávání.

3 Pokračování přehledu přednášek:
Mgr. Ilona Kostadinovová Pokračování přehledu přednášek: – Mgr. Petra Doudová Skončení pracovního poměru. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru – Mgr. Ilona Kostadinovová Pracovní doba a doby odpočinku. Dovolená. – Mgr. Petra Doudová Odměňování za práci – mzda, plat, odměna za práci, náhrada mzdy. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. – Mgr. Petra Doudová Překážky v práci na straně zaměstnance. – Mgr. Ilona Kostadinovová Náhrada škody v pracovním právu. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. – Mgr. Petra Doudová Základní zásady pracovního práva. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

4 Pokračování přehledu přednášek:
Mgr. Ilona Kostadinovová Pokračování přehledu přednášek: – Mgr. Ilona Kostadinovová Kolektivní pracovní právo. Kolektivní vyjednávání. Kolektivní pracovní spory. – Mgr. Petra Doudová Řízení výrobního procesu. Vnitropodnikové předpisy. Pracovní řád. Mzdové předpisy. Právní úprava zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti. Povinnosti firem v oblasti zaměstnanosti. – Mgr. Ilona Kostadinovová Aktuální problémy pracovního práva (ochrana osobních práv a soukromí, pracovní právo ES/EU. Písemný test (popisem skutkového děje s požadavkem jeho právní kvalifikace)

5 Doporučená literatura nová:
Mgr. Ilona Kostadinovová Doporučená literatura nová: Pracovní právo a právo sociálního zabezpčení, Spirit a kol., Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Praha 2009 Dále viz zvláštní příloha povinná a doporučená literatura

6 Pojem a předmět pracovního práva.
Mgr. Ilona Kostadinovová Pojem a předmět pracovního práva. Upravuje společenské vztahy vznikající při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. Upravuje výlučně lidskou opakující se činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku a uskutečňovanou v podmínkách podřízenosti a nadřízenosti. Jde o práci řízenou, tj. závislou. Vlastnictví pracovní síly a výrobních prostředků je odděleno. Subjekty pracovněprávních vztahů obecně rozlišujeme na : - subjekty pracovního práva – jsou např. i pracovníci úřadů práce - subjekty konkrétního pracovněprávního vztahu, těmi jsou jen zaměstnavatel a zaměstnanec, kteří se setkávají na trhu práce, kde sjednávají pracovní podmínky. Upřesnit problematiku subjektů pracovněprávních vztahů.

7 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu, historický vznik Ochranné, tzv. tovární zákonodárství – rozvoj kapitalismu Univerzalita právní úpravy Lex specialis derogat generali Pracovní právo – samostatné právní odvětví, pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a dalšími právními předpisy Občanské právo – procesní stránka řešení soudních sporů z pracovněprávních vztahů – občanský soudní řád Právo sociálního zabezpečení – sociální pojištění zaměstnanců (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotní pojištění

8 Pojetí a historický vznik pracovního práva
Mgr. Ilona Kostadinovová Pojetí a historický vznik pracovního práva Ius Regale Montanorum, Horní zákoník Václava II. – Čelední smlouvy Čelední řády Tovaryšské a učednické smlouvy Robotní patenty 1811 Všeobecný rakouský občanský zákoník – námezdní smlouva, od roku 1916 služební smlouva a smlouva o dílo 1854 Horní zákon – ochrana zdraví dělníků v dolech, vznik tzv. hornických bratrských pokladen 1859 Živnostenský řád – ochrana zdraví dělníků v závodech, které zaměstnávaly více než 20 dělníků, absolutní zákaz práce dětí do 10 let, 1867 zakotvení koaliční svobody 1883 zákon o zřizování živnostenských dozorců – zvláštní inspekce práce

9 Vývoj pracovního práva u nás
Mgr. Ilona Kostadinovová Vývoj pracovního práva u nás 1903 zprostředkovatelny práce 1914 služební pragmatika – dnes zákon č. 218/2003 Sb., služební zákon (účinnost odložena do roku 2009) fašistická okupace únor 1948 – tzv. právnická dvouletka 1965 – zákoník práce, účinnost od 1990 – zákon o soukromém podnikání občanů, změna hospodářského zákoníku – obchodní společnost (společné podnikání fyzických osob, vznik jednotného systému vlastnictví Zákon č.. 121/1990 Sb. o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 1991 – zákon o zaměstnanosti, zákon o působnosti orgánů státní správy na úseku zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání

10 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Starý zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, více než 50X novelizován – nejdůležitější novely: 74/1994 Sb. 155/2000 Sb. 46/2004 Sb. 436/2004 Sb.

