Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace Politiky druhotných surovin ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace Politiky druhotných surovin ČR"— Transkript prezentace:

1 Implementace Politiky druhotných surovin ČR
Titulní snímek Stručné představení Odboru ekologie na MPO: Je součástí Sekce průmyslu. Hlavním cílem odboru je řešení interakcí mezi potřebami průmyslové výroby a sektoru služeb a nezbytnou ochranou životního prostředí a zdraví Posuzování environmentální legislativy, zda nejde nad rámec předpisů EU, pokud národní potřeba není odůvodněná Vytváření podmínek pro dobrovolné nástroje k plnění předpisů EU z oblasti životního prostředí Symposium „Odpadové Fórum 2013“ 17. – 19. dubna 2013 Kouty nad Desnou

2 Obsah prezentace Politika druhotných surovin ČR - implementace
Stav trhu druhotných surovin v ČR Výzkum a vývoj v OPPIK Finanční nástroje prosazované EU Postřehy z konference Zpětný odběr 2013 Obsah prezentace Aktualizace Surovinové politiky ČR Politika druhotných surovin ČR Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Druhotné suroviny a jejich přínos Stav trhu druhotných surovin v ČR Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin Podpora výzkumu, vývoje a inovací v ČR Dobrovolný závazek ČR v oblasti druhotných surovin

3 Vize a cíle Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti surovin
Dosažení surovinové bezpečnosti a surovinové nezávislosti ČR Přeměna odpadů na zdroje Česká republika bude realizovat strategii k naplňování kontinuálního cíle – efektivního získávání a využívání druhotných surovin za účelem úspory neobnovitelných zdrojů (tzn. energetických i neenergetických surovin). Materiály a výrobky, které ukončily svůj životní cyklus, jsou po úpravě opět využitelné pro další výrobní procesy k výrobě stejného nebo jiného výrobku (materiálu), nebo se využijí pro energetická zařízení jako palivo. Význam druhotných surovin spočívá ve snižování energetické a materiálové náročnosti ve všech výrobních odvětvích, ve snižování emisí z průmyslové činnosti a v neposlední řadě se podílí na snižování objemu těžby primárních surovin. V ČR mezi tradiční druhotné suroviny patří železný šrot a šrot neželezných kovů, sběrový papír, skleněné střepy, použité textilie a dřevo. Za druhotné suroviny jsou považovány z toho důvodu, že se jedná o materiály s vlastnostmi určenými mezinárodními či národními normami a jednoznačně stanovenými obchodními podmínkami. V posledním období se významnými zdroji druhotných surovin stávají zejména všechny druhy plastů, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky a odpadní pryž, baterie a akumulátory. Vypracování a naplňování Politiky druhotných surovin Tvorba a realizace Akčního plánu, který stanoví konkrétní úkoly pro realizaci Politiky druhotných surovin. Informační a technická asistence k implementaci Akčního plánu. Podpora aktivit k vyššímu využití druhotných surovin. Iniciace podpory využívání druhotných surovin při zadávání veřejných zakázek. Osvěta v oblasti informovanosti spotřebitelů o významu snadno recyklovatelných výrobků a produktů vyrobených z druhotných surovin. Podpora vzdělávání a osvěty v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. Podpora výzkumu a vývoje v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. Výsledky: Aktualizace Surovinové politiky ČR, schválení vládou ČR, jejíž samostatnou součástí je Politika druhotných surovin ČR Termín: 06/2013 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami v případech, kdy to je technicky možné a ekonomicky rentabilní, schválený vládou ČR Termín: 12/2013 Návrhy dobrovolných dohod mezi státní správou a podnikatelskou sférou za účelem dobrovolného vytváření systémů zpětného odběru výrobků. Termín: od 2014 Podpora transferu výsledků vědy a výzkumu do oblasti zpracování a využívání druhotných surovin v rámci příslušných programů Termín: od 12/2013 Pilotní projekt rekvalifikačního kurzu pro pracovníky dělnických profesí v oblasti získávání a zpracování druhotných surovin Termín: 12/2012 Studie k národnímu strukturovanému systému vzdělávání k vyššímu využívání druhotných surovin (včetně jejich získávání, zpracování a využívání s cílem náhrady neobnovitelných zdrojů) v podmínkách České republiky. Termín: 12/2013

