Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů 13. 3. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů 13. 3. 2012."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů 13. 3. 2012

2 www.rr-jihozapad.cz Obsah  Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace  Prevence chyb v projektech  Změny v projektech  Problematika veřejných zakázek  Nejčastější pochybení při realizaci projektů, nesrovnalosti  Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu  Dotazy, diskuse

3 www.rr-jihozapad.cz Příjemce dotace  Z žadatele se stává příjemce dotace až podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na dotaci není právní nárok!)  Povinnost předložit požadované přílohy nejpozději do 26. 3. 2012 (16.-18. výzva), resp. do termínu uvedeného v emailu od hlavního finančního manažera projektu (10.-12.4.2012)  Upozornění: nová příloha – doložení žádosti o zařazení do evidence žadatelů o certifikaci ubytovacího zařízení  Termín podpisu Smluv o dotaci – začátek května 2012  Vzor smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz

4 Dokumentace ROP Jihozápad  Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace  Příručka pro žadatele  Příručka pro příjemce  Metodická oznámení  Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.)  Definice indikátorů  Národní legislativa www.rr-jihozapad.cz

5 Povinnosti příjemce při realizaci projektu  Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dotaci – vztahuje s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!)  Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě o dotaci  Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv  Dodržovat harmonogram projektu  Informovat o změnách projektů

6 www.rr-jihozapad.cz Povinnosti příjemce při realizaci projektu  Vést oddělené účetnictví projektu  Provést audit projektu – u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil./ nad 100 mil.  Dodržovat pravidla pro publicitu  Nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele dotace  Pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu – výjimka pro projekty OP 1.1 a 1.5  Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let (od finančního ukončení projektu)

7 www.rr-jihozapad.cz Změny v realizaci projektu = jakékoli změny oproti plánu  Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat  Realizovat projekt beze změn není možné  Pokud příjemce realizuje výraznější změnu (stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné hradit ze způsobilých výdajů projektu!

8 www.rr-jihozapad.cz Změny v realizaci projektu Formulář Oznámení příjemce o změně projektu (příloha č. 9 PPP) Změna nepodstatná Změna podstatná menšího rozsahu většího rozsahu Změna obecně nepřípustná

9 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Obecná pravidla hlášení změn  Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí oddělení kontroly, schválení trvá cca 5 pracovních dní  Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována schvalovacím kolečkem, schvaluje vedoucí Odboru řízení programu, schvalování trvá cca 14 dní i déle  Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce O schválení či neschválení změny je příjemce informován emailem

10 www.rr-jihozapad.cz Upozornění  Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat!  Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými  Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti)

11 www.rr-jihozapad.cz Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení  Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu  Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně  Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců  Možnost konzultovat zadání zakázek s pracovníky oddělení kontroly – dokumentaci zaslat emailem – do 10 pracovních dní odpověď

12 www.rr-jihozapad.cz Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění  Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 – projekty z 5.-13. výzvy – verze 2/2009, projekty 16.-19. výzva – verze 2/2011  Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

13 Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení  Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje: Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim zákona Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii www.rr-jihozapad.cz

14 Novela zákona o VZ  „Transparenční“ novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - publikovaná pod číslem 55/2011 – schválená Poslaneckou sněmovnou 31. 1. 2012  Účinnost od 1. 4. 2012  Nejdůležitější změny: Snížení limitů pro postup dle zákona – zakázka na dodávky a služby od 1 mil. Kč, zakázka na stavební práce od 3 mil. Kč (od 1.1. 2014 limit pravděpodobně 1 mil. Kč pro všechny zakázky) Nová definice dotovaného zadavatele – nově každý, kdo obdrží více než 50% prostředků na zakázku z veřejných zdrojů ! Nově definovaná významná veřejná zakázka – stát – VZ nad 300 mil. Kč, obce, kraje – VZ nad 50 mil. Kč – schválení vlády, zastupitelstev, nastaveny delší lhůty www.rr-jihozapad.cz

15 Novela zákona o VZ  Nejdůležitější změny:  Ekonomická a finanční kvalifikace – bude prokazována jen čestným prohlášením dodavatele o finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku  Nový pojem „osoba se zvláštní působností“ – zaměstnanec zadavatele, vyjádření k ZD + povinný člen hodnotící komise, nutné absolvovat vzdělávací program MMR – účinnost patrně až od 1. 1. 2014  Rozšiřování povinnosti uveřejňování dokumentace na profilu zadavatele – celá ZD včetně smlouvy, skutečně nasmlouvaná cena, odůvodnění stanovení technických kvalifikačních požadavků  Novela de facto ruší užší řízení – resp. nahrazuje jej dvoukolovým otevřeným řízením  Zákaz požadavků na ISO, certifikátů z hlediska ochrany životního prostředí aj. www.rr-jihozapad.cz