11 Vývoj dalších právních předpisů
Mgr. Ilona Kostadinovová Vývoj dalších právních předpisů 2004 – zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb. 2005 – zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb. 2006 – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

12 Zásadní změny právní úpravy:
Mgr. Ilona Kostadinovová Zásadní změny právní úpravy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od , § 395 výčet zrušených právních předpisů, § 394 výčet prováděcích předpisů účinných do doby vydání nových (nahradil zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinnost do ) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost od ( nahradil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinnost od , s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 (nová právní úprava v ČR opět odložena účinnost novelou č. 282/2009 Sb.)

13 Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2007
Mgr. Ilona Kostadinovová Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od zásadní změna ve vztahu k občanskému zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, princip delegace co není zakázáno je dovoleno právní úprava odměňování a poskytování cestovních náhrad je jeho součástí Přechodná ustanovení! § 364 odst. 1 – podle nového zákoníku práce se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007 § 364 odst. 2 – podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich účinky nastanou až po tomto dni.

14 Funkce pracovního práva.
Mgr. Ilona Kostadinovová Funkce pracovního práva. Ochranná funkce pracovního práva souvisí vůbec se vznikem daného právního odvětví jako takového. Pracovní právo vzniklo původně jako právní instrument mající za úlohu chránit pozici zaměstnance v pracovněprávním vztahu, jakožto strany slabší, podléhající snadněji možnému zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatele. Organizační funkce pracovního práva směřuje ke snaze o zakotvení určitého řádu v podmínkách sjednávaných na volném trhu pracovních sil. Jsou stanoveny základní minimální standardy, které je nutné dodržovat. Výchovná funkce má smysl z hlediska doporučujících ustanovení zákoníku práce, jejichž dodržování není vždy zcela striktně vynucováno sankcemi. Právní teorie popisuje celou řadu funkcí jednotlivých právních odvětví. Z hlediska pracovního práva lze hovořit o třech funkcích hlavních, kterými jsou funkce ochranná, organizační a výchovná.

15 Působnost pracovního práva.
Mgr. Ilona Kostadinovová Působnost pracovního práva. Právní teorie rozlišuje následující působnosti pracovního práva: Časová – doba platnosti a účinnosti právních norem Prostorová – vymezení území, na němž se příslušná právní norma aplikuje Věcná – okruh právních vztahů, na které se vztahují normy pracovního práva Osobní – vymezení okruhu subjektů, na něž se normy pracovního práva vztahují

16 Působnost pracovního práva.
Mgr. Ilona Kostadinovová Působnost pracovního práva. Bližší specifikace: Zákoník práce – od , od – přechodná ustanovení Aplikace zákoníku práce – dle místa výkonu práce, bydliště zaměstnance, dle hraničního ukazatele (§§ 16, 36 zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 07/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Výkon závislé práce (nový zákoník práce ji definuje v § 2 odst. 4) Subjekty pracovního vztahu – zaměstnanec a zaměstnavatel

17 Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu.
Mgr. Ilona Kostadinovová Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu. Zákoník práce a jeho vztah k ostatním soukromoprávním kodexům. -       k právu občanskému -       k právu obchodnímu -       k právu sociálního zabezpečení 2. Charakter právního odvětví pracovního práva - soukromoprávní nebo veřejnoprávní. Dlouhodobý spor, kam zařadit pracovní právo nelze jednoznačně rozsoudit. Já zastávám názor, že individuální pracovní právo je typickým soukromoprávním odvětvím založeným na principu rovnosti smluvních stran.

18 Pracovní právo dnes Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Individuální pracovní právo těžiště pracovního práva. Pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Zaměstnavatelem je buď osoba fyzická nebo osoba právnická. Kolektivní pracovní právo - upravující vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR odborové organizace a rady zaměstnanců), a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími a vztahy, které jsou výsledkem smluvně právních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů.

19 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi a spolupráci při semináři.
Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Základy pracovního práva Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10"

Podobné prezentace


Reklamy Google