4 Politika druhotných surovin ČR - implementace
Akční plán Návrh Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 2014 – 2020 Povinné kvóty na využívání druhotných surovin u staveb dopravní infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů Pilotní projekt "Pracovník pro recyklaci“ Zjišťování produkce a spotřeby druhotných surovin prostřednictvím ČSÚ Vyhlášení celostátní soutěže v oblasti druhotných surovin Aktualizace Surovinové politiky ČR V současné době je na MPO finalizován strategický dokument Surovinová politika ČR, který bude v blízké době předložen do meziresortního připomínkového řízení a následně vládě ČR ke schválení (do ). Surovinová politika ČR definuje základní strategické cíle našeho státu a to v oblasti nerostných a druhotných surovin Obsahuje 2 základní části: I. Politika nerostných surovin ČR II. Politika druhotných surovin ČR Základní vize Surovinové politiky ČR: I. Přednostní využívání domácích nerostných zdrojů II. Přeměna odpadů na zdroje

5 Politika druhotných surovin ČR - implementace
Vzdělávání pro recyklaci Pilotní projekt systému vzdělávání pro oblast recyklace druhotných surovin Vychází z analýzy současného stavu vzdělávání pro recyklační průmysl a navrhuje rámec vzdělávacího programu Zaměření na vybrané pozice: Dělník pro recyklaci Pracovník pro recyklaci Technik pro recyklaci Realizace pilotního projektu v ověření formou rekvalifikačních kurzů Delší časový horizont – návrh učebních a středoškolských oborů Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin 3. Vzdělávání pro recyklaci Pilotní projekt systému vzdělávání pro oblast recyklace druhotných surovin (zakázka MPO – zpracovatel Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin). Projekt vychází z analýzy současného stavu vzdělávání pro recyklační průmysl a navrhuje rámec vzdělávacího programu, který bude dopracován do podrobných výukových modulů a ověřen na vybraných komoditách DS. Návrh je zaměřen na vybrané typové pozice (zařazené do Národní soustavy povolání/kvalifikací), kterými jsou „pracovník pro recyklaci“, „technik pro recyklaci“ a „dělník pro recyklaci“. Pilotní projekt bude realizován ve 2.pololetí 2012 a bude ověřován na vzdělávání účastníků rekvalifikačních kurzů, vzhledem k tomu, že jejich realizace je operativnější. Učební a středoškolské obory budou řešeny v delším časovém horizontu.

6 Stav trhu druhotných surovin v ČR
V současné době působí v ČR na trhu cca 1500 subjektů, z toho 400 společností a 1100 soukromých podnikatelů – zaměstnanců 40 – 50 mld. Kč roční objem finančních prostředků trhu (výkup, úprava a prodej všech komodit druhotných surovin) Český obchod s druhotnými surovinami je zaměřen proexportně Přínos aktualizace Surovinové politiky ČR Obsahuje řadu opatření k zajištění plnění svých strategických cílů Realizace stanovených opatření bude mít pozitivní vliv zejména na oblast průmyslové výroby a v důsledku i na oblast sociální (v podobě tvorby nových pracovních míst) Dokument je v souladu s politikou EU v této oblasti, Raw Materials Initiative, strategickým dokumentem Evropa 2020, Plánem pro Evropu účinněji využívající zdroje a aktuálním dokumentem COM(2012) 82 – „Zajištění surovin pro budoucí prosperitu Evropy, Návrh evropského inovačního partnerství v oblasti surovin“. Z úvodu dokumentu: Ve 21. století vzniká nové paradigma, jež poukazuje na inovace jako na hybnou sílu, která v Evropě doposud nebyla v oblasti surovin z velké části využita. Komise v roce 2010 vymezila v rámci stěžejní iniciativy „Unie inovací“ vhodný rámec evropských inovačních partnerství. Tato partnerství budou zahájena v případech, kde bude pro rychlejší a účinnější dosažení společenských cílů potřeba spojit úsilí veřejných i soukromých subjektů na regionální a národní úrovni a na úrovni EU v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a opatření na straně poptávky.To je i případ surovin, kterými se zabývá toto sdělení. Toto partnerství se zaměří na neenergetické, nezemědělské suroviny, mimo jiné včetně seznamu kritických surovin EU8. Zahrnuje tedy i jiné kovové, průmyslové a stavební nerosty, jakož i jiné průmyslové suroviny. Řada z těchto materiálů představuje nezbytné vstupy pro vývoj inovačních čistých technologií, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Pro realizaci cíle stanoveného v tomto dokumentu bylo definováno 5 Pracovních balíčků. Z pohledu stavebních materiálů je významný balíček č. 4 – zlepšení podmínek regulačního rámce, zejména podporováním vynikající kvality a prevence, přípravy na opětovné použití a recyklaci prostřednictvím veřejných (např. veřejné zakázky) a soukromých iniciativ. Cílem tohoto pracovního balíčku je optimalizovat přidanou hodnotu surovin, zlepšit ziskovost a snížit náklady související s recyklací, a to tím, že se zvýší účinnost sběru, třídění a recyklace hodnotných surovin z odpadu. Za tímto účelem se v rámci tohoto balíčku rovněž použijí politiky v oblasti výrobků, standardizace a certifikace, jakož i ekonomické nástroje.