16 Novela zákona o VZ  Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při obdržení jen jediné nabídky  Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při hodnocení jediné nabídky  Komise pro otevírání obálek již nekontroluje úplnost nabídky  Hodnotícím kritériem nesmí být platební podmínky – sankce, splatnost faktur apod.  Taxativně uvedeny podstatné změny smlouvy, které nesmí být provedeny (rozšíření předmětu zakázky, rozšíření okruhu dodavatelů, ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, změna ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele)  Povinnost zadavatele uveřejnit předběžné oznámení ke všem nadlimitním a podlimitním zakázkám (mimo zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení) – řízení může být zahájeno až po 1 měsíci od uveřejnění předběžného oznámení www.rr-jihozapad.cz

17 www.rr-jihozapad.cz  Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění  Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně  Diskriminace potenciálních uchazečů – požadovaný obrat x předpokládaná hodnota zakázky  Uvádění specifických označení výrobků a služeb  Nesprávné použití JŘBÚ Konkrétní pochybení ve VŘ

18  Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění)  Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení)  Nelze hodnotit zvyšování objemu plnění zakázky – za každý navíc pořízený PC - 1 bod navíc  Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD  Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací řízení!) www.rr-jihozapad.cz

19 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější pochybení při realizaci projektů Pozor na omezené výdaje!  Výdaje za zpracování projektu max. 5% CZV  Výdaje spojené s řízením projektu max. 500 tis./50 tis za měsíc  BOZP,TDI, autorský dozor – 3% ze způsobilých výdajů za skutečně provedené stavební práce  Odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové dokumentace“ 1% z CZV (max. 300 000 Kč)  Supervize řízení projektu = nezpůsobilý výdaj!  Výše uvedené limity jsou stropem, nikoli částkou, která bude automaticky proplacena !

20 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější pochybení při realizaci projektů Způsobilé výdaje – podmínky:  hospodárné  účelné  efektivní  cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace může výši ceny ověřovat! Pokud jsou ceny vyšší než jsou ceny obvyklé – dotace bude ponížena.

21 www.rr-jihozapad.cz Účetnictví, ekonomika projektu  Samostatná účetní evidence pro projekt  Rozdělení na investice/neinvestice – důraz na správné zaúčtování  Správné zaúčtování samostatných movitých věcí/souborů movitých věcí Nejčastější pochybení při realizaci projektů

22 www.rr-jihozapad.cz Nejčastější pochybení při realizaci projektů  Projekt musí směřovat k naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů  Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání)  Prokazatelně naplnit environmentální ukazatele uvedené v žádosti o dotaci  Doložit naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci

23 www.rr-jihozapad.cz Udržitelnost projektu  I v době udržitelnosti ( 5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace  Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky  V období udržitelnosti projektu se projeví životnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení atd.)  Nutné udržet indikátory projektu  Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR  1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti projektu

24 Na co myslet a na co si dát pozor  Cílem projektu není za přidělené peníze pořídit maximální množství majetku – výdaje musí být účelné (nezbytnost a přímá vazba na projekt), hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) a efektivní (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu)  Faktury – musí být na první pohled jasné, co je fakturováno – tj. rozpis jednotlivých položek včetně množství a jednotkových cen; nezapomenout na doložení příloh faktury  Dohodnout se s dodavatelem na vystavení 2 originálů faktur – jeden originál pro účely projektu (založení do složky projektu), jeden pro vlastní účetní evidenci  Stanovit si, jakým aktem bude ukončena fyzická realizace projektu – k ukončení FR je nutné doložit kolaudační souhlas/předčasné užívání stavby www.rr-jihozapad.cz

25 Několik dobrých rad na závěr www.rr-jihozapad.cz  Číst, číst, číst! – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz  Nebát se zeptat! – v případě nejasnosti raději konzultovat s manažerem projektu, než se dopustit chybného řešení  Nenechávat vše na poslední chvíli! – raději odevzdávat dokumenty s časovou rezervou  Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu!

26 www.rr-jihozapad.cz Kontakt Územní odbor implementace programu Plzeň Poděbradova 2842/1 (Avalon Business Center - 4. patro) 301 00 Plzeň Úřední hodiny:Pondělí: 8:00 - 16:30 Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30 Pátek: 8:00 - 14:00

27 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů 13. 3. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google