7 Výroba recyklovaného kameniva
Zpracovatelské linky, kde dochází k třídění stavebních hmot z demolic a k jejich úpravě na požadované frakce.

8 Typické druhy recyklovaného kameniva
z betonu z asfalt. vozovek Tyto druhy recyklovaného kameniva jsou využitelné při výstavbě zejména pozemních komunikacích a rekultivacích. Nahrazují tak přírodní neobnovitelné suroviny. cihelné směsné

9 Použitá elektronická zařízení jsou cenným zdrojem surovin
Při zpracování elektrotechnických zařízení je velmi důležitý podíl ruční práce, pro získání maximálního množství kvalitních surovin. Na snímku je demontáž monitoru včetně odsávání luminoforu.

10 Příklady recyklátů výhodně obchodovatelných
Lehká frakce (hliníku a neferomagnetických slitin) získaná při recyklaci elektrozařízení, která je v této fázi již obchodovatelná a dále využitelná jako vstupní surovina pro slévárny. Poznámka: položená propisovací tužka je zde pro srovnání velikosti částic hliníkové frakce

11 Vyseparovaná měď s příměsí slitin, získaná při zpracování elektrozařízení. Podle požadavku odběratele je možná další separace až na čistou měď. Obě frakce jsou velmi výhodně obchodovatelné. Poznámka: položený nůž je zde pro srovnání velikosti částic měděné frakce

12 Výzkum a vývoj v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 2014 - 2020
Prioritní osa 3 Snížení energetické a materiálové náročnosti na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru a vyšší využívání druhotných surovin. Cílová skupina - podnikatelé, především MSP Cílové území - všechny regiony ČR vyjma hl. m. Prahy. Strategické cíle Politiky druhotných surovin ČR Základními strategickými cíli Politiky druhotných surovin ČR jsou: Zvyšovat soběstačnost ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu. Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR. Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR. Akční plán k Politice druhotných surovin Podrobné rozpracování opatření uvedených v Politice druhotných surovin bude řešit Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami Obsahem budou konkrétní opatření k jednotlivým komoditám druhotných surovin s konkrétními termíny plnění Akční plán bude zpracováván cca do poloviny roku 2013

13 Finanční nástroje prosazované EU
kapitálové vstupy kvazi equity - podřízený dluh úvěry záruky - za úvěr, projektové dluhopisy dluhopisy Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Rada vlády je stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. Rada vlády schválila návrh Politiky druhotných surovin ČR na svém 4. zasedání v listopadu 2011. Předsedou této Rady je ministr průmyslu a obchodu. Rada má 29 členů, kterými jsou náměstkové většiny resortů, předsedové dalších dotčených orgánů státní správy jako je ERÚ, ČBÚ, SSHR, SÚJB, a předsedové průmyslových a zaměstnavatelských svazů. Rada je stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. 2. Hlavním cílem je poskytnout vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství ČR zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny. 3. Rada a její pracovní orgány budou přispívat zejména k vyjasnění stanovisek a zlepšení komunikace mezi jednotlivými orgány státní správy, ale také mezi státní správou a podnikatelskou sférou. 4. Pracovními orgány Rady vlády je 7 pracovních skupin. Pracovní skupina č. 5 je zaměřena přímo na druhotné suroviny (na Politiku druhotných surovin). 5. V současné době řeší tato pracovní skupina požadavek na „Zvýšení podpory využívání výrobků získaných z recyklovaných stavebních a demoličních odpadů“. Pracovní skupina doporučila zpracovat podklady pro zavedení povinného využívání 4 - 5% recyklovaných materiálů u veřejných zakázek dopravní infrastruktury (v gesci MD) financovaných ze státního rozpočtu. Obdobná situace je v oblasti granulátu z použitých pneumatik, neboť se jedná o velmi kvalitní materiál, který plnohodnotně nahrazuje při výstavbě dopravní infrastruktury přírodní materiály.

14 Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin
5. Dobrovolné přístupy Dobrovolné přístupy (tedy činnosti, které subjekty zavádějí na základě svého svobodného, dobrovolného rozhodnutí a přistupují tak ke zpřísnění vlastních limitů ve vztahu k ŽP) umožňují v některých situacích dosáhnout lepšího a efektivnějšího řešení, než by bylo docíleno přímou regulací. Kromě samotného zlepšení vztahu k ŽP slouží také jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých podnikatelů – v tomto je prostor pro účast MPO. Potenciál dobrovolných přístupů je také účinným protikrizovým nástrojem. Přesto že zavedení dobrovolných nástrojů pro podnik sice představuje určitý počáteční náklad, ten však může ve střednědobém až dlouhodobém období hrát významnou roli ve zvýšení konkurenceschopnosti podniku (úspora nákladů a zefektivnění interních firemních procesů). Celá problematika je v obecné rovině v gesci MŽP. MPO je subjektem spolupracujícím a vzhledem ke svým kompetencím se zaměřuje se především na aktivity konzultační, informační a monitorovací. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti byla schválena UV č. 713/2011. Definuje klíčová opatření napříč institucemi státní správy, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Je rozdělena do devíti kapitol (Inovace, Podnikání a trh zboží a služeb, Finanční trhy, Trh práce, Vzdělanost, Zdravotnictví, Makroekonomika, Infrastruktura a Instituce), jež obsahují jednotlivá opatření, které jsou zpracovávány ve formě 43 projektových záměrů včetně časového harmonogramu jejich realizace. Projektový záměr „Podpora aktivní samoregulace a systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků“ spadá do oblasti „Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání“. Realizace projektu by měla významně rozšířit využívání strategického rozhodování založeného na principu dobrovolnosti v malých a středních podnicích. Zavádění dobrovolných přístupů může být využito v řadě oblastí od inovace produktu, přes inovaci procesu po samotnou inovaci organizace, přičemž tyto oblasti mohou být libovolně provázány. Prvním krokem projektového záměru bylo vytvoření metodické příručky pro podniky na identifikaci vhodnosti využití dobrovolných přístupů. „Příručka pro malé a střední podniky ke zvyšování konkurenceschopnosti eko-efektivními přístupy“ je od začátku března 2012 k dispozici ke stažení na stránkách MPO. Další oblasti, které projektový záměr obsahuje: využívat inovací u metody EPC u projektů zaměřených na malé a střední podnikatele; posuzovat efektivnost zavedení EMS a zvýhodňovat podniky s vysoce efektivním EMS; vytvoření nástroje finanční podpory malým a středním podnikům při zavádění dobrovolných přístupů

15 Finanční nástroje prosazované EU
Holdingový fond Alternativní investiční fond Směrnice EU o investičních fondech nabude platnosti Druhotné suroviny a jejich přínos Druhotné suroviny tvoří již v současné době neoddělitelnou součást surovinové základny státu, jelikož prokazatelně: 1. Snižují energetickou a materiálovou náročnost ve všech výrobních odvětvích. 2. Snižují emise z průmyslové činnosti. 3. Podílí se na snižování objemu těžby primárních surovin. 4. Druhotné suroviny uzavírají tok zdrojů, ve kterém vydobytá primární surovina prochází mnoha životními cykly: od úpravy na požadovanou kvalitu pro vstupní surovinu dané výroby, následnou produkci výrobků, užívání výrobků, ukončení životnosti výrobku, až po přepracování na druhotnou surovinu, která se opět stává, po splnění kriterií daných normou, vstupní surovinou pro výrobu stejných nebo jiných výrobků (a opět začíná další životní cyklus). V druhotných surovinách je skryt významný a dosud plně nevyužitý potenciál, jehož odhalení je závislé na podpoře výzkumu a vývoje nových technologií pro jejich efektivní získávání a zpracování.

16 Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin
1. Akční plán Příprava Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami v případech, kdy to je technicky možné a ekonomicky rentabilní. Akční plán bude obsahovat konkrétní úkoly, včetně termínů a gesce za jejich plnění, čímž bude zajištěna postupná realizace Politiky druhotných surovin.

17 Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin
2. Statistické zjišťování dat o druhotných surovinách - MPO ve spolupráci s ČSÚ rozšířilo statistický výkaz Odp 5-01 o odpadech o část sledování dat o druhotných surovinách – výkaz Odp 5-01 o odpadech a druhotných surovinách (data o jejich produkci, dovozu, vývozu a jejich spotřeby do různých výrobků) Data byla zjišťována již za rok 2011, první předběžné výsledky zjišťování budou známy v červenci 2011 Pojem „druhotná surovina“ není legislativou ČR ani předpisy EU definován, přestože je běžně v dokumentech EU i na národní úrovni běžně užíván. MPO přistoupilo k vysvětlení pojmu druhotná surovina právě prostřednictvím rozšířeného výkazu ČSÚ - Druhotnou surovinou se pro potřeby výkazu Odp 5-01 rozumí materiály mající níže uvedený charakter: a) vedlejší produkty; b) upravené odpady, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria pokud jsou stanovena (neodpad); c) materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru (dle zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech) a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování; d) nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití. Vedlejším produktem (v souladu s § 3 odst. 5 zákona o odpadech), nikoliv odpadem, se stává movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, pokud jsou zároveň splněny všechny níže vyjmenované podmínky a-d: a) vzniká jako nedílná součást výroby b) její další využití je zajištěno c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Upravený odpad (neodpad) (v souladu s § 3 odst. 6 zákona o odpadech) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobu využití, splňuje zároveň všechny níže vyjmenované podmínky a-d: a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům b) pro věc existuje trh nebo poptávka c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí Materiály získané z výrobku podléhajících zpětnému odběru a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování - těmito druhotnými surovinami se rozumí dále využitelné materiály získané ze zářivek, výbojek, pneumatik, olejů (jiných než surových minerálních olejů a surových olejů z živičných nerostů, přípravků jinde neuvedených ani nezahrnutých, obsahujících nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků), elektrických a elektronických zařízení, autovraků, baterií a akumulátorů. Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití - těmito druhotnými surovinami se rozumí suroviny a materiály nespotřebované ve výrobě využitelné pro další zpracování (ve vlastní výrobě nebo jiným výrobcem či zpracovatelem). Např. z důvodu prošlé expirační lhůty je pro výrobce materiál pro jeho výrobu nepoužitelný, ale je použitelný pro jiné výroby s nižšími požadavky na kvalitu.

18 Politika druhotných surovin ČR - implementace
Podpora využití vedlejších energetických produktů MPO zadalo zpracování Technických návodů pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků, které jsou používány zejména při asanaci a rekultivaci povrchových dolů a dalších území postižených antropogenní činností. Výrobky bude možné používat na stavbách s konkrétně určenou lokalitou, za přesně definovaných podmínek, které se stanovují na základě Hydrogeologického posudku (zpracovaného osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie). Název lokality musí být vždy uveden na titulní straně vydané certifikační dokumentace. Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin 4. Podpora využití VEP Pro MPO byla zpracována veřejná zakázka malého rozsahu „Návrh optimalizovaného postupu při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány při asanaci a rekultivaci území postižených antropogenní činností ve formě podkladu pro zpracování Technického návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. č. TN “, zpracovatelem byla Asociace pro využití energetických produktů. Výsledkem byl Optimalizovaný postup při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány při asanaci a rekultivaci území postižených antropogenní činností ve formě podkladu pro zpracování Technického návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. č. TN , který byl dále postoupen k využití Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Technický a zkušební ústav stavební upravil Technický návod pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Navržen TN Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností. Současnost - projednávání a připomínkování tohoto TN v rámci pracovní skupiny autorizovaných osob. Předpokládaný časový harmonogram: revize technických návodů do , schválení k  Novinky: vyjmutí z režimu odpadů - VEP jsou chemické látky, registrované podle Nařízení REACH Výrobek bude možné používat pouze na stavbách v konkrétní lokalitě za přesně definovaných podmínek, které se stanovují na základě Hydrogeologického posudku zpracovaného osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie. Název lokality musí být vždy uveden na titulní straně vydané certifikační dokumentace.

19 Využití vedlejších energetických produktů
Snímek lokality Silvestr (situované v opuštěném uhelném lomu Silvestr, nyní pozemek ČEZ - Elektrárny Tisová u Sokolova), využívaný jako deponie popílku (stabilizátu), kde probíhá modelování krajiny za použití vedlejších energetických produktů. Na tuto vrstvu bude následně položena biologická vrstva (bylinné, keřové a stromové patro). Ve stěnách vytvořeného masivu již nyní hnízdí jiřička, což dokládá nezávadnost použitého materiálu. Modelování krajiny postižené antropogenní činností

20 Rekultivace dolu Silvestr
Dno vytěženého dolu Silvestr, kde se na dně sbírá povrchová voda, která stéká po vrstvě stabilizátu. Kvalitu a čistotu vody dokazuje hojné osídlení této vodní plochy vodními živočichy i ptactvem a také skutečnost, že je tato voda přečerpávána do řeky Ohře.

21 Rekultivace povrchového dolu
s využitím materiálů z VEP Probíhající rekultivace povrchového uhelného dolu u Sokolova, kde byly do pokladních vrstev použity výrobky vyrobené z vedlejších energetických produktů. Tímto opatřením se uspořily značné finanční prostředky a zároveň došlo k úspoře primárních přírodních zdrojů. Na snímku je zachycena již závěrečná fáze rekultivace – pokládání biologické vrstvy.

22 Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013
Evropa je významný hráč na straně spotřeby – nikoliv výroby Evropa má málo rozvinutou surovinovou diplomacii Čína a Japonsko - surovinová diplomacie řadu let na vysoké úrovni, díky tomu získala Čína monopolní postavení v produkci kovů vzácných zemin. Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin 6. Dobrovolné dohody Dobrovolné dohody - do současnosti se MPO podílelo na realizaci 2 dobrovolných dohod. Dohoda mezi MPO a 9 plynárenskými společnostmi byla sepsána ve smyslu UV č. 563 ze dne 11. května 2005 k Programu podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn. Realizací dobrovolné dohody o opakovaném využití palet a přepravek z plastů, jež byla podepsána 27. května 2010, došlo k nahrazení transpozice Rozhodnutí komise ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů. Připravovaná „Politika druhotných surovin“ obsahuje opatření podpory zavádění dobrovolných dohod za účelem vytváření systémů zpětného odběru výrobků. MPO zároveň podporuje budoucí dohody o spolupráci v oblasti životního prostředí.

23 Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013
WEEE Forum (Fórum pro zpětný odběr elektrozařízení) Evropského partnerství pro inovace Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin Environmentální značení III. typu – Environmentální prohlášení o produktu (EPD) Poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, narušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA). Dokument EPD s těmito údaji musí být veřejně přístupný a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. Cílem je pomoci podnikům prezentovat důvěryhodným a srozumitelným způsobem environmentální vlastnosti svých produktů (výrobků i služeb).

24 Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013
Václav Cílek, Geologický ústav AV ČR „Trendy dobrý život v obtížné době“ Budoucnost tak velmi pravděpodobně bude představovat onen závod mezi vyčerpáním přírodních zdrojů a lidskou kreativitou. Aktivity MPO v oblasti druhotných surovin 5.) Jednání o povinném využívání druhotných surovin při zadávání veřejných zakázek na stavby dopravní infrastruktury, financovaných nebo spolufinancovaných z veřejných prostředků Iniciativa Pracovní skupiny pro druhotné suroviny při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, která předložila návrh na povinné využívání druhotných surovin u staveb financovaných nebo spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Podstata návrhu: zavedení minimálních povinných kvót na využívání druhotných surovin u staveb dopravní infrastruktury, které jsou financovány nebo spolufinancovány z veřejných finančních zdrojů. Návrh byl zařazen jako jedno z opatření do Politiky druhotných surovin ČR: „Podporovat na úrovni státní správy možnosti stanovení kvót pro využívání druhotných surovin pro stavební projekty financované ze státních prostředků.“ V současnosti probíhají jednání ad-hoc pracovní skupiny k možnostem zavedení tohoto návrhu do praxe. Členové pracovní skupiny: MPO, MŽP, MD, MMR, HK ČR, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Je zpracováván informační materiál o využití druhotných surovin ve stavebnictví vysvětlující technické a ekonomické výhody jejich využití včetně cenového porovnání a definování hlavních typů materiálů. Cílem je začlenit kritérium využití druhotných surovin do zadávacích podmínek MD k veřejným zakázkám. Následným vhodným krokem se jeví novelizace usnesení vlády č. 465/2010 k zeleným nákupům („k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“), kam by mohla být začleněna položka „stavby silnic“.

25 Postřehy z Konference Zpětný odběr 2013
Andrew Brookie „Indonésie - příklad systému sběru a využívání odpadů (zejména osvětlovacích zařízení)“ Jakarta (9 mil. obyvatel) sběračů odpadů Odpadové banky vykupují odpady Ekonomický přínos recyklace dolarů ročně Podpora výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. V současné době je již většina resortních programů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace převedena do gesce Technologické agentury. Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Aktuálně jsou vyhlášeny 4 programy podpory (Alfa, Beta, Omega a Centra kompetence). Pro průmyslovou sféru jsou určeny: Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. V návaznosti na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program usiluje o stimulaci spolupráce podniků a výzkumných organizací k vytvoření strategických partnerství, posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků (zejména začínajících výzkumníků). Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků v praxi. Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí. Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty. V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o výsledcích: patent, poloprovoz, ověřená technologie, výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor, technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek, certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem, software. 2. Resortní program TIP (MPO) Program „TIP“ je zaměřen na projekty řešící aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových materiálů a výrobků, nových progresivních technologií a informačních a řídicích systémů. Tento program je realizován v období 2009 až 2017 a bylo pro něj ze státního rozpočtu ČR vyčleněno cca 13 mld. Kč. Program „TIP“ je přístupný všem subjektům - právnickým i fyzickým osobám se sídlem v ČR, které vedou (podvojné) účetnictví podle zákona o účetnictví. V letošním roce činí výše podpory cca 3 mld. Kč a je určena pro 700 projektů. Z nich 581 bylo zahájeno již v minulých letech a přes 120 projektů bude zahájeno v tomto roce. Právní řád EU i ČR stanovuje jako nepřekročitelné omezení míru podpory z veřejných prostředků ve výši maximálně 80 %. Podle posledních informací je i tento program posledním resortním programem a po ukončení programovacího období bude převeden zřejmě na TA ČR. 3. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Podnikatelské subjekty mají možnost získat podporu pro realizaci projektů týkajících se mimo jiné i zpracování a využívání druhotných surovin. Tyto programy již běží např. program Potenciál. V současné době je možné podávat žádosti do programu INOVACE – PATENT (termín ) Cílem programu je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména malých a středních) a dále veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a malých a středních podniků směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Tím bude posílena dlouhodobá konkurenceschopnost, udržitelný růst a vyvážený regionální rozvoj české ekonomiky. S ohledem na udržitelný rozvoj věnuje program INOVACE – PATENT zvláštní pozornost podpoře ekologicky efektivních inovací (eko-inovací). Pro podnikatele je k dispozici „Zelená linka ( ) – bezplatné telefonické poradenství. Podpora Výzkumu, vývoje a inovací patřila mezi priority každé vlády ČR v posledních letech a patří též mezi základní prostředky k naplnění cíle zvýšení konkurenceschopnosti EU. Proto se dá očekávat, že by celkový objem této podpory měl v budoucnu postupně růst, stejně jako se zvýší počet nástrojů k jejímu účelnému využití.

26 Odpovědný přístup k efektivnímu využívání primárních a druhotných surovin generuje užitek pro hospodářství, sociální oblast i životní prostředí ČR Odpovědný přístup k efektivnímu využívání primárních a druhotných surovin generuje užitek pro hospodářství, sociální oblast i životní prostředí ČR – tímto směrem vyvíjí odbor ekologie iniciativy a partnerství s dotčenými subjekty jak z veřejné správy, tak z podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a asociací. Nejčastější a ověřenou formou jsou kulaté stoly a jednání přímo v terénu.

27 Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Miloslava Tomiková (tomikova@mpo.cz)


Stáhnout ppt "Implementace Politiky druhotných surovin ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google